Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording technische vragen fractie PVA over de Jaarverantwoording 2014

 

adviseur

 

Aan: fractie PVA,

In reactie op de vragen van de fractie van de PVA per mail van 18 mei jl. stuur ik u hierbij de technische beantwoording.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gemeente Almelo,

de adviseur financiële strategie en coördinatie.

 

Pagina 81. Er is in 2014 voor 183 miljoen aan kortlopende leningen opgenomen waarvan vóór 19-6-2014 163 miljoen moet zijn afgelost. Is deze aflossing gerealiseerd ?

Opmerking: op pagina 81 staat geen verwijzing naar de kortlopende geldleningen, waarschijnlijk wordt hier bedoeld de tabel op pagina 97.

Antwoord: ja, deze aflossing van 163 miljoen euro is gerealiseerd.

Ter verduidelijking verwijzen wij naar de tabel van kortlopende geldleningen op pagina 97 en de stand per ultimo 2014.

Instantie Bedrag
AFS 15.000.000
BNG 15.000.000
Intercessie 15.000.000
NWB 18.000.000
Wallich 40.000.000
NWB 40.000.000
AFS 40.000.000
AFS 20.000.000
Totaal opgenomen kasgeld  in 2014 203.000.000
Vervallen/afgelost in 2014 183.000.000
Nog openstaand kasgeld per ultimo 2014 20.000.000

Uit deze tabel blijkt dat er in totaal 203 miljoen euro is opgenomen (in plaats van 183). Hiervan staat per ultimo 2014 nog 20 miljoen euro open, zie hiervoor de balanspost ‘Kasgeldleningen’ op pagina 170. Ofwel, van de 203 miljoen euro is 183 miljoen euro afgelost (in plaats van 163).

 

Pagina 105. Almelo heeft nog steeds veel gemeenschapsgeld in allerlei commerciële hobby’s uitstaan, zoals Twence, Crematoria Twente, Twente Milieu, Kabelbedrijf Cogas en de Bank Nederlandse gemeenten. Hoever is Almelo nu met het afstoten daarvan?

Antwoord: de deelnemingen zijn geen commerciële hobby’s. In de paragraaf verbonden partijen wordt verantwoording afgelegd o.a. over het publiek belang c.q. wettelijke taak, de gerealiseerde beleidsdoelen en financiële resultaten van die verbonden partijen.

In 2014 heeft zich geen mogelijkheid voorgedaan van afstoting. Het afstoten van een deelneming is veelal gebonden aan stringente voorwaarden die beschreven staan in de statuten van de verbonden partij. Voor aanpassing van deze voorwaarden is brede steun en bereidheid nodig van de overige deelnemers. Tot op heden is er nog geen concrete aanwijzing dat die steun er is. Het college zal doorlopend onderzoek doen naar de mogelijkheden. Zo gauw die er zijn zal het college de raad hierover informeren, conform de afspraak in de kadernota governance van 3 maart 2015 (Raad-1402536). Tevens is in de kadernota governance opgenomen dat het college ten minste eens in de vier jaar de relatie met de verbonden partij evalueert en heroverweegt. De door u genoemde verbonden partijen komen hier ook bij aan bod.

 

Pagina 113. De noodzaak om te komen tot structurele maatregelen bij Soweco is alleen maar groter geworden door de invoering van de nieuwe Participatiewet per 1-1-2015. Invoering van deze wet leidt tot minder budget voor de uitvoering van de WSW. Welke maatregelen denkt u nog te kunnen treffen zonder Algemene Reserve?

Antwoord: dit vraagstuk wordt meegenomen in de perspectiefnota 2015.

 

Pagina 123. Over 2013 heeft Almelo 221.646 euro ontvangen aan Dividend. Over 2014 wordt dit slechts 99.500 euro, dus 44,8% lager. Bankieren is geen overheidstaak! Dus wanneer wordt deze deelneming afgestoten?

Antwoord: zie antwoord bij pagina 105.

 

Pagina 124. Het eigen vermogen van de Stadsbank Oost Nederland is in 2014 bijna gehalveerd, de schulden zijn met 12% toegenomen en de kosten nemen de laatste jaren sterk toe. Bankieren is geen overheidstaak dus wanneer wordt deze deelname afgestoten door Almelo?

Antwoord: zie antwoord bij vraag 105.

 

Pagina 148. De landelijke macronorm voor 2014 was 2,45% en de inflatie was nog lager. Waarom moeten de begraafplaatsrechten dan met 5,5%, de OZB met 8,93%, voor niet-woningen met 7,8% en voor de afvalstoffenheffing met 3,75% verhoogd worden. Dit is toch zeer schadelijk voor de beeldvorming over Almelo? Gaarne hierover uw mening.

Antwoord: hiertoe heeft de raad besloten bij de Voorjaarsnota 2012 en 2013. De verhoging van de begraafplaatsrechten was nodig om de begraafplaats kostendekkend te maken. De meerjarige verhogingen van de OZB en afvalstoffenheffing komen voort uit de belastingmaatregelen om de financiële onbalans te herstellen.

 

Pagina 156. In de binnenstad van Almelo worden 93 sociale appartementen gerealiseerd. Jarenlang heeft het College het gehad over Almelo Sociaal in Balans, dus het aantrekken van meer middeninkomens uit de overbevolkte randstad. Hoe kunt U een en ander verklaren of heeft U de hoop op een sociale balans al opgegeven in Almelo?

Antwoord: wat is aangegeven gaat over de vervanging van de Kloosterhofflat. Er worden geen nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad, maar het is een kwaliteitsslag die nu wordt gemaakt. Het eerste deel van de Kloosterhofflat wordt heringevuld op de transformatielocatie(kantoor naar woonfunctie) V&D. Het tweede deel bestaat uit een upgrade van 24 woningen sociale huur (was 64 appartementen) en vervanging van 39 woningen sociale huur die wordt heringevuld op de Scheer en Foppenlocatie.

 

Pagina 169. Op de balans staat 2701 euro vermeld als erfpacht. Erfpacht wordt toch alleen gehanteerd als sturingsmiddel tegen speculatie bij grote woningnood? Bovendien zijn banken en de Vereniging Eigen Huis helemaal niet gecharmeerd als koopwoningen voorzien zijn van een dergelijke pacht die alleen maar onzekerheden veroorzaakt bij huizenkopers. Wat is hiervan de reden?

Antwoord: de gemeente biedt bedrijven de mogelijkheid een bouwperceel, voor de vestiging van een bedrijf, in erfpacht te verkrijgen i.p.v. volledig in eigendom. Een bedrijf hoeft dan niet de koopsom van de bedrijfskavel te betalen (en dus te financieren) maar alleen jaarlijks de erfpachtcanon. Diverse bedrijven hebben in het verleden van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Intern, binnen de gemeente, wordt het bouwperceel dan tegen de koopsom overgeboekt naar het zogenoemde erfpachtcomplex. In het erfpachtcomplex zijn alle in erfpacht uitgegeven percelen ondergebracht met een totale boekwaarde van 2.701 duizend euro (€ 2,7 mln.).

 

Voorts staat in de balans vermeld dat de woningbouwcorporaties hun schuld aan de gemeente Almelo in 2014 hebben verminderd van 27,5 miljoen naar 10,6 miljoen. Dit is op zich prima, doch wanneer wordt ook deze laatste 10,6 miljoen afgelost aan Almelo?

Antwoord: voor het laatst in 2039 vindt aflossing plaats van de leningen aan woningcorporaties.  In onderstaand overzicht is het verloop van de aflossingen te zien in jaren.

 

Omschrijving Boekwaarde Jaar laatste
  31-dec-14 aflossing
Beter wonen    
44 woningen Kroosstraat 118.796,53 2017
47 woningen Jasmijnstraat 130.585,02 2017
60 won. Reigerstraat 235.068,32 2017
32 woningen De Riet 41.488,16 2015
148 woningen, stichtingskosten 7.220.889,55 2021
54 won. Vijverstratengebied 2.543.034,39 2039
  10.289.861,97  
St. Joseph    
kantoorpand Wierdensestraat 354.034,95 2019
  354.034,95  
Totaal generaal 10.643.896,92  

 

Pagina 179. In 2014 is een bedrag groot 1,3 miljoen als oninbaar afgeboekt. In 2013 was dit nog 764.000 euro. Wat is de reden van deze toename in 2014?

Antwoord: de hier verantwoorde afboeking van 1,3 miljoen is niet de totale afboeking van oninbare vorderingen van 2014, maar betreft alléén de incidentele gevallen waarover de raad een afzonderlijk besluit heeft genomen. Reguliere afboekingen van bijvoorbeeld oninbare belastingen van afval en riool worden rechtstreeks op het product verantwoord.

Genoemde bedrag van 1,3 miljoen euro betreft de éénmalige afboeking van rioolbelasting van woningstichtingen als gevolg van de aanpassing van de heffingsgrondslag van eigenaar naar eigenaar en gebruiker. Hiervoor is in de jaarrekening 2013 al een voorziening getroffen, zodat deze afboeking geen effect heeft op het resultaat van 2014.

 

Pagina 194. Specifiek de teams regelgeving, handhaving en vastgoedexploitatie hebben een verminderde productiviteit door langdurige ziekte van medewerkers. Het team groenuitvoering heeft eveneens een hoog ziektepercentage. Geboren en getogen Almeloërs hebben echter doorgaans een grotere betrokkenheid met Almelo en medebewoners, dus minder ziekteverzuim dan niet-Almeloërs. Is het niet van belang te onderzoeken in hoeverre ziekteverzuim bij niet-Almeloërs groter is dan bij geboren en getogen Almeloërs?

Antwoord: het hoge ziekteverzuim heeft de aandacht van het organisatiemanagement. Uw vraag of het van ‘belang’ is om onderzoek te doen naar het ziekteverzuim van Almeloërs en niet-Almeloërs is kunnen wij op basis van uw informatie geen uitspraak over doen.

 

Pagina 197. Het parkeerbeleid in Almelo is structureel verliesgevend zo blijkt uit Uw jaarlijkse rapportages ‘Aantrekkelijke’ stad. Wellicht is het voor de ongesubsidieerde automobilist in Almelo een veel aantrekkelijker gedachte om de gemeente Almelo in zijn geheel vrij te stellen van het verliesgevende betaald parkeren. Het betaald parkeerbeleid in Almelo is immers al jaren chronisch
verliesgevend. Bovendien is er al sinds jaar en dag sprake van chronische rechtsongelijkheid tussen de ongesubsidieerde automobilist en de topzwaar gesubsidieerde Openbaar Vervoergebruiker. Op deze wijze wordt het voor alle Almeloërs minder rechts ongelijk. Gaarne hierover Uw reactie !

Antwoord: in 2015 zal een business case uitwerkt worden om de toekomst van parkeerbeheer / -beleid te onderzoeken. Zie ook de toelichting bij parkeerbeheer op pagina 199.

 

 

REACTIE:

t.a.v. pagina 105 Aangezien de gemeente Almelo in zeer ernstige problemen verkeert is het wellicht van zeer groot belang dat er op zeer korte termijn gelden beschikbaar komen om alsnog een artikel 12 status te voorkomen. Zoals bekend is een artikel 12 status niet alleen zeer slecht voor de beeldvorming over Almelo, maar heeft ook grote gevolgen voor de 72.000 Almeloërs i.v.m. een hogere OZB en mogelijke stopzetting van kwijtscheldingen aan de allerzwaksten in Almelo. Dit klemt des te meer omdat maar liefst 20% van de Almeloërs al ONDER de armoedegrens zou leven. Als dit toch gebeurt dan kunnen we veel hogere criminaliteitscijfers verwachten, dan nu het geval is in Almelo. Speculeren in commerciële doelen (hobby’s) is ons inziens geen overheidstaak.

t.a.v. pagina 123 Hetzelfde geld voor het ontvangen van (dalend) dividend. Dit is een commerciële activiteit maar speculatie, dus geen overheidstaak !

t.a.v. pagina 124 Hiervoor geldt hetzelfde.

t.a.v. pagina 148 Het boven-inflatoir verhogen van de OZB terwijl dit niet verantwoord wordt met evenredige waardestijgingen is laakbaar, onrechtmatig en getuigen van symboolpolitiek.

t.a.v. Pagina 169 Er is, zo blijkt nu, zelfs 2,7 miljoen aan grond uitgegeven in erfpacht voor bedrijven. Erfpacht is een politiek sturingsmiddel tegen speculatie bij grote woningnood zoals in de overbevolkte Randstad helaas nog wel eens voorkomt.  De Almelose situatie is een geheel andere, een gemeente ZONDER woningnood, dus feitelijk is erfpacht dan ook een volstrekt onnodig middel waar ondernemers en financiers helemaal niet op zitten te wachten bij hun vestigingskeuze.

t.a.v. pagina 169 Het verstrekken van een lening ad 2,5 miljoen aan een doorgaans, zeer solvabele/vermogende woningbouwcorporatie tot 2039, dus nog 24 jaar, lijkt ons gezien de huidige, zeer kritieke artikel 12 fase waarin Almelo thans verkeerd een onjuiste gang van zaken. Het college moet dan ook gaan onderhandelen met en begrip vragen aan de bewuste woningbouwcorporatie over een aanzienlijke verkorting van de looptijd.

t.a.v. Pagina 169 Hetzelfde geldt voor de 7,2 miljoen die pas in 2017 en 2021 terugbetaald gaat worden.

t.a.v. Pagina 194 Het is algemeen bekend en wellicht zeer waarschijnlijk dat niet-Almeloërs in gemeentedienst minder betrokken zijn, dus meer ziekteverzuim vertonen dan geboren en getogen Almeloërs in gemeentedienst. Dit is van groot belang een en ander nader te onderzoeken, mede omdat veel woon-werkverkeer niet alleen slecht is voor het milieu maar ook slecht is voor de lokale huizenmarkt en hun WOZ-waardes waardoor wellicht minder OZB-gelden afgedragen worden aan de gemeente Almelo. Ook wordt verwacht van Almelose ambtenaren dat zij de ‘ogen en oren’, zijn voor de bewoners en als zodanig de boodschappers zijn voor het gemeentebestuur.

t.a.v. Indien inderdaad blijkt dat het Almelose parkeerbeheer structureel verliesgevend blijft is het wellicht raadzaam geheel Almelo parkeervrij te verklaren. Nu is het wellicht zo dat veel Almeloërs hun boodschappen in parkeergeldvrije buurgemeenten doen waardoor de lokale middenstand aanzienlijke omzetschade ondervind.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “Beantwoording technische vragen fractie PVA over de Jaarverantwoording 2014”

  1. Hendrik schreef:

    Zodra Almelo bevrijd is van die verschrikkelijke parkeermeters en geuniformeerde ‘handhavers’ kan ik weer vrijuit de Almelose economie vlot trekken met mijn huishoudknip. Zolang dat blijft zien ze me niet in Almelo !!

  2. Hendrik schreef:

    Hup Harry Hup !

Leave a Reply