Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
OP- EN AANMERKINGEN OVER DE JAARVERANTWOORDING 2014 ALMELO

 

pva_1466085a

 

Pagina 8. Het jaar 2014 is in Almelo vanwege mislukte gronduitgiftes afgesloten met een verlies van 51,9 miljoen. Stevenen we met grote passen op een faillissement af van de gemeente 1 december a.s.?

Pagina 11. Dit heeft als consequentie: een negatief saldo voor de algemene reserve van 52,0 miljoen. Na verrekening van diverse resultaatbestemmingen eindigt deze uiteindelijk op 43,3 miljoen negatief. Er is dus ook geen reserve meer om ontoereikende verliezen uit de exploitatie van Almelo op te vangen. De voorjaarsnota 2015, die medio 5 juni digitaal beschikbaar komt, zal wellicht niet veel betere perspectieven bieden.

Pagina 13. Met dit vooruitzicht zal er wellicht geen sociale stijging meer kunnen plaatsvinden voor Almelo. Het blijft dan ook zaak dat Almelo zich onverkort houdt aan de vanuit Den Haag opgelegde versoberde ‘bed, bad en broodregeling en het van rijkswege opgelegde quota Statushouders.

Het was dan ook stuitend te constateren dat er, behoudens de tegenstem van de PVA en VVD, onlangs toch weer een motie is aangenomen tegen de Haagse Bed, Bad en Broodregeling teneinde kansloze niet-ingeburgerden te huisvesten. Dit klemt des te meer omdat VVD-coryfee Wiegel onlangs nog in de media opperde om weigerachtige burgemeesters ter zake op staande voet te ontslaan.

Pagina 16. Het is dan ook, al met al, logisch dat het gemiddelde oordeel van Almeloërs over de invloed van de kiezer en het waarmaken van beloften en plannen door het gemeentebestuur hardnekkig onvoldoende blijft met een 5,4 respectievelijk 5,1

Pagina 18. Ook de burger heeft volgens ‘managementinformatie telefonie’ nog steeds te maken met veels te veel wachttijden in contacten met het gemeentehuis.

Pagina 20. De gemeente Almelo streeft nog altijd naar een ‘krachtige economie’. Een dergelijk streven blijft voorlopig volstrekt utopisch bij de jaarlijkse enorme verliezen van tientallen miljoenen gemeenschapsgeld vanwege mislukte speculaties in gronduitgiftes en de structurele dreiging van een faillissement van Almelo.

Pagina 21. Dankzij een aangenomen PVA-motie in 2013 is men pas in 2014 gestart met een project om vastgoedeigenaren te betrekken bij de oplossing voor de structurele leegstandsproblematiek van maar liefst 27% (als hoogste percentage van Nederland!) in het centrum van Almelo. Dat zal niet eenvoudig blijken, want meer marktconforme, dus betaalbare huren, veroorzaken lagere boekwaardes van het betreffende onroerend goed, maar worden dan ook minder interessant voor bankfinancieringen aan de vastgoedeigenaren.

Pagina 22. Volgens meerdere bronnen is het aantal arbeidsplaatsen, toeristen in Almelo in 2014 met respectievelijk 3,2 en 14,9% gedaald en de leegstand van kantoren in 2014 wederom fors toegenomen, met maar liefst 35,4%.

Pagina 23. Het streven van het college om meer perspectieven te bieden aan inwoners buiten Almelo uit het midden- en hogere inkomenssegment wordt dan wel steeds ongeloofwaardiger. Het besluit om dan ook geen nieuwe sociale woningbouw voor nog meer kansarmen toe te voegen aan de huidige woningvoorraad is dan ook verstandig.

Pagina 24. De gemeente Almelo bungelt met plaats 376 onderaan de lijst van 393 Nederlandse gemeenten qua leefbaarheid, demografische samenstelling en aantrekkelijkheid. Zo blijkt ook steeds uit de monitoring door het opinieweekblad Elsevier.

Pagina 31. In een poging om voor de totale Almelose bevolking een opera te realiseren met de titel ‘Musical van Katoen en Nu’ is het niet gelukt om allochtone Almeloërs te bereiken. Dit lijkt mij inderdaad onmogelijk omdat er decennia lang géén stevig beleid is gevoerd om allochtonen daadwerkelijk te integreren en Almelo kennelijk nog steeds bestaat uit een wij-zij samenleving en grote delen van de bevolking nog altijd langs elkaar heen leven.

Pagina 32. In datzelfde kader is het dan ook volstrekt logisch dat het podiumbezoek aan het Theaterhotel ook met 12% is teruggelopen in 2014.

Pagina 36. Men streeft er in Almelo naar om alle peuters via een consultatiebureau te laten screenen op daadwerkelijke taalachterstand. Dat resultaat zal behoorlijk tegenvallen omdat er voor de ouders tussen 1973 (De wet op de gezinshereniging) en 2004 (startbeleid van oud-minister Verdonk) om verplichte inburgering in te stellen voor alle allochtonen natuurlijk een veel te late
en veel te grote inhaalslag gevoerd moest worden voor vele allochtone ouders die al decennia laaggeletterd en zelfs volledig analfabeet zijn.

Pagina 37. Wellicht vanwege deze hardnekkige achterstand bij allochtonen is het aantal verzuimmeldingen in het schooljaar 2014-2015 dan ook weer flink aan het stijgen.

Pagina 38. In 2014 zijn er in Almelo 516 peuters naar een peuterspeelzaal geweest. 270 hiervan, dus 52% van deze peuters hebben een taalachterstand, wellicht een rechtstreeks gevolg van hun zeer laaggeletterde, analfabete allochtone ouders !

Pagina 39. De GGD voert jaarlijks inspecties uit op de kwaliteit van de kinderopvang in Almelo. Maar liefst 30 maal of 56% heeft de GGD het advies gegeven voor een herhalingsonderzoek !

Pagina 42. In 2014 zijn 1285 langdurig werkloze Almeloërs beloond met 524.300 euro gemeenschapsgeld vanwege langdurigheidstoeslag. Dit lijkt ons geen verstandig middel om Almeloërs te prikkelen om nog werk te gaan zoeken.

Pagina 43. In 2014 hebben 30 Almeloërs gebruik gemaakt van opvang voor hun kinderen met een sociaal-medische indicatie. Kosten voor de belastingbetaler: 179.470 euro aan opvangkosten. Dit is 5.982 euro per kind.

Er hebben in 2014 in Almelo 75 fraude-onderzoeken plaatsgevonden waardoor 11 beëindigingen (157.300 euro) en 12 terugvorderingen (1.374.035) konden plaatsen. Derhalve een totaal van 20.417 euro per onderzoek.

Pagina 53. In 2014 is een begin gemaakt met de aanleg van ‘dynamische verlichting’ langs de singels. Wat er onder dynamische verlichting kan worden verstaan wordt niet toegelicht, evenmin de hoeveelheid gemeenschapsgelden die hiermee gepaard gaan.

Pagina 57. Er worden relatief veel geweldsmisdrijven en vandalisme gepleegd in Almelo. De harde kern van veelplegers is relatief omvangrijk. Het is dan ook van groot belang dat de maatschappij beschermd gaat worden tegen veelplegers met langdurige detentie en niet door dienders (zoals eerder gebeurt is) beloond gaan worden met een treinkaartje.

Pagina 60. Indicatoren van de inwoners over het oordeel van de leefbaarheid in Almelo worden in deze jaarverantwoording tot vijfmaal toe ontkend met een nietszeggend sterretje….(!)

Pagina 62. Ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid van het gemeentelijk klantencontactcentrum scoort Almelo lager onder de landelijke norm en zelfs onder de eigen norm…

Pagina 64. Het is opmerkelijk dat het gemeentehuis slechts 3 uurtjes per dag open staat voor publiek. Dit is ons inziens niet juist omdat hierdoor de kloof tussen de belastingbetalende burger en het bestuur alleen maar vergroot. Het aantal baliebezoeken tussen 2010 en 2014 is dan ook met 18,5% of 9749 afgenomen.

Almelo is één van de 18 Nederlandse gemeenten waar niet-ingezetenen zich kunnen laten registreren. Waarom dit juist Almelo, met haar demografische scheefgroei, moet zijn, wordt niet toegelicht.

Pagina 65. Op extreem drukke dagen in 2014 liep de wachttijd bij baliebezoeken in 2014 op tot bijna 1 uur. Wellicht is het te overwegen om de openingstijden te verruimen. Anderzijds kan men ook eenvoudige ambtelijke handelingen laten vervangen door de robot, als ambtenaar van de toekomst. De robot werkt 7 dagen per week, staat dichter bij de mensen, heeft geen ontslagbescherming of vakbond, kost veel minder voor de belastingbetaler en is dus wellicht een prima uitkomst voor de beroerde financiële situatie van Almelo. 

Pagina 74. Het aantal klachten over ambtelijke bejegeningen is tussen 2011 en 2014 nagenoeg verdubbeld.

Pagina 81. Ondanks het verscherpte risicomanagement is door incidentele tegenvallers in 2013 de beschikbare weerstandscapaciteit in 2014 nog verder geminimaliseerd. Doordat de zeer minimale weerstandscapaciteit structureel onvoldoende blijft, bestaat het risico dat Almelo als ambtelijke infuus-organisatie niet meer in staat is om tegenvallers op te vangen. Het beste is dan ook: aanvraag faillissement waardoor het feitelijke bestuur eindelijk uit handen wordt gegeven aan de curatoren.

Pagina 82. Men overweegt dan wel als bestuur de belastingtarieven en heffingen te verhogen doch dat is vragen om nog meer problemen met de Almeloërs omdat reeds 20% onder de armoedegrens leeft. Ook een extra verhoging van de OZB, terwijl dit niet verantwoord wordt met een waardestijging, is feitelijk immoreel en onrechtmatig.

Pagina 83. Men zou inderdaad de panden binnen het grondbedrijf, voor zover hiervan de economische waarde hoger is dan de balanswaarde, kunnen verkopen en met een mogelijke 1 miljoen de weerstandscapaciteit van Almelo een beetje kunnen versterken.

Pagina 87. Almelo zou op basis van de Participatiewet vanaf 1-1-2015 fors minder geld krijgen uit Den Haag om inwoners aan werk te helpen hetgeen natuurlijk slecht is voor de lokale werkgelegenheid.

Voor jeugdhulp en WMO worden van rijkswege forse kortingen opgevoerd, oplopend van 15 tot zelfs 40% hetgeen wellicht grote gevolgen heeft voor de sociale leefbaarheid.

Pagina 90. Er moet rekening worden gehouden met ‘instandhoudingskosten’ van het oude stadhuis. Er is toch in de raad afgesproken dat het oude stadhuis budgettair neutraal gesloopt zou worden?

Pagina 97. Er is in 2014 maar liefst 58,2 miljoen geleend voor met name de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Hoe is dit te rijmen met het feit dat Almelo al jaren financieel onder verscherpt en chronisch toezicht staat?

Er is in 2014 voor 183 miljoen aan kortlopende leningen opgenomen waarvan vóór 19-6-2014 163 miljoen moet zijn afgelost. Is deze aflossing gerealiseerd ?

Pagina 98. Per 31 december 2014 heeft Almelo nog voor 45,8 miljoen aan allerlei leningen uitstaan terwijl bankieren absoluut geen overheidstaak is, mede vanwege de uiterst penibele situatie waarin Almelo al jaren verkeert !

Pagina 105. Almelo heeft nog steeds veel gemeenschapsgeld in allerlei commerciële hobby’s uitstaan, zoals Twence, Crematoria Twente, Twente Milieu, Kabelbedrijf Cogas en de Bank Nederlandse gemeenten. Hoever is Almelo nu met het afstoten daarvan?

