Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
43 op- en aanmerkingen Programmabegroting Almelo 2015

 

pva_1466085a

 

Het streven is om van deze programmabegroting een meerjarenbegroting te maken voor de komende vier jaren (2015-2018).

 

Voorzitter !

Pagina 4: Voor het jaar 2014 is volgens de spelregels van het Interbestuurlijk Toezichtkader van de provincie Overijssel code ORANJE van toepassing voor het toezicht op de financiën van Almelo. Reeds vanaf 2010 heeft de PVA erop gewezen dat er verscherpt toezicht of zelfs curatele stelling (artikel 12) nodig was, doch dit werd voortdurend genegeerd. Sterker nog, het College vond het nodig zichzelf te belonen met een peperduur gemeentepaleis van 58 miljoen zelfs inclusief autolift(!) naar de raadszaal… Deze code ORANJE is mede ingegeven door het onverminderd aantal slechte gronduitgiftes waarop inmiddels tientallen miljoenen kostbaar gemeenschapsgeld van de Almelose belastingbetaler is afgeboekt!

Pagina 5: We hebben het dan nog niet over het structureel ontbreken van weerstandsvermogen en de a.s. decentralisatie van rijkstaken in 2015. Helaas zijn de gevolgen van Prinsjesdag ook nog niet verwerkt in deze begroting, dus waar hebben we het als lokaal bestuur dan nog over?

Pagina 6: Ook heeft de vorming, ondanks een 5e (extra) wethouder, van het nieuwe college niet geleid tot nieuwe ideeën voor de nood-zakelijke bezuinigingen in Almelo. Wèl is er 60.000 extra uitgetrokken voor beveiliging van ambtenaren in de publiekshal tegen boze burgers….

Pagina 7: Ondanks de inmiddels vele miljoenen aan MAU-subsidies is er niets terecht gekomen van het te werk stellen van langdurig werklozen. Sterker nog, dit aantal is tot nu toe, tussen 2013 en 2015, inmiddels verder opgelopen met 17,7% van 2403 naar 2829. Wellicht worden deze langdurig werklozen ontmoedigd tot solliciteren vanwege de vele toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget, alleenstaande oudertoeslag en langdurigheidstoeslag waardoor het uiteindelijke netto-inkomen zelfs op kan lopen tot boven de 2000 euro netto per maand. Desalniettemin komt er met ingang van 2015 van rijkswege weer 162.000 euro beschikbaar en gaat het College 0,6 miljoen extra voorstellen aan de Raad. Ook is het opmerkelijk dat de afdracht aan OZB-ramingen met 160.000 euro naar BOVEN worden bijgesteld, terwijl er al jaren, en zeker in de regio Twente, nog altijd sprake is van recessie!

Pagina 8: Het is overigens geen verdienste van het College dat er 2,35 miljoen kan worden bespaard aan rente op de extreem hoge schulden van Almelo, maar meer te danken aan Brussel die de rente steeds verder verlaagd ten gunste van probleemlanden als Griekenland, Italië of Frankrijk.

Pagina 9: Het getuigt overigens niet van een reëele kwalificatie om telkenmale bruggen, viaducten en tunnels voor de burgerij als ‘kunstwerken’ op te waarderen,omdat, zo blijkt verderop in deze begroting, enorm veel achterstallig onderhoud geconstateerd is bij deze ‘kunstwerken’ die een direct gevaar vormen voor de Almelose burger. Voorts is er 1,06 miljoen gereserveerd voor bovenformatieve, of in gewoon Nederlands, wellicht thuiszittende ambtenaren. Waarbij wij ons afvragen in hoeverre er werk is gemaakt van aktieve herplaatsing bij buurgemeentes? Op dit moment laat de parkeerexploitatie een structureel(!) tekort zien van jaarlijks 480.000 euro. De reden of oorzaak blijft echter onvermeld. Er wordt extra geld gereserveerd voor de veiligheid van stadstoezicht. Dit zou nodig zijn om de toezichtscapaciteit van ’12 fte’ ofwel 12 ambtenaren te waarborgen. Hoeveel deze ambtenaren qua salaris kosten blijft eveneens onvermeld.

