Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Uitvoerbaarheid raadsprogramma een gebed zonder eind?

 

raad

 

Een raadsprogramma draagt bij aan het inzicht wat partijen willen bereiken en hoe je elkaar kunt vinden. De raad stuurt daarmee aan de voorkant op hoofdlijnen en zoekt draagvlak voor zijn te nemen bersluiten in de raad en de samenleving. Het ontwikkelen van een raadsprogramma geeft toegevoegde waarde voor het besturen van een gemeente met veel fracties in de gemeenteraad.

 

Hieronder de bijdrage van de Partij Vrij Almelo op 8 april 2014.

 

Voorzitter:

De Partij Vrij Almelo is tevreden over de inhoud zoals het nu voor ligt in het tweede concept raadsprogramma. Wij moeten zeggen, dat wij blij verrast waren, of beter dat we tevreden zijn dat er breed naar de programma’s is gekeken en dat de speerpunten die alle partijen hebben ingebracht voor een belangrijk deel zijn opgenomen in het akkoord. Voor de Partij Vrij Almelo betekent dit dat diverse voor ons belangrijke zaken terug te vinden zijn in het nieuwe programma voor de komende vier jaar, zo vinden we de gevelaanpak van bestaande gebouwen en de realisatie van de Waterboulevard in ons al eerder ingebrachte voorstel terug met de bedoeling innovatief en creatief te ondernemen.

Het Almelose stadscentrum

Wordt er bij de toenemende leegstand in de binnenstad meer rekening gehouden met gevestigde en startende ondernemers om deze meer kansen te bieden op basis van individuele medewerking van pandbezitters. En zijn zaken als meer betrokkenheid van inwoners en belangenorganisatie, betere inspraak en dat er nauwkeurig gekeken wordt wat de samenleving zelf oppikt en welke inwoners door de overheid geholpen moeten worden.

Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen erkenning en ondersteuning vandaar ook het onderzoek naar de mogelijkheid voor het vestigen van een nieuw Dierenasiel op de Noordflank. Het is de taak van de overheid om diegenen te beschermen die buiten de boot vallen want de gemeente is verantwoordelijk voor een vangnet die aan minimumeisen voldoet. Het opnemen van dierenwelzijn als onderdeel van een portefeuille zou een mooi begin kunnen zijn.

Dit is maar een greep uit de punten, want op meer terreinen zien wij herkenning van programmapunten. Hiermee kunnen we zeker met opgeheven hoofd naar de kiezers, want dit akkoord was voor ons ook voldoende geweest om in een coalitie mee te gaan doen. Dat wil niet zeggen dat er nu vier saaie jaren aanbreken, want er is veel te doen en het gaat om een hoofdlijnen akkoord waar nog voldoende ruimte voor bijsturing en dus ook voor debat zit. We zullen het toekomstig college, mocht het raadsbesluit op 22 april worden aangenomen positief, maar kritisch en contructief gaan volgen en zullen zeker de kansen die er komen om zaken aan te scherpen om onze punten te maken steeds met twee handen aangrijpen.

In ieder geval zal onze controlerende rol nodig zijn om het college bij de les te houden en ook om gezamenlijk te bouwen aan een groen, leefbaar, veilig en sociaal Almelo.

Dank U

 

Raadsprogramma 2014-2018

 

A  Binnenstad

Hoofdlijnen van de Raad

1. Er is een groot gevoel van urgentie om de binnenstad te revitaliseren, de leegstand aan te pakken, de verblijfsduur in de stad te verlengen, de bevolkingsdichtheid te vergroten en de aantrekkelijkheid te verhogen. De binnenstad moet compact (concentratie van winkels) en levendig zijn. De binnenstad van Almelo moet het kloppende hart van de stad zijn waarbij het onderscheidende karakter van de binnenstad van Almelo wordt benadrukt. Om de binnenstad aantrekkelijker te maken moeten er diverse functies aan de binnenstad worden gekoppeld zoals wonen, werken, cultuur, sport en recreatie. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de mogelijkheden van het cultureel erfgoed en de monumentale panden in de binnenstad. In de binnenstad wordt de creatieve stad Almelo zichtbaar. 

