Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Commentaar Partij Vrij Almelo op Jaarverant​woording 2011

 

cid_6BE343AA-4BF9-49E9-83D1-950B69865289

VOORZITTER:

Uit deze jaarverantwoording van 264 pagina’s zal ik trachten een en ander paginagewijs te becommentariëren:
 
Pagina 4: Er wordt gemeld dat er een voorziening is getroffen voor het vooralsnog niet toekennen van de incidentele aanvullende uitkering 2010 en 2011 door Den Haag voor 6,9 miljoen. Hier zou bezwaar tegen aangetekend zijn. Hoever dit bezwaar kans maakt wordt echter niet vermeld !
 
Pagina 9: Het valt mij op dat het aantal 65+ ers tussen 2009 en 2011 met 5,5% is toegenomen en er een duidelijke ‘vergrijzing’ van Almelo plaatsvindt !
 
Pagina 12: Er is sprake van 13 politieke partijen, waarvan maar liefst 7 eenpersoonsfracties (!) hetgeen de raadsbijeenkomsten extra en ons inziens onnodig verzwaart vanwege de behandelingen in 1e termijn, 2e termijn, moties, amendementen, voorstellen, interpellaties en stemverklaringen. Dit is wellicht de reden dat veel vergaderingen aan kwaliteit onderhevig zijn en vergaderpunten voortdurend worden uitgesteld en doorgeschoven.
 
Pagina 16: Het is volgens het College niet ondenkbaar dat het huidige nadelige resultaat van de jaarverantwoording 2011 van 20,3 miljoen omslaat naar een veel hoger nadelig resultaat (einde citaat) hetgeen betekent dat Almelo op korte termijn dus tòch in aanmerking komt voor een artikel 12 status of in gewoon Nederlands: faillissement, hetgeen bestuurlijk en lokaal natuurlijk een historisch dieptepunt en een landelijke blamage is !
 
Pagina 30: Waardering binnenstad is in 2011 teruggelopen naar een magere 5,3. De waardering van het winkelaanbod binnenstad scoort met 5,7 ook een dikke onvoldoende. Een en ander had in 2011 had een toenemende leegstand van 16% tot gevolg !
 
Pagina 31: Eind 2011 zijn er crica 60 woningen in aanbouw genomen. In totaal zijn er in 2011 circa 180 woningen gereed gemeld. Hoeveel er hiervan daadwerkelijk verkocht of verhuurd zijn wordt echter niet vermeld…..(!)
 
Pagina 32: Voor particuliere woningverbetering geldt dat bewoners in Almelo de mogelijkheid hadden om gebruik te maken van een subsidieregeling met een lage rente. Hoeveel hiervan gebruik is gemaakt  wordt echter niet vermeld in deze jaarverantwoording !
 
Pagina 35: Positief gegeven is dat het aantal arbeidsplaatsen in Almelo, ondanks de crisis, tòch is toegenomen en Almelo net buiten de landelijke top 50 valt en terzake vergelijkbaar is met, bijna-naamgenoot Almere.
 
Pagina 38: Het toegankelijk maken van bushaltes in Almelo is, landelijk gezien, ernstig achtergebleven en zelfs grotendeels stilgevallen.
De waardering voor parkeermogelijkheden in Almelo is in 2011 teruggelopen van 6,3 naar 5,9
 
Pagina 39: De uitbreiding van de stallingscapaciteit bij het station is ernstig vertraagd. Dit had in 2011 gerealiseerd moeten zijn. Wat hiervan de reden is wordt echter niet vermeld !
 
Pagina 40: Er wordt géén waardering vermeld voor verkeersveiligheid, nòch in de gemeente zelf, nòch in de buurt. Wat hiervan de reden is wordt echter niet vermeld !
 
Pagina 44: Er zijn geen metingen verricht qua fitnorm, hoeveelheden sportleden en diversiteit. Wat hiervan de reden is wordt echter niet vermeld !
 
Pagina 45: De uitstroom van uitkering naar werk is tussen 2009 en 2011 toegenomen van 31,7% naar 47,7% hetgeen een opmerkelijk positieve ontwikkeling is tijdens afnemende werkgelegenheid. Zou dit dan tòch een gevolg van het aangekondigde sanctiebeleid zijn van ‘Den Haag’ ?
 
Pagina 47: Daarentegen is de werkloosheid onder Twentse jongeren in december 2011 met 16,7% gestegen. In Almelo zelfs met 25% !
 
Vanwege een ooit gesloten verdrag met Turkije kan verplichte deelname aan een inburgeringscursus of examen helaas niet meer worden afgedwongen waardoor de kans op een serieuze integratie of meer kansen in de Nederlandse samenleving aanzienlijk wordt verkleind.
Mede hierdoor zal de rijksbijdrage terzake aan de gemeente Almelo ook nog eens 1,4 miljoen euro lager gaan uitvallen.
 
Pagina 49: Vanwege het preventiebeleid inzake roken en alcohol zou een dalende tendens zichtbaar zijn. Specifieke landelijke vergelijkbare cijfers terzake van de GGD ontbreken echter……!
 
Pagina 51: In 2011 is het aantal voortijdige schoolverlaters in Almelo licht gestegen naar 576
 
Pagina 54: De regio Twente heeft te maken met een krimpende arbeidsmarkt (-1,5%)

De werkgelegenheid is vanaf 2008 gaan stagneren.
De werkloosheid in Twente is met 8,1% aanzienlijk hoger dan landelijk met 6,1%
Bijna 37% van de werklozen is 50+ er
De gemiddelde werkloosheidstermijn van de 50+ ers ligt boven de 8 jaar! Desalniettemin overwoog de oude coalitie van CDA, VVD en PVV de doorwerkbonus voor 62+ers door te halen…..
 
Pagina 55: Vanwege de recessie sinds 2008 is het aantal bijstandsgerechtigden in Almelo licht toegenomen tot 2.347
 
Pagina 57: Vergeleken met 2010 is het aantal misdrijven in Almelo licht gedaald. Het oplossingspercentage is in Almelo gestegen van 27% naar 30% in 2011. Het aantal inbraken in auto’s, woningen en bedrijven is eind 2011 echter weer iets toegenomen. De hoeveelheid geweld en bedreigingen in het centrum van Almelo is vanwege een hogere aangiftebereidheid eveneens toegenomen.
 
Pagina 59: De politie-inzet bij Heracles is de laagste in de eredivisie !
 
Door het wegvallen van een rijksbijdrage van 250.000 euro ontstaat een knelpunt bij Stadstoezicht. Een oplossing hiervoor wordt echter niet aangegeven !
 
Bij veelplegers die voor een langere periode worden opgesloten ontstaat een grotere kans op recidive. Goede nazorg acht men daarom noodzakelijk. Almelo biedt daarom alle veelplegers re-socialisatie/trajecten aan die begeleiden naar wonen en werk waarbij je je ons inziens terecht af kan vragen in hoeverre niet-criminelen achtergesteld worden bij het zoeken naar wonen en werk?
 
Pagina 60: Het aantal aangiften van huiselijk geweld is tussen 2010 en 2011 toegenomen met maar liefst 43%. Over oorzaak en gevolg wordt echter met geen woord gerept !
 
Pagina 61: Het TOOM-beleid, gericht op het terugdringen van automatische brandmeldingen heeft in 2011 met bijna 20% vruchten afgeworpen !
 
Pagina 62: In de 1e negen maanden van 2011 zijn in totaal 39 hennepkwekerijen opgerold in Almelo. Of dit qua bevolkingsaantal landelijk relatief veel of weinig is wordt echter niet vermeld !
 
Pagina 67: Begin 2010 is het Grondwaterplan vastgesteld. In 2011 is men hiermee daadwerkelijk begonnen o.a. met een tevredenheidsenquete. Uitslagen ontbreken echter !
 
Pagina 71: In 2011 zou een serieus begin gemaakt worden over de afhandeling van klachten en bezwaren over de ambtelijke dienstverlening. Thans blijkt dat de kwaliteit van de (digitale) dienstverlening nog altijd niet op peil is! Een reden of verbeteringsplan wordt echter niet aangegeven ! Ook zijn er op dit moment (pagina 72) geen actuele waarderingscijfers over de balie, telefonie en internet beschikbaar gesteld !
 
Pagina 82: Men constateert dat de inspraakbijeenkomsten slecht worden bezocht, ook in 2011. Er is echter nog altijd geen oplossing bedacht over dit probleem. Wellicht zou men via schriftelijke/digitale, dus laagrempelige huis-aan-huisenquetes een hogere respons kunnen realiseren ?
 
Pagina 84: Volgens ‘waarstaatjegemeente.nl” scoorde Almelo in 2010 t.a.v Burger als Kiezer en Burger als Partner een ruime onvoldoende met 5,7 respectievelijk 5,5. Relevante cijfers over 2011 zijn echter afwezig waarbij wij ons serieus afvragen wat hiervan de reden is ?
 
Pagina 86: Ten aanzien van meldingen door de burgerij over kapotte speeltoestellen, verlichting, losse stoeptegels scoort Almelo buitengewoon slecht en is er op onderdelen zelfs sprake van een vertienvoudiging van het aantal klachten ! In hoeverre is Almelo inmiddels reeds letterlijk aansprakelijk gesteld voor dit wanbeleid !
 
Pagina 100: Met spreekt hier over de mogelijkheid om de OZB-tarieven te verhogen hetgeen ons inziens ernstig in tegenspraak is met de structureel dalende huizenmarkt en niet anders verklaard kan worden als ordinaire en onverdedigbare inkomenspolitiek !
 
Pagina 105: In deze jaarverantwoording spreekt men over een ‘onterechte’ afwijzing van de aanvraag voor een Individuele Aanvullende Uitkering (IAU) voor de bijstandsuitkeringen. In hoeverre “Den Haag” al gereageerd heeft op het bezwaar terzake uit Almelo wordt echter niet vermeld !
 
Pagina 106: Almelo participeert voor 23% in een gemeenschappelijke regeling van de Twentse Netwerksteden, het zogeheten XL-Businesspark. Wij vinden dat ‘business’ een puur private aangelegenheid is en geen overheidstaak en Almelo zich dus terug zou moeten trekken uit deze, al jarenlang, zwaar verliesgevende investering met gemeenschapsgeld. In hoeverre Almelo een en ander heroverweegt wordt echter nergens vermeld !
 
Pagina 108: De Hoge Raad heeft op 9 september 2011 geoordeeld dat gemeentes w.o. Almelo geen leges mogen heffen op de identiteitskaart. Almelo zou in bespreking zijn met o.a. de VNG over compensatie. De huidige stand van zaken wordt echter niet vermeld ?!
 
Pagina 109: De gemeente Almelo heeft zich tegen wettelijke aansprakelijkheden ingedekt met aansprakelijkheidsverzekeringen. De omvang van de schades wordt echter verzwegen in deze rapportage. Wat is hiervan de reden ?
 
Pagina 130: Twence Beheer BV heeft een eigen vermogen van 114,3 miljoen doch een schuld, dus vreemd vermogen van 223,5 vermogen. Doch marktomstandigheden kunnen het jaarresultaat ernstig negatief beïnvloeden. Wij vinden dat overheden zich terzake terughoudend moeten opstellen t.a.v. private aangelegenheden. Wat heeft het College tot nu toe gedaan met deze risico’s ?
 
Pagina 131: Soweco was aanvankelijk een gezonde en sociale werkgever doch door jarenlang mismanagement verworden tot een bedrijf met een veel te grote overhead en uitgavenpatroon waardoor het aanvankelijk zeer sociale karakter en doel van deze onderneming volledig verloren dreigt te gaan.Ook is er sprake van langdurige leegstand bij Soweco. Wat wordt hiermee gedaan ?
 
Pagina 142: Stadsbank Oost Nederland: Door het toenemend aantal klanten voor schuldhulpverlening nemen de kosten onevenredig toe met alle risico’s van dien voor de Almelose belastingbetaler. Dit klemt des te meer omdat er sprake is van een ‘openeindregeling’ en men de gemeentelijke deelname vooralsnog niet wenst te evalueren.
 
Pagina 143: NV Industriegebouwmaatschappij. Hoewel men beweert dat de gemeente Almelo een beperkt risico loopt omdat de leningen gebruikt worden voor de aanschaf van bedrijfspanden of het verstrekken van leningen met hypothecaire zekerheid is dit m.i. in grote tegenspraak met de hardnekkige en zeer negatieve ontwikkelingen in dit segment !
 
Pagina 147: Grondbeleid: Bouwondernemingen en projektontwikkelaars wachten terecht niet meer af tot ‘verpolitiekte’ grondbedrijven hen bouwgrond gunnen, maar gaan zelf weer aktief grond verwerven, meer realistische plannen maken dus marktconforme bouwgrond produceren. Sindsdien is er dan ook sprake van een terecht terugtredende overheid mede omdat dit soort taken eigenlijk altijd al een strikt private aangelegenheid was.
 
Pagina 153: Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf is met een factor van 0,05 verre van toereikend en vormt hiermee volstrekt onverantwoorde risico’s voor de Almelose burger en belastingbetaler in het algemeen !
 
Pagina 154. Het uiterst risicovolle project Waterrijk heeft ons inziens bewust een veel te lange looptijd tot 2045 of nog 33 jaar gekregen omdat men zeer bewust de kwalijke gevolgen van mismanagement zo ver mogelijk wil af en doorschuiven naar volgende generaties en gekozenen.
 
Pagina 161. Dat de lokale economie van Almelo inmiddels volledig is vastgelopen moge blijken uit het feit dat de uitgifte van bedrijventerreinen volledig stilgevallen is !
 
Pagina 185: Het gemiddelde rentepercentage is voor de begroting 2011 bepaald op 4,5%. De verwachting van het College is dat het werkelijke omslagpercentage lager zal uitpakken. Daarom is men in de begroting reeds uitgegaan van 1.050.000 in plaats van de aanvankelijke 1.615.000. Ons inziens veel te voorbarig omdat de economische vooruitzichten vanwege de Euro-crisis in Nederland èn Europa buitengewoon slecht zijn en de rentes wellicht binnenkort sterk gaan oplopen ! Deze opstelling is o.i. een veel te optimistische en irreële bestuurlijke kijk op inmiddels algemeen bekende ontwikkelingen !
 
Pagina 199: De erfpachtgronden die de afgelopen decennia zijn uitgegeven waren ooit bedoeld als politiek machtsmiddel tegen speculatie doch is tegenwoordig vanwege de inzakkende huizenmarkt een extra sta-in-de-weg gebleken voor de kandidaat-koper. Ook hypotheekbanken zijn niet erg blij met de financiering van woningen-zonder-eigen-grond en waarbij je dus als bank en eigenaar afhankelijk blijft van wispelturige politici.
 
Pagina 224: Een bedrag van 325.000 heeft betrekking op de afboeking van diverse oude (belasting) debiteuren. Een behoorlijke specificatie over het hoe en waarom ontbreekt echter !
 
Pagina 228: Aan salarissen en inhuur personeel is rond 3.350.000 geraamd. De werkelijke lasten bedragen echter ongeveer 4.000.000 ofwel een overschrijding van maar liefst 650.000. Enige uitleg of toelichting ontbreekt echter !
 

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

7 Comments to “Commentaar Partij Vrij Almelo op Jaarverant​woording 2011”

 1. Irene schreef:

  Staat er weer netjes op Harry

 2. Baronesse van Hepjeniks tokmekaal Zu bedelstaf schreef:

  keurig Harry, nou hopen dat onze nobele plucheklevers kunnen lezen

 3. Gerwin schreef:

  Volgens mij zitten er geen 13, maar 12 partijen in de raad. En dat hadden er nog 11 kunnen zijn 🙂

 4. Harry schreef:

  Gerwin, ik kan het echt niet helpen maar op pagina 12 linksbovenin staan er toch ècht 13 vermeld. Ik heb het 3x over geteld met en zonder bril! Eigenlijk hadden het er 14 moeten zijn maar TON is gefuseerd met ALA-AOV.

 5. Gerwin schreef:

  Niet alles geloven wat er staat Harry, op dit moment hebben we pva, lka, ala, gl, la, lc, sp, cda, pvda, vvd, cu, d66. Verder goed artikel hoor.

 6. Irene schreef:

  Ik ben benieuwd wat de reactie is van het College is……..

 7. Irene schreef:

  Volgende maand is Almelo helemaal door zijn Algemene Reserve heen en zijn we op papier: BLUT !!

Leave a Reply