Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vragen Partij Vrij Almelo aan college (Voorjaarsnota 2011)

Bezuinigingen_1492256b

 

Vragen Partij Vrij Almelo aan college (Voorjaarsnota 2011)
 
3B VERHOGEN TARIEF BEWONERSPARKEERVERGUNNING (102.000 euro)
 
– constaterende dat betaald parkeren in Almelo tot op heden selectief wordt toegepast en in
strijd is met rechtsgelijkheid tussen inwoners
– constaterende dat de lasten voor de automobilist in Nederland, qua accijns, al onevenredig
hoog zijn vergeleken met andere Eurolanden.
-verzoekt het college deze rechtsongelijkheden, zowel lokaal als Europees te erkennen,
en de daad letterlijk bij het woord te voegen en het aantal verplichte bewonersparkeer-
vergunningen niet verder uit breiden.
==============================================================
 
3s VOORSTEL TE STOPPEN MET DE JAARLIJKSE HULDIGING VAN ALMELOSE
SPORTKAMPIOENEN (15.000 euro)
– constaterende dat de huldiging van lokale sportkampioenen uit Almelo een grote nationale
meerwaarde heeft en promotie betekent voor de gemeente Almelo.
– constaterende dat het afschaffen van een respektvolle huldiging zeer demotiverend is voor
de betreffende lokale kampioen en veel imagoschade zal veroorzaken voor de gemeente
Almelo zelve, zowel op regionaal als op nationaal nivo.
– verzoekt het College deze persoonlijke en unieke sportpromotie van eigen inwoners
onverkort te handhaven en op te luisteren met een volwaardige en fatsoenlijke huldiging.
=============================================================
4K VOORSTEL TOT STOPZETTEN VAN DIVERSE SUBSIDIES VOLKSGEZOND-
HEID (19.000 euro)
 
– constaterende dat, ook in Almelo, de volksgezondheid steeds meer in het gedrang komt
door rijksbezuinigingen en steeds hogere eigen bijdrages.
– constaterende dat hierdoor een ongewenste lokale tweedeling komt tussen bewoners in
Almelo die wèl voldoende draagkracht voor de steeds hogere eigen bijdrage en bewoners
die dit niet meer zelf kunnen en hooguit aangewezen zijn op bedelhulp bij de sociale dienst.
-constaterende dat reeds 50% van de Nederlandse bevolking leidt aan een of andere
chronische ziekte en derhalve structureel aangewezen is op betaalbare medicijnen.
-verzoekt het college dit voornemen tot nader order op te schorten totdat bekend en
geïnventariseerd is in hoeverre er in Almelo alsnog mogelijkheden om gezonder en betaalder
te leven in Almelo.
=============================================================
5bii STOPPEN MET OPHALEN VAN KERSTBOMEN (9.000 euro)
 
– Constaterende dat door het niet meer ophalen van kerstbomen er minder controle is op
illegale kerstboomverbranding
– Constaterende dat de vaak massale en illegale kerstboomverbranding grote risico’s
veroorzaakt voor de omwonende Almeloërs.
– Constaterende dat de gemeente Almelo aansprakelijk kan worden gesteld voor ernstige
nalatigheid indien aangetoond wordt dat de gemeente Almelo onvoldoende de veiligheid
terzake heeft gewaarborgd in de eigen gemeente.
– Verzoekt het College dan ook erop toe te zien dat al het mogelijke wordt gedaan om
massale en illigale kerstboomverbrandingen tegen te gaan.
 
– Verzoekt het College dan ook deze ophaaldienstverlening onverkort voort te zetten en
de voorgestelde bezuiniging te annuleren.
=============================================================
 
5biv VOORSTEL OM GRATIS AFVAL OPHALEN TE VERLAGEN VAN 400 KILO
tot 150 KILO EN DE WERKELIJKE KOSTEN IN REKENING TE BRENGEN
(235.000 euro)
 
– Constaterende dat het drastisch verminderen van het ophalen van gratis afval niet in het belang
is van een goed en consequent milieubeleid.
– Constaterende dat het zwaarder belasten van het ophalen van afval in tijden van recessie en
dalende koopkracht illegaal storten en zwerfvuil bevordert met alle gezondheidsrisico’s en
imagoproblemen van dien.
Verzoekt het college dan ook dit bezuinigingsvoorstel in te trekken
=============================================================
5c VOORSTEL BESPAREN OP ONDERHOUD VAN WEGEN (121.000 euro)
 
– Constaterende dat besparen op onderhoud van wegen de verkeersveiligheid in Almelo doet
afnemen
– Constaterende dat de gemeente Almelo ingevolge het, terzake aangepaste, BW door de
steeds mondiger burger aansprakelijk kan worden gesteld voor de medische en juridische
gevolgen van het bewust negeren van achterstallig onderhoud aan haar wegen.
– Verzoekt het College het voornemen om te besparen op wegen te annuleren.
=============================================================
5d BESPAREN OP DE VERVANGING VAN LICHTMASTEN EN ARMATUREN
(50.000,- euro)
 
– Constaterende dat het bewust negeren van een mindere straatverlichting een vorm van
onbehoorlijk bestuur is.
– Constaterende dat een mindere verlichting niet in het belang is van een optimale verkeers-
veiligheid.
– Constaterende dat een mindere verlichting méér criminaliteit in de hand werkt.
– Verzoekt het college dan ook dit voornemen te annuleren.
============================================================
5g VERLAGEN ONDERHOUD OPENBAAR GROEN (352.000 euro)
 
– Constaterende dat onderhoud van openbaar groen middels openbare aanbesteding en
offertevergelijking vaak goedkoper is dan onderhoud in ambtelijk eigen beheer.
– Verzoekt het College deze mogelijkheid eerst nader te onderzoeken in hoeverre een en
ander te realiseren is en dit voorstel, tot nader order, op te schorten.
============================================================
2a VERMINDERING VAN HET AANTAL AMBTSDRAGERS EN ONDERSTEUNING
VAN RAAD EN COLLEGE (127.000 euro)
 
-Constaterende dat het ontbreken van deelname aan voorbereidende commissievergaderingen
niet in het belang van een goede lokale democratie en hoor en wederhoor is,
-Constaterende dat raadsvoorstellen op dit moment in beslotenheid en buiten de raad om door
het College’presidium’ worden voorbesproken
-Constaterende dat hier dan ook feitelijk sprake is van ongewenste ‘achterkamertjespolitiek’
 
-Constaterende dat in veel andere gemeentes daar geen sprake van was en is en alle,
democratisch gekozen, fracties en medewerkers in voldoende mate en vooraf geïnformeerd
worden via commissievergaderingen over raadsvoornemens van het College.
-Constaterende dat zowel College als gemeenteraad, qua democratisch functioneren, iedere
distransparantie voor de burger dient te worden voorkomen.
-Verzoekt het College om met onmiddellijke ingang, volledige inspraak en overleg met burger
en fracties middels commissievergaderingen en raadsvolgers mogelijk te maken en het voornemen
bovengenoemd te annuleren! 
==============================================================
Met vriendelijke groeten,
 
Namens de Partij Vrij Almelo
 
Harry de Olde
Fractievoorzitter

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Vragen Partij Vrij Almelo aan college (Voorjaarsnota 2011)”

  1. Wim Vreeswijk schreef:

    Dit is m.i. nog maar een deel van de klachten over de voorjaarsnota. Zeg maar gerust een topje van de ijsberg. Zo’n ijsberg werd ook de ondergang van de Titanic…..

Leave a Reply