Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
JAARVERANTWOORDING 2012 ALMELO: 32 op- en aanmerkingen

 

Partij Vrij Almelo - Een gevoel van Vrijheid2 

 

Pagina 26. De provincie Overijssel constateert als toezichthouder van Almelo dat er nog altijd een structuurvisie ontbreekt, grote plannen herhaaldelijk aangepast moeten worden, plannen moeizaam tot uitvoering komen hetgeen in totaliteit reden genoeg blijft voor de provincie om de ‘oranje’ beoordeling over het bestuur van Almelo onverkort te handhaven.

Pagina 27. Almelo heeft een taakstelling van de Rijksoverheid gekregen om 36 statushouders of asielzoekers te huisvesten. Almelo huisvest echter 98 asielzoekers of statushouders. Wat de reden van deze overschrijding is wordt echter niet vermeld.

Pagina 31. Almelo heeft in vergelijking met andere gemeenten een grote groep inwoners met een laag inkomen. Om hier verandering in aan te brengen moet geprobeerd worden om aan de ene kant sociale stijging te realiseren bij de huidige bevolking en aan de andere kant door kansrijke bevolkingsgroepen aan te trekken en vast te houden. Almelo kent relatief veel sociale huurwoningen en er is een tekort aan kwalitatief aantrekkelijke woonmilieus. Ook zijn er relatief weinig stedelijke voorzieningen. Wat wèl opvallend is, dat relatief veel, doorgaans goed betaalde, ambtenaren nog altijd niet in Almelo wonen, dus geen betrokkenheid of affiniteit hebben met hun werk in Almelo. En het is dan ook zeer de vraag of er terzake aktief beleid komt om dit verbeteren.

Pagina 37. De provincie Overijssel heeft in het najaar van 2012 medegedeeld dat de IMG-subsidie voor de Waterboulevard met een bedrag van 8,9 miljoen niet wordt uitbetaald omdat niet wordt voldaan aan de subsidievereisten hetgeen bestuurlijk uiteraard een brevet van onvermogen is. De verantwoordelijk wethouder had ons inziens op z’n minst een motie van wantrouwen moeten ondergaan van de gemeenteraad.

Pagina 38. De leegstand in het hoofdwinkelgebied is in 2012 opgelopen van 10% (2010) naar 25% in 2012.

Pagina 43. Het verwachte aantal toeristische bezoekers van Almelo is vlgs bron NTBC/NIPO dramatisch teruggelopen van 454.000 naar 321.000

Pagina 49. Het aantal bibliotheekbezoekers is vergeleken met 2010 teruggelopen van 18.838 naar 16.856 dus 11,5% minder.

Het aantal bioscoopbezoekers is vergeleken met 2010 teruggelopen van 3728 naar 3216 dus 13,7% minder.

Pagina 55. Ondanks een landelijk forse toename van de werkloosheid is het opmerkelijk dat de omvang van het almelose WWB-bestand stabiel is gebleven.

Pagina 60. Het aantal kinderen dat een peuterspeelzaal bezoekt is met 629 circa 24,2% lager dan aanvankelijk met 819 was begroot. Een reden hiervoor wordt niet aangegeven.

Pagina 62. Het dagelijks roken is sinds 2003 teruggelopen van 15 naar 11%. Het drugsgebruik van 14 naar 9%. Het alcoholgebruik van 57 naar 40%. Wellicht is een en ander te wijten aan de gestaag dalende koopkracht in Almelo. De recessie is kennelijk toch nog ergens goed voor geweest.

Pagina 63. Het overgewicht (klas 2) is gedaald van 22% in 2010 naar 19% in 2011.

Pagina 68. Het aantal Budgetbeheerrekeningen (schuldhulpverleningen) nam tussen december 2011 en december 2012 48% af van 883 tot 459, hetgeen wellicht duidt op een meer verantwoord consumentengedrag.

Pagina 73. Het streven van de Burgemeester is dat Almelo de veiligste stad van Twente wordt. Dit zal voorlopig niet het geval zijn getuige de tussentijds verschenen rapportage in de zomer van 2012 die dramatisch slechte cijfers aangaf vergeleken met de regio en zelfs landelijk !

Pagina 84. Het oordeel van burgers over de handhaving van gemeentelijke regels blijft hardnekkig onvoldoende met gemiddeld 5,6 en 5,7

Pagina 92. Het oordeel van de burger qua betrokkenheid van de buurt bij aanpak sociale onveiligheid blijft met 5,5 onvoldoende.

Pagina 104. In Almelo waren relatief veel vrijwilligers actief. Dit kan nòg veel beter als verenigingen meer met vrijwilligersovereenkomsten en ANBI-registraties zouden werken zodat vrijwilligerswerk fiscaal aftrekbaar wordt en de koopkracht zou versterken en de subsidiebehoefte verminderd.

Pagina 106 en 107. Bij heel veel bijeenkomsten komen weinig tot geen bezoekers hetgeen wellicht duidt op grote desinteresse of wantrouwen in het gemeentebestuur.

Pagina 109. Bij ‘de raad op straat’ zijn raadsleden met 114 burgers in gesprek geweest. Slechts 3% van hen is nadien daadwerkelijk bij een vergadering aanwezig geweest.

Pagina 112. Het aantal meldingen van klachten over de kwaliteit van de wijken is tussen 2010 en 2012 met 16,5% toegenomen.

Pagina 115. De bezwaren tegen de WOZ-aanslagen zijn in 2012  voor 45% gegrond verklaard hetgeen betekent dat de gemeentelijke taxateurs niet alleen veelal zeer onbekwaam bleken en niet marktconform taxeerden maar ook veel ambtelijke kosten veroorzaakten en WOZ-burootjes onnodig veel proceskosten konden declareren. Dit totaal gebrek aan inzicht in marktwerking is wellicht ook mede de oorzaak geweest van de vele miljoenen gemeenschapsgeld die de gemeente heeft verloren met speculatieve grondaankopen.

Pagina 125. Er wordt gesproken over 0,13 miljoen voor inburgeringstrajecten. Hoeveel trajecten er uiteindelijk succesvol waren en asielzoekers wèl kansrijk werden in Almelo wordt echter niet vermeld !

Pagina 126. Het college is voornemens om de OZB-tarieven vanaf 2013 jaarlijks met 5% te verhogen. Dit is volstrekt oneigenlijk omdat de huizenmarkt sinds 2008 reeds 20% is ingezakt en er dus qua tarief evenredig verlaagd zou moeten worden.

Pagina 127. Bij de vorige jaarrekening 2011 is er reeds 17 miljoen gemeenschapsgeld afgewaardeerd op speculatieve grondaankopen waaruit wederom het totale gebrek aan marktkennis blijkt bij taxateurs en Bevoegd Gezag. Een activiteit die voorheen overigens altijd een strikt private aangelegenheid was en de samenleving niet hoefde op te draaien voor tekorten.

Pagina 129. Er wordt al geruime tijd gesproken over een conservatoire beslaglegging van contractueel overeengekomen bouwleges van 1 miljoen. Hoe de stand van zaken nu is wordt echter nog steeds niet concreet vermeld.

Pagina 143. Opvallend is de zeer lage rente tussen 0,835% en 2,4% die Almelo betaalt voor haar 55 miljoen aan langlopende geldleningen aan de Bank Nederlandse Gemeenten. Dit niet is alleen niet-marktconform en concurrentievervalsend en rechtsongelijk vergeleken met normale geldverstrekkers maar werkt ook gemakzucht voor bestuurders in de hand. Derhalve blijft de financiële positie van de gemeente Almelo dan ook buitengewoon zwak.

Pagina 193. Wederom is de deelneming in het XL Businesspark voor het zoveelste zwaar verliesgevend, nu met 474.758 euro ! Terwijl dit soort commerciële experimenten absoluut géén overheidstaak is.

Pagina 208. Hoewel de gemeente Almelo inmiddels al 131 miljoen aan gemeenschapsgeld heeft geïnvesteerd in gronduitgiftes en projectontwikkeling blijken zij in de praktijk hooguit 54% op te leveren.

Pagina 217. Het besluit om de bouw van het veel te prestigieuze gemeentehuis van 58 miljoen 2 jaar uit te stellen heeft incidenteel 4,1 miljoen opgeleverd. Het zou wellicht nog veel meer opleveren als de bouw definitief zou zijn afgeblazen. Mede omdat er van rijkswege alle 415 gemeentes, w.o. Almelo, samengevoegd moeten worden tot meer dan 100.000 inwoners en er dus binnenkort minimaal 2 gemeentehuizen van buurgemeentes beschikbaar komen. Dit is een zoveelste bewijs van vernietiging van veel, heel veel gemeenschapsgeld !

Pagina 222. De Stichting Stadion Heracles is al geruime tijd bezig om de financiering voor de bouw van een nieuw stadion rond te krijgen. De gemeente Almelo participeert hierin voor 15 miljoen. Hoever het hiermee staat wordt echter niet vermeld.

Pagina 232. De niet bepaalde draagkrachtige gemeente Almelo heeft 60 miljoen uitgeleend aan o.a. doorgaans wèl solvabele woningbouwcorporaties. Over marktconforme rentevergoedingen wordt echter niet gerept.

Pagina 265. Er wordt 622.000 aan oninbare vorderingen afgeboekt. Enige uitleg ontbreekt !

Pagina 280. Een poging van het college om via een verhoging van parkeertarieven meer inkomsten te genereren is totaal mislukt en heeft 127.000 euro minder opgeleverd. Wellicht vanwege de dalende koopkracht wijkt men uit naar parkeervrije buurgemeentes !

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “JAARVERANTWOORDING 2012 ALMELO: 32 op- en aanmerkingen”

  1. Irene schreef:

    Er zit volgens mij nog veel meer rottigheid onder het vloerkleed van de raadszaal !

Leave a Reply