Pagina 113. De noodzaak om te komen tot structurele maatregelen bij Soweco is alleen maar groter geworden door de invoering van de nieuwe Participatiewet per 1-1-2015. Invoering van deze wet leidt tot minder budget voor de uitvoering van de WSW. Welke maatregelen denkt het College nog te kunnen treffen zonder Algemene Reserve?

Pagina 123. Over 2013 heeft Almelo 221.646 euro ontvangen aan Dividend. Over 2014 wordt dit slechts 99.500 euro, dus 44,8% lager. Bankieren is geen overheidstaak! Dus wanneer wordt deze deelneming afgestoten?

Pagina 124. Het eigen vermogen van de Stadsbank Oost Nederland is in 2014 bijna gehalveerd, de schulden zijn met 12% toegenomen en de kosten nemen de laatste jaren sterk toe. Bankieren is geen overheidstaak dus wanneer wordt deze deelname afgestoten door Almelo?

Pagina 148. De landelijke macronorm voor 2014 was 2,45% en de inflatie was nog lager. Waarom moeten de begraafplaatsrechten dan met 5,5%, de OZB met 8,93%, voor niet-woningen met 7,8% en voor de afvalstoffenheffing met 3,75% verhoogd worden. Dit is toch zeer schadelijk voor de beeldvorming over Almelo? Gaarne hierover uw mening.

Pagina 156. In de binnenstad van Almelo worden 93 sociale appartementen gerealiseerd. Jarenlang heeft het College het gehad over Almelo Sociaal in Balans, dus het aantrekken van meer middeninkomens uit de overbevolkte randstad. Hoe kunt U een en ander verklaren of heeft U de hoop op een sociale balans al opgegeven in Almelo?

Pagina 169. Op de balans staat 2701 euro vermeld als erfpacht. Erfpacht wordt toch alleen gehanteerd als sturingsmiddel tegen speculatie bij grote woningnood? Bovendien zijn banken en de Vereniging Eigen Huis helemaal niet gecharmeerd als koopwoningen voorzien zijn van een dergelijke pacht die alleen maar onzekerheden veroorzaakt bij huizenkopers. Wat is hiervan de reden?

Voorts staat in de balans vermeld dat de woningbouwcorporaties hun schuld aan de gemeente Almelo in 2014 hebben verminderd van 27,5 miljoen naar 10,6 miljoen. Dit is op zich prima, doch wanneer wordt ook deze laatste 10,6 miljoen afgelost aan Almelo?

Pagina 179. In 2014 is een bedrag groot 1,3 miljoen als oninbaar afgeboekt. In 2013 was dit nog 764.000 euro. Wat is de reden van deze toename in 2014?

Pagina 194. Specifiek de teams regelgeving, handhaving en vastgoedexploitatie hebben een verminderde productiviteit door langdurige ziekte van medewerkers. Het team groenuitvoering heeft eveneens een hoog ziektepercentage. Geboren en getogen Almeloërs hebben echter doorgaans een grotere betrokkenheid met Almelo en medebewoners, dus minder ziekteverzuim dan niet-Almeloërs. Van belang is dan ook te onderzoeken in hoeverre ziekteverzuim bij niet-Almeloërs groter is dan bij geboren en getogen Almeloërs. In hoeverre en op welke termijn wil het College een en ander gaan vergelijken?

Pagina 197. Het parkeerbeleid in Almelo is structureel verliesgevend zo blijkt uit Uw jaarlijkse rapportages ‘Aantrekkelijke’ stad. Wellicht is het voor de ongesubsidieerde automobilist in Almelo een veel aantrekkelijker gedachte om de gemeente Almelo in zijn geheel vrij te stellen van het verliesgevende betaald parkeren. Het betaald parkeerbeleid in Almelo is immers al jaren chronisch verliesgevend. Bovendien is er al sinds jaar en dag sprake van chronische rechtsongelijkheid tussen de ongesubsidieerde automobilist en de topzwaar gesubsidieerde Openbaar Vervoergebruiker. Op deze wijze wordt het voor alle Almeloërs minder rechts ongelijk. Gaarne hierover Uw reactie !

 

Namens de Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde, fractievoorzitter.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply