Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Algemene beschouwingen PVA Perspectiefnota op 2 juli 2015

 

logo pva

 

Gematigd positief

Wij zijn gematigd positief dat het College eindelijk een serieuze invulling gaat geven aan een zeer noodzakelijke bezuiniging teneinde een faillissement of artikel 12 status van de gemeente Almelo te voorkomen. Hierbij kan zeker gedacht worden aan een halvering van het aantal ambtenaren tot minder dan 300 in het jaar 2020 en de enorme ambitie om het ambtenarenapparaat ooit tot één van de best presterende organisaties te maken van Nederland ! De PVA is het dan ook helemaal eens met het analyseonderzoek van Hiemstra en de Vries dat hoe dan ook het aantal gemeentelijke ambtenaren in 2020 minstens gehalveerd moet zijn en met ingang van 2016 jaarlijks met 75 moet worden verminderd. De rol van de overheid dient te veranderen in aanjager, motivator en ondersteuner.

Krimpende bevolking

De bevolking krimpt, het aandeel 65-plussers neemt meer dan gemiddeld toe, terwijl het aandeel 15-34-jarigen meer dan gemiddeld daalt. Ouderen zullen dan ook een substantieel onderdeel zijn van onze gemeentebevolking. Bezuinigingen op ouderenzorg en diensten ten behoeve van ouderen komen dan ook 2x zo hard aan. Meer ouderen – minder geld. PVA is hier niet voor! Op zich hoeft de ontwikkeling van vergrijzing niet dramatisch te zijn mits Almelo bijtijds met haar tijd meegaat met minder mensen en meer computers die eenvoudig werk gaan overnemen zodat de Almelose ouderen in alle rust en harmonie kunnen gaan vergrijzen. Ook weten we dat de grootste onzekerheid en het risico ligt bij de jeugdzorg. De vraag gaat toenemen. Daarom kennen we niet de werkelijke kosten. Houden we daar rekening mee om financiële en inhoudelijke risico’s te voorkomen?

Burgerparticipatie

Uit de interessante schriftelijke inbreng van 65 Almeloërs bleek bijvoorbeeld ook dat er meervoudig gebruik van gebouwen gemaakt moet worden, Ambtenaren voor meer betrokkenheid en affiniteit, naar Almelo moeten gaan verhuizen, er meer gebruik gemaakt moet worden van (fiscaal aftrekbaar) vrijwilligerswerk bij ANBI gerelateerde instellingen, de inhuur van dure externen moet worden teruggedrongen, wachtgelden moeten omlaag en sollicitatieverplichting moet worden ingevoerd, net zoals bij iedere andere Almeloër, koppeling van een ondernemerspool aan een pool van uitkeringsgerechtigden, géén extra verhoging van de OZB omdat dit de rechtsongelijkheid tussen eigenaar en huurder alleen maar vergroot. Ook vinden wij het volstrekt onbegrijpelijk, maar ook onverstandig om, willens en wetens toeristen nòg verder te belasten. De toeristenbelasting in Almelo gaat met 80.000 euro omhoog, hetgeen zeer onverstandig is omdat er jaarlijks steeds minder toeristen Almelo nog interessant vinden, zo bleek onlangs nog uit de jaarverantwoording 2014. Bovendien zijn toeristen slechts zeer tijdelijke bewoners, hebben geen uitkering van Almelo en zijn dan ook zeer welkom voor de zwakke lokale economie en middenstand.

Stagnerende economie

De stagnerende economie voelen wij ook hier in Almelo ondanks alle inspanningen. De werkloosheidcijfers lopen omhoog. En het zijn niet de cijfers, maar het zijn de mensen achter die cijfers waar het om gaat. Lege winkelpanden. Bedrijven die failliet gaan. Voorzitter, de combinatie van aan de ene kant een gezonde financiële situatie en aan de andere kant een gebrek aan perspectief bij veel mensen, leidt er toe, dat naar de mening van de PVA, stappen gezet moeten worden om dat perspectief te herstellen. Mensen moeten weer het gevoel krijgen dat de samenleving, vertegenwoordigt door de overheid, er is om hen te ondersteunen als zij door het ijs zakken en dat ze de ruimte en de kans krijgen om mee te doen. Achter de voordeur is minder inkomen en meer kans op schulden. Géén afschaffing dus van de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolbelasting omdat reeds 20% van de Almeloërs ONDER de armoedegrens leeft.

Grondexploitaties

De onlangs verschenen begrotingsscan laat onverbloemd en overduidelijk zien dat de grondexploitaties de grootste veroorzaker zijn van de huidige tekorten en schuldproblematiek. Alleen al in 2014 is er volgens de jaarverantwoording 2014 maar liefst 51,9 miljoen gemeenschapsgeld verspild aan speculatieve gronduitgiftes. Ongebruikte grond is voor veel gemeenten een kostenpost. De afschrijving op grondposities drukt stevig op de begroting. Activering van deze grondposities biedt de mogelijkheid om hieraan een einde te maken. In steeds meer gemeenten verschijnen zonneparken van tientallen voetbalvelden groot. De komende tijd komen er op 28 plekken dergelijke parken met vaak duizenden zonnepanelen op de grond, blijkt uit de jongste gegevens van de organisatie die de subsidie verstrekt, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het wordt dan ook hoog tijd dat het gemeentebestuur van Almelo eens wat terug gaat doen met deze braakliggende bouwgronden zoals de inrichting van meerdere zonneparken of volkstuinen zodat de Almeloër eindelijk op lagere kosten komt te zitten qua energieverbruik en levensonderhoud. Zie daarbij ook de uitspraak van de Haagse rechter wat betreft de co2 uitstoot.

Het volgende filmpje bevestigd de mogelijkheden en het nut van zonneparken op braakliggende gemeentegronden! (presentatie)

Waar moeten die zonnepanelen komen?

Motie PVA

Leegstand

Voorzitter, er is sprake van leegstand, marginalisering van de winkelfunctie en het bezoek aan de binnenstad loopt terug ten gunste van de winkelcentra in de woonwijken. Het is dan ook zaak dat er vanwege de PVA-motie, reeds uit 2013, eindelijk eens voortvarend onderhandeld wordt met verhuurders over meer marktconforme huren zodat Almelo binnenkort geen landelijk koploper meer is qua leegstand in de binnenstad van Almelo. In Groningen is er slim ingespeeld op de leegstand van winkelpanden die de crisis heeft veroorzaakt.. Daar verzamelen ze leegstaande winkelpanden in de binnenstad om deze vervolgens uit te delen aan jonge, creatieve ondernemers met een fris plan.

Motie PVA

Speelruimte voor kinderen

Voorzitter, buiten spelen is belangrijk voor kinderen, maar ook volwassenen hebben belang bij spelen, want spelen draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van kinderen, bevordert de leefbaarheid in de wijk en verhoogt de economische waarde van de wijk. Bij spelen gaat het om veilige speelruimte met voldoende spelvariatie voor kinderen. Het is belangrijk dat kinderen een veilige plek hebben om buiten te spelen. Slechts 25% van de afgeschreven speeltoestellen gaat vervangen worden, hetgeen betekent dat kinderen meer risico gaan lopen met letsel door ongelukken. De gemeente kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden !.

Motie PVA

 

Voorzitter, we staan in deze tijden van bezuiniging en krimp voor een heel belangrijke opdracht als samenleving in Almelo.

Burgerparticipatie heeft haar intrede gedaan. We moeten er voor elkaar zijn, samen de lasten dragen, samen de verantwoordelijkheid dragen, samen met goede initiatieven komen. Hoe gaan we om met zorg en hoe kunnen wij elkaar ondersteunen, hoe kunnen we ouderen ondersteunen.

Vanuit dit perspectief krijgt iedereen kansen….

Dank u.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply