Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Zonnepanelen op braakliggende terreinen volgens Partij Vrij Almelo oplossing voor dure grond

 


zon

 

Zonnepanelen op braakliggend terrein is een oplossing voor de dure grond die de gemeente Almelo bezit. De gemeente moet daarom onderzoeken of braakliggend terrein gebruikt kan worden om (tijdelijke) zonneparken op aan te leggen. Dat zegt de Partij Vrij Almelo (PVA), die daarover vragen heeft gesteld aan het college.

Voor de partij is het de oplossing voor de dure grond die Almelo bezit. De laatste jaren worden hier niets mee gedaan en de partij vreest dat de kosten hoger gaan uitvallen dan de opbrengsten.

Als de grond wordt verhuurd aan ontwikkelaars van zonneparken, kan de gemeente zonder eigen investering alsnog geld verdienen met de grond. De PVA denkt bijvoorbeeld aan een project van 20 hectare waarmee 2.000 huishoudens van stroom kan worden voorzien.

Lees het volledige artikel

 

Aan Fractie: Partij Vrij Almelo

Uw brief: 10 juli 2015

Antwoord: 22 september

Onderwerp: Gebruik gemeentegronden

 

Geachte heer De Olde,

In uw mail van 10 juli jl. stelt u namens de fractie van de PVA een aantal vragen over het gebruik van uit exploitatie genomen gronden. Deze vragen hebben betrekking op de mogelijkheden om de gronden te gebruiken c.q. te verhuren of te verpachten voor het opwekken van duurzame energie.

Op dit moment worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht. Vragen en aandachtspunten die hierbij o.a. aan de orde komen zijn:

–  Kiezen wij als gemeente voor een partij die direct de stroom terug levert aan een energiemaatschappij of voor een partij die via een netbeheerder direct levert aan Almelose huishoudens?

–  Hoe wordt geborgd dat de burger krijgt wat hem is belooft en wat is de positie van de gemeente?

–  Er moet een langjarige verplichting worden aangegaan met een ontwikkelende partij of partijen. Dat betekent dat hoge eisen aan de financiële betrouwbaarheid van deze Partij(en) moeten worden gesteld.

–  Door deze langdurige verplichting, zijn gronden langere tijd niet beschikbaar voor eventuele andere ruimtelijke ontwikkelingen.

–  De keuze van een locatie(s) luistert nauw. Daarbij is mogelijk weerstand van omwonenden aan de orde. Denk hierbij aan overlast van schittering bij zonnepanelen, horizonvervuiling en lawaaioverlast bij windmolens.

Te gelegener tijd zullen wij de uitkomsten hiervan met de raad delen. Hierbij wordt niet uitsluitend naar de mogelijkheden voor zonnepanelen gekeken maar ook de opties voor windmolens meegenomen.

Wij zullen- op de volgende pagina- voor zover mogelijk uw vragen beantwoorden maar omdat het onderzoek nog loopt, is niet op al uw vragen op dit moment een eenduidig antwoord mogelijk.

Het verzoek om een totaal overzicht van langdurig braakliggende gronden, deze te categoriseren in niet geschikt, mogelijk geschikt en geschikt voor verhuur in het kader van grootschalige energieopwekking.

Exploitanten voor zonneparkvelden houden in de regel als ondergrens een oppervlakte van 10 ha. Bijgevoegd is daarom een kaart met uit exploitatie genomen gronden met een aangesloten oppervlakte van 10 ha of meer. De gronden van Buitenhaven West zijn weliswaar niet aaneengesloten maar liggen zo dicht bij elkaar dat zij toch zijn meegenomen in het overzicht.

In principe zijn al deze locaties in meer of mindere mate geschikt.

De minimale en maximale termijn waarvoor een perceel kan worden verhuurd.

De termijn waarvoor een perceel verhuurd moet worden is minimaal 20 tot 25 jaar i.v.m. de haalbaarheid van de ontwikkeling. Als vanzelfsprekend staat het de gemeente vrij om de gronden langer te verhuren.

Welke kaders zijn er nodig om zeker te stellen dat het verhuurd perceel ook daadwerkelijk wordt voor energieopwekking?

De zekerheid tot gebruik kan worden vastgelegd in de te sluiten overeenkomst  met de marktpartijen. Tevens zullen marktpartijen een beroep moeten doen op gebruik van de SDE subsidie om de realisatie en daarmee haalbaarheid ervan mogelijk te maken.

Een indicatie van een kostendekkend huurtarief en de gevolgen als de grond om niet beschikbaar komt.

Gelet op de positie van de gemeente als verhuurder en de onderhandelingen die er plaats moeten vinden met marktpartijen achten wij het niet wenselijk in dit stadium al een huurtarief aan te geven. Indien de gronden om niet beschikbaar worden gesteld zal de gemeente nog steeds de rentekosten voor haar rekening moeten nemen.

Welke kaders zijn nodig om de esthetische en landschappelijke waarden te waarborgen?

Deze kaders zijn afhankelijk van de locatiekeuze. Hierbij komen vragen aan de orde als:

–  Is de ingreep passend bij de landschapskenmerken?

–  Is de ingreep zichtbaar? En van hoever is de ingreep zichtbaar?

–  Voegt de ingreep zich in de bestaande landschaps- of nederzettingsstructuur?

–  Is er sprake van een heldere ruimtelijke begrenzing binnen de structuur of valt hij samen met een landschappelijke eenheid?

–  Voegt de ingreep zich in de bestaande ruimtelijke hiërarchie c.q. water, bebouwing etc.?

–  Past de uitstraling van de ingreep bij het karakter van de omgeving?

–  Voegt de ingreep nieuwe landschappelijke en of ruimtelijke elementen toe die de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit positief beïnvloeden?

De benodigde aanpassing van regels en bestemmingen om gebruik t.b.v. energieopwekking mogelijk te maken.

Dit is mede afhankelijk van de keuze  van de locatie. Indien het bestemmingsplan een woonbestemming of bedrijvenbestemming kent zullen de bestemming en regels moeten worden aangepast. De toe te passen regels zijn afhankelijk van de initiatieven en zullen maatwerk moeten bieden.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,

De secretaris, de burgemeester.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply