Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
52 OP- EN AANMERKINGEN Partij Vrij Almelo OVER DE BEGROTING ALMELO 2012

 pva_1466085a

 

Pagina 5: Almelo heeft een sluitende begroting ondanks dalende inkomsten en stijgende lasten.

Pagina 6: Er moet daarentegen sneller bezuinigd worden vanwege de korting op de algemene uitkering.

Pagina 9: Wordt gesproken over hogere taxatiewaarden van schoolgebouwen hetgeen o.i. niet realistisch is vanwege de huizenmarktdaling sinds 2008.

Pagina 11: Er is overeengekomen dat de algemene reserve 10% bedraagt van de algemene uitkering (Rijksbijdrage) van 88 miljoen. Eind 2011 is deze algemene reserve slechts 6,7 miljoen waardoor er alsnog 2,1 miljoen moet worden bijgestort.

Pagina 12: De onderhoudssituatie van de Dollegoorbrug is slechter dan verwacht. De herstelkosten bedragen inmiddels 1 miljoen terwijl er slechts 435.000 euro beschikbaar is. Wie is verantwoordelijk voor deze misser ?

Pagina 15: In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van 25.000 euro geraamd voor ‘kleine kapitaalwerken’. Specificatie ontbreekt echter !

Pagina 18: Almelo heeft een begroting van 284 miljoen hetgeen neerkomt bij 72.673 inwoners op 3907 euro per inwoner, per jaar. Dit is fors vergeleken met andere gemeenten zoals Urk en Nieuwegein die slechts 1970 euro respectievelijk 2600 per jaar per inwoner uitgeven in 2012.

Pagina 21: Almelo heeft in vergelijking met andere gemeenten een te grote groep inwoners met een laag inkomen en laag opleidingsniveau. Almelo blijft daarmee achter als het gaat om het niveau van het besteedbare inkomen van haar inwoners. De jeugdwerkloosheid  en langdurige werkloosheid zijn relatief hoog en er zijn geringe kansen op de arbeidsmarkt. Almelo heeft moeite om mensen met een hoog inkomen vast te houden en aan te trekken. Er dient daarom een evenwichtige bevolkingssamenstelling te komen tussen kansrijken en kansarmen.

Pagina 24: Aanhalen Bestuurlijk Partnerschap via een strategische samenwerking met de Provincie Overijssel. De Partij Vrij Almelo hoopt echter dat dit geen loze woorden zijn. Dit klemt des te meer vanwege de enorme hoeveelheid ongebruikte liggende gemeenschapsgelden bij de Provincie Overijssel ad 1,2 miljard !

Pagina 25: Ondanks de enorme uitgaven uit een Begroting van 284 miljoen wat neerkomt op 3900 euro per inwoner per jaar blijft men in Almelo desalniettemin ontevreden met een gemiddeld (onvoldoende) rapportcijfer van 5,5 tot 5,7. over de kwaliteit van het gemeentebestuur

Pagina 31: Almelo kent relatief veel (gesubsidieerde) sociale huur en er is een tekort aan kwalitatief aantrekkelijke woonmilieus.

Pagina 32: Belangrijk speerpunt van het ruimtelijk beleid van Almelo is gericht op revitalisering van de binnenstad waarbij de binnenstad in de toekomst als recreatief middelpunt kan functioneren voor het landelijk gebied. Hieruit kan worden opgemaakt dat de binnenstad kennelijk jarenlang verwaarloosd werd !

Pagina 35: Almelo ambieert de mogelijkheid om mensen die hoge eisen stellen aan hun woonomgeving een plek te bieden die aan deze eisen zou kunnen voldoen. Dit is niet realistisch aangezien Almelo inmiddels wel veel grote en dure koopwoningen heeft maar relatief weinig aantrekkelijke stedelijke voorzieningen heeft.

