Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vragen PVA aan B&W van Almelo betreft: Opvang statushouders (vergunninghouders) in Almelo

 

pva_1466085a

 

Geachte heer De Olde,

U heeft ons een aantal vragen gesteld over de opvang van statushouders. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. Wij gebruiken in deze brief in plaats van de term “statushouder” de term “vergunninghouder”. Dit is de wettelijke term voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Deze term wordt ook door het COA gebruikt.

 

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht in TCTubantia “Almelo gaat statushouders opvangen, of niet?”

Antwoord:

Iedere gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de eigen taakstelling voor wat betreft de huisvesting van vergunninghouders. In Twents verband zoeken we naar oplossingen voor de huidige problematiek rondom het huisvesten van vergunninghouders. Hierbij werken we samen via de regietafel Twente, waarover we u per raadsbrief van 24 november 2015 hebben geïnformeerd. Op dit moment wordt een derde van de beschikbare AZC-capaciteit in Almelo bezet door vluchtelingen met een verblijfsstatus, die nog niet kunnen doorstromen naar (permanente) huisvesting elders. Wethouder Ten Seldam heeft, als regionaal kartrekker voor de AZC-capaciteit, andere gemeenten gevraagd om mee te denken over het sneller kunnen huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daardoor komt er bestaande AZC-capaciteit beschikbaar voor vluchtelingen, van wie de asielaanvraag nog in behandeling is en dat voorkomt de behoefte aan meer AZC- en noodopvangcapaciteit.

Vraag 2

Waarom hebt u besloten om in Almelo grote aantallen vluchtelingen met een verblijfstatus op te vangen zonder de raad in kennis te stellen?

Antwoord:

Wij hebben hierover geen besluit genomen.

Vraag 3

Hoeveel van de veertien Twentse gemeenten geven aan te weinig sociale huurwoningen te hebben om asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten?

Antwoord:

Alle Twentse gemeenten geven aan op dit moment geen probleem te hebben met het huisvesten van vergunninghouders in betaalbare huurwoningen. In de nabije toekomst verwachten enkele gemeenten wel een omslag. Dit laatste geldt niet voor Almelo. Bij het antwoord op vraag zes wordt hier verder op ingegaan.

Vraag 4

Hoe is de woningnood voor sociale huurwoningen in algemene zin? Hoeveel woningzoekenden en huurders staan op wachtlijsten en hoeveel van hen hebben een urgentieverklaring?

Antwoord:

Het is ons beeld dat er in Almelo over het algemeen voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn, zeker nu wij terughoudend zijn met het bieden van huisvesting voor nieuwe vergunninghouders (zie het antwoord op vraag 6). Wij hebben geen informatie over het actuele aantal woningzoekenden, maar kunnen u wel informeren over het aantal mensen dat een urgentieverklaring heeft ontvangen. In 2015 ging het in Almelo om 48 gevallen. De procedure bij urgentieverklaringen is dat een onafhankelijke urgentiecommissie binnen 6 weken na ontvangt van de aanvraag bepaalt of er een urgentieverklaring wordt verstrekt. Als aan iemand een urgentieverklaring wordt verstrekt, dan heeft deze persoon voor een periode van 6 maanden voorrang op andere woningzoekenden. In deze periode is de persoon die een urgentieverklaring heeft gekregen zelf verantwoordelijk voor het vinden van een andere woning. Mensen met een urgentieverklaring krijgen bij voorrang een passende woning aangeboden. Passend qua prijs en grootte. Die mogen zij weigeren, maar dan vervalt in principe wel hun voorrang. Het gaat bij deze gevallen echter niet om vergunninghouders. De regering heeft de vluchtelingen met een verblijfsvergunning aangewezen als een groep met voorrang. Dat ze nog nauwelijks over een sociaal netwerk kunnen beschikken, maakt zelfstandig zoeken en vinden van huisvesting moeilijk. Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben daarom altijd urgentie.

Vraag 5

Waar is de norm van gemiddeld 12 weken voor gemeenten om statushouders te huisvesten op gebaseerd en hoeveel van de veertien Twentse gemeenten kunnen daaraan voldoen? Geldt deze norm voor alle mensen met een urgentieverklaring?

Antwoord:

Het COA heeft 14 dagen de tijd om een vergunninghouder aan een gemeente te koppelen. Gemeenten hebben gemiddeld 12 weken de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen: tien weken voor het vinden van woonruimte en twee weken voor de verhuizing naar de nieuwe woning. Na het ingaan van een huurovereenkomst heeft de vergunninghouder twee weken om te verhuizen. Wij hebben niet kunnen achterhalen waarop deze periode is gebaseerd. Het bovenstaande geldt voor vergunninghouders. Voor anderen geldt dat zij een urgentieverklaring kunnen aanvragen. Zie voor de norm het antwoord op vraag 4.

Vraag 6

Kunt u een overzicht verschaffen van het aantal vrijkomende sociale woningen enerzijds en het aantal statushouders dat de betreffende gemeenten zouden moeten huisvesten? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord:

Wij hebben geen informatie over het aantal vrijkomende sociale woningen. Alle gemeenten in Nederland krijgen halfjaarlijks een taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. In onderstaande tabel staat hoe deze “overrealisatie” zich in Almelo heeft ontwikkeld in de periode 2012-2016.

 

Tabel 1. Taakstelling en realisatie huisvesting vergunninghouders Almelo, periode 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
Stand 1 januari -165 -228 -312 -288 -182
Taakstelling 32 34 68 124 85*
Realisatie 95 118 44 18 n.n.b.

Eerste helft 2016 (taakstelling tweede helft 2016 volgt in het voorjaar)

Er vestigden zich tot en met 2014 meer vergunninghouders dan op basis van de taakstelling verplicht was voor de gemeente Almelo. Vanaf 2015 loopt in Almelo de “voorsprong” langzaam terug.

 

Tabel 2. Taakstelling huisvesting vergunninghouders Twente per 1 januari 2016 (inclusief voorsprong/achterstand)

Almelo -97

Borne 46

Dinkelland 35

Enschede 188

Haaksbergen 24

Hellendoorn 47

Hengelo 101

Hof van Twente 41

Losser 12

Oldenzaal 24

Rijssen-Holten 45

Tubbergen 25

Twenterand 40

Wierden 29

Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat alle Twentse gemeenten, met uitzondering van Almelo, een achterstand hebben bij het huisvesten van vergunninghouders. Deze achterstand wordt vooral veroorzaakt door een snelle stijging van de taakstellingen. Het kost tijd om die achterstand in te lopen, ook als er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn.

Vraag 7

Hoe vaak vinden statushouders een woning in de particuliere sector per jaar? Kunt u een overzicht geven van de afgelopen 3 jaren?

Antwoord:

In 2013 hebben 98 personen (gezinnen, alleenstaanden) onderdak gevonden in een particuliere huurwoning. In 2014 waren dat 44 en in 2015 18 personen. Het aflopende aantal (met name in 2015) is mede te danken aan het uitdrukkelijk verzoek aan onze regievoerder bij het COA (de persoon die vergunninghouders aan gemeenten koppelt) om, gelet op onze overrealisatie van de taakstelling voor huisvesting, voorlopig géén vergunninghouders aan onze gemeente te koppelen. Alleen in het kader van gezinshereniging én om medische redenen is dat wél gebeurd.

Vraag 8

Op welke manier wordt er rekening gehouden met schaarste van sociale huurwoningen in gemeenten en het toewijzen van het aantal statushouders?

Antwoord:

Het aantal vergunninghouders dat een gemeente huisvesting moet bieden, is gebaseerd op het totale aantal vergunninghouders dat in een bepaalde periode van huisvesting moet worden voorzien en het inwonertal van een gemeente. Dit is vastgelegd in de Huisvestingswet (artikel 29, lid 1). Er wordt geen rekening gehouden met het aantal (beschikbare) sociale huurwoningen in een gemeente.

Vraag 9

Hoeveel woonunits c.q. containerdorpen wilt u gaan bouwen mocht het aantal vrijgekomen sociale huurwoningen niet toereikend zijn? Antwoord Wij zijn niet van plan woonunits of containerdorpen te bouwen. Vraag 10 Wordt momenteel in het Almelose asielzoekerscentra de maximale opvangcapaciteit overschreden? Zo ja, met hoeveel personen?

Antwoord:

De maximale opvangcapaciteit van het Almelose asielzoekerscentrum is 378. Dit aantal mag op basis van wet- en regelgeving niet worden overschreden.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Vragen PVA aan B&W van Almelo betreft: Opvang statushouders (vergunninghouders) in Almelo”

  1. Henk schreef:

    Vragen en antwoorden lijken mij vooralsnog wel behoorlijk !

Leave a Reply