Pagina 12: Almelo heeft in vergelijking met andere gemeenten een grote groep, wellicht kansarme, inwoners met een laag inkomen en een gemiddeld laag opleidingsniveau. In hoeverre het college gaat werken aan een kansrijk plan blijft echter onvermeld. Er wordt gesteld dat Almelo moeite heeft om mensen met een hoog inkomen vast te houden en aan te trekken. Dat is niet zo moeilijk. Almelo kampt immers al jaren met een zeer lage ranking in allerlei leefbaarheidsonderzoeken zoals o.a. van Elseviers Weekblad, dus kansrijke burgers bedenken zich dan ook nadrukkelijk om naar Almelo te verhuizen. Ook het alsnog realiseren van een, zoals het College beweert: ‘evenwichtiger samenstelling’ (einde citaat) ,dus met meer sociale cohesie is ons inziens dan ook helaas niet meer te realiseren.

Pagina 15: Almelo streeft naar ‘samenwerkingsverbanden’ regionaal, provinciaal en zelfs internationaal. De ervaring uit het verleden blijkt echter uit het feit dat vele gemeentes internationale samenwerkingsverbanden niet meer ambiëren omdat dit in de praktijk alleen maar leidt tot snoepreisjes en dure tolken. Bovendien is er al sprake van een regionaal samenwerkingsverband in Twente wat wellicht veel vruchtbaarder en goedkoper is.

Pagina 16: Het oordeel van burgers over het gemeentebestuur blijft hardnekkig onvoldoende tussen 2010 en 2012 met 5,8 respectievelijk 5,6.

Pagina 20: Er is sprake van 1.66 miljoen euro gemeenschapsgeld voor frictiekosten voor boventallige ambtenaren en wethouders. In hoeverre er actief werk is gemaakt van herplaatsing in buurgemeentes wordt echter niet vermeld. Gaarne hierover Uw reactie

Pagina 22: Dat Almelo zich niet populair heeft gemaakt bij toeristen moge blijken uit het feit dat tussen 2010 en 2013 het aantal toeristen is teruggelopen met 43% van 1.263.000 naar 683.000. Enige toelichting ontbreekt van het College! Ondertussen is de hoeveelheid kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte met respectievelijk 12,2% en 10,9% en 75,1% toegenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Almelo landelijk het hoogste scoort met 27% leegstand. Een PVA-motie vóór een actievere rol van het college ter zake werd weliswaar in meerderheid aangenomen, doch vooralsnog niet uitgevoerd hetgeen volledig in strijd is met de democratische beginselen van een fatsoenlijke rechtsstaat!

Pagina 25: De exploitatie van parkeergarages in de binnenstad geven een verlies aan van 357.000 euro hetgeen niet zo verwonderlijk is bij een landelijke topscore van 27% leegstand en een zieltogende lokale economie. Ook de exploitatie van de jachthaven en bruggenbediening sluit met een saldo van min 133.000 zeer negatief.

Pagina 26: De waardering voor het parkeren in de stad blijft hardnekkig negatief met 5,9 respectievelijk 5,8. Enige toelichting ontbreekt echter ! Gaarne hierover Uw reactie!

Pagina 28: Het ontberen van baten qua cultureel aanbod, theater, kunst en bibliotheek veroorzaakt een negatief saldo van 4,05 miljoen euro. Enige toelichting of actieplan, om dit te verbeteren, ontbreekt echter. Gaarne hierover Uw reactie!

Pagina 33: Het verstrekken van bijzondere bijstand aan huishoudens met een laag inkomen kost in Almelo 1,175 miljoen euro. In hoeverre er rekening wordt met de soms enorme hoeveelheid toeslagen, wordt echter niet vermeld!

Pagina 34: Langdurigheidstoeslagen aan mensen die langer dan 3 jaar bijstand ontvangen en meestal ook nog aanzienlijke toeslagen ontvangen worden in de praktijk ontmoedigd om te gaan solliciteren. Wat is de mening hierover van het College ?

Pagina 35: Het percentage langdurig (36 maanden of meer) ingeschreven niet werkende werkzoekenden is tussen 2011 en 2014 toegenomen met 80%. Wat denkt het College hieraan te doen? Desondanks is het percentage kinderen in de langdurig ‘werkloze’ minimahuishoudens tussen 2011 en 2013 met 27% toegenomen.

Pagina 47: De gemeentelijke begraafplaats heeft een exploitatietekort van 338.000 euro. In hoeverre is er in Almelo op groot schaal sprake van gratis begrafenissen voor minder draagkrachtigen? Gaarne hierover Uw uitleg !

Pagina 49: Samenwerking, ofwel betrekken van burgers bij inspraak scoort al jaren onvoldoende met 5,7 en 5,6 hetgeen natuurlijk slecht is voor de beeldvorming over de lokale democratie in Almelo. Wat denkt het College hieraan te kunnen doen?

Pagina 52: Oordeel over de helderheid verordening en regels laat al jaren te wensen over met een 5,8 en 5,9. Wat denkt het College hieraan te kunnen doen?

Pagina 55: De exploitatie van de (gezamenlijke) brandweer van 14 Twentse gemeenten kost 4.535 miljoen. Men is van mening dat een en ander te duur mede vanwege het toenemend aantal ‘loze’ uitrukken. Wat denkt het college hieraan te kunnen doen? De geregistreerde criminaliteit per 1000 inwoners is in Almelo met 10,8% toegenomen van 66,7 naar 72,3 terwijl dat volgens het CBS in héél Nederland slechts 68,1 is. Dit is ook niet zo verwonderlijk omdat een Poolse veelpleger zelfs een gratis treinkaartje kreeg van Almelose dienders terug naar Polen….

Pagina 58: Het College is voornemens in 2015 circa 1,28 miljoen méér aan OZB te innen terwijl er nauwelijks bevolkingsgroei en al helemaal geen waardestijging was ! Almelo verkrijgt vanwege de decentralisatie van Rijkstaken naar Almelo met 72.000 inwoners maar liefst 68 miljoen extra aan Algemene Uitkering, terwijl dat voor een goed oppassende gemeente als bijvoorbeeld Bunschoten met 20.000 inwoners slechts 6 miljoen is…..

Pagina 64: Het aannemersbedrijf kan het nieuwe gemeentehuis niet tijdig op de overeengekomen datum van 1 oktober 2014 opleveren. Mogelijk is dat pas mogelijk in maart 2015. Over een (gebruikelijke) sanctie jegens deze aannemer wordt echter met geen woord gerept!

Pagina 78: Ondanks het zogenaamde ‘verscherpte’ risicomanagement is door ‘incidentele’ tegenvallers het beschikbare weerstandsvermogen verder gedaald hetgeen echter indruist tegen het voornemen om het weerstandsvermogen juist te vergroten. Het wordt daarom misschien des te meer tijd dat de toezichthoudende provincie Overijssel, Almelo alsnog onder curatele gaat stellen via de aanvraag van een artikel 12 procedure!

Pagina 79: Ook in 2015 worden er aanvullende verliezen op de grondexploitatie verwacht, hetgeen een nog dramatischer daling van de Algemene Reserve veroorzaakt.

Pagina 82: Er is sprake van uitermate veel, heel veel financiële risico’s in de a.s. begroting t.a.v. de sociale agenda (max.3,6 miljoen), staat van onderhoud ‘kunstwerken’ (max. 15 miljoen), grotere zorgvraag (max. 0,6 miljoen), bouwclaims van ontwikkelaars (max. 4 miljoen) exploitatieverliezen met verbonden partijen (8 miljoen), eigen risico schade-uitkeringen (max. 1 miljoen) niet-nakomen contractuele verplichtingen(max. 1 miljoen), extra rijksbezuinigingen (max. 1 miljoen) Overtollig personeel (0,5 miljoen) enzovoort, enzovoort.

Pagina 84: Risico’s voor Almelo vanwege de effecten ingevolge herkeuring van wajongers zullen wellicht leiden tot een forse toename van de bijstandspopulatie in Almelo. Wat is hierover Uw mening?

Pagina 86: Het College houdt er inmiddels rekening mee dat de vele ‘bovengenoemde risico’s (Pagina 82) uiteindelijk invloed kunnen krijgen op de autonomie van de gemeente’ (einde citaat). Denk hierbij ook nog eens aan de relatief zeer zwakke samenstelling van de bevolking, alsmede krimp en vergrijzing dan is een faillissement van Almelo dan ook binnenkort zeer realistisch !

Pagina 93: 7% van de Almelose wegverhardingen verkeert in een erbarmelijk slechte staat, met alle risico van ongelukken respectievelijk letselschadeclaims. Hoeveel hiervoor gereserveerd is blijft echter onvermeld. Gaarne hierover Uw antwoord ! Ook streeft het College naar een versoberd vervangingsniveau van lichtmasten, waardoor er een groter risico ontstaat op ongelukken en letselschadeclaims. Hoeveel hiervoor gereserveerd blijft echter onvermeld. Gaarne hierover Uw antwoord,

Pagina 94: Bruggen, tunnels, viaducten, oeverbescherming en geluidsschermen (kunstwerken) worden MINIMAAL onderhouden. ‘Op basis van calamiteiten is men voornemens MINIMAAL onderhoud te plegen’. (einde citaat) Van alle ‘kunstwerken’ is maar liefst 53% matig, onvoldoende tot ronduit slecht! Dit is natuurlijk geen aanlokkelijk vooruitzicht voor burgers die ooit overwegen naar Almelo te verhuizen!

Pagina 97: Almelo heeft circa 45.000 bomen in beheer. Jaarlijks is er 100.000 euro beschikbaar voor wortel opgroei. Dit budget is echter niet toereikend om de problemen adequaat op te lossen. Met andere woorden: zodra er slachtoffers gemeld worden, komt men in beweging….

Pagina 103: Almelo heeft een totale schuld van 250.5 miljoen. Dit is bij 72.500 inwoners, dus 3.455 euro per inwoner, terwijl o.m. de Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt dat de schuld per inwoner niet hoger mag zijn dan 2.342 euro, dus 1.113 teveel is ! Gaarne hierover Uw reactie!

Pagina 104: Ten aanzien van risicobeheer stelt men en dan citeren wij: ‘het gebruik van derivaten is toegestaan mits deze uitsluitend toegepast worden ter beperking van financiële risico’s (einde citaat). Het gebruik van derivaten is buitengewoon speculatief en dient nadrukkelijk ontraden te worden voor overheden, zie hiervoor ook het debacle met woningcorporatie Vestia. Ten aanzien van Kredietwaardigheidsklassen worden er 10 verschillende kwalificaties gehanteerd van A t/m D (failliet) maar welke kwalificatie Almelo heeft, wordt helaas niet gemeld. Dit mag de lezer van deze analyse kennelijk zèlf beoordelen.

Pagina 106: Er wordt ondermeer 10,265 miljoen (laagrentend) uitgeleend aan Woningcorporaties met WSW-garantie. Woning-corporaties hebben ooit (40 jaar terug) massaal woningen kunnen aankopen maar zijn door de enorme waardestijgingen inmiddels verworden tot commerciële miljardeninstituten. Derhalve is het voor het zieltogende Almelo wellicht een idee om in overleg te treden met deze geldleners over terugbetaling teneinde het weerstand- vermogen van Almelo eindelijk eens te verbeteren.

Pagina 107: Ten aanzien van de bedrijfsvoering in Almelo komt het zeer tegenstrijdig over dat ze veel (duur)werk maken van het af-vloeien van boventallig personeel en anderzijds krijgt Almelo er vanaf 2015 er enorm veel werk bij door de decentralisaties van de Rijksoverheid richting lokale gemeenten waardoor er juist veel behoefte ontstaat aan extra personele inzet. Gaarne hierover Uw toelichting?

Pagina 115: Het is eindelijk zover dat, en dat heeft de PVA bij eerdere begrotingen al zo vaak geopperd, dat partijen die niet meer onder het publieke belang vallen, zoals Twence, Crematoria Twente, Twente Milieu en Kabelbedrijf Cogas, ook daadwerkelijk afgestoten gaan worden zodat de verkoopopbrengst de liquiditeit, maar ook solvabiliteit van Almelo flink kan worden verbeterd. Zo zijn de aandelen van Attero Holding weliswaar verkocht, maar is niet vermeld voor welke prijs? Gaarne hierover Uw reactie!

Pagina 132: Zo is het onjuist dat Almelo aandeelhouder is van Energieleverancier Enexis Holding BV omdat Almelo, en wellicht ongewild, aangesproken wordt wegens belangenverstrengeling als het gaat om de promotie van zonnepanelen door Almeloërs. Gaarne hierover Uw mening !

Pagina 135: Almelo investeert in 2015 als gemeentelijke bijdrage 0,6 miljoen in de Stadsbank Oost Nederland. Wij zijn van mening dat bankieren een strikt private aangelegenheid is en absoluut geen overheidstaak is en Almelo zich hieruit moet terugtrekken ook al is schuldhulpverlening aan de allerzwaksten helaas nodig in onze samenleving.

Pagina 136: Almelo stelt ambtelijke capaciteit beschikbaar in de NV Industriegebouwmaatschappij (IGM). Hoewel bankieren en ondernemen een zeer belangrijk maatschappelijk fenomeen is, zijn wij toch van mening dat dit geen overheidstaak is en de betreffende maatschappij zelfvoorzienend dient te zijn mede omdat er een duidelijke toename van vreemd vermogen is ontstaan in 2013 en Almelo hier niet mee gebaat is. Ook het bedrijventerrein Twente dient zo snel mogelijk, en dat zegt de PVA al jarenlang, afgestoten te worden als verbonden partij. Er is namelijk GEEN eigen vermogen en er is uitsluitend schuld opgebouwd van maar liefst 87,4 miljoen. Overigens wordt gemeld dat er al een aanzienlijk geprognotiseerd verlies zit in een voorziening. Hoe groot dit verlies is, wordt echter niet vermeld. Gaarne Uw opheldering hierover !

Pagina 142: Het grondbedrijf van Almelo kent al jaren verliesgevende exploitaties en er zit al jaren totaal geen verbetering in. De PVA heeft hierover al talloze malen gereclameerd, doch zonder enig resultaat. Van de 21 grondexploitaties zijn er nog altijd maar liefst 19 verliesgevend. De Almeloër draait dan ook wederom op voor een negatief resultaat, ditmaal 23,6 miljoen, terwijl grootschalige projektontwikkeling absoluut geen overheidstaak is, maar een strikt private aangelegenheid waarvoor visie, voorspellend vermogen en veel marktkennis vereist ! Gaarne hierover Uw standpunt!

Pagina 144: Wellicht zou het veel beter zijn dat het College deze bouwgrond, waarin o.i. echt geen weldenkende Nederlander trek in heeft, afwaardeert tot landbouwgrond waardoor we onze eigen Almeloërs goedkoper kunnen voeden en minder afhankelijk zijn van het buitenland.

Pagina 148: De opbrengst uit onroerende-zaakbelasting gaat met ingang van 2015 wederom omhoog, ditmaal met 7,5% tot 18,4 miljoen hetgeen geheel in strijd is met reële waardes en iedere redelijkheid mist voor de Almeloër. Tussen 2012 en 2015 is de OZB zelfs met 24,3% gestegen, nota bene in een periode van forse waardedalingen ! Dit klemt des te meer omdat het CBS heeft bepaalt dat de OZB met maximaal 1,5% geïndexeerd zou moeten zijn.

Pagina 153: Het College begroot dat er in 2015 voor maar liefst 1,282 miljoen wordt kwijtgescholden aan afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing waarbij wij ons afvragen in hoeverre het College rekening houdt met de vele persoonsgebonden toeslagen waardoor de koopkracht van de bewuste schuldenaar aanzienlijk toeneemt ? Gaarne hierover Uw reactie.

Pagina 156: Er is sprake van maar liefst 17,3 miljoen aan subsidies aan maar liefst 75 uiteenlopende organisaties met allerlei doelen, waarbij wij ons afvragen in hoeverre hun maatschappelijke doelen nog wel actueel zijn in deze tijd van toenemende recessie en of alle subsidie-aanvragen wel voorzien zijn van een goedkeurende accountantsverklaring. Gaarne hierover Uw reactie !

Dank u

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply