Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen fractie PVA aan B&W over armoede

 

pva_1466085a

 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 3 maart 2016 stelt u een aantal vragen over armoede in Almelo naar aanleiding van een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Algemeen: Wij delen uw zorg over de armoede in ons land en in het bijzonder in onze gemeente. Ook in Almelo is armoede, een indicator hiervoor is dat 17% (5500 huishoudens) leeft van 110% van het sociaal minimum of minder.

Beantwoording van uw vragen:

Vraag 1.

Van welke voorzieningen (diverse minimavoorzieningen voor mensen met een gering inkomen, de voedselbank, de eethoek, de buurvrouw kookt, kwijtscheldingsregelingen en bijzondere bijstand) wordt gebruik gemaakt? Heeft u aantallen?

Antwoord:

De Voedselbank, de eethoek, de buurvrouw kookt, etc. zijn particuliere initiatieven en wij hebben geen informatie over het aantal mensen dat er gebruik van maakt. Wel weten we dat deze voorzieningen in een behoefte voorzien voor zowel mensen die in armoede als in een sociaal isolement leven. Ons is bekend dat de voedselbank wekelijks ca. 200 voedselpakketten verstrekt.

In 2015 is er aan 1726 personen of gezinnen individuele bijzondere bijstand verstrekt. Daarnaast werd in 2015 aan 777 personen een compensatie voor het verdwijnen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) verstrekt. Het ging om een eenmalige regeling, als aanloop naar een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Deze regeling liep in 2016 nog enige tijd door.

Van de regeling voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering hebben tot nu toe 1900 mensen gebruik gemaakt. In een andere raadsbrief wordt u hierover nader geïnformeerd.

In 2015 ondersteunde het Jeugdfonds Almelo 739 kinderen om te kunnen sporten en 107 kinderen om culturele activiteiten te kunnen ontplooien. Via Almelo Doet Mee is aan circa 3.500 volwassenen een voucher verstrekt om deel te kunnen nemen aan sportieve of sociaal culturele activiteiten.

In 2015 zijn/is verder: – 32 gezinnen geholpen met een vergoeding voor kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie. – aan 1399 gezinnen of alleenstaanden een individuele inkomenstoeslag of een individuele studietoeslag verstrekt. – aan 3552 gemeentelijk belastingplichtigen kwijtschelding verleend. – elke maand circa 500 personen of gezinnen geholpen met schulddienstverlening via de Stadsbank Oost Nederland. Wij merken hierbij op dat voor de diverse regelingen verschillende inkomensgrenzen worden gehanteerd, variërend van 110% van het sociaal minimum tot 130% daarvan.

 

Vraag 2. Is er op dit moment al een toename van het beroep op de diverse voorzieningen waar te nemen? Is deze toename in een percentage uit te drukken?

Antwoord:

Het beeld is niet eenduidig. Met name het beroep op de individuele bijzondere bijstand is de afgelopen drie jaren gestegen, vooral als gevolg van een toenemend aantal inwoners dat een aanvraag doet om een beschermingsbewindvoerder te kunnen bekostigen. Ook het beroep op Almelo Doet Mee en het Jeugdfonds Almelo laat de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. Grote stijgingen zijn er niet bij de individuele inkomenstoeslag en de kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie.

 

Vraag 3.

Kunnen voedselbanken nog aan de vraag voldoen?

Antwoord:

Ja, de voedselbank in Almelo geeft aan dat zij nog aan de vraag kan voldoen.

 

Vraag 4:

Is er zicht op stille armoede en draagt de voedselbank bij aan het signaleren van deze armoede?

Antwoord:

Er is geen direct zicht op stille armoede. De voedselbank werkt vraaggericht en signaleert geen stille armoede.

 

Vraag 5.

Neemt het aantal daklozen, die er al zijn, toe?

Antwoord:

Ja, in Almelo neemt het aantal daklozen toe. Het aantal feitelijk daklozen in de afgelopen jaren in Almelo was: 2010: 88 2011: 80 2012: 74 2013: 82 2014: 93 Over 2015 zijn de cijfers nog niet bekend. De telling is gebaseerd op het feitelijk aantal daklozen. Dit zijn personen die in enig jaar tien nachten of meer hebben doorgebracht in een opvangvoorziening.

 

Vraag 6:

Het aantal armen in Nederland bestaat voor de helft uit werkende armen. Hoe is de situatie in Almelo?

Antwoord:

Hier hebben wij geen goed beeld van. Wel weten wij welke mensen een laag inkomen ontvangen. Daarmee hebben we de werkende armen niet in beeld. Werkenden met een wat hoger inkomen kunnen het door hogere financiële lasten toch moeilijk hebben. Over die gegevens beschikken wij niet.

 

Vraag 7.

Hoeveel mensen met een ontoereikend pensioen (meestal alleen AOW) kent Almelo.

Antwoord:

Er bestaat geen definitie van ontoereikend pensioen. Indien wij hier de inkomensgrens van 110% van het sociaal minimum hanteren, dan waren er 1784 huishoudens in 2013 die alleen een AOW pensioen genoten, of AOW met een kleine aanvulling daar bovenop. Recente gegevens zijn niet bekend.

 

Vraag 8.

Een toenemend aantal eigen woningbezitters meldt zich bij de schuldhulpverlening. Kunt u aangeven om hoeveel mensen dit gaat.

Antwoord:

De schuldhulpverlening in Almelo wordt uitgevoerd door de Stadsbank Oost Nederland. Wij hebben geen informatie over het aantal eigen woningbezitters dat een beroep doet op de schuldhulpverlening.

 

Vraag 9.

Zijn we voldoende voorbereid op een mogelijke toename van het aantal hulpvragen nu en in de (nabije) toekomst?

Antwoord:

Wij verwachten nu en in de toekomst aan de hulpvragen te kunnen voldoen. Momenteel zoeken wij samen met de Stadsbank Oost Nederland naar mogelijkheden om meer in te zetten op preventie door de voorliggende voorzieningen beter te benutten. Dit zou op termijn moeten leiden tot minder hulpaanvragen en minder kosten. Het Armoedepact Almelo verbindt verschillende vrijwillige en professionele organisaties die zich inzetten voor het voorkomen en verlichten van armoede in onze gemeente. Gezamenlijk organiseren zij activiteiten of zetten projecten op voor preventie, zorg en verlichten van armoede van onze inwoners en in het bijzonder ook voor kinderen die in armoede leven. De gemeente is partner van het Armoedepact en draagt daarmee ook bij aan de doelstellingen van het Armoedepact.

 

Wij hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

 

Reactie:

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau groeit het aandeel werkende armen sterker dan het aantal arme uitkeringsontvangers. Het is niet bekend hoe het aantal werkende armen zich over een langere periode heeft ontwikkeld in Almelo. Landelijk is het aantal werkende armen de afgelopen decennia fors toegenomen, waarschijnlijk als gevolg van verlagingen van het minimumloon. Ook zijn er veel 65-plussers die moeten rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum. Om hoeveel personen het precies gaat is ook niet bekend. Het is belangrijk dat de gemeente knelpunten van deze mensen zichtbaar gaat maken, zodat er maatregelen genomen worden om hun positie te verbeteren.

Financiële armoede (laag inkomen, schulden) gaat vaak samen met tal van andere problemen – op het gebied van werk, gezondheid, huisvesting, opvoeding, et cetera. Armoedebeleid moet dan ook veel meer omvatten dan alleen inkomensondersteuning. Het lastige is dat een deel van de oorzaken in de persoonlijke levenssfeer ligt: ongezonde leefstijl, tekortschietende opvoeding, verslaving, relatieproblemen. Er valt echter veel voor te zeggen dat een ongezonde opvoeding van kinderen net zo erg is als kindermishandeling. Om werkelijk de oorzaken van achterstand en sociale uitsluiting aan te pakken – en niet alleen de symptomen – zal de gemeente daarom minder schroomvallig moeten zijn om te interveniëren achter de voordeur.

 

Harry de Olde (fractievoorzitter PVA)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply