Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Antwoord op schriftelijke vragen fractie PVA over Cogas – Ziggo/Caiway

 

pva_1466085a

 

Aan: fractie Partij Vrij Almelo

Per mail van 18 oktober 2014 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld over Cogas en Ziggo/Caiway. Met u hebben dat ook de fracties van CDA en Leefbaar Almelo gedaan. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen:
 

Vraag 1.

Was het college op de hoogte van dit besluit van Cogas om het contract met Ziggo op te zeggen en verder te gaan met Caiway ? Zo ja waarom is hier dan goedkeuring aan verleend ?

Antwoord:

Ja, Cogas heeft op verschillende momenten de aandeelhouders geïnformeerd: In eerste instantie de 175e algemene vergadering van aandeelhouders van Cogas Holding N.V. van 22 februari 2012. In deze vergadering lag er een voorstel voor ondertekening van een letter of intent (LOI) inzake de verkoop van 50% van de aandelen Cogas Kabel N.V. Ons college heeft hierover op 17 februari 2012 een voorgenomen besluit genomen en dit in een speciaal daarvoor belegde besloten raadsvergadering op 20 februari 2012 aan u kenbaar gemaakt. Tevens heeft uw raad deze informatie per niet openbare raadsbrief (Raad-1200103) ontvangen. In de bijlage van deze raadsbrief zijn de hoofdlijnen van de LOI opgenomen. Hierin staat dat Cogas Kabel na de verkooptransactie zal overwegen de klanten over te doen aan een partij die zich bezig houdt met de levering van content.
In de 178e algemene vergadering van aandeelhouders van Cogas Holding N.V. op 4 juli 2012 lag het voorstel voor om toestemming te verlenen voor de verkoop van 50% van de aandelen in Cogas Kabel N.V. aan Rabo Bouwfonds
Communication Infrastructure Fund Holding B.V. (CIF). Op 26 juni 2012 heeft ons college met dit voorstel ingestemd en uw raad hierover geïnformeerd per raadsbrief (Raad-1200292). Onderdeel van de raadsbrief betrof een verwijzing naar de vertrouwelijke procesnotitie die bij de griffie ter inzage heeft gelegen (intern-1205553). In deze notitie is o.a. vermeld dat de klanten naar alle waarschijnlijkheid op termijn zouden worden overgenomen door een andere partij in de kabeltelevisiemarkt. Ook is vermeld dat Ziggo niet bereid zou zijn tot betaling van een hogere huur waardoor de kans bestaat dat het huidige contract met Ziggo wordt opgezegd en de klanten van Cogas Kabel overgaan naar CAIW. Ziggo heeft aangegeven opnieuw met Cogas in gesprek te willen.

Vervolgens is in de 179e vergadering van aandeelhouders, gehouden op 12 september 2012, voorgesteld om Cogas Kabel N.V. juridisch te splitsen in een infrabedrijf en een contentbedrijf. Daarbij is wederom vermeld dat het voornemen bestond om op termijn de klanten over te laten nemen door een gegadigde partij. Ziggo en Caiway werden daarbij vermeld als de op dat moment meest in aanmerking komende partijen.

In de 181e vergadering van aandeelhouders, gehouden op 14 december 2012 is het volgende meegedeeld: ‘De onderhandelingen met Ziggo over de huur door Ziggo van het coaxnetwerk van Cogas Kabel zijn op niets uitgelopen. Het bestaande contract met Ziggo, dat nog twee jaren zal voortduren, wordt opgezegd. Caiway zal vervolgens huurder worden van het coaxnetwerk van Cogas Kabel’.

