Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
19 OP- EN AANMERKINGEN over de BESTUURSRAPPORTAGE 1e halfjaar 2013 ALMELO

logo pva

 

Pagina 6 Het aantal WWB-uitkeringen is, ondanks de subsidiaire MAU-afspraken met de Rijksoverheid, toch weer toegenomen en bedroeg in maart 2013 bij tussentijdse tellingen 2397 uitkeringsgerechtigden.

Pagina 15 Met provinciale financiële ondersteuning zou de leegstand van kantoren aangepakt worden. In hoeverre dat gaat lukken wordt echter niet vermeld.

Pagina 16 Het college is voornemens het tekort aan fietsenstallingen aan te pakken. Hoever men hiermee is wordt niet nader toegelicht.

Pagina 18 Mede door het ontbreken van schoolzwemmen voor leerlingen van het basisonderwijs is het aantal dodelijke ongevallen landelijk aanzienlijk aan het toenemen, zo bleek onlangs uit rapportage van het Mulier Instituut. De subsidiestop ter zake is dan ook een slechte ontwikkeling, ook voor Almelo.

Als Almelo het vrijwilligerswerk serieus wil bevorderen in Almelo zal zij eerst de fiscale aftrekbaarheid van onbetaald werk moeten gaan realiseren via ANBI-registraties bij verenigingen en stichtingen. Dit kost de instelling zèlf niets en het vrijwilligerswerk wordt substantieel aantrekkelijker voor de Almeloër. De betreffende wethouder zou een en ander gaan bestuderen, doch tot op heden heeft onze fractie hier nog steeds niets over vernomen.

Pagina 21 Er is in Almelo al jaren sprake van een forse overschrijding van het maximum aantal statushouders/asielzoekers. Mede hierdoor komen de MAU-afspraken en subsidies van het Rijk in het gedrang. Wat denkt het college hieraan te doen?

Er staat nog een sociale taakstelling open van 460.000 ofwel 7,67 aan ambtelijke arbeidsplaatsen wat neerkomt op bijna 60.000 euro per jaar per ambtenaar. Deze bezoldiging lijkt ons vrij hoog. Wat is hiervan de reden?

Pagina 22 Met de uittreding van de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn uit het SOWECO-overleg ontstaan veel frictiekosten en des-integratieschade. De hoogte van deze uittredingskosten is nog altijd een discussiepunt met mogelijke procedurele gevolgen. Wij vragen ons af wat nu de stand van zaken is. Mede omdat hiervoor in de begroting 2013 geen dekking was opgenomen.

Pagina 26 Het is opmerkelijk dat het aantal begrafenissen in Almelo met 14% is afgenomen en (veel goedkopere) crematies met hetzelfde percentage zijn toegenomen. Kennelijk zien veel nabestaanden op tegen het relatief zeer hoge prijskaartje van begrafenissen en langdurig grafonderhoud. Ook vraagt de PVA zich af hoeveel begrafenissen er inmiddels plaats vinden op kosten van de gemeente omdat de nabestaanden hier niet meer aan willen of kunnen bijdragen ?

Pagina 29 Het is een kwalijke ontwikkeling dat er aanzienlijk bezuinigd wordt op maaiwerkzaamheden, onderhoud van bermen en sloten en inhuur van soweco-medewerkers waardoor er veel klachten zijn ontstaan over het groenonderhoud.

Pagina 31 De recessie zet zich onverminderd door in meerdere onhaalbare prognoses over de verkoop van woningen en het feit dat er geen enkele bedrijfskavel is verkocht!

Pagina 33 Gedeputeerde Staten van Overijssel overwegen dan ook de mogelijkheden van een grondfonds teneinde de financiële positie van armlastige gemeentes zoals Almelo te versterken. De besluitvorming hierover wordt nog voor 2014 verwacht.

Pagina 34 Vanwege het ontbreken van ambtelijke kennis en politieke visie in voorheen strikt private projecten als onroerendgoedontwikkeling is er vanwege afwaardering 52,8 miljoen aan gemeenschapsgeld verloren gegaan in de gemeente Almelo.

Pagina 36 Vanwege een aangenomen motie en raadsbesluit dient er vanuit het college overleg opgestart te worden tussen huurders en marktpartijen over meer marktconforme huren, dus minder leegstand. Hoever het College hiermee is wordt echter niet vermeld.

Pagina 38 In het plandeel ten noorden van de Westermaatweg is asbest-verontreiniging geconstateerd. Is er al iets meer bekend over de asbestverontreiniging, de reinigingskosten en of er een veroorzaker aansprakelijk te stellen is.

Pagina 42 Teneinde de integrale veiligheid in Almelo te bevorderen met acute maatregelen zijn de kosten met maar liefst 666% toegenomen ! Wij vragen ons hierbij af in hoeverre deze acute maatregelen wel afdoende zijn gebleken voor de toekomst ?

Pagina 51 In het 1e kwartaal van 2013 zijn er vergeleken met het 1e kwartaal van 2012 maar liefst 29 starters minder een bedrijf begonnen, dat is circa 35% minder. Dat klemt des te meer omdat de discussie over de toekomst van zzp-ers pas in het 3e kwartaal van 2013 publiek werd en een verdere, nòg scherpere daling in het 3e en 4e kwartaal wellicht verwacht kan worden.

Ook zijn er in het 1e halfjaar van 2013 circa 35% méér bedrijven in Almelo failliet gegaan dan in in de 1e helft van 2012.

Pagina 59 In het 2e kwartaal van 2013 is het aantal geboortes met 20% teruggelopen. Hetzelfde geldt voor het aantal vestigingen van nieuwe Almeloërs.

 

Partij Vrij Almelo

 

PAGINA 36

Motie Partij Vrij Almelo

MOTIE INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD

Constaterende dat de leegstand in de winkelstraten landelijk gemiddeld 6,5% bedraagt en de komende jaren door vergrijzing, ontvolking en toenemend internet- gebruik naar alle waarschijnlijkheid zal gaan oplopen tot 9 à 10% 
Dat de gemeente Almelo als één van de 415 gemeenten al geruime tijd in de top staat qua leegstand van winkels in de binnenstad. 
Dat Almelo landelijk nu zelfs de kroon spant met 25% leegstand. 
Overwegende dat langdurige leegstand niet alleen verloedering en criminaliteit in de hand werkt en slecht is voor het imago van Almelo maar ook schadelijk is voor verhuurders qua rendement en marktwaarde. 
Overwegende dat juist kleinschaligheid en pluriformiteit een absolute voorwaarde is voor een levendige, aantrekkelijke binnenstad. 
Overwegende dat ook Steven Brakman, hoogleraar Economie aan de Rijks- universiteit van Groningen eveneens van mening is dat huren niet marktconform zijn  en juist leegstand en verloedering in de hand werkt. 
Verzoekt het College op korte termijn in overleg te treden met verhuurders over meer marktconforme huren dan nu het geval is.

En gaat over tot de orde van de dag.   

De motie is aangenomen met 23 voor en 12 tegen.

 

IMG_0002
Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

3 Comments to “19 OP- EN AANMERKINGEN over de BESTUURSRAPPORTAGE 1e halfjaar 2013 ALMELO”

  1. Irene schreef:

    Ze kunnen beter het hele zooitje onder curatele stellen van de provincie want fatsoenlijk besturen kunnen ze kennelijk niet.

  2. Irene schreef:

    Het College is nog niet betrapt op nakoming van de aangenomen PVA-motie……

  3. Irene schreef:

    Hoewel in deze rapportage het wanbeleid steeds beter verborgen wordt uit angst voor de oppositie heeft de PVA toch weer 19 op- en aanmerkingen kunnen scoren. Kortom, verstoppertje spelen lukt ook al niet meer in Almelo

Leave a Reply