Pagina 41: Voor de provincie Overijssel is duurzaamheid een belangrijk punt van beleid. Alleen heeft zich dit (nog) niet vertaald in een duidelijke financiële bijdrage aan Almelo. Dit klemt des te meer omdat de Provincie Overijssel een saldo heeft van 1,2 miljard aan liggende gelden heeft zonder enige bestemming !

Pagina 43: Er is sprake van een toenemende leegstand in het hoofdwinkelgebied van 10% in 2007 naar 14% in 2010.

Pagina 44: Circa 18% van de inwoners is niet in staat om zonder hulp van de overheid te voorzien in inkomen of werk. Vergelijking met andere gemeenten ontbreekt !

Almelo en dan citeren we letterlijk ‘koestert haar ondernemers’ einde citaat. Dit is echter in tegenspraak met de recente invoering van de, landelijk nogal omstreden, reklamebelasting

Pagina 48: Almelo beweert met het waterstadconcept een belangrijke toeristische recreatieve troef in handen te hebben. Dit is in tegenspraak met de recent ingevoerde toeristenbelasting. Sterker nog, verderop in het voorstel verklaart het college doodleuk dat de gehele toeristenbelasting letterlijk in de algemene middelen verdwijnt hetgeen volstrekt oneigenlijk is en duidt op onbehoorlijk bestuur !

Pagina 49: Men constateert dat de sportparticipatie in Almelo nog altijd onder het landelijk gemiddelde zit. Voorts is er sprake van een relatief grote groep inwoners in een achterstandsituatie, met name op het gebied van sport en bewegen. Indien het College dit serieus constateert zou men de daad bij het woord moeten voegen door met name lokale sporthelden fatsoenlijk te huldigen en hier dus niet op te bezuinigen !

Pagina 51: Het aantal aktieve sportleden is tussen 2009 en 2010 dan ook nauwelijks gestegen van 19.969 naar 20.212 (+1%).

Pagina 52: Qua cultuur blijft Almelo ook een onaantrekkelijke stad. Zij staat immers op plaats 46 van de 50 grootste Nederlandse gemeenten.

Pagina 66: Qua eigen kracht en participatie scoort Almelo met het aandeel midden- en hogere inkomens en hoger opgeleiden beperkt. Gegevens uit de armoedemonitor 2011 laten zien dat dit beeld in de afgelopen jaren verslechterd is. Er is meer (langdurige) armoede, meer kinderen groeien op in armoede en ook onder de werkende Almeloërs lijkt de armoedeproblematiek zelfs te zijn toegenomen..

Pagina 70: Het aantal mensen met een wwb (bijstands) uitkering is met 2225 relatief hoog !

Pagina 74: Het is een forse tegenvaller voor de integratie van minderheden dat Turkse immigranten niet langer verplicht kunnen worden om deel te nemen aan inburgeringscursussen. Wellicht dat andere minderheden zich via beroep op het gelijkheidsbeginsel op termijn ook in aanmerking komen voor deze vrijstelling. Dit klemt des te meer omdat Almelo 25% van de bewoners allochtoon is, wat wil zeggen dat hij/zij zelf of één van beide ouders in het buitenland is geboren. Dit percentage is vergeleken met de percentages uit de Randstad opmerkelijk hoog te noemen.

Pagina 75: Vrijwilligerswerk meer lonend maken stelt het College. Dit is echter alleen van rijkswege te realiseren als de fiscale regels voor aftrek van onbetaald vrijwilligerswerk aanzienlijk versoepeld worden.

Pagina 76: Uitvoeren van de Wet Inburgering. Vanaf 2014 moeten de jaarlijkse nieuwkomers deze cursus zelf gaan betalen hetgeen de integratie m.i. niet bespoedigt en het analfabetisme zal bevorderen.

Almelo heeft als kleine gemeente een relatief grote begroting van 284 miljoen dus m.i. voldoende financiën om deze inburgering alsnog te subsidiëren. Almelo heeft immers geen baat bij nòg meer bijstandsgerechtigden !

Pagina 81:  37% van de deelnemers aan een schuldhulpverleningsproject is succesvol gebleken. Alleen wordt er echter niet bij vermeld hoeveel % er uiteindelijk is terugbetaald aan de schuldeisers ! Dit klemt des te meer omdat er landelijk reeds 20 miljard per jaar verloren gaat aan oninbare incasso’s !

Pagina 83: Het budget voor bijstandsuitkeringen is ook in 2012 niet toereikend. Oplossingen worden echter niet aangegeven door het College !

Het budget voor verschillende openeinderegelingen zoals schuldhulpverlening en kinderopvang sociaal medische indicatie is bij lange na niet kostendekkend. Oplossingen worden echter niet aangegeven door het College !

Pagina 85: Het College stelt dat het minimabeleid en participatiebeleid nòg soberder moet. Dit is echter in tegenspraak met een relatief grote begroting van 284 miljoen of 3900 euro per inwoner, per jaar !

Kennelijk maakt het College nogal wat verkeerde keuzes…

Pagina 114: Conform het prijsindexcijfer van het CBS zijn de OZB-tarieven voor het jaar 2012 verhoogd met 2,25%, hetgeen m.i. niet strookt met de daling van de huizenmarkt van 8,5% sinds 2008 ! Dit is overigens ook een hardnekkige klacht van de Vereniging Eigen huis die constateert dat steeds meer gemeentes zich te buiten gaan aan onrechtmatige tariefsverhogingen terwijl er feitelijk sprake is van waardedalingen.

Pagina 125: Het College meldt dat ondanks de voortschrijdende armoedisering van Almelo en de aanwezigheid van behoorlijke alternatieven zoals het leegstaande belastingkantoor er toch gekozen is voor een prestigieuze nieuwbouw van 58,9 miljoen inclusief parkeergelegenheid. Wij betreuren deze grootschalige kapitaalvernietiging !

Pagina 128: HET XL-businesspark waarin Almelo 23% participeert is wederom verliesgevend. Ondernemen of het exploiteren van een businessparken is o.i. géén overheidstaak. Het College geeft echter niet aan hoeveel erbij gelegd moet worden !

Ten aanzien van Sportaccomodaties Almelo geldt feitelijk hetzelfde. Dit is ook geen overheidstaak en dus ook risicovol. Het College geeft hierbij eveneens niet aan hoeveel gemeenschapsgeld erbij gelegd gaat worden !

Pagina 129: Voor de bouwvergunning van het nieuwe gemeentehuis zijn bouwleges verschuldigd doch onbetaald gebleven door de bouwer. Inmiddels is door de gemeente, vooruitlopende op de rechtszitting, conservatoir beslag gelegd bij de aannemer. Er wordt echter door het College met geen woord gerept over de kredietwaardigheid van de bewuste aannemer en of hij überhaupt wel in staat is zo’n megaproject tot een goed einde te brengen.

Het College verwacht inmiddels een verslechtering van de economie en ook van rijkswege bezuinigingen op de algemene uitkering (op termijn 30% minder) en doelsubsidies.

Pagina 136: Het College constateert dat maar liefst 12% van de Almelose wegverhardingen in een slechte staat verkeert. Indien dit achterstallig onderhoud niet adequaat wordt verholpen kan de gemeente Almelo bij schade en letsel worden aangesproken vanwege nalatigheid. In de voorjaarsnota 2011 is dit ook al opgemerkt doch kennelijk is hier nog steeds niets mee gedaan !

Pagina 140: Voor kademuren is geen vervangingsbudget. De post 20.000 euro voor het wegwerken van achterstallig onderhoud lijkt ons dan ook aan de lage kant.

Pagina 169: Het verwachte exploitatietekort van SOWECO kan vanaf 2012 niet meer worden opgevangen binnen het eigen vermogen van SOWECO en komt dan geheel voor rekening van de deelnemende gemeenten w.o. Almelo. Deze zou voor Almelo in 2012 een bijdrage betekenen van 1,4 miljoen.

Pagina 175: Almelo is aandeelhouder van Waterleiding Maatschappij Vitens NV. Een relatief klein aandeel van 0,93%  doch gezien het feit dat het vreemd vermogen met 1,3 miljard bijna 4x zo groot is als het eigen vermogen van 359 miljoen ben ik van mening dat aandelenhandel géén overheidstaak mag zijn.

Pagina 179: Almelo is aandeelhouder van Enexis Holding, een energiemaatschappij. Het eigen vermogen is 3,0 miljard, het vreemd vermogen daarentegen is relatief hoog met 2,9 miljard. Dus het werkelijk eigen vermogen is 100 miljoen. Hoewel de deelname van Almelo met 323.314 euro relatief gering is zijn we van mening dat ook deze aandelenhandel géén overheidstaak is.

Pagina 183: Het aantal klanten van de Stadsbank neemt toe. Dit leidt tot een kostenstijging, doch bezuinigingen mogen m.i. niet leiden tot vermindering van service en begeleiding. Dit klemt des te meer omdat er juist in Almelo sprake is van toenemende armoede en schuldhulpverlening.

Pagina 192: Er is thans sprake van 25 grondexploitaties waarvan 17 verliesgevend zijn met een totaal tekort van 32,7 miljoen. Met name bij een neergaande economie en inzakkende huizenverkoop staan de prijzen van het duurdere segment in Waterwijk onder grote druk. Ook is nog altijd onbekend wat de vraagprijzen worden van deze prestigieuze villa’s hetgeen een opmerkelijke omissie is in dit voorstel!

Pagina 193: Er wordt nu al rekening mee gehouden dat de kosten en opbrengsten van het per 2011 geïnvesteerde vermogen in gronduitgiftes van 181,9 miljoen uiteindelijk uit zal draaien op een tekort van 28,5 miljoen euro!

Pagina 196: Het is een treurige constatering dat ondanks de dalende huizenmarkt er tòch meer OZB (+5,16%) bij de huiseigenaar geïnd wordt in Almelo.

Pagina 200: Het tarief voor de hondenbelasting gaat met 2,25% omhoog hetgeen m.i. een verkeerd signaal is vanwege inbraakpreventie en toenemend sociaal element, vooral bij ouderen !

Parkeerbelasting is onrechtmatig omdat deze slechts in een beperkt aantal wijken geheven wordt, dus rechtsongelijk is ! We hebben het dan nog niet over het feit dat de parkeerbelasting in het bewonersgebied in 2012  buitensporig verhoogd wordt van 19,30 naar 42.00 !

Pagina 201: Toeristenbelasting is volstrekt oneigenlijk omdat en dan citeren we rechtstreeks uit de begroting ‘de opbrengst geheel ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeente’ dus letterlijk in zijn geheel niet toekomt aan toerisme en recreatie !

Ook de invoering van de reklamebelasting is een verkeerd signaal naar de ondernemer ten tijde van langdurige recessie. Juist de overheid heeft immers niet alleen een zorgplicht voor burgers maar ook voor ondernemers. Een dergelijke nieuwe verplichting is niet alleen elders  al omstreden en ontmoedigend voor de ondernemer maar ook in strijd met de economische ambities van Almelo zelve !

Pagina 226: Het is een goede zaak dat Staatssecretaris Weekers kleine ondernemers heeft gelijkgesteld aan minima qua kwijtschelding van leges. Reeds in mei 2012 is een en ander gemeld door de Partij Vrij Almelo. Het College heeft dit dan ook terecht overgenomen !

Pagina 206: Er wordt een bezuiniging op het minimabeleid voorgesteld van 810.000 in 2012 en oplopend tot 1.256.000 in 2015 hetgeen in de praktijk neerkomt op sociale afbraak !

Pagina 210: Bij ongewijzigd beleid leidt de uitvoering van schuldhulpverlening door de Stadsbank tot aanzienlijke tekorten. Voor 2011 wordt een tekort verwacht van 287.000 euro, voor 2012 een tekort van 646.000 euro. Er wordt echter niets vermeld hoe groot de omvang is van kwijtscheldingen ná schuldsanering. Dit klemt des te meer omdat er landelijk maar liefst 20 miljard euro verloren gaat door mislukte incasso’s. Ook de wachttijd voor schuldhulpverlening is van groot belang de debiteur vanwege extra kosten vanwege tussentijds beslag e.d.

Met vriendelijke groeten,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

12 Comments to “52 OP- EN AANMERKINGEN Partij Vrij Almelo OVER DE BEGROTING ALMELO 2012”

 1. Zilvermeeuw schreef:

  Pagina 136: Het College constateert dat maar liefst 12% van de Almelose wegverhardingen in een slechte staat verkeert.

  Maak daar maar 50% van. Je kunt nergens meer op een stoep lopen zonder je benen te breken over losliggende, ongelijke of ontbrekende stoeptegels!

 2. Furr schreef:

  Dat niet alleen. Overal zitten gaten in de weg of stukken asfalt even snel erin gedonderd. Het lijkt sprekend Bulgarije. Alleen daar betaal je maar 20 euro per jaar wegenbelasting…. Hier veel meer….

 3. Irene schreef:

  Het vele achterstallig onderhoud door de gemeente, wat inmiddels ook door het College herhaalde malen schriftelijk is bevestigd, (voorjaarsnota+begroting)kan inmiddels leiden tot interessante claims voor de burger. Nog even en we kunnen de Burgemeester van Almelo nomineren voor de Gouden Tegel vanwege hardnekkige nalatigheid ! Je moet dan wel even gruwelijk onderuit gaan maar het levert wellicht een leuke kerstgratificatie op ! Elk nadeel heeft zijn voordeel zou Johan Cruyf zeggen….

 4. ESPNU schreef:

  Goede, 52 OP- EN AANMERKINGEN Partij Vrij Almelo OVER DE BEGROTING ALMELO 2012

 5. Irene schreef:

  Je wordt er allemaal niet vrolijk van !

 6. Ronald lubach schreef:

  Weer een stapje dichter bij de afgrond

 7. Arno Niem schreef:

  Ik hebt al eens gezegd, de mayas krijgen gelijk, de wereld gaat veranderen. Eerst wordt het moeilijk, maar daarna wordt alles beter

 8. Irene schreef:

  Eerst wordt het moeilijk, daarna knalt er gewoon een komeet tegen Almelo aan.

 9. Ronald lubach schreef:

  Ook ik moet er voor waken niet te depressief te worden. Ik ben van mening dat we er samen best een mooie wereld van kunnen maken. Maar wellicht wordt het tijd om af te rekenen met graaiers en niet integere politici.
  Hoop doet leven en ik heb de hoop dat we een mooie toekomst kunnen hebben. Het zal even wat moeite kosten, het kan een paar jaar duren, maar ik blijf er in geloven.

  De punten die de pva hier benoemt zijn volgens mij goed. Gewoon stug door gaan.

 10. Irene schreef:

  Ik ben benieuwd wat de provincie Overijssel te vertellen heeft in zijn ‘gemeentevergelijker’ ten aanzien van Almelo

 11. Irene schreef:

  Ik ben bang dat die begroting toch weer gewoon door de strot van de Almeloër gedouwd wordt. Het College interesseert het toch allemaal geen bal !
  Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke. Vandaar 52 op- en aanmerkingen op de begroting !

 12. Roderick Hatchette schreef:

  Perfect deze commentaren, goed gedaan!

Leave a Reply