Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Reactie B&W op vragen PVA jaarverantwoording 2011

 

logo pva

 

Geachte heer De Olde,

Tijdens de raadsbehandeling van de jaarverantwoording 2011 op 15 mei 2012 hebt u ons diverse specifieke vragen gesteld, waarop wij niet direct antwoord konden geven. Wij deden u daarbij de toezegging dat uw vragen alsnog schriftelijk beantwoord zouden worden.

U hebt ons uw bijdrage die u die avond (deels) heeft uitgesproken opgestuurd. De daarin opgenomen vragen hebben wij van een antwoord voorzien en die vindt u in de bijlage. Tevens is het hoofdrapport Enquête Grondwaterstanden 2011 bijgevoegd, omdat deze betrekking heeft op één van de door u gestelde vragen. Wij gaan met deze beantwoording niet meer in op opmerkingen uit uw bijdrage die betrekking hebben op het gevoerde beleid. Hierover hebben wij u al met u gedebatteerd tijdens de behandeling van de programmaverantwoording. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen een kopie van de aan u gestuurde antwoorden ook op het RIS plaatsen, zodat ook andere raadsleden kennis kunnen nemen van de aan u verstrekte informatie.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                  de burgemeester,

 

BIJLAGE I        Beantwoording vragen fractie PvA over Jaarverantwoording 2011

 

Pagina 4: Er wordt gemeld dat er een voorziening is getroffen voor het vooralsnog niet toekennen van de incidentele aanvullende uitkering 2010 en 2011 door Den Haag voor 6,9 miljoen. Hier zou bezwaar tegen aangetekend zijn. Denkt u dat dit bezwaar een kans maakt?

Wij denken dat op basis van de door ons aangevoerde argumenten het bezwaar zeker een kans maakt. Tegelijkertijd weten wij ook dat het aantal gemeenten dat een beroep heeft gedaan op de incidentele aanvullende uitkering het beschikbare budget overstijgt.

Pagina 31: Eind 2011 zijn er circa 60 woningen in aanbouw genomen. In totaal zijn er in 2011 circa 180 woningen gereed gemeld. Hoeveel er hiervan daadwerkelijk verkocht of verhuurd zijn wordt echter niet vermeld…..(!) Hoeveel zijn er hiervan daadwerkelijk verkocht of verhuurd?

Het gaat om de woningen die zijn opgeleverd en gemeld zijn aan het CBS. Het is niet gebruikelijk om deze informatie te monitoren, dit vergt extra onderzoek en kosten. Informatie over huurwoningen moet opgevraagd worden bij de corporaties danwel door het bevolkingssysteem te analyseren of de woning bewoond wordt. De koop zou bij het kadaster opgevraagd moeten worden.

Voor wat betreft de huurwoningen gaat het om 110 woningen. Deze zijn  verhuurd.

Voor de 70 koopwoningen geldt dat de helft in particulier opdrachtgeverschap zijn gebouwd en dus verkocht zijn. Van de overige koopwoningen zijn er 9 woningen nog niet verkocht. Eindconclusie is dat alle woningen zijn verhuurd en dat van de koopwoningen er 9 nog niet zijn verkocht.

Pagina 32: Voor particuliere woningverbetering geldt dat bewoners in Almelo de mogelijkheid hadden om gebruik te maken van een subsidieregeling met een lage rente. Hoeveel inwoners hebben hier gebruik van gemaakt?

Voor de particuliere woningverbetering geldt dat de bewoners in het aangewezen gebied de mogelijkheid hebben gehad om gebruik te maken van deze subsidieregeling met een mogelijkheid om gebruik te maken van een laag rentende lening. In totaal hebben ca. 160 huishoudens gebruik gemaakt van de subsidieregeling. Hiervan hebben ca. 50 huishoudens ook gebruik gemaakt van de laag rentende lening.

De waardering voor parkeermogelijkheden in Almelo is in 2011 teruggelopen van 6,3 naar 5,9. Wat denkt u daaraan te doen?