In de 182e vergadering van aandeelhouders, gehouden op 22 mei 2013, wordt onder de mededelingen het volgende vermeld: ‘conform de gemaakte afspraken met CIF zijn met ingang van 1 januari 2015 de contracten tussen Cogas Kabeltelevisie B.V. en Ziggo voor wat betreft medegebruik door Ziggo van de kabelnetwerken voor internet, telefonie en digitale pluspakketten, opgezegd. Per 1 januari 2015 zullen de klanten van Cogas Kabeltelevisie B.V. overgaan naar CAIW, die dan ook verantwoordelijk wordt voor de levering van content over het coax kabelnetwerk’. Over de beëindiging van het contract met Ziggo is geen goedkeuring gevraagd van de aandeelhouders. Wel zijn de aandeelhouders vanaf het begin van het verkoopproces van Cogas Kabel geïnformeerd geweest over de onderhandelingen met Ziggo (zie ook het antwoord hierboven). De contractuele onderhandelingen zijn niet de bevoegdheid van de aandeelhouders maar een aangelegenheid van het bedrijf zelf.

Vraag 2.

Door de verplichte overstap naar Caiway worden klanten die nu nog bij Ziggo zitten onnodig op hoge kosten gejaagd, door veranderen van e-mailadressen, visitekaartjes en drukpapier (voor bedrijven kan dit oplopen tot in de duizenden euro`s) en duurdere abonnementen en aanschaf van nieuwe apparatuur. Kan het college in gesprek gaan met Cogas hoe deze extra onkosten worden gecompenseerd ?

Antwoord:

De discussie die nu is ontstaan over de gedwongen overstap en de nadelige gevolgen die het heeft voor de klanten vinden wij uiteraard ook vervelend. Vooral vanwege het feit dat bij mensen, al dan niet terecht, het idee is ontstaan dat ze er op achteruit gaan. Wij hebben de berekeningen in de media gezien waaruit zou blijken dat mensen meer moeten gaan betalen. De eerlijkheid gebied ook te zeggen dat het nog al van de persoonlijke situatie en wensenpakketten afhangt, zodat het lastig is te beoordelen of mensen er generiek op achteruitgaan. Dat laatste is natuurlijk onwenselijk. Dat is nooit de bedoeling geweest van Cogas en/of Caiway. Anderzijds zijn wij ook van mening dat de overgang naar uiteindelijk een netwerk die voor iedereen toegankelijk is en dat zich in de nabije toekomst kenmerkt door een ruime keuze van aanbieders, niet zonder veranderingen kan en dus altijd impact zal hebben op de gebruikers. Als aandeelhouder van Cogas hebben wij geen invloed op de uitvoering van het beleid van Cogas, deze is ondergebracht bij de directie onder toezicht van de Raad van Commissarissen van Cogas.

Wij kunnen uiteraard wel van onze bevoegdheid gebruikmaken om de Raad van Commissarissen en de directie van Cogas uitleg te vragen. Dat is o.a. gebeurd tijdens de aandeelhoudersvergadering van september 2014, waarin de aandeelhouders Cogas erop aangedrongen hebben om bij de technische migratie uiterste zorgvuldigheid te betrachten. Ook is er vorige week vrijdag een bijeenkomst geweest van alle aandeelhouders van Cogas, waarin Cogas is gevraagd om antwoorden te geven op de vragen die nog leven rondom de overgang van Ziggo naar Caiway en of er nog verzachtende maatregelen genomen kunnen worden. Cogas heeft inmiddels per brief gereageerd. Deze brief vind u bij de stukken van het
interpellatiedebat over Cogas van 28 oktober a.s.

Vraag 3.

Is hier sprake van belangenverstelling tussen Cogas en Caiway? Omdat per 5 november 2013 Cogas Kabeltelevisie BV is overgenomen door Caiway, waardoor deze de dienstaanbieder op het HFC-netwerk van Cogas Kabel Infra is geworden, met 20.000 aansluitingen in 2013 en 44.000 aansluitingen in 2014 en het project loopt nog door na 2014.

Antwoord:

Hoofdactiviteit van Cogas Kabel is het aanleggen, beheren en verhuren van zijn netten aan contentaanbieders. Daarom is na de verkoop van 50% van de aandelen Cogas Kabel aan CIF het bedrijf juridisch gesplitst in een kabelbedrijf (Cogas Kabel Infra BV) en een dienstenbedrijf (Cogas Kabeltelevisie BV). Vervolgens zijn de aandelen van het dienstenbedrijf verkocht aan Caiway die de diensten op het Cogas netwerk gaat leveren. Voor zover wij kunnen beoordelen is er tussen

Cogas en Caiway geen sprake van ongeoorloofde belangenverstrengeling. De verkoop van 50% aandelen Cogas Kabel aan CIF is ook voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en goedgekeurd. Wel is er sprake van een indirecte relatie tussen CIF (kabelbedrijf) en Caiway (dienstenbedrijf). Maar door de (verplichte) toelating van meerdere dienstenaanbieders op het netwerk is er marktwerking.

Vraag 4.

Volgens Cogas zou in de loop van 2015 ook andere providers gebruik gaan maken van het glasvezelnetwerk. Zou het college bij Cogas kunnen informeren of hier ook gesprekken over gaande zijn met andere providers ?

Antwoord:

Cogas geeft aan dat zo gauw het glasvezelnetwerk klaar is meer providers kunnen worden toegelaten. Cogas zegt in onderhandeling te zijn met een aantal partijen.

Vraag 5.

En kunnen de gemeentes (Almelo, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden) die aandeelhouder zijn van Cogas, dit besluit van Cogas om Ziggo van de kabel te doen nog blokkeren ?

Antwoord:

Als aandeelhouder hebben wij geen bemoeienis met de uitvoering van beleid, dit is aan de bestuurder van Cogas. Cogas heeft het contract met Ziggo al in december 2012 opgezegd en deze zal per 1 januari 2015 worden beëindigd. Er is door Cogas nog wel onderhandeld met Ziggo of dit met enkele maanden verlengd kon worden maar dat is op niets uitgelopen.

Vraag 6.

Ziggo zou kunnen blijven bestaan op de coaxkabel, is dit nog een mogelijke oplossing voor de Ziggo klanten?

Antwoord:

Technisch is het niet of nauwelijks mogelijk om met meer dan één provider op een coaxnetwerk te zitten. Met de komst van Caiway zal er dus geen mogelijkheid meer zijn voor Ziggo. Anderzijds zijn de onderhandelingen tussen Cogas en Ziggo stukgelopen zodat Ziggo vanaf 1 januari 2015 geen diensten meer aanbiedt op het coaxnetwerk van Cogas.

Vraag 7.

Gaat Caiway de klanten van Ziggo de zelfde aanbiedingen doen als de klanten van Ziggo nu hebben tegen een zelfde prijs?

Antwoord:

De klanten van Ziggo zijn door Caiway geïnformeerd over de mogelijkheden en prijzen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en wensen zal dit leiden tot een vergelijkbare of andersoortige aanbieding.

Vraag 8.

Bent u gemeentelijk aandeelhouder medeverantwoordelijk ?

Antwoord:

Nee, met de onderhandeling en uiteindelijke keuze van Cogas om van Ziggo naar Caiway te gaan hebben wij ons niet bemoeid, dat is een aangelegenheid van het bedrijf zelf. Als aandeelhouder van Cogas hebben wij wel aangedrongen op het belang van een glasvezelnetwerk in de gemeente inclusief het buitengebied. Daarnaast hebben de aandeelhouders er bij de directie van Cogas op aangedrongen de overgang naar een nieuwe provider uiterst zorgvuldig te laten verlopen.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op uw vragen.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Antwoord op schriftelijke vragen fractie PVA over Cogas – Ziggo/Caiway”

  1. LabraDor schreef:

    Onzin. Glasvezel is wat anders dan coax. Caiway kan op glas en ziggo blijft op coax. Zo is het een oaar maanden geleden ook met de consument gecommuniceerd.
    Maar de rabo is 100% caiway en cogas is 50% rabo. Ze hadden gedacht dat de consument altijd nieuwer en sneller wil. Dat viel tegen. Te weinig mensen stapten over op glas een paar maanden geleden. En dus moesten ze wat anders bedenken. Dan maar misbruik van macht en gebruik van de onkunde van de consument.
    Maar tegelijkertijd pleegt ziggo contract breuk met duizenden contractanten. Dat kan wel, maar caiway en cogas kunnen hun contracten niet meer herzien? Natuurlijk niet. Dat wil de rabo…maar ook de andere aandeelhouders niet.

Leave a Reply