Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
68 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BEGROTING ALMELO 2014

 

logo pva

 

INLEIDING-pagina 4: Ook deze begroting kenmerkt zich door een fors pakket aan bezuinigingen om het begrotingspakket te herstellen en ook nog eens rekening te houden met de vele decentralisaties van het terugtredende kabinet.

Prioriteit ligt bij het vergroten van de, tot op heden geringe, weerstandscapaciteit van met name het veel te speculatieve grondbedrijf van Almelo, waardoor er de afgelopen jaren tientallen miljoenen aan gemeenschapsgeld onnodig verloren is gegaan.

Het is een juiste beslissing geweest tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2013 een bestemmingsheffing als toeristenbelasting dan ook consequent te bestemmen voor recreatie en toerisme. Mede omdat Almelo in de ranglijst van Elseviers Weekblad enkele maanden geleden landelijk buitengewoon laag genoteerd was.

Ook in deze toelichting rept men over sociale stijging van de Almeloërs, maar dit lukt volgens onze fractie nooit als er al jarenlang sprake is van onrechtmatige overschrijding van het maximum aantal statushouders.

 

Pagina 5: Almelo streeft naar een toekomstbestendige gemeente die en dan citeren we: zich gaat richten op alleen de hoofdlijnen en minder zelf gaat doen (einde citaat) Begrijpen we het goed dat we te maken gaan krijgen met een terugtredende overheid en de burgers het maar zelf moeten uitzoeken?

Als tussenoplossing is Almelo voornemens ondersteunende taken uit te besteden aan Enschede waarvoor ‘een organisatie’ zou worden opgericht.

Voorzitter, het komt allemaal op ons over dat Almelo, zonder steun van een buurgemeente als Enschede, binnenkort niet in staat is om zijn eigen politieke boontjes te doppen !

Ondertussen blijft Almelo beweren dat en dan citeren we: Almelo gebaat is bij een sterk economisch Twente (einde citaat). De Partij Vrij Almelo is echter van mening dat Twente gebaat is bij een sterk, niet-hulpbehoevend Almelo en niet andersom !

 

Pagina 6: Vanwege de grote, en wellicht langdurige, onenigheid in de Tweede Kamer tussen coalitie en oppositie kunnen er nog geen Haagse besluiten verwerkt worden in deze begroting en meerjarenraming !

 

Pagina 9: De onvrede en machteloosheid over het gemeentebestuur kenmerkt zich door een toenemend aantal beveiligingsincidenten en wordt het aanbevolen om de beveilingsfunctionaris in de publiekshal van het stadhuis te continueren tot 2015. Over de oorzaken van deze escalerende onveiligheid en onvrede wordt echter niet gerept.

 

Pagina 11: Almelo heeft in vergelijking met andere gemeenten een grote groep inwoners met een laag inkomen en een gemiddeld laag opleidingsniveau. Dit is naar alle waarschijnlijkheid ook het gevolg van de jarenlange onrechtmatige overschrijding van de van rijkswege opgelegde quota statushouders.

 

Pagina 12: Het College streeft naar het aantrekken en vasthouden van kansrijke bevolkingsgroepen. Ons inziens kan Almelo alleen aantrekkelijker worden indien dat blijkt uit een veel hogere positie qua leefbaarheid op de ranglijst van Elseviers Weekblad dan nu het geval is.

 

Pagina 13: Almelo kiest voor en dan citeren we: voor een regisserende rol met een democratisch bestuur dat betrouwbaar, integer en responsief is. Dat laatste is discutabel omdat er tijdens en buiten de raadsvergadering telkenmale onvoldoende antwoorden komen op de door de Partij Vrij Almelo gestelde vragen.

De drie grote taken welke gedecentraliseerd worden van Den Haag naar o.m. Almelo vergen veel meer financiële inspanning van de armlastige gemeente Almelo. Hierover staat echter nog steeds niets vast vanwege de nog altijd grote onenigheid in de Tweede Kamer over de bezuinigingen. Derhalve is Uw suggestie niet relevant, zie ook Uw opmerking hierover op pagina 6 van de toelichting.

 

Pagina 17: Sinds 2010 is het aantal ambtenaren met 173 verminderd. Ook voor 2014 wordt een krimp verwacht van ruim 29 arbeidsplaatsen. Er wordt echter met geen woord gerept waarom er ruim 1/3 van het ambtenarenapparaat teveel was en hoeveel deze kennelijke overschrijding de Almelose samenleving tot nu toe gekost heeft.  Gaarne alsnog Uw uitleg hierover.

 

Pagina 18: Op de benchmark: ‘waar staat je gemeente’ is het gemiddelde oordeel van de burgers over de invloed van de kiezer en het waarmaken van beloften en plannen door het bestuur scoort de gemeente Almelo nog altijd een onvoldoende met 5,7.

Op dezelfde benchmark is het gemiddelde oordeel van burgers over de mate waarin de gemeente burgers betrekt bij de voorbereiding van beleid en de uitvoering van beleid een dikke onvoldoende met 5,5.

Dit zijn wellicht ook redenen dat Almelo niet aantrekkelijk is voor beter gesitueerden en een andere woonplaats kiezen !

 

Pagina 19: Het college overweegt baliecontacten zoveel mogelijk op afspraak te laten verlopen. Enige toelichting ontbreekt.

 

Pagina 21: Ná juiste vaststelling van hun identiteit ontvangen nieuwkomers een BSN-nummer waarmee hun registratie is geregeld. In hoeverre komen zij dan ook vrijelijk in aanmerking voor toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag en kindgebonden budget ?

 

Pagina 22:  Van de gemeentelijke producten wordt slechts 5-10% digitaal  aangeboden in 2012. De streefwaarde over 2 jaar, dus 2015 is 60%. Is er al iets bekend over de stand van zaken nu, dus 2013?

 

Pagina 24: De tarieven van de OZB stijgen buitenproportioneel en zijn in strijd met de van rijkswege opgelegde, zogeheten Macro-normen. In hoeverre is er kwijtschelding is gevraagd en verkregen door huiseigenaren die mede hierdoor in de financiële problemen zijn geraakt ?

 

Pagina 25: Slechts 40% van de Almeloërs werkt en woont in Almelo zelve. Geldt dit ook voor ambtenaren? Dit klemt des te meer omdat ambtenaren de ogen en oren van het College zijn en ontbrekende affiniteit en betrokkenheid wellicht de reden is voor agressie en de eerdergenoemde inhuur van een professionele beveiligingsman in de publiekshal.

Het College is van mening dat ondernemerschap essentieel is voor een gezonde economie. Dit kan niet gezegd worden van Almelo met een leegstandspercentage van 25% in de binnenstad. Indien het college ondernemerschap inderdaad zo belangrijk en essentieel vindt vragen wij ons af wat het college tot nu toe inmiddels gedaan heeft met de motie waarin haar opgedragen is in contact te treden met verhuurders over meer marktconforme huren van winkels in de binnenstad ?

 

Pagina 29: Hetzelfde geldt voor de Leegstand van 14.600 m2 kantoor-ruimte. U streeft naar een mindering met 4.600 m2 naar 10.000 m2. Wat is hiervan tot nu toe gerealiseerd ?

 

Pagina 33: Er wordt zoveel mogelijk ingezet op verkoop van panden. Dat is een loffelijk streven, maar in hoeverre dat concreet gaat lukken bij een stabiliserend bevolkingsaantal en een teruglopende huizenmarkt buiten de Randstad, lijkt vooralsnog een utopie.

 

Pagina 34: Men streeft naar verkoop, doch tegelijkertijd spreekt men zich uit voor minimaal onderhoud. Dit lijkt mij tegenstrijdig, dus niet kansrijk.

Hetzelfde geldt voor het stadhuis. Leegstand leidt tot verloedering en uiteindelijk sloop, dus kapitaalvernietiging!

 

Pagina 38: Almelo telt ruim 70 sportverenigingen met meer dan 20.000 leden hetgeen minder dan het landelijk gemiddelde is. Wellicht is dit door de uitzichtloze financiële situatie voor veel bewoners de drempel om zich niet meer te enthousiasmeren voor sport en bewegen.

 

Pagina 41: Bijna 25% van onze inwoners is zelf, of één van beide ouders, geboren in het buitenland. Dit is relatief zeer hoog voor een gemeente vèr buiten de Randstad. Dit percentage zal ons inziens eerder stijgen dan dalen.

 

Pagina 50: Met het plan van aanpak via de MAU zouden er maatregelen genomen zijn om de instroom in de WWB te beperken en de uitstroom te bevorderen. Vooralsnog is deze aanpak kansloos vanwege het jarenlang gedogen van overschrijding van het van rijkswege toegestane aantal statushouders.

Ten aanzien van ‘volwasseneducatie’ dient de zelfredzaamheid vergroot te worden en zich bij de bestrijding van laaggeletterdheid, zich te richten op Nederlands als tweede (!) taal. Dit is een volstrekt onjuist uitgangspunt want het Nederlands is de hoofdtaal van ons land en vreemde talen bevorderen juist de segregatie en kansarmoede !

 

Pagina 51: Werkgevers worden gesubsidieerd indien zij mensen met een indicatie sociale werkvoorziening in dienst nemen. Hoeveel dat is wordt echter niet vermeld.

 

Pagina 54: Er wordt verwacht dat het aantal kinderen in Almelo de komende jaren zal afnemen. Dit zou wellicht een gevolg zijn van het feit dat vanwege de slechte economische vooruitzicht er sprake is van een dalende kinderwens. Bovendien is er sprake van ontvolking en verhuizing naar de Randstad.

 

Pagina 55: Leerlingen die voorheen naar het speciaal onderwijs werden verwezen, moeten nu zoveel mogelijk terecht in het ‘reguliere’ onderwijs, hetgeen ons inziens ten koste gaat van de leskwaliteit voor volwaardige kinderen. Bovendien kan dit experiment leiden tot minder aandacht voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Dus een tweezijdig slecht idee.

 

Pagina 65: Zowel de deelname aan sport is met 46% onder de maat en de vooruitzichten met 45% zijn niet erg hoopvol. Wat denkt het College hieraan te kunnen en willen doen ?

 

Het aantal leden van de bibliotheek is momenteel 18.411. Men verwacht dat dit zal dalen tot 15.000. Wat is hiervan de reden en wat denkt het College hieraan te kunnen doen?

 

Pagina 67: Het College verwacht meer vrijwilligerswerk en beweert initiatieven te ontwikkelen die vrijwilligerswerk ondersteunt en  stimuleert. De Partij Vrij Almelo heeft al diverse malen bij de wethouder er op aangedrongen dat stichtingen en verenigingen een ANBI-status zouden moeten aanvragen waardoor vrijwilligers via een duidelijke vrijwilligersovereenkomst hun vrijwilligerswerk als arbeid in natura kan worden beschouwd, dus aftrekbaar wordt. Dit voordeel is tweezijdig. De ANBI-stichting krijgt wellicht meer (gratis) vrijwilligers en de Almelose vrijwilliger krijgt hierdoor een extra fiscale aftrekpost !

 

Pagina 77: Voor een monitoringssysteem op wijk- en buurtniveau wil het college 500.000 euro reserveren. Daarbij is het college van mening dat en dan citeer ik: “er zware, nu nog onontkoombare vormen van zorg zijn die we wel moeten voortzetten en wel eens 125.000 euro per gezin per jaar zouden kunnen kosten”(einde citaat) Begrijpen we het goed dat er in dit geval slechts 3 tot 4 van dergelijke gezinnen geholpen zouden kunnen worden? Gaarne hierover Uw mening.

 

Pagina 81: De gladheidsbestrijding is zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de richtlijnen in de leidraad Gladheidsbestrijding, maar vanwege de financiële richtlijnen is deze niet volledig overgenomen. Wij vragen ons hierbij af wat deze niet-volledige overname voor consequenties heeft bij gladheid in de a.s. wintermaanden?

 

Pagina 86: Het College wil en dan citeer ik: de kloof tussen burger en bestuur verkleinen(einde citaat) Hoe denkt het college dit streven in tevullen? Het lijkt ons dat er dan ook een einde moet komen aan het te werk stellen van ambtenaren die buiten de gemeente blijven wonen, dus niet gewend zijn aan de leefomstandigheden van de gemiddelde Almeloër.

 

Pagina 88: Het College wil met spoed gronden gaan saneren. In hoeverre gaat de vervuiler dan ook betalen en is er iemand aansprakelijk te stellen?

Gaarne hierop Uw reactie

 

Pagina 91: In het kader van het al of niet verstrekken van omgevings-vergunningen voor bouwvergunningen e.d. zijn er 1740 contrôles uitgevoerd en 165 procedures gevoerd. In hoeverre waren deze procedures al of niet succesvol waren, werd niet vermeld.

 

Pagina 93: De leefbaarheid en veiligheid in Almelo staat onder zware druk vanwege vaak zwaardere vormen van criminaliteit. Dit verbaast niet omdat uit een tussentijdse monitor van augustus 2012 reeds bleek dat de gemeente Almelo qua bestrijding van criminaliteit zowel regionaal als landelijk het relatief slecht doet. In hoeverre heeft het College hiervan geleerd en in hoeverre wordt er nu beter gepresteerd vergeleken met de eerdergenoemde criminaliteitsmonitor ?

 

Pagina 94: De ambitie dat Almelo de veiligste stad van Twente moet worden is vooralsnog een papieren tijger want er zijn nog altijd geen vergelijkende concrete rapportages aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld.

Opmerkelijk is dat men in Almelo nog altijd veel last heeft van een harde kern van veelplegers. Indien men op korte termijn aanhoudt en langdurig gaat detineren zal dit wellicht ten goede komen van de politiestatistieken.

 

Pagina 96: De criminaliteitsmonitor van Burgemeester Hermans van augustus 2012 toonde zowel regionaal als landelijk een zeer slechte score qua politieoptreden. Over deze monitor is nimmer een inhoudelijke discussie gevoerd in de Almelose gemeenteraad. Uw ‘streefwaarde’ om de omvang van de criminaliteit met eenderde te verminderden van 375 naar 250, achten wij dan ook niet realistisch.

 

Pagina 98: Met behulp van de zogeheten ‘Melddesk’ gaat het verhelpen van meldingen ‘anders ingepland’ worden. Dat betekent en dan citeren we: dat de afhandeling van meldingen langer gaat duren (einde citaat) hetgeen o.i. ten kosten van de kwaliteit gaat.

 

Pagina 100: Tussen 2012 en 2014 is het College voornemens de lokale heffingen OZB nogmaals te verhogen van 14,8 naar 17,1 miljoen. Dit komt neer op 15% in 3 jaar hetgeen in strijd is met de MACRO-norm van de Rijksoverheid en slecht is voor de beeldvorming over Almelo qua lokale lasten.

 

Pagina 101: Het College heeft zich ooit laten verleiden tot de status van groot aandeelhouder van Gas- en lichtbedrijven. Het beleggen in aandelen is m.i. geen overheidstaak. Bovendien is de kans groot dat Almelo als groot-aandeelhouder zich subjectief gaat opstellen indien er publieke discussies ontstaan over grote investeringen voor vaak onrendabele, dus omstreden windenergie en de aanleg van zonnepanelen voor particulieren waarvan de omzet ten koste gaat van de energiebedrijven.

 

Pagina 109: Hoe staat het met de onderhandelingen met de Provincie Overijssel over de 8,9 miljoen subsidie voor realisatie van het deelgebied Haven-Zuid, met daarbij de aanleg van de haven? Dit klemt des te meer omdat er een tekort is van 19 miljoen, waarvan reeds 9,2 miljoen is afgewaardeerd op het winkelcentrum?

 

Pagina 118: Het risico bestaat dat de Stichting Stadion de financiering van het stadion niet rond krijgt. Dit heeft onmiddellijke consequenties voor de herontwikkeling van het sportpart Osserkoppelerhoek. Is hier al iets over bekend ?

 

Pagina 119: Voor het zuidelijk deel van het gebied ‘Waterwijk’ wordt een nieuwe kleinere woonwijk ontwikkeld voor 1600 woningen. Gezien de dalende huizenmarkt voor woningen buiten de Randstad, de ontvolking en het matige imago van Almelo zullen ook deze gronduitgiftes zeer moeilijk gerealiseerd gaan worden. Zie hiervoor ook pagina 120.

De nieuwbouw is 100% energie-neutraal. Dat is dus een nadeel voor Almelo als grootaandeelhouder van energiebedrijven.

 

Pagina 122: In april 2013 is er samen met een extern bureau gestart met een verkenning naar de mogelijkheden van herbestemming van uit de exploitatie genomen 140 ha. We zijn nu 6 maanden verder. Hoe staat het ermee ?

 

Pagina 131: Gemeenten gaan fors minder geld krijgen om een groeiende groep mensen aan het werk te helpen. Ook de VNG vindt de financiële kaderstelling zorgelijk. Dit betekent dat Almelo hun ambities moet bijstellen.

Pagina 132: Het blijft een zorgelijke situatie dat er vanwege de slechte onderhoudssituatie van een aantal bruggen en tunnels geen vervanging of onderhoud kan plaatsvinden. Wellicht dat door hardnekkig achterstallig onderhoud ongelukken of letsel gaat ontstaan waar de gemeente Almelo voor aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Pagina 133: Voor het herplaatsen en het opvangen van boventallige medewerkers is 600.000 euro gereserveerd. Enige toelichting hierover ontbreekt !

Pagina 139: Maar liefst 7% van de Almelose wegverhardingen verkeert nog altijd in een zeer slechte staat. Ingeval van ongelukken is de gemeente Almelo dan ook eenvoudig aansprakelijk te stellen. Er zijn reeds gemeentes, zoals Stichtse Vecht, die reeds aansprakelijk zijn gesteld voor hardnekkig achterstallig onderhoud. In hoeverre Almelo reeds aansprakelijk is gesteld wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 142: Schades aan de riolering door lozing van bepaalde stoffen worden waar mogelijk verhaald op de veroorzaker. Wanneer deze niet te achterhalen is, betekent dit een kostenpost voor de gemeente Almelo. Hoe vaak en hoeveel dit uiteindelijk heeft gekost is echter niet vermeld ?

 

Pagina 143: Almelo heeft 41.000 bomen in beheer. Voor regulier onderhoud is 52.000 euro beschikbaar gemaakt. Dit is 1,30 euro per boom. In hoeverre dit veel of weinig is, wordt echter niet vermeld !

 

Pagina 144: Voor het onderhoud van speelvoorzieningen is jaarlijks 340.000 euro beschikbaar. Hoeveel speelvoorzieningen er zijn in Almelo en of dit veel of weinig is wordt helaas niet toegelicht.

 

Pagina 149: Sinds begin mei 2013 is de 10 jaarsrente nu circa 0,75% opgelopen. Analisten spreken dan ook uit dat een verdere stijging van de lange rente zeer wel mogelijk is.

Aangezien de gemeente Almelo per 1 januari 2014, door talloze bestuurlijke missers, een schuld heeft opgebouwd van 259.231.350 euro ofwel 3.575 per inwoner(!) kan gevreesd worden dat de financiën in een negatieve spiraal geraken.

 

Pagina 150: De gemeente Almelo leent geld bij de bank en sluist dit vervolgens één op één door aan reeds zeer solvabele woningbouw-corporaties waarbij wij ons af vragen waarom het armlastige Almelo geen enkele rente-opslag hanteert voor deze zeer draagkrachtige corporaties?

Uit onderzoek is namelijk dat 420 van 430 landelijke corporaties beschikken nog altijd over een enorme solvabiliteit beschikte, die in 2008 reeds 32,8 miljard euro bedroeg!

 

Pagina 153: De armlastige gemeente Almelo heeft momenteel meer dan 27,5 miljoen euro aan laagrenderende leningen uitstaan aan ‘sociale’ woningbouw-verenigingen.

 

Pagina 154: De ambtelijke organisatie krimpt als gevolg van bezuinigings-taakstellingen. De decentralisatie van Rijksoverheid naar lokale overheden, zoals de gemeente Almelo, veroorzaakt echter een veel omvangrijkere bedrijfsvoering, dus méér ambtenaren! Hoe dit in de toekomst gaat uitpakken qua financiële ondersteuning is nog altijd een open vraag.

 

Pagina 166: Aandeelhouderschap is geen overheidstaak en ondermijnt de objectiviteit, onafhankelijkheid en veroorzaakt belangenverstrengeling tussen overheid en burgers. Een commissariaat zou minder bezwaren en risico’s opleveren. Het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre commercieel ingestelde multinationals behoefte hebben aan ambtelijke inspraak.

 

Pagina 191: Ten aanzien van de Stadsbank Oost Nederland is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente met 768.000 euro aanzienlijk, doch nemen de kosten en risico’s sterk toe vanwege de groeiende vraag om schuldhulpverlening.

 

Pagina 199: Ook dit jaar zijn de grondexploitaties veel te negatief met 21 miljoen euro verspilling van gemeenschapgeld voor een relatief kleine gemeente als Almelo. Voorlopig blijft dit ‘een gebed zonder end’, althans met dit college.

 

Pagina 205: Men noteert en dan citeren we: “hierbij is rekening gehouden met een stijging van woningen van 8,93%. Hier zal men wellicht de OZB-stijging bedoelen…

 

Pagina 206: Voor het eind van 2013 wordt door de Hoge Raad beslist of de hondenbelasting in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Als de Hoge Raad van mening is dat deze onrechtmatig is levert dat voor Almelo een inkomstenderving op van 5 ton !

 

Pagina 212: Het bevolkingsaantal 0 t/m 3 jaar gaat in 2014, naar verwachting, met 9,9% afnemen.

Het aantal WWB-kliënten wordt in 2013 en 2014 begroot op 2430 respectievelijk 2429 waardoor de overeengekomen MAU-ambitie met de Rijksoverheid in zijn geheel niet wordt nagekomen en de eigen bijdrage van de gemeente Almelo voor uitkeringsgerechtigden onverkort even hoog blijft.

 

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “68 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BEGROTING ALMELO 2014”

  1. Irene schreef:

    Leuk verhaal, nou ja leuk, het is eigenlijk om te janken !

  2. dick dooren schreef:

    Op zich is er niets mis met de begroting. We gaan er als burger niets tot bijna niets op achteruit. Er zijn gemeenten waar het slechter is.

Leave a Reply