Door de realisatie van de P+R parkeergarage Javapark, die plaats biedt aan 360 auto’s, heeft de gemeente samen met NS en ProRail de parkeermogelijkheden in het stationsgebied zowel kwalitatief als kwantitatief een forse impuls gegeven. Daarnaast zal het college voor de zomer het nieuwe parkeerbeleidsplan aan de Raad aanbieden. Onderdeel van dit parkeerbeleidsplan is een uitvoeringsprogramma, waarin voor de komende 5 jaar diverse maatregelen zijn opgenomen (zoals een nieuw parkeerverwijsysteem, invoering blauwe zones, verwijdering oude storingsgevoelige parkeerapparatuur, nieuw parkeervergunningensysteem) om het parkeren in Almelo te kunnen verbeteren.

Pagina 39: De uitbreiding van de stallingscapaciteit bij het station is ernstig vertraagd. Dit had in 2011 gerealiseerd moeten zijn. Wat is hiervan de reden?

De reden staat al in de tekst op pagina 36 vermeld. De uitbreiding is vertraagd omdat ProRail eerst een compleet plan voor het Stationsplein wilde maken en de onderhandelingen over de inhoud van dat plan langer hebben geduurd dan wij ons dat hadden voorgenomen. Daarom zijn de werkzaamheden uitgesteld. Er is nu overeenstemming over het plan en is begonnen met de uitvoering.

Pagina 40: Er wordt géén waardering vermeld voor verkeersveiligheid, nòch in de gemeente zelf, nòch in de buurt. Wat hiervan de reden is wordt echter niet vermeld!

De waardering voor verkeersveiligheid is gebaseerd op de benchmark Waar staat je gemeente. Deze wordt 1 keer per 2 jaar uitgevoerd. In 2010 was de laatste meting.

Pagina 44: Er zijn geen metingen verricht qua fitnorm, hoeveelheden sportleden en diversiteit. Wat hiervan de reden is wordt echter niet vermeld!

De provincie Overijssel heeft deze metingen eenmalig verricht voor alle gemeenten in Overijssel en waarschijnlijk zal de provincie deze meting niet herhalen. Dat betekent dat de gemeente Almelo deze indicator zelf zal moeten meten of op basis van beschikbare gegevens een andere indicator zal kiezen.

Pagina 45: De uitstroom van uitkering naar werk is tussen 2009 en 2011 toegenomen van 31,7% naar 47,7% hetgeen een opmerkelijk positieve ontwikkeling is tijdens afnemende werkgelegenheid. Zou dit dan tòch een gevolg van het aangekondigde sanctiebeleid zijn van ‘Den Haag’?

Of het aangekondigde sanctiebeleid een bijdrage heeft geleverd aan is op zichzelf niet ondenkbaar, maar wij hebben daarvoor in ieder geval geen aanwijzingen dat dit ook het geval is geweest in 2011. Zoals ook aangeven in de jaarverantwoording 2011 zelf denken wij dat door de werkcoaches doelmatiger in te zetten en het aanbod vanuit verschillende re-integratie- activiteiten aan te scherpen de uitstroom is vergroot. Zo sluiten wij bijvoorbeeld convenanten met werkgevers voor plaatsing van meerdere kandidaten ineens in plaats van individuele plaatsingen. Trajecten worden verder alleen nog maar gestart als er sprake is van bewezen uitstroombevordering, werkcoaches kunnen alleen overgaan op maatwerk als er ook sprake is van een baangarantie.

Pagina 49: Vanwege het preventiebeleid inzake roken en alcohol zou een dalende tendens zichtbaar zijn. Specifieke landelijke vergelijkbare cijfers terzake van de GGD ontbreken echter……!

Er zijn verschillende bronnen die meer informatie bieden zoals het Nationaal Kompas Volksgezondheid (zie nationaalkompas.nl) of de Nationale Atlas Volksgezondheid (zie zorgatlas.nl). Het Trimbos Instituut brengt feiten, cijfers en trends in beeld en die hebben wij voor deze thema’s hieronder weergegeven. Nieuwe Almelose cijfers worden in juli van dit jaar verwacht.

Trends, feiten en cijfers volgens Trimbos Instituut over gebruik alcohol

–          Volgens verkoopcijfers blijft de consumptie van alcohol per hoofd van de bevolking al jaren stabiel. Tussen 1997 en 2005 bleef het percentage mensen dat in de afgelopen maand alcohol heeft gedronken eveneens stabiel, maar in 2009 deed zich een geringe daling voor.

–          Ook het percentage zware drinkers onder Nederlanders van 12 jaar en ouder tussen 2001 en 2009 is gedaald. Van 2008 naar 2009 deed de daling zich alleen voor onder mannen van 18-24 jaar.

–          Het alcoholgebruik (ooit en actueel) is onder scholieren van het reguliere voortgezet onderwijs tussen 2003 en 2009 afgenomen. Deze daling deed zich vooral voor in de jongste leeftijdgroepen tot en met veertien jaar. Er zijn nauwelijks meer verschillen in gebruik tussen jongens en meisjes.

–          Het percentage ‘binge drinkers’ onder de drinkende scholieren lag in 2009 echter op hetzelfde niveau als in 2003.

–          Ondanks een wettelijk verbod kunnen jongeren onder de zestien jaar nog steeds gemakkelijk alcoholhoudende dranken krijgen, maar het percentage dat daadwerkelijk alcoholhoudende dranken bestelde of kocht is de afgelopen jaren gedaald.

–          Het aantal cliënten bij de (ambulante) verslavingszorg met een primair alcoholprobleem is tussen 2007 en 2009 niet verder gestegen.

–          Het aantal opnames in algemene ziekenhuizen waarbij een aan alcohol gerelateerde aandoening een rol speelt is na een lichte stijging in voorgaande jaren nu afgevlakt. Onder jongeren onder zeventien jaar neemt het aantal opnames jaarlijks nog wel steeds toe.

–          De totale sterfte aan alcoholgerelateerde aandoeningen (primaire en secundaire doodsoorzaken samen) schommelt al jaren rond de duizend gevallen per jaar

Trends, feiten en cijfers volgens Trimbos Instituut over gebruik tabak

–          Diverse peilingen suggereren dat het percentage rokers in de algemene bevolking in de afgelopen jaren is gestabiliseerd dan wel iets is afgenomen.

–          De gemiddelde verkoop van tabak per roker bleef tussen 2005 en 2008 op hetzelfde niveau, maar nam duidelijk af in 2009.

–          De neerwaartse trend in roken onder scholieren van 12-16 jaar in het regulier onderwijs en onder jongeren van deze leeftijdsgroep in het algemeen lijkt tussen 2005 en 2009 te stagneren.

–          Scholieren van REC-4 scholen en jongeren in de residentiële jeugdzorg en in justitiële jeugdinrichtingen zijn beduidend vaker actueel en dagelijks roker dan scholieren van het regulier voortgezet onderwijs.

–          Met het roken onder scholieren neemt Nederland een middenpositie in binnen de EU.

–          Vanaf 2011 is het integrale stoppen-met-rokenprogramma opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet.

–          Het aantal mensen dat aan longkanker door roken overlijdt vertoont een stijgende lijn.

–          De lichte daling tussen 2000 en 2005 in de totale sterfte in verband met roken heeft zich tussen 2005 en 2009 niet voortgezet.

Pagina 59: Door het wegvallen van een rijksbijdrage van 250.000 euro ontstaat een knelpunt bij Stadstoezicht. Een oplossing hiervoor wordt echter niet aangegeven! Wat denkt u hieraan te doen?

Het knelpunt wordt niet zozeer veroorzaakt door het wegvallen van de rijksbijdrage, maar door dekkingsproblemen ten aanzien van de overhead. Bij de begroting 2012 heeft de raad besluiten genomen over de wijze waarop dit probleem wordt aangepakt. Afgesproken werd om 75.000 euro aan overhead die verbonden zijn aan de ‘reguliere’ stadswachten (gericht op veiligheid) ten laste te brengen van de stelpost succesvolle gsb- projecten. Voor de overhead die betrekking heeft op overige stadswachten (parkeerbeheer) is besloten dit ten laste ten brengen van het incidentele perspectief totdat er een structurele oplossing is gevonden.

Pagina 60: Het aantal aangiften van huiselijk geweld is tussen 2010 en 2011 toegenomen met maar liefst 43%. Over oorzaak en gevolg wordt echter met geen woord gerept! Waarom niet?

Het beleid is erop gericht om mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld ook daadwerkelijk aangifte te laten doen. Zodat er dan ook gericht actie ondernomen kan worden door bijvoorbeeld een huisverbod op te leggen of zorg in te zetten.

Pagina 62: In de 1e negen maanden van 2011 zijn in totaal 39 hennepkwekerijen opgerold in Almelo. Of dit qua bevolkingsaantal landelijk relatief veel of weinig is wordt echter niet vermeld!

Als we kijken naar middelgrote steden in de buurt, kan geconcludeerd worden dat het aantal van 39 gemiddeld is. Zo zijn er in 2011 in Enschede 61 hennepkwekerijen opgerold en in Hengelo 27.

Pagina 67: Begin 2010 is het Grondwaterplan vastgesteld. In 2011 is men hiermee daadwerkelijk begonnen o.a. met een tevredenheidenquête. Uitslagen ontbreken echter!

In de 13 grondwateraandachtsgebieden is in april 2011 door de gemeente Almelo een enquête over (grondwater)overlast uitgevoerd. Met de enquête wordt beoogd meer detailinformatie te verkrijgen over in welke mate de (grond)wateroverlast in de grondwateraandachtsgebieden ervaren wordt. Op basis van deze enquêteresultaten wordt bepaald welke aandachtsgebieden met voorrang opgepakt dienen te worden. De rapportage is als bijlage bijgevoegd en is ook te vinden op de gemeentelijke website.

Pagina 71: In 2011 zou een serieus begin gemaakt worden over de afhandeling van klachten en bezwaren over de ambtelijke dienstverlening. Thans blijkt dat de kwaliteit van de (digitale) dienstverlening nog altijd niet op peil is! Een reden of verbeteringsplan wordt echter niet aangegeven! Ook zijn er op dit moment (pagina 72) geen actuele waarderingscijfers over de balie, telefonie en internet beschikbaar gesteld!

Door bezuinigingsgevolgen doet Almelo voortaan eens per drie jaar mee aan de benchmark van TNS/NIPO. Daarom zijn er op dit moment geen actuele cijfers voor de waardering van de balie, de telefonie en het internet door TNS/NIPO over 2011. Wel monitoren we zelf de telefonische bereikbaarheid. Daaruit blijkt dat we vanaf de zomer 2011 duidelijk beter bereikbaar zijn: de bereikbaarheid is gestegen naar ongeveer 95%. Het doel is om in 2012 dit percentage naar 99-100% te brengen.

Voor de achterblijvende kwaliteit van de digitale dienstverlening hebben wij diverse oorzaken toegelicht in het burgerjaarverslag. De digitale ontwikkelingen voor het belastingloket en het aanvragen van subsidie voor energiebesparende maatregelen zijn succesvol. Met het benoemen van één verantwoordelijke en de extra inzet op zaak- en procesgericht werken willen wij net als u hierin nadrukkelijk verbeteren.

Pagina 82: Men constateert dat de inspraakbijeenkomsten slecht worden bezocht, ook in 2011. Er is echter nog altijd geen oplossing bedacht over dit probleem. Wellicht zou men via schriftelijke/digitale, dus laagrempelige huis-aan-huisenquetes een hogere respons kunnen realiseren?

Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat, waarschijnlijk door het digitaal beschikbaar stellen van bestemmingsplannen en de hoeveelheid plannen, de inloopbijeenkomsten niet goed worden bezocht. Slechts enkelen komen naar een inloopbijeenkomst. Veel wordt in afzonderlijke gesprekken besproken, toegelicht en indien mogelijk in een vroeg stadium verwerkt. Het informeren van buurtbewoners bij het wijzigen van het bestemmingsplan vindt plaats via vaste vormen van publicatie en publicatie op de website. Vanaf 2010 is publicatie via www.ruimtelijkeplannen.nl ook verplicht en via de site zijn bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar.

Pagina 84: Volgens ‘waarstaatjegemeente.nl” scoorde Almelo in 2010 t.a.v Burger als Kiezer en Burger als Partner een ruime onvoldoende met 5,7 respectievelijk 5,5. Relevante cijfers over 2011 zijn echter afwezig waarbij wij ons serieus afvragen wat hiervan de reden is!

De benchmark ‘Waar staat je gemeente’ wordt 1 keer per 2 jaar uitgevoerd. In 2010 was de laatste meting. In 2012 volgt dus logischerwijs de volgende meting.

Pagina 86: Ten aanzien van meldingen door de burgerij over kapotte speeltoestellen, verlichting, losse stoeptegels scoort Almelo buitengewoon slecht en is er op onderdelen zelfs sprake van een vertienvoudiging van het aantal klachten! In hoeverre is Almelo inmiddels reeds letterlijk aansprakelijk gesteld voor dit beleid ?

Conform de landelijke trend is ook in Almelo het aantal claims de laatste jaren toegenomen. Deze claims hebben vooral betrekking op gebreken aan wegen. Claims n.a.v. kapotte speeltoestellen of verlichting komen niet tot nauwelijks voor.

Pagina 105: In deze jaarverantwoording spreekt men over een ‘onterechte’ afwijzing van de aanvraag voor een Individuele Aanvullende Uitkering (IAU) voor de bijstandsuitkeringen. In hoeverre “Den Haag” al gereageerd heeft op het bezwaar terzake uit Almelo wordt echter niet vermeld!

Dit is niet vermeld, om de eenvoudige redenen dat bij het opstellen van de stukken – een ook nu nog niet – er nog geen inhoudelijke reactie op het bezwaar bij ons is binnengekomen.

Pagina 106: Almelo participeert voor 23% in een gemeenschappelijke regeling van de Twentse Netwerksteden, het zogeheten XL- Businesspark. Wij vinden dat ‘business’ een puur private aangelegenheid is en geen overheidstaak en Almelo zich dus terug zou moeten trekken uit deze, al jarenlang, zwaar verliesgevende investering met gemeenschapsgeld. In hoeverre Almelo een en ander heroverweegt wordt echter nergens vermeld!

Heroverwegen van deelname aan deze gemeenschappelijke regeling is wat Almelo betreft geen issue. Van heroverweging is dus geen sprake en er was daarom dus ook geen enkele reden om dat te vermelden.  

Pagina 108: De Hoge Raad heeft op 9 september 2011 geoordeeld dat gemeentes w.o. Almelo geen leges mogen heffen op de identiteitskaart. Almelo zou in bespreking zijn met o.a. de VNG over compensatie. Kunt u ons vertellen hoe de huidige stand van zaken nu is?

De gemeente, in casu de burgemeester, heeft overlegd met de directeur van de VNG, de heer Pans. Er zal helaas geen sprake zijn van compensatie. Het ministerie van BZK hanteert hierin een harde lijn voor gemeenten. De financiële schade per gemeente is wisselend. De VNG betreurt dat de gemeente Almelo dusdanige schade heeft geleden door het kiezen van een beleidslijn die adequate dienstverlening aan de inwoners van Almelo voorop stelde. De beleidslijn was dat inwoners geen last moesten hebben van de onduidelijkheid in de besluitvorming op rijksniveau.  Aan BZK zal een brief gestuurd worden om de effecten van de gekozen lijn inzichtelijk te maken. Aan VNG is gevraagd om hierin bij soortgelijke kwesties de gemeenten expliciet te consulteren en te steunen in de gesprekken met BZK.

Pagina 109: De gemeente Almelo heeft zich tegen wettelijke aansprakelijkheden ingedekt met aansprakelijkheidsverzekeringen. De omvang van de schades wordt echter verzwegen in deze rapportage. Wat is hiervan de reden?

Tijdens het technisch vragenuurtje is deze vraag gesteld en naderhand ook van een schriftelijk antwoord voorzien. Het antwoord is terug te vinden op het RIS en hebben wij voor het gemak hieronder nog eens weergegeven. Het gaat hier om een een nadere toelichting op de financiële consequenties van het overzicht rechtsgeschillen waaruit eventueel een verplichting ontstaat. Deze gegevens worden hieronder weergegeven. Wij verzoeken u deze gegeven vertrouwelijk te behandelen

 Noot: gegevens in bezit PVA

 

Pagina 130: Twence Beheer BV heeft een eigen vermogen van 114,3 miljoen doch een schuld, dus vreemd vermogen van 223,5 vermogen. Doch marktomstandigheden kunnen het jaarresultaat ernstig negatief beïnvloeden. Wij vinden dat overheden zich terzake terughoudend moeten opstellen t.a.v. private aangelegenheden. Wat heeft het College tot nu toe gedaan met deze risico’s?

Gewijzigde marktomstandigheden kunnen inderdaad van invloed zijn op het jaarresultaat van Twence. In geval er een negatief resultaat wordt behaald, wordt het eigen vermogen ingezet als risicobuffer. Aan de hoogte van het eigen vermogen is door de bank een voorwaarde gesteld. Deze moet minimaal 25% van het totaalvermogen bedragen. In de statuten van Twence is ook opgenomen dat de vennootschap alleen maar dividend uitkeert als het eigen vermogen ten minste 28% van het totaalvermogen bedraagt. In 2011 bedraagt het eigen vermogen van Twence 31% van het totaalvermogen en voldoet daarmee aan de gestelde voorwaarden. Over het verloop van marktomstandigheden wordt het college tussentijds geïnformeerd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Tot op heden is er voor het college geen aanleiding geweest om maatregelen te nemen ten aanzien van de financiële risico’s van Twence.

Pagina 131: Soweco was aanvankelijk een gezonde en sociale werkgever doch door jarenlang mismanagement verworden tot een bedrijf met een veel te grote overhead en uitgavenpatroon waardoor het aanvankelijk zeer sociale karakter en doel van deze onderneming volledig verloren dreigt te gaan. Ook is er sprake van langdurige leegstand bij Soweco. Wat wordt hiermee gedaan?

De panden zijn eigendom van de gemeenschappelijke regeling. Op dit moment werken wij aan een huisvestingsplan, waarin het vergroten van verhuur van leegstaande aan derden een van de prioriteiten is. Daarbij beseffen wij ons dat de markt voor kantoorruimte op dit moment slecht is en het niet eenvoudig zal zijn om langdurige leegstand te voorkomen. 

Pagina 185: Het gemiddelde rentepercentage is voor de begroting 2011 bepaald op 4,5%. De verwachting van het College is dat het werkelijke omslagpercentage lager zal uitpakken. Daarom is men in de begroting reeds uitgegaan van 1.050.000 in plaats van de aanvankelijke 1.615.000. Ons inziens veel te voorbarig omdat de economische vooruitzichten vanwege de Euro-crisis in Nederland èn Europa buitengewoon slecht zijn en de rentes wellicht binnenkort sterk gaan oplopen ! Deze opstelling lijkt o.i. een veel te optimistische en irreële bestuurlijke kijk op inmiddels algemeen bekende ontwikkelingen!

De rekenrente wordt gebaseerd op het gemiddelde van (alle onderdelen hebben dezelfde wegingsfactor):

  1. de huidige marktrente;
  2. de prognose van de marktrente over één jaar;
  3. de feitelijke rente;
  4. het rekenrentepercentage van voorgaand begrotingsjaar.

Tevens is bepaald dat in het kader van behoedzaam financieel beleid en om grote fluctuaties in de rekenrentepercentages te voorkomen, dat de afwijking tussen het rekenrentepercentage dienstjaar en het rekenrentepercentage dienstjaar-1 maximaal 0,5% kan bedragen. M.a.w. de nodige veiligheid en behoedzaamheid is daar bij in de gehanteerde rekenrente geborgen. Aangezien de werkelijke rentes lager zijn dan de gehanteerde 4,5% is het verantwoord om van te voren een rentevoordeel in te boeken van € 1.050.000. Dit wordt ook nog eens gerechtvaardigd door het feit dat het totale voordeel hoger is dan het opgenomen rentevoordeel

Pagina 224: Een bedrag van 325.000 heeft betrekking op de afboeking van diverse oude (belasting) debiteuren. Een behoorlijke specificatie over het hoe en waarom ontbreekt echter !

Er wordt rekening gehouden met diverse categorieën vorderingen. Posten waarbij de debiteur in staat van faillissement verkeert, posten die bij de deurwaarder in behandeling zijn, (delen van) posten waarover een rechtsgeding wordt gevoerd. Specifiek voor belastingvorderingen komt daar nog bij dat rekening gehouden wordt met redenen als schuldsanering, geen verhaal mogelijk en adres onbekend.

Pagina 228: Aan salarissen en inhuur personeel is rond 3.350.000 geraamd. De werkelijke lasten bedragen echter ongeveer 4.000.000 ofwel een overschrijding van maar liefst 650.000. Hoe kunt u dit uitleggen?

Bovenstaande tekst geeft een vertekend beeld en is wat ongelukkig geformuleerd. Waar gaat het om. De werkelijke lasten met betrekking tot inhuur personeel zijn € 650.000 hoger dan geraamd. Echter hiertegenover staan de niet begrote doorbelastingen (zijnde inkomsten) naar de diverse projecten voor een bedrag van € 590.000. Per saldo resteert dan ook een nadeel van circa € 60.000. Wellicht ten overvloede merken wij op dat aan al deze inhuur de nodige college besluiten ten grondslag liggen.

B&W van de gemeente Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply