Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
68 op- en aanmerkingen over de jaarrekening van de gemeente ALMELO 2013

 

 logo pva

 

Pagina 4: Er wordt gemeld dat in de begroting uitgaven, kleiner dan 50.000 euro, niet meer worden vermeld. Aangezien dit echter gemeenschapsgeld betreft  is het echter van groot belang dat dit wèl openbaar gemaakt wordt zodat de gemeenteraad dit kan controleren op zijn rechtmatigheid !

Pagina 5: Er is sprake van 8,4% minder geboortes en een toename van 6,8 vergrijzing tussen 2011 en 2013 hetgeen vooralsnog minder inkomsten uit arbeid betekent voor Almelo.

Dit klemt des te meer omdat het aantal WWB-uitkeringen, ondanks duidelijke MAU-afspraken met de rijksoverheid tussen 2011 en 2013, toch weer zijn toegenomen, ditmaal met 14%. Consequenties en sancties worden echter verzwegen in deze rapportage.

Pagina 11: Voor het zoveelste jaar geeft het grondbedrijf  wederom een negatief resultaat aan, ditmaal van 5,3 miljoen, waaronder de exploitatie van het Businesspark wat louter een private aangelegenheid is !

Pagina 12: Er wordt gemeld dat er voor 1.315.000 aan ‘oninbare’ vorderingen zijn bij de heffing van rioolbelasting 2013. Enige toelichting voor de controlerende gemeenteraad waarom dit oninbaar zou zijn, ontbreekt hardnekkig! (zie ook pagina 15)

Pagina 17: Almelo krijgt voor 2014 aan uitvoeringskosten inburgering 113.989 euro van het Rijk. In hoeverre heeft het college al nagedacht over medewerking aan stopzetting van GSD-uitkeringen bij hardnekkig analfabetisme en ontbreken van taalvaardigheid.? Tenslotte is hierover onlangs een kamermeerderheid in Den Haag ontstaan.

Pagina 20: De Colleges van B & W van de zogeheten 3 Netwerk-stadsgemeenten waaronder Almelo hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, die de onderlinge uitwisseling van ambtenaren regelt. In hoeverre was er in Almelo sprake van boventalligheid en hoeveel heeft deze uitwisseling dan ook concreet opgeleverd voor de gemeente Almelo?

Ook is er tussen deze 3 gemeentes een bedrijfsplan opgesteld voor een gezamenlijke vastgoedorganisatie. In hoeverre heeft deze gezamenlijke vastgoedorganisatie meerwaarde gehad bij de bestrijding van de enorme vastgoedverliezen in de gemeente Almelo?

Pagina 22: Er wordt gemeld dat er en dan citeren we, ‘er scherper naar voren moet komen wat de effecten zijn van de scheefgroei van de Almelose bevolking’ (einde citaat). Bedoelt het College hiermee de ‘scheefgroei’ van de Almelose bevolking door de jaarlijkse overschrijding van het van rijkswege opgelegde maximum aantal statushouders (asielzoekers).

Pagina 23: Het gemiddelde oordeel over de mate waarin de gemeente burgers betrekt bij de voorbereiding van beleid en bij de uitvoering van beleid was in 2010 en 2012 zeer ondermaats met een 5,5 en 5,4. Ook voor 2014 blijft de streefwaarde met 5,7 duidelijk ondermaats. Wat wil het College gaan doen aan deze, kennelijk structurele, onvoldoende?

Pagina 27: Het College is al jaren voornemens om nieuwe, doch kennelijk tot op heden vergeefs, meer draagkrachtige, inwoners aan te trekken voor Almelo. Is het College op de hoogte van het jaarlijkse onderzoek van het prestigieuze Weekblad Elseviers waarin telkenmale en feilloos de tekortkomingen en minpunten van de gemeente Almelo worden aangegeven en in hoeverre gaat de gemeente Almelo een en ander verbeteren qua bijvoorbeeld sociale cohesie?

Pagina 33: Geruime tijd geleden is er een dwingende motie van de PVA door de gemeenteraad aangenomen waarbij het college opdracht kreeg om maatregelen te nemen tegen de relatief zeer grote leegstand in Almelo. Kennelijk is hier nog steeds NIETS mee gedaan en zit men nog altijd in de overwegingsfase en dan citeren we letterlijk ‘zo is het denkbaar dat er maatregelen getroffen worden tegen de leegstand in Almelo’ (einde citaat). Wat is de reden van deze passiviteit en waarom wordt een democratisch bij meerderheid aangenomen motie van de PVA niet voortvarend uitgevoerd en kennelijk ( op dit moment) nog steeds genegeerd?

Pagina 41: In 2013 is zowel het bezoek aan het theaterhotel als de bibliotheek in Almelo fors teruggelopen. In 2014 streeft men naar een aanzienlijke hogere waarde. De reden waarop deze kennelijke euforie gebaseerd is, ontbreekt echter…(!)

Pagina 46: Het College is voornemens nieuwe uitkeringsaanvragen actief te ontmoedigen door klanten direct te wijzen op de plichten die gepaard gaan bij een uitkeringsaanvraag. Gaat men nieuwe aanvragers ook wijzen op de gevolgen van de recent ontstane kamermeerderheid bij zeer slechte taalbeheersing ?

Pagina 48: Bij taal- en educatieve trajecten dienen gemeenten zoals Almelo alleen nog opleidingen in te kopen die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid (taal en rekenen) en dan citeer ik ‘Nederlands als Tweede Taal’. Ons inziens is dit volstrekt onjuist. Nederlands in Nederland dient voor een goede inburgering en effectieve bestrijding van kansarmoede juist als EERSTE taal beschouwd te worden !

Pagina 51: Uitgaande van de kerngedachte dat iedereen talent(en) heeft en dat dit menselijke kapitaal zoveel mogelijk ingezet moet worden voor talentontwikkeling verdient het aanbeveling zoveel mogelijk Almeloërs te onderwerpen aan psychologische testen zodat er een goed inzicht in hun mogelijkheden en onmogelijkheden komt en iedereen zich op de juiste plek kan aarden en ontwikkelen.

Pagina 52: Sociale stijging is alleen mogelijk als men van gemeentewege veel striktere eisen gaat stellen aan het maximum aantal statushouders. Tot voor kort was dat niet het geval!

Bovendien is een uitkering binnenkort alleen mogelijk bij letterlijk volledige medewerking aan een inburgeringstraject. Bij gebreke hiervan vervalt de status.

Pagina 53: Het Centrum voor Jeugd en Gezin wil lokale functies en activiteiten gaan ondersteunen op het gebied van opvoedondersteuning. De PVA is echter van mening dat opvoeding van kinderen in de eerste en laatste plaats een taak is van de ouders en dat men zich eerst eens moet gaan beraden waarom de  (merendeels)  analfabete 1e generatie zo weinig ‘respekt’ krijgt van de 2e en 3e wèl geschoolde generatiekinderen krijgt wat ons inziens dè reden is van massale ontaarding en overlast buitenshuis. 25% van de Almeloërs is immers van allochtone origine, wat voor Twentse begrippen heel veel is. De problematiek is dan ook in Almelo omvangrijk.

Jongeren kunnen terecht op website www.jonginalmelo.nl . Dit zou een aantrekkelijke en informatieve site moeten zijn doch er wordt alleen niet vermeld hoeveel toe- of afname er is van het aantal kijkers…(!)

Pagina 54: Er is in Almelo sprake van begeleiding van voortijdige schoolverlaters. Bij 51 jongeren is er sprake van herintreding en 30 zijn er gaan werken. In hoeverre dit veel of weinig is wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 61: Van gemeentewege hebben er 30 jongeren deelgenomen aan een korte cursus ‘dj’ing, graffity, stop motion, rap of songwriting. De PVA is echter van mening dat het bevorderen of subsidiëren van graffity niet alleen gevelvervuiling, dus illegaal is en zeker geen overheidstaak kan en mag zijn !

Pagina 62: De PVA is van mening dat alleen breedtesport vanwege overgewicht, diabetus en hierdoor ontstane verminderde arbeids-geschiktheid subsidiabel is en niet topsport voor veelal overbetaalde profvoetballers die vaak boven de Balkenendenorm verdienen.

Een goed gezondheidsbeleid begint bij een lager gewicht. Zo zouden Almeloërs zonder overgewicht van gemeentewege korting moeten krijgen op hun ziekenfondspremie.

Pagina 63: Elk jaar vindt er een bijdrage plaats vanuit de gemeente aan de GGD voor de consultatiebureaus. Hoeveel gemeenschapsgeld dit is wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 64: Indicatoren zoals sportdeelname, vrijwilligerswerk en sociale steun in directe omgeving in 2013 blijven getalsmatig onvermeld… (!)

Pagina 65: Opvang en begeleiding van zeer kwetsbare groepen die extra aandacht nodig hebben omdat ze geen verblijfplaats zouden hebben dus wellicht zogeheten ‘spookburgers’ zijn, waarvan er in Nederland inmiddels al 500.000 zijn! Interessant is te weten wat de reden is waarom er geen vast adres meer is in Almelo.

Pagina 66: Buitenwettelijke bijzondere bijstand is wellicht niet noodzakelijk omdat orthodontie-kosten vaak meeverzekerd is in het ziekenfondspakket.

Langdurigheidstoeslag zou alleen nog verstrekt worden als in de referentieperiode voldaan zou zijn aan de arbeidsverplichtingen. Dit is een onjuiste voorwaarde want het zijn juist arbeidsloze uitkerings-gerechtigden die langdurig en 3 jaar lang een minimum-uitkering genoten en zodoende in aanmerking komen voor deze toeslag !

Pagina 69: Het maatschappelijk werk in Almelo zou 540 gezinnen/huishoudens bereikt hebben. Of dit relatief veel of weinig is vergeleken met gelijksoortige gemeenten wordt echter niet vermeld…(!)

Qua meervoudige sociale problematiek zouden 240 cliënten in Almelo bereikt zijn. Of dit relatief veel of weinig is vergeleken met gelijksoortige gemeenten wordt echter niet vermeld…(!)

Het thuislozenteam van Jarabee Thuiszorg zou in 2013 circa 30 thuisloze jongeren begeleiden naar een stabiele woon- en leefsituatie. Of dit überhaupt gelukt is wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 70: Verslavingszorg Tactus heeft in 2013 dagopvang gegeven aan een groep van circa 50 personen met een drugs of alcoholprobleem. Of dit relatief veel of weinig is vergeleken met gelijksoortige gemeenten wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 72: Mantelzorg: “Hiervan zouden gever en ontvanger gelukkiger worden”…Dit is betrekkelijk omdat het fiscaal inkomen van de ontvanger stijgt en wellicht niet meer in aanmerking komt voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of langdurigheidstoeslag.

Pagina 72: Er is nog altijd sprake van onderzoek in hoeverre vrijwilligers er fiscaal letterlijk beter van worden als zij werken voor een ANBI-gerelateerde stichting. Geruime tijd geleden is hierover reeds onderzoek beloofd door de desbetreffende wethouder Kuik-Verweg.

Pagina 75: Er is in 2013 sprake van een sterk toegenomen behoefte aan Jeugdfonds en ‘Naturaregelingen’. “Enige toelichting of uitleg ontbreekt…(!)”

Pagina 76: Er is nog altijd niets bekend hoeveel deelnemers hun schuldhulpverleningtraject hebben afgerond of wederom schuldhulp-verlening nodig hebben.

Pagina 78: Bewoners worden actief betrokken bij het schoonhouden van gevels en straten. Ons inziens is dit typisch een overheidstaak waar burgers reeds belasting voor betalen. Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor burgers die hun eigen m2 stoep vrijwaren van sneeuw en ijzel.

Pagina 79: Er wordt gemeld dat er een onderzoek zou zijn geweest in Bornerbroek naar stankproblematiek. In hoeverre dit opgelost is wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 81: Het gemeentebestuur wil op de hoogte zijn van wat er leeft in wijken. Het is dan wèl zaak dat de ambtenaren, feitelijk de ogen en oren van het bestuur, niet alleen werken maar ook daadwerkelijk WONEN in hun werkplek Almelo. Na schriftelijke vragen van o.a.de PVA zou hierop gelet gaan worden, doch nadien is hierover nooit meer iets vernomen…(!)

Pagina 82: De integrale veiligheidsmonitor van eind 2013 kan geen waardes vermelden of de buurt voor of achteruit is gegaan…(!)

Pagina 86: Of er ‘duurzaam’ wordt ingekocht door de gemeente is nog altijd niets bekend…(!)

Pagina 87: Het bestuur neemt zich voor en dan citeren we letterlijk: ‘we laten meer over aan burgers en bedrijven en minder aan de overheid (einde citaat) Over hoeveel dit gaat opleveren voor de burgers wordt niets vermeld… (!)

Pagina 88: Er wordt gemeld dat Almelose medewerkers niet alleen voor de gemeente Almelo werken, maar in de praktijk hun kennis en tijd ook elders in de regio beschikbaar stellen. Met andere woorden: Er zijn kennelijk veel, heel veel ambtenaren boventallig geworden in Almelo doch hun dienstverband kan vanwege hun levenslange onschendbaarheid niet beëindigd worden en worden ze zogenaamd te werk gesteld in andere gemeenten…(!)

Pagina 89: Het klanttevredenheidsonderzoek geeft eind 2013 geen waarde aan…(!)

Pagina 91: De politie Almelo heeft één actieve criminele jeugdgroep getraceerd. Hoe groot of hoe klein deze groep getalsmatig is, wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 108: Hoewel het gemeentebestuur volledig en al jaren op de hoogte is van de dalende huizenmarkt in Almelo wordt deze trend volledig genegeerd en tarieven jaarlijks met 5% (zie pagina 118) steeds verder opgedreven. Dat de burger dit niet meer tolereert moge blijken uit een enorme toename van (merendeels gegronde) bezwaarschriften tussen 2010 en 2013.

Pagina 109: Hoewel het aantal woninginbraken in Almelo tussen 2010 en 2013 meer dan verdubbeld is negeert zij haar politiefalen door te stellen dat burgers nu zèlf meer moeten gaan patrouilleren met hun eigen niet-gesubsidieerde waakhond.

Pagina 115: Hoewel het gemeentebestuur van Almelo zichzelf heeft beloond met een zeer prestigieus 2e gemeentehuis, nota bene mèt autolift voor raadsleden met wellicht obesitas, is de financiële positie van de gemeente onverminderd zwak en het weerstandsvermogen volstrekt ontoereikend voor een dergelijke uitgave. Het is dan ook een volstrekt raadsel waarom de provincie Overijssel als toezichthouder nimmer heeft ingegrepen.

Pagina 123: Vanwege de herkeuring van Wajongers zal er wellicht op korte termijn een forse toename ontstaan van de Almelose bijstandspopulatie. Dit betekent tevens dat Almelo niet alleen een veel grotere eigen bijdrage zal moeten ophoesten maar ook in begrotingsproblemen komt met de eerder gemaakte MAU-afspraken tussen Wethouder Kuik-Verweg en Den Haag…

Pagina 126: De bouw van het nieuwe gemeentehuis vordert gestaag, zo meldt de jaarverantwoording 2013. Alleen vragen wij ons hierbij af in hoeverre de bouw gerealiseerd is door Hollandse bouwlieden vanwege de vele Poolse nummerborgen aldaar?

Pagina 135: Er zijn leningen vermeld aan Woningcorporaties van totaal ruim 27,5 miljoen euro, weliswaar met WSW-garantie, maar toch vragen wij ons af, mede vanwege de buitengewoon zwakke financiële situatie van Almelo, in hoeverre een beëindiging van deze relatief grote lening bespreekbaar is. Het is algemeen bekend dat woningbouwverenigingen hun onroerendgoedbezit 30-40 jaar geleden verkregen in het zeer goedkope guldentijdperk, waarbij men er vanuit mag dat een dergelijk woningbestand niet alleen vele malen is terugbetaald door de huurders, maar ook qua huidige marktwaarde tientallen malen duurder zijn geworden.

Pagina 147: Hoewel wordt erkend dat beleggen geen publieke taak was waren overheden toch van mening dat publieke belangen door private partijen onvoldoende beschermd werden en gemeentes zoals Almelo uit ‘morele’ overtuiging tòch aankochten.

Wèl overweegt Almelo beleggingen als Twence, Crematoria Twente, Twente Milieu, Kabelbedrijf Cogas en de Bank Nederlandse Gemeenten af te stoten. Hoe het hier nu mee staat wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 164: Cogas Energie heeft een dalend eigen vermogen en een snel dalend bedrijfsresultaat. Wellicht is het verstandig voor Almelo om deze belegging te heroverwegen cq af te stoten.

Cogas wil het aandeel van duurzame energie binnen de eigen regio structureel verhogen. Welke energie men bedoelt, is niet vermeld…(!)

Pagina 175: Industriegebouwenmaatschappij: is alleen kostendekkend. Lijkt geen overheidstaak om hierin te blijven beleggen.

Pagina 176: Belegging in Businesspark Twente: voor het geprognosticeerde verlies is een voorziening getroffen. Hoeveel wordt niet vermeld…(!)

Pagina 184: Resultaat blijft vooralsnog zwaar verliesgevend. Niet verwonderlijk met een koopkrachtdaling van 6% in 2013. Gaat de provincie Overijssel nog bijspringen, waarvan even sprake was?

Pagina 202: Op basis van de macronorm van 3% moet een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk worden voorkomen en zonodig gecorrigeerd. Almelo overschrijdt deze rijksnorm echter al jaren…(!)

Pagina 207: Er is nog altijd geen bestemming gevonden voor de verschillende leegkomende gemeentehuislokaties…(!) Mogelijk is hier sprake van grove kapitaalvernietiging!

Pagina 210: In de Almelo Noordflank is de nieuwbouw 100% energieneutraal. Mogen we ervan uitgaan dat de nieuwe bewoners dus geen gas,lichtrekening krijgen?

Pagina 212: Met uitzondering van Singelbuurt worden er 1235 woningen toch weer met erfpacht (!) gebouwd in Noordflank. Banken zijn hier doorgaans niet blij mee omdat ze slechts eigenaar worden van de opstallen en de gemeente vrij is in de verhoging van het erfpachtcanon. Zeker met een nagenoeg failliete gemeente als Almelo zijn banken hier niet blij mee. Dit sturingsmiddel werd ooit gebruikt tegen speculatieve excessen, maar daar is nu al jaren geen sprake meer van! Kortom, bestuurlijk, een flinke uitglijder!

Pagina 213: Zoals verwacht stokt de afzet van bouwkavels in Noordflank! Dus zo snel mogelijk hiermee kappen.

Pagina 218: De gemeente wil de binnenstad als ‘brandpunt’ herstellen. Laten we hopen dat het nieuwe college zich aan de aangenomen PVA-motie houdt, dus dealen met de verhuurders voor fatsoenlijke, marktconforme huren!

Pagina 264: Een hertaxatie van een bedrijfshal kosten maar liefst 576.000 euro. Lijkt ons zeer duur!

Pagina 272: De opbrengsten van de begraafplaatsrechten zijn achter gebleven door minder begrafenissen. Hoe zit het met aantal crematies ?

Wat is reden dat er in 2013 maar liefst 386 ton MINDER restafval is verwerkt?

Partij Vrij Almelo

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

3 Comments to “68 op- en aanmerkingen over de jaarrekening van de gemeente ALMELO 2013”

 1. Leo Verhoef schreef:

  Hoe betrouwbaar is die jaarrekening eigenlijk?
  Al eens gekeken op http://www.leoverhoef.nl “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag”?

 2. Sjoerd Visser schreef:

  Daar er bij sommige zelfs zeer grote nationaal en internationaal opererende accountantbureau’s behoorlijk wat vieze luchtjes circuleren…lijkt het mij overduidelijk dat je de betrouwbaarheid sterk in twijfel kunt nemen. Ook zijn zulke bedrijven bezig met andere hooggeplaatsten in bedrijven te helpen belasting te ontduiken…danwel sterk te reduceren. De politiek weet daar allang van! Sterker nog: die heeft geheimhouding gevraagd…wat te horen was in een proces in Engeland. Dat vertelden de hooggeplaatste ondervraagden tegen de rechter. Er is zelfs een tv-opname van dat proces als documentaire uitgezonden…dus bewijs overduidelijk. Aangezien er steeds vaker in hogere (veelal financiële) kringen merkbaar is dat het daar ook niet helemaal zuiver toegaat (en dat men blijkbaar geen grenzen heeft)…ben ik bang getoonde cijfers niet overeen komen met de realiteit…Leo !!!

 3. Sjoerd Visser schreef:

  De oneerlijkheid overwoekert uiteindelijk de eerlijkheid waardoor sociaal veranderd in a-sociaal!

Leave a Reply