Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bezuinigingen buitensport Almelo

 

Flow diagram gevolgen bezuinigingen buitensport[1]

 

Geachte Dames en Heren,

Eind oktober 2012 hebben wij, federatie van Almelose voetbalverenigingen, de werkgroep bezuinigingen buitensport Almelo ingesteld.

Het doel was om naast alle bestaande informatiebronnen zoals de door de gemeente ingestelde werkgroepen, enz., de politieke partijen in Almelo te informeren over de gevolgen voor de sport van de reeds genomen besluiten en de nog te nemen besluiten in deze. 

Alvorens hiermee van start te gaan hebben we in week 46 van 2012 acht andere buitensportverenigingen benaderd  en hun geïnformeerd over ons plan.

Een vereniging gaf ons te kennen dat zij niet mee gingen met ons initiatief. De reden was dat zij inmiddels met de gemeente Almelo een meerjarige overeenkomst had afgesloten. De resterende verenigingen vonden het een goed initiatief en ondersteunden onze plannen. 

Gedurende de periode januari/februari 2013 hebben wij als werkgroep “bezuinigingen buitensport Almelo”, op drie politieke  partijen na, met alle partijen de gelegenheid gehad onze standpunten, bezorgdheden en gevolgen betreffende de bezuinigingen buitensport kenbaar te maken. Ter onderbouwing van onze argumentaties en feiten, hebben wij voorafgaand aan deze gesprekken onderstaande bronnen geraadpleegd.

De Voorjaarsnota’s 2011 en 2012

Programmabegroting raadvoorstel 2013

Algemene beschouwingen begrotingnota 2013 van alle politieke partijen, voor zover gepubliceerd.

CBS: Kosten criminaliteit in Nederland in 2010 (overzicht bijgevoegd)

SEO Economisch onderzoek:  Kosten bij agressie en geweld 2007, door mevrouw Drs. Janneke Eustacia-Brinkman. (overzicht bijgevoegd)

Telefonische informatie ingewonnen bij bureau Halt

Telefonische informatie ingewonnen bij Jeugdreclassering

Met behulp van ons document “Bezuinigingen buitensport gemeente Almelo periode 2010 en verder” hebben wij U tijdens onze gesprekken van aanvullende informatie voorzien. (Document is bijgevoegd). Daarnaast hebben wij U een Flow diagram verstrekt, waarop op eenvoudige wijze de gevolgen zichtbaar gemaakt zijn. (Flow diagram is bijgevoegd).

Van al onze gesprekken met de politieke partijen hebben wij een klein verslag gemaakt met daaraan gekoppeld onze eindconclusie. (verslag is bijgevoegd) 

Wij hopen U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij hopen dat onze bijdrage U zal helpen bij de nog komende U te nemen besluiten inzake bezuinigingen sport.

 Met vriendelijke groet, 

Mede namens allen die meegewerkt hebben tot de totstandkoming van deze vorm van overleg,

J. Rompelman,

Secretaris Federatie van Almelose voetbalverenigingen

 

Kosten criminaliteit in Nederland 2010. Bron : CBS

Hoofdstuk: Veiligheid en Recht. Document: Criminaliteit en rechtshandhaving 2011

Preventie: In 2010 werd in totaal 5.8 miljard euro aan preventie uitgegeven. Dit is een verhoging  van 13%  t.o.v. 2005.  3.2 miljard Euro werd uitgegeven door Rijks en Lagere overheden.  2.6 miljard Euro kwamen ten laste van de particuliere sector. Beknopt overzicht uitgaven:  Hiervan gaan de meeste uitgaven naar de Politie, 1.9 miljard euro. Daarnaast aan beveiliging en opsporingsbedrijven 1.8 miljard euro. Provincies en Gemeenten gezamenlijk  0.5 miljard euro. Douane 328 miljoen euro. VROM inspecties 34 miljoen euro. Bedrijven en Particulieren 850 miljoen euro.

Opsporing: In 2010 werd in totaal 3.0 miljard euro aan opsporing uitgegeven. Dit is een verhoging van 17% t.o.v. 2005. Beknopt overzicht uitgaven: Politie 2.6 miljard euro.  Bijzondere opsporingsdiensten (SIOD-FIOD-ECD-VROM)   125 miljoen euro. Beveiliging en opsporing bedrijven en Overige 208 miljoen euro.

Vervolging van verdachten: In 2010 werd in totaal 616 miljoen euro aan vervolging verdachten uitgegeveven. Dit is een stijging van 6% t.o..v 2005. Beknopt overzicht uitgaven:  Personele uitgaven 420 miljoen euro. Overige kosten 186 miljoen euro. Uitgaven RvdK en diverse rapportages 8 miljoen euro.    

Berechting: In 2010 werd in totaal 316 miljoen euro aan berechting uitgeven.Dit is een stijging van 14%  t.o..v 2005. Het betreft hier 3 niveaus van de rechtspraak: De Hoge Raad, De Gerechtshoven en de Rechtbanken. Beknopt overzicht uitgaven: Uitgaven voor misdrijven Rechtbanken en Gerechtshoven 287 miljoen euro. Uitgaven voor misdrijven Hoge Raad 14 miljoen euro Overige 15 miljoen euro.

Kosten criminaliteit in Nederland 2010.

Kosten ten uitvoerlegging van straffen: In 2010 werdin totaal 2,3 miljard euro uitgeven aan tenuitvoerlegging van diverse straffen en maatregelen. Dit is een stijging van bijna 27% t.o.v. 2005. Beknopt overzicht uitgaven: Gevangeniswezen 1.1 miljard euro. Justitiële Jeugdinrichtingen 261 miljoen euro. Forensisch psychiatrisch Centra 692 miljoen euro. Reclassering volwassenen en Bureaus Jeugdzorg 106 miljoen euro

Kosten ondersteuning daders (ex) verdachten: In 2010 werd in totaal 165 miljoen uitgegeven. Aan kosten ondersteuning verdachten (ex) verdachten. (o.a. reclassering en gesubsidieerde rechtsbijstand) Dit is een stijging van 48% t.o.v. 2005. Uitgaven ondersteuning daders en (ex) verdachten 165 miljoen euro. Note: De uitgaven die direct betrekking hebben op het proces, zoals de kosten voor advocaten, worden in de Veiligheidszorgrekeningen geschaard onder Rechtskundige Diensten. Deze uitgaven kunnen geheel of gedeeltelijk worden gesubsidieerd door de RVP.

Kosten ondersteuning van slachtoffers: In 2010 werd in totaal 43 miljoen uitgegeven. Dit is een stijging van 15% t.o.v. 2005. Kosten ondersteuning slachtoffers 43 miljoen euro. Kosten 2010 totaal:  12,24 miljard euro. (zie Note) In cijfers: € 12.240.000.000,- Note: Uitgaven ondersteuning daders en (ex) verdachten: In dit bedrag zijn niet meegenomen de uitgaven die direct betrekking hebben op het proces, zoals de kosten voor advocaten. Deze worden in de Veiligheidszorgrekeningen geschaard onder Rechtskundige Diensten. Deze uitgaven kunnen geheel of gedeeltelijk worden gesubsidieerd door de RVP. In 2010 vonden in Nederland in totaal: 1.112.755  misdrijven plaats. In de categorie: Vernielingen, misdrijven openbare orde/gezag: 180915 , waarvan er 35875 zijn opgelost.  

Info bedoeld ter ondersteuning van  evt. gevolgen voor gemeenten betreffende het onderwerp bezuinigingen  sport.

 

Bezuinigingen buitensport gemeente Almelo periode 2010 en verder.

Buitensport.

Almelo telt ruim 70 sportverenigingen met meer dan 20.000 leden.Daarnaast sporten nog vele inwoners individueel of in groepsverband in sportcentra of in de vrije natuur. Gelukkig voor al haar inwoners streeft Almelo dan ook naar een gedegen sportklimaat, waarin het voor iedereen mogelijk is om actief deel te nemen aan de sport. Participeren door te sporten en bewegen draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Bron: Begrotingsvoorstel 2013

Verenigingen

De lokale verenigingen waar de voetbal als volksport nummer één  onderdeel van is, onderkennen dat sport een belangrijke bijdrage levert aan maatschappelijke thema’s. Verenigingen bieden een plek waar veel mensen hun passie beleven. Verenigingen geven, bewust dan wel onbewust , invulling aan opvoeding en ontwikkeling waarbij  het bijbrengen van waarden en normen een belangrijk aspect is. Sport in de wijk zorgt bovendien voor sterke verbindingen tussen sport, onderwijs en welzijn. Mede door deze verbindingen voorkomt het vereenzaming van ouderen, vroegtijdige schoolverlaters, integratie en bestrijding van jongerenoverlast. Sportverenigingen dragen bij aan de gezondheid en welzijn van mensen. Wij worden daarin gestimuleerd door sportorganisaties en de overheid. De overheid heeft dertien miljoen Euro beschikbaar gesteld voor het project Sportimpuls. Sportimpuls heeft landelijk inmiddels vele projecten in behandeling en uitvoering. Aanvragen voor ondersteuning en uitvoering van deze projecten verlopen meestal i.s.m. de lokale combinatie functionarissen.

Bezuinigingsmaatregelen buitensport in Almelo

Wij realiseren ons terdege dat, gezien de ontwikkelingen in de economische toestanden e.e.a.  leidt tot bezuinigingen. Hiervoor sluiten wij ons ook niet af  maar, in relatie tot de sport, constateren wij dat de  politieke besluitvorming in deze – zoals omschreven in het begrotingsvoorstel 2013 onder Missie Sport – te ver is doorgeslagen.

De feiten op een rijtje:

Naast een oude bezuinigingstaakstelling “ efficiënt gebruik sportaccommodaties” van voor 2011, ter hoogte van € 113.000.- , heeft de raad besloten om m.i.v. 2012 nogmaals een bedrag van € 353.000.-  te bezuinigen op de BUITENSPORT. Bron: Brief 2011/23608 dd. 20-9-2011.

Het uiteindelijke doel hiervan is: meer verantwoordelijkheden bij de verenigingen zelf te leggen. Deze bezuinigingsmaatregelen worden gefaseerd doorgevoerd in de periode  vanaf 2012 t/m 2015. Van deze € 353.000,-  moet a) € 200.000,-  gerealiseerd worden door: tarieven verhogen buitensport accommodaties, onderhoudstaken overdragen en fiscale mogelijkheden maximaal gebruiken. b) €153.000,-  t.b.v. optimalisering gebruik sportparken. Totaal moet nu voor efficiënt (optimalisering) gebruik sportparken,  266.000,- bezuinigd worden. ( € 153.000,- plus € 113.000,-. Opmerking: het gebruik van fiscale mogelijkheden heeft de gemeente inmiddels een BTW teruggave van bijna  € 900.000,- opgeleverd. Helaas moeten wij constateren dat de Sport niet mee profiteert van deze meevaller). Bron: Twentsche courant Tubantia dd. 6-12-2012

Voor de periode 2016 en verder is besloten opnieuw  € 500.000.- op de sport te bezuinigen.

In totaal krijgen de Almelose sporters in acht jaar tijd € 1.113.000,- voor de kiezen.

Bron: Brief 2011/23608 dd. 20-9-2011. Voorjaarsnota 2012

Een dergelijk besluit zal o.i. grote gevolgen met zich meebrengen voor de Almelose sportbeoefenaars.

Actieve sportbeoefenaars en vrijwilligers ter ondersteuning actief op gemeentelijke sportaccommodaties.   

Uit ons eigen onderzoek blijkt dat in de buitensport plm. 7755 sporters  dagelijks of meerdere dagen per week gebruik maken van de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit is plm. 11.8% van de bevolking. Voetbal gerelateerd zijn plm. 5720 voetbalsporters (incl. de mini’s)  dagelijks/wekelijks actief op de gemeentelijke accommodaties (dit is plm. 8.7% van de totale bevolking)

In deze getallen zijn de leden van de geprivatiseerde buitensport verenigingen niet verwerkt.   

Zij beschikken n.l. over eigen sport accommodaties en vallen niet of slechts gedeeltelijk onder de bezuinigingsmaatregelen Sportaccommodaties. De verenigingen kunnen niet functioneren zonder de steun van vrijwilligers. Binnen het amateurvoetbal zijn wekelijks plm.1068 vrijwilligers een of meerdere dagen actief  om de verenigingen op allerlei gebied te ondersteunen. Dit is plm. 1.6% van de bevolking. Dit percentage zal bij de andere amateurverenigingen niet veel afwijken.

Opmerking: In bovenstaande gegevens is uitgegaan van een totaal aantal inwoners van  65393. De groep 0 t/m 3 jaar (3259 inwoners)  is buiten beschouwing gelaten.   

De gevolgen   

De 15% tariefsverhoging op sportaccommodaties levert de gemeente, op basis van de begrote baten, in de periode van 1-9-2012 t/m 31-12-2012  € 15.000,- op. Voor het jaar 2013 zijn deze baten op 75000.- euro begroot. De betreffende verenigingen buitensport hebben grote moeite met deze en nog meer op hun afkomende verhogingen en zullen dit onmogelijk zonder gevolgen kunnen ophoesten. Het gevolg is dat deze verhogingen voor het overgrote deel terugverdiend moeten worden door de contributie van de leden te verhogen. Het afgelopen jaar hebben we al een contributieverhoging moeten doorvoeren.

We  hebben geconstateerd dat actieve leden ten gevolge van deze verhoging hun lidmaatschap hebben beëindigd. Wanneer veel ouders en jongeren door allerlei invloeden zoals bezuinigingen door de overheden, werkloosheid, stagnerende huizenverkoop, onverkoopbare huizen, enz. enz. in financiële problemen geraken, zal dit de sport niet ongemoeid laten. Onze verwachting is dat op termijn 10 à 15%  van de leden  zullen stoppen met het beoefenen van hun sport. Dit betekent in veel gevallen dat de getroffen kinderen in deze gezinnen niet meer behoren tot de groep vriendjes/vriendinnetjes die nog wel actief  met de sport bezig blijven. Op de scholen zullen zij misschien gepest gaan worden omdat hun ouders financieel  niet meer in staat waren hun contributie te betalen. Enz. enz.  Een gedeelte van deze jeugd zal hun vertier op straat gaan zoeken. Zij worden tot last van de buurt en zullen uit verveling hun grenzen steeds verder ten nadele van de bevolking/buurt gaan opzoeken.  Uiteindelijk zal een aantal (wij verwachten plm. 70 a 80 jongeren) via bureau Halt terechtkomen bij de Jeugdreclassering.

Met name t.a.v. dit laatste punt zijn wij van mening dat de doorgevoerde bezuinigingen op de sport een vorm van valse zuinigheid is. De bezuinigingen die aan de voordeur genomen worden, zullen op termijn als kosten via de achterdeur weer verhaald worden. Hierbij baseren wij ons op een telefonisch  onderhoud met de Jeugdreclassering waarin zij aangeven  niet blij te zijn met onze prognose.

Onze prognose zal tot een aanzienlijke verhoging van maatschappelijke kosten leiden. De kosten die Jeugdreclassering per door bureau Halt doorgestuurd geval momenteel in rekening brengt, variëren  tussen de € 5000.- à € 6000.-   Daarbovenop komen nog de kosten van politie bemoeienis, justitie, advocaten, rechters, maatschappelijk werk t.b.v. gezinsbegeleiding enz. enz. Al deze kosten worden nu nog door de Centrale Overheden betaald.

Per 2015, met het overhevelen van deze taken naar de lokale overheden (gemeenten), zullen alle kosten die bij deze taken behoren ten laste van de gemeenten komen. Wij hebben geprobeerd enig inzicht in de kosten voor de begeleiding van deze jongeren boven water te krijgen, maar het is ons na dagen van telefoneren, niet gelukt. Wel is ons verteld dat de overheid de beschikbare gelden  op een gezamenlijke rekening per regio zal storten. Hierna moeten de gemeenten onderling gaan bepalen hoe zij de beschikbare miljoenen gaan verdelen.

Tot slot.

Onder het artikel SPORT MISSIE onderdeel van  het begrotingsvoorstel 2013 staat o.a. vermeld: Almelo blijft streven naar een gedegen sportklimaat, waarin het voor iedereen mogelijk is om actief deel te nemen aan de sport. Wij zijn van mening dat de door de gemeente Almelo  voornoemde bezuinigingsplannen  in schril contrast staat met dit streven. Wij vinden het dan ook zeer wenselijk dat U, als onderdeel van de Almelose politiek, de genomen besluitvorming op de sport, in totaal ter grootte van  €  1.113.000.-*, opnieuw in heroverweging zult  nemen om te voorkomen dat in Almelo een groot deel van de nu nog sportende inwoners aan de kant komt te staan.   

Note*: Dit bedrag is incl. het voorstel bezuiniging 2016 en verder t.b.v. € 500.000,- waarover de besluitvorming nog dient plaats te vinden. (zie Begrotingsvoorstel 2013).  

Namens de Almelose amateurvoetbalverenigingen,

Met ondersteuning van alle door ons benaderde buitensportverenigingen.

              

Maandag 25 februari 2013 Overleg met alle eenmansfracties.

Aanwezig:    P.V.A. – SP – CU – L.A.

Afwezig zonder kennisgeving: Groen Links – Lijst Çete – Lijst Kamphuis

Aanwezig namens de voetbalfederatie: Jan Bosma – Ruud Koetsier – Wim Meuleman – Gerrit Steenhagen – Wim Nijkamp – Jan Rompelman  

Er was begrip voor onze standpunten en onderbouwing van de door ons ingeschatte gevolgen voor de sportende leden en hun clubs. Zij delen onze doelstellingen. Er wordt ons geadviseerd met voorstellen richting de raad te komen die wezenlijk kunnen bijdragen tot een positievere besluitvorming inzake de bezuinigingen buitensport.

Conclusie: Wij hebben een goed gevoel overgehouden aan deze bijeenkomst. Wij zullen proberen met voorstellen te komen die de besluitvorming voor de sport in ons voordeel kunnen beïnvloeden.  

Almelo, 7 mei 2013  

J. Rompelman

Secretaris Federatie van Almelose voetbalverenigingen.  

 
Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply