Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bijdrage Partij Vrij Almelo meerjarenprogrammabegroting 2014

 

logo pva

 

Voorzitter,

Deze begroting kenmerkt zich door een fors pakket aan bezuinigingen om het begrotingspakket te herstellen en ook nog eens rekening te houden met de vele decentralisaties van het terugtredende kabinet.

Prioriteit ligt bij het vergroten van de, tot op heden geringe, weerstandscapaciteit van met name het veel te speculatieve grondbedrijf van Almelo, waardoor er de afgelopen jaren tientallen miljoenen aan gemeenschapsgeld onnodig verloren is gegaan.
Het is een juiste beslissing geweest tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2013 een bestemmingsheffing als toeristenbelasting dan ook consequent te bestemmen voor recreatie en toerisme. Mede omdat Almelo in de ranglijst van Elseviers Weekblad enkele maanden geleden landelijk buitengewoon laag genoteerd was.
Ook in deze toelichting rept men over sociale stijging van de Almeloërs, maar dit lukt volgens onze fractie nooit als er al jarenlang sprake is van onrechtmatige overschrijding van het maximum aantal statushouders.
Almelo kiest voor en dan citeren we: voor een regisserende rol met een democratisch bestuur dat betrouwbaar, integer en responsief is. Dat laatste is discutabel omdat er tijdens en buiten de raadsvergadering telkenmale onvoldoende antwoorden komen op de door de Partij Vrij Almelo gestelde vragen.

Sinds 2010 is het aantal ambtenaren met 173 verminderd. Ook voor 2014 wordt een krimp verwacht van ruim 29 arbeidsplaatsen. Er wordt echter met geen woord gerept waarom er ruim 1/3 van het ambtenarenapparaat teveel was en hoeveel deze kennelijke overschrijding de Almelose samenleving tot nu toe gekost heeft. Misschien dat u hier alsnog Uw uitleg over kunt geven?

Voorzitter,

Op de benchmark: ‘waar staat je gemeente’ is het gemiddelde oordeel van de burgers over de invloed van de kiezer en het waarmaken van beloften en plannen door het bestuur scoort de gemeente Almelo nog altijd een onvoldoende met 5,7.
Op dezelfde benchmark is het gemiddelde oordeel van burgers over de mate waarin de gemeente burgers betrekt bij de voorbereiding van beleid en de uitvoering van beleid een dikke onvoldoende met 5,5.
Dit zijn wellicht ook redenen dat Almelo niet aantrekkelijk is voor beter gesitueerden en een andere woonplaats kiezen ! 

Slechts 40% van de Almeloërs werkt en woont in Almelo zelve. Dit geldt ook voor ambtenaren. Dit klemt des te meer omdat ambtenaren de ogen en oren van het College zijn en waarschijnlijk afnemende betrokkenheid wellicht de reden is voor agressie en de eerdergenoemde inhuur van een professionele beveiligingsman in de publiekshal. Het College wil de kloof tussen burger en bestuur verkleinen. Hoe denkt het college dit streven in te vullen? Het lijkt ons dat er dan ook een einde moet komen aan het te werk stellen van ambtenaren die buiten de gemeente blijven wonen, dus niet gewend zijn aan de leefomstandigheden van de gemiddelde Almeloër.

Er wordt zoveel mogelijk ingezet op verkoop van panden. Dat is een loffelijk streven, maar we vragen ons af in hoeverre dat concreet gaat lukken bij een stabiliserend bevolkingsaantal en een teruglopende huizenmarkt buiten de Randstad. Men streeft naar verkoop, doch tegelijkertijd spreekt men zich uit voor minimaal onderhoud. Dit lijkt ons tegenstrijdig, dus niet kansrijk.

Ten aanzien van ‘volwasseneneducatie’ dient de zelfredzaamheid vergroot te worden en zich bij de bestrijding van laaggeletterdheid, zich te richten op Nederlands als tweede (!) taal. Dit is een volstrekt onjuist uitgangspunt want het Nederlands is de hoofdtaal van ons land en vreemde talen bevorderen juist de segregatie en kansarmoede !

Voor een monitoringssysteem op wijk- en buurtniveau wil het college 500.000 euro reserveren. Daarbij is het college van mening dat en dan citeer ik: “er zware, nu nog onontkoombare vormen van zorg zijn die we wel moeten voortzetten en wel eens 125.000 euro per gezin per jaar zouden kunnen kosten”. Begrijpen we het goed dat er in dit geval slechts 3 tot 4 van dergelijke gezinnen geholpen zouden kunnen worden?
 

De leefbaarheid en veiligheid in Almelo staat onder zware druk vanwege vaak zwaardere vormen van criminaliteit. Dit verbaast niet omdat uit een tussentijdse monitor van augustus 2012 reeds bleek dat de gemeente Almelo qua bestrijding van criminaliteit zowel regionaal als landelijk het relatief slecht doet. Wij hopen dat een toekomstig college beter gaat presteren in vergelijking met de eerdergenoemde criminaliteitsmonitor. De ambitie dat Almelo de veiligste stad van Twente moet worden is vooralsnog een papieren tijger want er zijn nog altijd geen vergelijkende concrete rapportages aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld.
Opmerkelijk is dat men in Almelo nog altijd veel last heeft van een harde kern van veelplegers. Indien men op korte termijn aanhoudt en langdurig gaat detineren zal dit wellicht ten goede komen van de politiestatistieken.
De criminaliteitsmonitor van augustus 2012 toonde zowel regionaal als landelijk een zeer slechte score qua politieoptreden. Over deze monitor is nimmer een inhoudelijke discussie gevoerd in de Almelose gemeenteraad. Uw ‘streefwaarde’ om de omvang van de criminaliteit met een derde te verminderden van 375 naar 250, achten wij dan ook niet realistisch.
Met behulp van de zogeheten ‘Melddesk’ gaat het verhelpen van meldingen ‘anders ingepland’ worden. Dat betekent en dan citeren we: dat de afhandeling van meldingen langer gaat duren hetgeen  ten kosten van de kwaliteit gaat.

Voor het zuidelijk deel van het gebied ‘Waterwijk’ wordt een nieuwe kleinere woonwijk ontwikkeld voor 1600 woningen. Gezien de dalende huizenmarkt voor woningen buiten de Randstad, de ontvolking en het matige imago van Almelo zullen ook deze gronduitgiftes zeer moeilijk gerealiseerd gaan worden. De nieuwbouw is 100% energie-neutraal. Dat is dus een nadeel voor Almelo als grootaandeelhouder van energiebedrijven. Ook dit jaar zijn de grondexploitaties veel te negatief met 21 miljoen euro verspilling van gemeenschapsgeld voor een relatief kleine gemeente als Almelo. Voorlopig blijft dit ‘een gebed zonder end’, althans met dit college. 
Men noteert en dan citeren we: “hierbij is rekening gehouden met een stijging van woningen van 8,93%. Hier zal men wellicht de OZB-stijging bedoelen…

Gemeenten gaan fors minder geld krijgen om een groeiende groep mensen aan het werk te helpen. Ook de VNG vindt de financiële kaderstelling zorgelijk. Dit betekent dat Almelo hun ambities moet bijstellen.

Voor het onderhoud van speelvoorzieningen is jaarlijks 340.000 euro beschikbaar. Hoeveel speelvoorzieningen er zijn in Almelo en of dit veel of weinig is wordt helaas niet toegelicht. Wij kunnen u er niet vaker op attenderen dat wij speelvoorzieningen voor kinderen en dieren heel belangrijk vinden.
De ambtelijke organisatie krimpt als gevolg van bezuinigings-taakstellingen. De decentralisatie van Rijksoverheid naar lokale overheden, zoals de gemeente Almelo, veroorzaakt echter een veel omvangrijkere bedrijfsvoering, dus méér ambtenaren! Hoe dit in de toekomst gaat uitpakken qua financiële ondersteuning is nog altijd een open vraag.

 

Tot zover onze bijdrage.

Dank U.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Bijdrage Partij Vrij Almelo meerjarenprogrammabegroting 2014”

  1. Irene schreef:

    Ook in deze bijdrage staat onverkort dat veelplegers langdurig gedetineerd moeten worden teneinde de samenleving zoveel mogelijk te ontzien. Dit is inmiddels oud beleid uit de jaren’90 van de vorige eeuw, toen de huidige minister van Justitie Ivo Opstelten als burgemeester van Utrecht al beval dat veelplegende junks in Hoog Catharijne langdurig gedetineerd moesten worden in combinatie met een afkickprogramma. Wat de Almelose agenten nu doen is in weze justitiële ongehoorzaamheid t.a.v. Den Haagen buitengewoon stom !

Leave a Reply