Sloopstad Almelo

1. Herontwikkeling oude Stadhuis

Het karakter van de plannen voor de herontwikkeling en de (financiële) gevolgen lopen sterk uiteen. Daarom wil de raad de haalbaarheid van de plannen en financiële gevolgen naast elkaar gepresenteerd krijgen. Uitgangspunten zijn: tempo en geen gemeentelijke bijdrage. Tijdens een beeldvormende bijeenkomst krijgt de raad zicht op de (on)wenselijkheden van de planvorming waarna de raad zich tijdens een oordeelsvormende en besluitvormende raad uitspreekt over de plannen van de ontwikkelaars.

Voor 1 juli 2014 een integrale afweging maken waarbij alle varianten en (financiële) gevolgen in beeld worden gebracht. 

PVA voor sloop oude stadhuis en nieuwbouw TMZ

2. Evaluatie Parkeerbeleid

Het parkeerbeleid wordt in het najaar van 2014 geëvalueerd inclusief het financieel overzicht van de totale huidige baten en lasten van alle parkeerkosten. Bij de evaluatie moet ook worden meegenomen (het beoogde effect van) gratis parkeren in de binnenstad. De evaluatie, het financieel overzicht en het beoogde effect van gratis parkeren in de binnenstad zijn de basis voor een mogelijke heroverweging. 

Als parkeren in Almelo gratis zou zijn

3. Motie Leegstand PVA

18 juni 2013 nam de Raad de motie inzake Leegstand Binnenstad van de PVA aan. Het college is in gesprek met een externe partij die mogelijkheden en kansen in beeld brengt op basis van individuele medewerking van pandbezitters. 

MOTIE PVA INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD 

1. Financiering van de binnenstad, de functie van het stadscentrum en de mensen die de binnenstad maken. Hoeveel financiële middelen moeten beschikbaar komen voor de ontwikkeling van de binnenstad en waarin moet de gemeente investeren? Daarbij valt te denken aan: ondersteunen van ondernemers, herverkaveling, gevelaanpak bestaande gebouwen.

2. In beeld brengen van de financiële consequenties van de Waterboulevard, realisatie van de aanleg van de Havenkom, bevaarbaar water (breedte en diepte) en prioriteit van beweegbare bruggen in het licht van het financieel beslag en de subsidie van de Provincie Overijssel.

3. Nadere bespreking van de wenselijkheid van een pilot gratis parkeren in de binnenstad op zaterdag en zondag in de aanloop naar de evaluatie van het Parkeerbeleid. 

Gemeente Almelo wil (weer) onderscheidend karakter

B  Werk en Economie

Hoofdlijnen van de Raad

1. Het motto van de gemeente Almelo is werk, werk en nog eens werk. De gemeente ondersteunt initiatieven die betaalde werkgelegenheid creëren voor met name jongeren, (langdurige) werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

2. Ondernemers krijgen de ruimte om innovatief en creatief te ondernemen. Daarbij bewaakt de gemeente de balans tussen regels en ruimte / vrijheid en controle. De gemeente stimuleert
maatschappelijk verantwoord ondernemen (sociaal ondernemerschap). 

PVA over sluiting Ben Wok

3. De gemeente Almelo heeft oog voor de gevolgen van de kredietcrisis voor regionale ondernemers. Bij het verlenen van opdrachten betrekt de gemeente zoveel mogelijk ook regionale ondernemers.

4. Almelo blijft een aantrekkelijke vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven en de gevestigde bedrijven worden gekoesterd. Twente is één economisch gebied. Samenwerking binnen Netwerkstad Twente is onder meer van belang vanuit het oogpunt van de innovatieve maakindustie, HTSM en de doorontwikkeling van Almelo als logistiek centrum. Daarbij past een professioneel accountmanagement.

5. Goed onderwijs is een zeer belangrijke pijler voor Almelo om zowel voor de lange als de korte termijn jongeren en ouderen voor te bereiden op het volwaardig participeren in de samenleving en in de aansluiting naar werk. De gemeente zal samen met de onderwijspartners waar nodig knelpunten en kansen benoemen en agenderen. Initiatieven van de onderwijspartners om het onderwijs op alle niveaus nog effectiever te maken en met creatieve manieren verder te ontwikkelen, worden door de gemeente Almelo waar mogelijk gefaciliteerd. 

Uitvoeringsprogramma participatiewet

1. De vraag hoe er meer banen gecreëerd kunnen worden.

2. Nagaan hoe zowel maatschappelijke als MBO stages gestimuleerd kunnen worden.

C  Bestuurscultuur en overheidsparticipatie

1. De Almelose Raad onderstreept het belang van de Grondwet en hecht in het bijzonder aan artikel 1: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

2. De stad wordt niet alleen vanuit het gemeentehuis bestuurd. Wij willen samen met de inwoners, de maatschappelijke partners, de ondernemers en winkeliers de stad ontwikkelen en maatschappelijke doelen behalen. De rolkeuze is overheidsparticipatie en dat vraagt om om luisterend en dienend publiek leiderschap.  De gemeente stimuleert, verbindt en jaagt initiatieven van burgers aan en laat ruimte voor actief burgerschap en ondernemerschap. Het gaat om aansluiten bij datgene wat de samenleving zelf kan en te reageren op datgene wat er aan frictie is: meer samenleving en minder overheid. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht zijn kernbegrippen.

Hoezo burgerparticipatie

3. Mensen verwachten transparantie over het beleid en verantwoording van afwegingen, keuzes en resultaten. Dat vraagt om blijvende aandacht voor transparante besluitvorming, communicatie en nieuwe vormen van overheidsparticipatie.

1. Kerntakendiscussie

Niet alleen uit bezuinigingsoogpunt maar ook om de afweging te maken wat de rollen en taken van de gemeente zijn, is de kerntakendiscussie wenselijk. Er moet nauwkeurig worden gekeken wat de samenleving zelf oppikt, waar overheidsparticipatie aan de orde is en welke mensen door de overheid geholpen moeten worden. Daarbij valt ook te denken aan doelgroep specifieke aandacht (eenzame ouderen, huisvesting allochtone senioren, doelgroep organisaties). In maart/april 2014 worden ook burgers gevraagd over de kerntaken van de gemeente mee te denken (internetpeiling/ omnibuspanel). De resultaten van dit onderzoek en de feitenkaarten worden gebruikt in de Kadernota 2014. 

Eindelijk inzet buurtbemiddeling in Almelo?

1. De rol van sportverenigingen en bewoners in de wijken. Concrete voorstellen liggen er over de rol van burgers om zelf in een wijkpanel te bepalen wat er in hun wijk gebeurt (groen, spelen, verlichting, veiligheid), het beheren van wijkgebouwen/buurthuizen, zelfbestuur van organisaties bevorderen, het herstellen van het WijkServicePunt, de rol van de bibliotheek in de wijk en het oplossen van burenruzies door bijvoorbeeld getrainde vrijwilligers en buurtbemiddeling;

2. Dierenwelzijn (van alle dieren) vorm en inhoud geven, onder meer door het op te nemen als onderdeel van een portefeuille (PVA); 

Dierenwelzijn in Almelo op een zijspoor gezet

3. Evalueren van de huidige burgerparticipatie, vernieuwing van democratische participatie, bijvoorbeeld door een jongerenraad, seniorenraad, een geloot burgerpanel, aanjagen burgerinitiatieven en referenda.

D  Financiën en grondbeleid

1. Het is noodzakelijk de komende jaren te bezuinigen/saneren om ook meerjarig een sluitende begroting te presenteren waarbij gestuurd wordt op visie. Extra aandacht verdienen het grondbedrijf, de gevolgen van de Rijkskortingen op de Decentralisaties en structurele versterking van het weerstandsvermogen. Incidentele en structurele meevallers worden toegevoegd aan de algemene reserve.  

Twentse Dion Graus achter de tralies

2. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheid voor het creëren van financiële ruimte, dient er een meerjarig investeringsplan te komen. De raad benadrukt bij de verdere invulling van de bezuinigingen en investeringen (hoeveel en hoe) de noodzaak daarbij de inwoners en maatschappelijke organisaties van Almelo te betrekken en hierbij samen te kijken naar nieuwe oplossingen. Daarbij geldt: minder overheid, minder kosten.

Onderwerp Nadere omschrijving Planning

1. Sociale domein

Voor de toekomst is het van belang om een bestuurlijk afweging te maken tussen ‘sparen’ en de effecten van extra bezuinigingen per domein. De meicirculaire 2014 biedt een eerste indicatie in de budgetten voor de decentralisaties en het verdeelmodel Gemeentefonds. Een goed financieel beleid vraagt ook om buffers in het Weerstandsvermogen om tegenvallers op te kunnen vangen. De vraag is welke ratio voor het Weerstandsvermogen daarbij reëel is.

3. Transitie Noordflank

Het onderzoek naar het Dorpslandgoed ’t Loogoed wordt dit jaar afgerond. Uitgangspunt is dat op de Noordflank geen Megastallen komen maar een (andere) duurzame ontwikkeling tegemoet wordt gezien (amendement) Transitie Noordflank 11-02- 2014.

In Almelo heerst een gevoel van zelfonderschatting

4. Subsidiebeleid

Verbeteren m.b.t. subsidiebeleid en controle op de uitgaven van de aan organisaties verstrekte subsidies (Rekenkamerrapport).

Nadere verkenning

1. Nu geldt het uitgangspunt dat overschrijdingen op het budget in principe binnen het programma worden opgevangen. Nadere bespreking van dit punt is gewenst. Als gespreksondewerpen zijn genoemd: geen bezuinigingen in de samenleving, oormerken van middelen, kosten en opbrengsten per deelterrein registreren, maatschappelijke organisaties onder 1 dak;

2. Extra dividend en/of opbrengsten van verbonden partijen worden aangewend voor verbetering van de schuldpositie van de gemeente;

3. Het afboeken van grond heeft gevolgen voor de hoogte van het bezuinigingsbedrag. Daarom moet worden gekeken naar de mogelijkheden van getemporiseerd afboeken van aangekochte gronden zoals Waterrijk en Leemslagen en alternatieve oplossingen in het licht van het afblazen van het Provinciale Grondfonds;

Zonnepanelen op braakliggende terreinen

4. Mogelijkheid van een particulier initiatief voor een dierenasiel en eventueel een dierenartsenpraktijk op de Noordflank voor huisdieren en vee.

E   Zorg, vangnet en ondersteuning

Hoofdlijnen van de Raad

1. In de participatiesamenleving gaan wij uit van zelfredzaamheid en zorg voor een ander. Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen erkenning en de gemeente biedt hun ondersteuning.

2. Uitgangspunt is preventie, welzijn en vraaggerichte zorg dicht bij mensen in de buurt. Maatwerk betekent dat gekeken wordt naar de mens, de thuissituatie en de sociale omgeving. 

Sociale betekenis van Dienstencentrum De Riet

3. Het is de taak van de overheid om diegenen te beschermen die buiten de boot van de maatschappelijke initiatieven vallen. De gemeente is verantwoordelijk voor een vangnet dat aan minimumeisen voldoet.

Onderwerp Nadere omschrijving Planning

1. Transities sociaal domein, systeeminnovatie In een uitgebreid voorbereidingstraject is voorzien, daarbij blijven de doelstellingen van de door de raad vastgestelde Sociale Agenda 2020 overeind met als uitgangspunt sociale stijging en het beste uit mensen halen. Het betrekken van inwoners, betrokkenen, geïnteresseerden, maatschappelijk
organisaties en deskundigen, maakt deel uit van dit traject. Voor zomerreces 2014 besluitvorming over beleid.

Rijke eenzame ouderen kunnen betaald gezelschap krijgen

2. Verordeningen en beleidsregels decentralisaties Diverse verordeningen ter uitvoering van beleid moeten uiterlijk voor 1-1-2015 zijn vastgesteld. Uiterlijk 2-12- 2014.

Nadere verkenning

1. Omdat de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein toenemen en meer dan de helft van de gemeentelijke middelen voor het sociale domein worden ingezet, kan – voor een evenwichtige verdeling binnen het college – overwogen worden om deze taken te verdelen over twee wethouders.

2. PGB’s zijn een groot goed in het licht van keuzevrijheid. Bij de besprekingen over de decentralisaties wordt hier nader naar gekeken.

3. Blijvende aandacht voor armoedebeleid, met name gericht op kinderen.

Aantal kinderen dat opgroeit in armoede stijgt

F  Vrije tijd, sport en cultuur

Hoofdlijnen van de Raad

1. Breedtesport moet ook financieel bereikbaar zijn voor alle jeugdige inwoners van Almelo.

2. De gemeente moet blijven investeren in sport, kunst en cultuur. Sport, kunst en cultuur bevorderen de sociale cohesie en maken de stad aantrekkelijker.

· Opnieuw nadenken over behoud buitenbad, inclusief bespreking van het concept
zwembad;

· Verbreding van cultuuraanbod en het stimuleren van particulier initiatief, ook in het kader van regionale samenwerking en samenwerking over de grens (Euregio, MONT).

2. Toekomstbestendige bibliotheek en bibliotheekfunctie in de wijken.

3. Huisvesting honkbalclub.

G  Duurzaamheid

Partij Vrij Almelo bezoekt duurzame nieuwbouwlocatie

1. De gemeente investeert in duurzaamheid (ook in particuliere initiatieven) en geeft zelf het goede voorbeeld.

Nadere verkenning

1. In beeld brengen van de consequenties van het door de raad vastgestelde afvalbeleid inclusief financiële gevolgen en gevolgen voor voor de Milieuparken. Afhankelijk van de uitkomsten moet nagegaan worden of heroverweging gewenst is.

2. Te verkennen op welke wijze invulling gegeven kan worden aan Landelijke en Europese Doelstellingen op het gebied van CO2 reductie en duurzame energieopwekking. 

Zonneparken kunnen braakliggende gemeentegrond

H  Openbare ruimte en Veiligheid.

Hoofdlijnen van de Raad

1. Zorg voor de openbare ruimte en een adequaat beheer hiervan is een gemeentelijke verantwoordelijkheid met waar mogelijk een participerende burger. Ook bij de zorg voor de openbare ruimte geldt: meer samenleving en minder overheid. Inwoners krijgen zelf meer inspraak met bijbehorende verantwoordelijkheid/budget.

2. De uitkomsten van het onderzoek naar de onderhoudstoestand van de civieltechnische kunstwerken en infrastructuur moet zijn weerslag vinden in herziening van het meerjaren investerings- en onderhoudsplan. Uitgangspunt is: “werk met werk maken”.

3. Het Integrale Veiligheidsbeleid is op 4 maart 2014 door de raad vastgesteld en volstaat voor de raadsperiode 2014-2018, inclusief de financiële kaders die zijn vastgesteltd.

Buurtrechter oplossing voor burenruzies en asociaal gedrag

Onderwerp  Planning

1. Civieltechnische kunstwerken

Rapportage uitkomsten van het onderzoek naar de onderhoudstoestand van civieltechnische kunstwerken (kades tunnels). Kadernota, najaar 2014

2. Integraal beheer van de openbare ruimte

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply