Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bijdrage PVA begroting 2016 (10 november 2016)

 

pva_1466085a

 

Voorzitter:

Dit is inmiddels de 6e begroting van de gemeente Almelo die wij, PVA, sinds ons aantreden in 2010 mochten analyseren. De uitkomsten zijn nog altijd niet erg hoopvol te noemen. Bestuurlijk Almelo loopt al jaren achter de feiten aan wat betreft rampzalige gronduitgiftes respectievelijk steeds hogere lasten voor de Almeloërs. Regelmatig ontstond er in de Raad een discussie of Almelo niet beter onder curatele gesteld zou kunnen worden van Den Haag, met alle sociaaleconomische gevolgen voor de Almeloër van dien.

Toch heeft dezelfde gemeente, in meerderheid besloten zichzelf te belonen met een nieuw gemeentehuis van, zolang niet anders bewezen, van 58 miljoen. Van een paar miljoen meer of minder zoals vernomen zou het college niet wakker liggen.

Wederom verwacht bestuurlijk Almelo vele miljoenen gemeenschapsgeld te moeten afwaarderen qua grondexploitaties. Door uitbreidingsdrift werd een overmaat aan bouwgronden aangekocht. Die moesten ook beheerd en ontwikkeld worden en het liefst verkocht worden aan de bemiddelde bewoners uit de randstad. Daar komt bij dat de gronden werden betaald met leningen. Op zich is dit niet geheel ongebruikelijk. Ook bedrijven werken vaak met leningen. Om te voorkomen dat zij failliet gaan, moeten zij er dan echter wel voor zorgen dat die leningen commercieel rendabel blijven. Door te veel grond te kopen waar op korte termijn geen afzetmarkt voor was, werd dat nagelaten.

Dit soort speculatieve activiteiten met gemeenschapsgeld zorgde er voor dat Almelo en zijn burgers de afgelopen jaren, tot nu toe voor ruim 100 miljoen euro het schip in ging.

Zo wordt er in deze begroting toegegeven dat het nog wel 10 jaar kan duren dat er jaarlijks 4,4 miljoen euro gemeenschapsgeld afgeboekt moet worden.

Het college ziet nu dan ook helaas geen alternatieven meer om de Almelose bevolking nog langer te vrijwaren van nog meer bezuinigingen en lastenverzwaringen. Wij juichen het dan ook toe dat naarstig gezocht wordt naar mogelijkheden om ooit ingekochte aandelen, te verkopen.

Zo zou men ook gemeentelijk onroerend goed, wat net als de aandelen geen overheidstaak is, marktconform kunnen afstoten aan derden. Dit scheelt de gemeente Almelo niet alleen exploitatie en kapitaallasten, maar levert ook nog eens extra OZB op. Dus college, volle inzet op de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

Voorzitter, toeristen zijn zeer tijdelijke bewoners, die zonder enige uitkeringsverplichting met hun verblijf een zeer gewenste bijdrage leveren voor de kwakkelende economie. Toeristenbelasting levert de stad niet veel geld op, zorgt voor administratieve lasten voor ondernemers en gaat recht tegen ons doel in om meer bezoekers naar Almelo te krijgen.

Ook is er nog altijd sprake van veel winkelleegstand in de binnenstad. In hoeverre er effectief wat is gedaan met de PVA-motie uit 2013, (die is aangenomen met 23 tegen 12) wordt in deze begroting niet vermeld. Dus geen ingewikkelde regels of hoge kosten voor vergunningen, maar zoveel mogelijk ruimte bieden aan iedereen die wil gaan ondernemen in Almelo.

Om de binnenstad bewoon- en toonbaar te houden is gratis parkeren de beste optie volgens de PVA. Waarom moeten mensen gestraft worden als ze naar de stad gaan? Allereerst is de openbare weg van iedereen en het afschaffen van het betaald parkeren verlicht niet alleen de woonlasten voor de Almeloër maar bevordert tevens de lokale economie en vlucht de Almeloër niet meer naar parkeervrije buurtgemeenten voor zijn boodschappen.

Wij dienen een Motie in om het college opdracht te geven een onderzoek te doen naar gratis parkeren waarbij alle verdere ingebrachte opties van partijen worden meegenomen.

(Motie verworpen met  32 tegen 3 stemmen) 

En zo blijft het onverminderd tobben voor Almelo, want de bevolking in Almelo krimpt. Terwijl het aandeel jongeren afneemt, neemt het aandeel 65-plussers versneld toe en begint eenzaamheid onder ouderen steeds meer een serieus probleem te worden. Door hier actief iets aan te doen, bijvoorbeeld door het opzetten van een signaleringsnetwerk faciliteren we niet alleen de vereenzamende ouderen, maar ook onze maatschappij in de bredere zin van het woord. Ook hier dienen we een Motie voor in.

(Motie verworpen met 28 tegen 7 stemmen) 

De kans op werk voor de Almeloër is beneden gemiddeld, vergeleken met referentiegemeenten, mede omdat het stedelijk voorzieningenniveau beperkter is dan gemiddeld. Vandaar dat leegstand ook nieuwe mogelijkheden biedt voor huisvesting van maatschappelijk gewenste en interessante initiatieven op cultureel of sociaal gebied of voor beginnende bedrijfjes.

Het baart ons grote zorgen dat het percentage kinderen in minimumhuishoudens is toegenomen van 14,8 naar 17,1 %. Kinderen in deze huishoudens mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders. Ook is sprake van een toename van 13,3 % naar 1,45 miljoen qua kwijtscheldingen in de gemeente Almelo. Terwijl de bijstandsschuld per inwoner van 137 euro het hoogste is van heel Nederland.

De OZB is over 2014 tot en met 2016 met 18,2% gestegen wat niet alleen ernstig buitensporig is maar ook niet conform de landelijke macronorm. Bovendien zijn deze stijgingen op geen enkele wijze gerelateerd aan de stijging van de huizenprijzen. Wij zullen dan ook tegen extra verhoging stemmen.

(Amendement verworpen met 23 tegen 12 stemmen) 

In de nota Visie en Missie wordt gemeld dat en dan citeren we “Almelo moet de veiligste stad van Twente blijven” (einde citaat). Dit is een volstrekte ontkenning, want in een uitgelekte mail van de burgemeester in augustus 2013 werd immers toegegeven dat de gemeente Almelo, vergeleken met de regio Twente als landelijk, relatief immers veel hogere criminaliteitscijfers had! Minder geld voor het onderwerp veiligheid, zoals uit de begroting blijkt, past daar wat ons betreft absoluut niet in. Om allerlei redenen doen mensen minder snel aangifte.

Toch blijven de ambtelijke auteurs van deze begroting, beweren dat, en dat citeren we, “Almelo een aantrekkelijke stad zou zijn waar het plezierig wonen, werken en leven is. Kortom Almelo zou een stad zijn waarin de bewoner zich herkent”. Einde citaat.

De gemeente Almelo heeft 1 januari 2016 een leningenportefeuille van ruim 307 miljoen euro. Echter heeft Almelo 47,8 miljoen euro uitgeleend waar onder 9,6 miljoen euro aan woningcorporaties met garantie WSW. Ook is er 16,9 miljoen uitgeleend aan de Industriegebouwen Maatschappij terwijl bankieren geen overheidstaak is. Hetzelfde geldt feitelijk voor een zogeheten “Bruglening” van 1,8 miljoen aan de florerende energiemaatschappij Enexis.

Op advies van een ingehuurde registeraccountant gaat de gemeente Almelo via “outsourcing” en privatisering streven naar een halvering van het ambtenarenapparaat in 2020. Dit lijkt ons zeer nuttig maar dit moet niet ten koste gaan van minder maatwerk en klantgerichtheid.

Op het gebied van personeelsbeleid zijn er grote financiële risico’s ontstaan doordat een groot aantal medewerkerkers met een vast arbeidscontract is aangenomen voor projecten met een beperkte duur. De gemeente Almelo loopt hiermee juridisch grote arbeidsrechtelijke risico’s.

Het totaal aan financiële risico’s is volgens peildatum 1 september 2015 inmiddels opgelopen tot 21,4 miljoen euro!

Het college kan dan wel matig tevreden zijn met de behaalde resultaten maar het lijkt ons geenszins het moment om de teugels te laten vieren, ze moet harder aan de bak dan ooit. Want naast de torenhoge schulden, loopt de werkloosheid in onze gemeente verder op, het aantal bijstandsgerechtigden blijft toenemen, inwoners zijn niet tevreden over de leefbaarheid in de wijken en het veiligheidsgevoel van de Almeloërs daalt.

De begroting 2016 geeft aan dat Almelo vanwege de ontbrekende weerstandscapaciteit niet meer in staat is financiële tegenvallers op te vangen, dus feitelijk failliet is terwijl we het graag anders hadden gezien.

Zover onze bijdrage.

??????????????

Voor Motie onderzoek vrij parkeren, PVA, Groen links, Leefbaar Almelo

 

??????????????

Voor de Motie eenzaamheid ouderen, PVA, 3 raadsleden LAS, Lijst Cete, Leefbaar Almelo, Groen Links.

 

??????????????

Amendement tegen verhoging OZB, PVA, VVD, D66, Fractie Stam, Almelo Centraal, LAS.

 

De begroting is aangenomen met 21 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Ook de PVA stemde tegen en is (zoals het er nu voorstaat) voor verzwaard toezicht van de provincie. Als je als gemeente onder toezicht staat, moet je bij grote uitgaven permissie aan de provincie vragen. Het is in ons geval een zeer nuttig instrument waardoor je zeker weet dat je als raad niet willens en wetens instemt met een dure uitgave zoals het nieuwe gemeentehuis. 

Tevens lijkt het me heel zinnig om de persoonlijke aansprakelijkheid voor wanbeheer van politieke vertegenwoordigers te verzwaren en wettelijk vast te leggen. Dat voorkomt tenminste dat er te lichtzinnig politieke besluitvorming plaatsvindt over megalomane projecten. Het zet bovendien een rem op ongefundeerde politieke toezeggingen bij de verkiezingen.

 

College doet haar werk niet goed!

Goede informatie is van wezenlijk belang voor een goed inzicht. Kennelijk heeft het College hiervoor geen belangstelling. Er wordt door het College steeds meer essentiële informatie achtergehouden. De begroting was in vergelijking met die van 2015 sterk uitgedund en niet goed leesbaar. Belangrijke kostenspecificaties werden achterwege gelaten. Geconsolideerde cijfers, die enig inzicht gaven op de begroting ontbraken. Zo zijn nog enkele punten te noemen. Hierdoor verliest dit document een belangrijk deel van zijn informatiewaarde. De gepresenteerde cijfers hebben daarom geen enkele informatiewaarde meer. 

Het College houdt dus essentiële informatie achter en wil kennelijk niet dat wij kennis van zaken nemen die hen slecht uitkomen. Waarschijnlijk hebben zij iets te verbergen. 

De financiële positie van Almelo zal naar verwachting nog verder verslechteren bij ongewijzigd beleid. De verwachting is dat dit ons als gemeente nog eens miljoenen extra gaat kosten. Dit alles zou weleens kunnen betekenen dat Almelo op 1 december onder verzwaard toezicht komt van de provincie en in het ergste geval hard op weg is naar een artikel 12 status. 

Artikel 12-gemeenten – Rijksoverheid.nl

De meerderheid van de Raad wil dit dus koste wat het kost voorkomen. Maar het huidige beleid van de gemeente lost de steeds maar verslechterende situatie op termijn niet op. Integendeel, het huidige beleid, verwoord in de aangenomen begroting, draagt niet bij tot het herstel van de financiële situatie in Almelo.  

Het is droevig te constateren dat het zover heeft moeten komen. De gemeenteraad is jarenlang niet in staat gebleken zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Fractiediscipline is daarbij een groot woord. Raadsleden met een afwijkende mening (van vooral een collegepartij) worden geacht niet af te wijken van het fractiestandpunt. Dat is krom. 

Maar nu weer……is de burger de dupe!…..

 

Harry de Olde

 

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply