Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Analyse begroting 2016 Gemeente Almelo
Categories: Zonder rubriek

 

pva_1466085a

 

Dit is inmiddels de 6e begroting van de gemeente Almelo die wij, PVA, sinds ons aantreden in 2010 mochten analyseren. De uitkomsten zijn nog altijd niet erg hoopvol te noemen. Bestuurlijk Almelo loopt al jaren achter de feiten aan wat betreft rampzalige gronduitgiftes respectievelijk steeds hogere lasten voor de Almeloërs. Regelmatig ontstond er dan ook de discussie of Almelo niet beter onder curatele gesteld zou kunnen worden van Den Haag, met alle sociaaleconomische gevolgen voor de Almeloër van dien. Toch heeft dezelfde gemeenteraad, in meerderheid, toch besloten, nota bene geheel op de pof!, zichzelf te belonen met een overdreven prestigieus gemeentepaleis van, zolang niet anders bewezen, van 58 miljoen euro.

 

Paginagewijs zullen we toch trachten een en ander op een verantwoorde en zakelijke wijze te analyseren:

 

Pagina 3

Wederom verwacht bestuurlijk Almelo vele miljoenen gemeenschapsgeld te moeten afwaarderen qua grondexploitaties.

 

Vanwege de gemeentelijke herindeling, kort na de eeuwwisseling, kwam er veel landbouwgrond tussen de samengevoegde gemeenten vrij. Doch moesten de betreffende akkerbouwers voor veel geld uitgekocht worden, in de veronderstelling dat de gemeente Almelo dit voor veel meer, als bouwgrond, konden slijten aan meer bemiddelde bewoners uit de Randstad. Dit soort speculatieve activiteiten met gemeenschapsgeld waren in het verleden echter strikt private aangelegenheid waarvoor veel marktinzicht en voorspellend vermogen vereist is. De gemiddelde lokale bestuurder voldoet echter niet aan deze talenten, dus ging Almelo en zijn burgers de afgelopen jaren, tot nu toe, voor ruim 100 miljoen harde euro’s, het schip in. Hoewel er landelijk al geruime tijd sprake is van een zeer lage hypotheekrente, dus aantrekkende woningmarkt, gaat deze ontwikkeling Almelo voorbij en blijft men de aangekochte (bouw) gronden afwaarderen!

 

Pagina 6

Men verwacht nu dat er nog 10 jaar lang moet worden afgeboekt op deze bouwgronden

 

Pagina 7

Op dit moment wordt dan ook naarstig gezocht naar mogelijkheden om ooit ingekochte aandelen te verkopen. Al jaren geleden heeft de PVA meerdere malen opgemerkt in haar raadsbijdragen dat aandelenhandel absoluut geen overheidstaak is en zich, net zoals bij de op pagina 3 eerdergenoemde grondspeculaties, nimmer hiermee bezig had moeten houden.

 

Pagina 8

Het college ziet nu dan ook helaas geen alternatieven meer om de Almelose bevolking ter zake nog langer te vrijwaren van nog meer bezuinigingen en lastenverzwaringen.

In totale paniek is het College dan ook alvast begonnen Almelo minder aantrekkelijk te maken voor toeristen. Nota bene, zeer tijdelijke bewoners, die zonder enige sociale uitkeringsverplichting alleen maar een zeer gewenste bijdrage met hun verblijf leveren voor onze kwakkelende lokale economie.

 

Zo zou men gemeentelijk onroerend goed, wat ook al geen overheidstaak is, inderdaad marktconform kunnen afstoten aan derden. Dit scheelt de gemeente Almelo niet alleen exploitatie- en kapitaallasten, maar levert ook nog eens extra OZB op. Dit was men overigens al in eerdere gemeentelijke nota’s van plan, doch in hoeverre dit inmiddels is gelukt, wordt echter niet vermeld.

 

Ook zou men beheer van onderhoud en exploitatie door sportverenigingen zelf kunnen laten uitvoeren. Het promoten hiervan, zou kunnen via het promoten van onbetaald vrijwilligerswerk gekoppeld aan een ANBI-status, waarmee de Almelose vrijwilliger een extra fiscale aftrekpost, dus belastingteruggave kan genereren. Reeds jaren geleden heeft de PVA dit reeds onder aandacht gebracht van de toenmalige PvdA-wethouder Kuik-Verweg, doch die heeft hier, tot onze teleurstelling niets mee gedaan.

 

In de “scholenvisie wordt gesproken over een krimpopgave vanwege afnemende kinderaantallen. Dit probleem kan men ons inziens uitstekend ondervangen door schoolgebouwen samen te voegen en overbodig vrijgekomen onroerend goed marktconform aan te bieden. Dit scheelt de gemeente exploitatie- en kapitaallasten, maar levert ook nog eens extra OZB op voor de, al jaren, zeer noodlijdende gemeentekas van Almelo.

 

Pagina 9

Dit afstoten geldt dus ook voor aandelen, want aandelenhandel is absoluut geen overheidstaak.

 

Pagina 10

Betaald parkeren is wat de PVA betreft, geheel uit den boze. Allereerst is de openbare weg van iedereen en het afschaffen van het betaald parkeren verlicht niet alleen de woonlasten voor de Almeloër, maar bevordert tevens de lokale economie en dan vlucht de Almeloër niet meer naar parkeervrije buurgemeenten voor zijn boodschappen.

 

Pagina 11

Het blijft onverminderd tobben voor Almelo, want de bevolking in Almelo krimpt, terwijl het inwonertal in de 392 andere gemeenten juist toeneemt. Het aandeel (niet werkende) 65-plussers neemt ook sneller toe, terwijl het aantal 15-34 jarigen juist sneller daalt dan gemiddeld. Waar veel Nederlandse steden profiteren van een hernieuwde trek naar de stad, lijkt dit fenomeen aan Almelo voorbij te gaan. Terwijl Almelo als centrumstad krimpt, neemt de bevolking in de gemeenten rondom Almelo juist toe, terwijl in de rest van Nederland precies het omgekeerde gebeurt. Ook de kans op werk voor de Almeloër is beneden gemiddeld, vergeleken met referentiegemeenten, mede omdat het stedelijke voorzieningenniveau beperkter is dan gemiddeld.

 

Het (zogenaamd) uitvoerend College van Burgemeester en Wethouders staat erbij en kijkt ernaar en op deze manier blijft de begroting 2016 hetzelfde als in 2015. Zo constateerde ook de bestuurlijk hogere (zogenaamd toezicht houdende) gemeenteraad reeds in de perspectiefnota.

 

Pagina 13

Het vertrouwen in de manier waarop Almelo wordt bestuurd, was volgens de Bron: “waar staat je gemeente”slechts 12% terwijl dat bij referentiegemeenten maar liefst 17% is.

 

Ook op de vraag of inwoners en organisaties in Almelo wel voldoende ruimte krijgen, was volgende Bron: “waar staat je gemeente” slechts op 18% terwijl dat bij referentiegemeenten maar liefst 26% is.

 

Pagina 17

Toch blijft bestuurlijk Almelo vanuit het gemeentepaleis zichzelf wijsmaken dat Almelo een aantrekkelijke vestigingsplaats zou zijn voor nieuwe bedrijven!

 

Pagina 18

Het NIPO-NBTC geeft aan dat uit onderzoek is gebleken dat het toeristisch bezoek aan steden, zoals Almelo, sterk is terug gelopen door de crisisjaren. Toch ging de voltallige VVD-fractie juichend akkoord met een verhoging van de toeristenbelasting!

 

Ook ten aanzien van de vestiging van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar, was dit volgens de Bron: “Panel-tweejaarlijks” in 2014 het getal 92,3 terwijl het Nederlands gemiddelde op 118,2 ligt.

 

Pagina 19

Toch blijven de ambtelijke auteurs van deze begroting, tegen beter weten in, beweren dat, en dat citeren we, “Almelo een aantrekkelijke stad zou zijn waar het plezierig wonen, werken en leven is. Kortom Almelo zou een stad zijn waarin de bewoner zich herkend”(einde citaat). Wat natuurlijk in volledige tegenspraak is met het gestelde op pagina 11.

 

Pagina 20

Terwijl het aantal jaarlijks opgeleverde woningen tussen 2012 en 2014 oploopt van 22 respectievelijk 73 en 102 loopt het inwonertal systematisch terug vanwege vergrijzing en minder scholieren.

 

Pagina 23

Er is 634.000 een gemeenschapsgeld verspild door de gemeente Almelo aan panden die de gemeente wel bezit, maar niet nodig heeft. Hoe het zit met de verkoop hiervan wordt echter niet vermeld.

 

Pagina 26

Het percentage niet werkende werkzoekenden is tussen 2011 en 2014 toegenomen van 11 naar 14%

 

Het percentage kinderen in minimumhuishoudens is tussen 2011 en 2012 toegenomen van 14,8 naar 17,1%

 

Pagina 42

In de nota Visie en Missie wordt gemeld dat en dan citeer ik “Almelo moet de veiligste stad van Twente blijven” (einde citaat). Dit is een volstrekte ontkenning, want in een uitgelekte mail van burgemeester Hermans in augustus 2013 werd immers toegegeven dat de gemeente Almelo, vergeleken met de regio Twente als landelijk, relatief immers veel hogere criminaliteitscijfers had!

 

Pagina 47

Er wordt toegegeven in deze begroting dat het nog wel 10 jaar kan duren dat er jaarlijks 4,4 miljoen euro gemeenschapsgeld afgeboekt moet worden vanwege mislukte grondspeculaties door het gemeentebestuur.

 

Pagina 49

Er is nog altijd sprake van veel winkelleegstand in de binnenstad. In hoeverre er effectief wat is gedaan met de PVA-motie uit 2013, wordt niet vermeld.

 

Bestuurlijk Almelo voldoet niet aan subsidievoorwaarden provincie Overijssel wat niet alleen zeer kwalijk is maar ook duidt op een brevet van onvermogen!

 

Pagina 52

Door de peperdure bouw van het nieuwe gemeentepaleis zijn de “kosten overhead” van de ambtenaar uiteraard veel hoger geworden dan in het oude gemeentehuis.

 

De begroting 2016 geeft aan dat Almelo vanwege de ontbrekende weerstandscapaciteit niet meer in staat is financiële tegenvallers op te vangen, dus feitelijk failliet is en aan het infuus ligt.

 

Het risico op nog meer negatieve jaarresultaten neemt hierdoor ernstig toe!

 

Pagina 55-56

Het totaal aan financiële risico’s is volgens peildatum 1 september 2015 inmiddels opgelopen tot 21,4 miljoen euro!

 

 

Pagina 57

Bij een groot aantal brugdelen is veel achterstallig onderhoud geconstateerd en zijn er allerlei noodvoorzieningen aangebracht. Uitgesteld groot onderhoud kan leiden tot grote schades en ongelukken waarvoor de gemeente Almelo aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Pagina 59

De Almelose schuldpositie is verder verslechterd omdat de exploitatiekosten uit algemene uitkering van de rijksoverheid, evenals inkomsten uit grondexploitatie verder zijn afgenomen.

 

Pagina 65

Omdat er slechts 253.000 euro beschikbaar is voor de vervanging van lichtmasten kunnen er geen tussentijdse kwaliteitsverbeteringen worden gerealiseerd. Dit betekent dat de kans op verkeersongelukken in Almelo aanzienlijk groter is geworden.

 

Pagina 70

De gemeente Almelo heeft 1 januari 2016 een leningenportefeuille van ruim 307 miljoen euro. Echter heeft Almelo 47,8 miljoen euro uitgeleend waar onder 9,6 miljoen euro aan wellicht zeer solvabele woningcorporaties met garantie WSW. Ook is er 16,9 miljoen uitgeleend aan de industriegebouwen Maatschappij terwijl bankieren geen overheidstaak is. Hetzelfde geldt feitelijk voor een zogeheten “Bruglening” van 1,8 miljoen aan de florerende energiemaatschappij Enexis.

 

Pagina 72

Op advies van een ingehuurde registeraccountant gaat de gemeente Almelo via “outsourcing” en privatisering streven naar een halvering van het ambtenarenapparaat in 2020. Dit lijkt zeer nuttig omdat er landelijk reeds 970.000 ambtenaren op lokaal, provinciaal en rijksniveau ten laste van de belastingbetaler komen. We hebben het dan nog niet over de 1,5 miljoen subsidie-afhankelijken in Nederland!

 

Pagina 79

Er bestaat een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen 129 Nederlandse gemeente waaronder Almelo en Duitse gemeenten. Waarom er niet is gekozen voor een eentalig samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, wat qua communicatie en tolken veel eenvoudiger en goedkoper is, wordt echter niet toegelicht.

 

Op het gebied van personeelsbeleid zijn er grote financiële risico’s ontstaan doordat een groot aantal medewerkers met een vast arbeidscontract is aangenomen voor projecten met een beperkte duur. De gemeente Almelo loopt hiermee juridisch grote arbeidsrechtelijke risico’s.

 

Er is een groot bestuurlijk risico bij gemeenschappelijke regelingen vanwege de gebrekkige democratische legitimatie, zoals bij de Veiligheidsregio Twente. Daarnaast is er slechts een solvabiliteit van 1,1% en is de vergoeding aan de gemeente Almelo NIHIL.

 

Pagina 80

Eenzelfde situatie speelt feitelijk ook bij het Gemeentelijk belastingkantoor Twente. Ook hier is er een gebrekkige democratische legitimatie. Een geringe solvabiliteit van 11,8% en is er geen vergoeding aan de gemeente Almelo zelf.

 

Pagina 83

De vrijstelling van vennootschapsbelasting (vpb) voor Nederlandse overheidsbedrijven wordt per 1 januari 2016 afgeschaft. Dit betekent ook dat de fiscale winst bij deelneming, qua dividend, met 25% aanzienlijk vermindert, wellicht ook voor Almelo.

 

 

Pagina 87

Ten aanzien van de deelneming van Almelo in de Bank Nederlandse Gemeenten: In de komende jaren loopt het kostenniveau van de bank naar verwachting op onder invloed van de grote hoeveelheid nieuwe regelgeving die in de systemen en processen van de bank moet worden doorgevoerd. Het renteresultaat over 2015 zal dan ook naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. Bovendien voldoet de, zeer geringe, solvabiliteit van 2% ons inziens niet aan de EU-normen.

 

Ten aanzien van de stadsbank Oost Nederland is er een bestuurlijk risico bij gemeenschappelijke regelingen vanwege de gebrekkige democratische legitimatie. Ook nemen de kosten de laatste jaren aanzienlijk toe en is de uitkering aan de gemeente Almelo NIHIL.

 

Pagina 88

Ten aanzien van de deelneming aan het Regionaal Bedrijven Twente is er een bestuurlijk risico vanwege de gebrekkige legitimatie, er is geen enkele solvabiliteit, een schuld van maar liefst 95 miljoen opgebouwd, geen eigen vermogen en de gemeente Almelo krijgt ook nog eens GEEN uitkering of vergoeding.

 

Pagina 94

Er wordt in Almelo over 2015 en 2016 circa 3,8 miljoen geïnd aan parkeerbelasting. Interessant, doch onvermeld, is te weten hoeveel kosten aan personeel er worden gemaakt. Afschaffing van parkeerbelasting kan zeer voordelig zijn voor de kwakkelende lokale economie omdat in de nabijgelegen buurgemeenten het immers wel vrij parkeren is.

 

Pagina 95

De OZB is over 2014 to en met 2016 met 18,12% gestegen wat niet alleen ernstig buitensporig is maar ook niet conform de landelijke macronorm. Bovendien zijn deze stijgingen op geen enkele wijze gerelateerd aan de stijging van de huizenprijzen.

 

Pagina 98

Almelo is, op Haaksbergen na, de grootste stijger met 3% qua woonlasten in de regio Twente.

 

Er is sprake van een toename van 13,3% naar 1,45 miljoen qua kwijtscheldingen in de gemeente Almelo.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply