Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Perspectiefnota Almelo 2016

 

??????????????

Almelo stadhuis

 

Almelo zit in de schuldsanering en moet dan ook in de komende 4 jaar nog voor 10 miljoen bezuinigen om financieel gezond worden. Desalniettemin liet slecht Bestuurlijk Almelo toch een prestigieus gemeentepaleis bouwen voor haar ambtenaren van maar liefst 58 miljoen !

Helaas bleek dit veel te groot te zijn en bleef 35% van deze vierkante meters leeg staan. Almelo had dus eenvoudig kunnen volstaan met een gemeentehuis wat berekend was op haar huidige 500 ambtenaren, welk aantal in 2020 volgens de huisaccountant teruggebracht moet zijn naar 300 dus wellicht staat dan 60% van dit super de luxe gemeentehuis leeg. Dit gemeentehuis had dus veel kleiner, dus goedkoper gekund !

Een verspilling van vele miljoenen gemeenschapsgeld dus ! De Partij Vrij Almelo (PVA)  is overigens altijd al vanaf haar entree in 2010 terecht tegen een dergelijk massale verspilling van gemeenschapsgeld geweest!

Ondertussen scoort de leefbaarheidsmonitor in Almelo, vergeleken met andere gemeenten bijzonder laag. Met name in het Nieuwstraatkwartier is men over het algemeen het minst positief over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Slechts 5% van de bewoners aldaar vindt dat de gemeente de buurt betrekt bij het aanpakken van de leefbaar en veiligheid.

Waar staat de gemeente Almelo zelf ? Uit een peiling van juni 2015 blijkt een daling van de waarderingscijfers van 6,0 naar 5,1 op het oordeel interesse gemeente in mening burgers. Ook scoort Almelo laag in vergelijking met de grootteklasse 50.000 inwoners met name op het onderdeel ‘vertrouwen in het bestuur’. Almelo scoort daar 12% terwijl het landelijke cijfer op 21% uitkomt.

Ook is de situatie op de arbeidsmarkt het afgelopen jaar niet verbeterd. De werkloosheid blijft hoog, en het aantal mensen dat terug moet vallen op de bijstand, neemt toe. Desalniettemin blijft men, met het oog op het tegengaan van ‘vergrijzing’ aandacht schenken aan de huisvesting van nog meer kwetsbare groepen, zoals de vestiging van statushouders en asielzoekers, waardoor de sociale balans in Almelo, nog verder verstoord raakt. Veel wijzer zou Almelo eraan doen een zogeheten ‘brandbrief’ namens de voltallige gemeenteraad te sturen naar Den Haag met een dringend verzoek om ontheffing van opname van nog meer van deze kwetsbare groepen.

Wat wèl een positieve ontwikkeling is dat men een oud partijstandpunt van de PVA overweegt met betrekking tot de mogelijke verkoop van aandelen van Enexis en Twence. Tenslotte is aandelenhandel geen overheidstaak.

Op 8 december 2015 is de Scholenvisie vastgesteld. Daaruit bleek dat we vanwege de ontgroening van onze bevolking steeds minder scholen nodig hebben. Het lijkt ons dan ook zeer noodzakelijk dat dit leegkomend onroerend goed spoedig wordt verkocht, doch een indicatie van de opbrengst ontbreekt vooralsnog in deze nota.

We zien dat sportverenigingen steeds meer zelfredzaam worden. Dat is een goede ontwikkeling, maar dat kan nog veel beter! Bij verenigingen met een ANBI-status kunnen onbetaalde werkzaamheden van de vrijwilliger een fiscale aftrekpost worden. Dit heeft een tweeërlei voordeel. De vrijwilliger krijgt jaarlijks een extra belastingteruggave, dus een extra stukje koopkracht en de vereniging heeft minder subsidie van Almelo nodig. De PVA heeft dit in het verleden meerdere malen voorgesteld, doch de wethouder is helaas een en ander nog altijd aan het overwegen…

Op 18 juni 2013 nam de gemeenteraad een motie van de PVA aan inzake de leegstand van de Binnenstad om op korte termijn in overleg te treden met verhuurders over meer marktconforme huren. Inmiddels zijn we nu ruim 3 jaar verder doch het College is kennelijk nog steeds aan het onderhandelen..

Bij het verlenen van opdrachten betrekt de gemeente Almelo ook ondernemers van buiten de stad. Het college en de ambtenaren verschuilen zich teveel achter de Europese aanbestedingsregels op grond waarvan geen onderscheid gemaakt mag worden. Dit lijkt ons niet verstandig. Almelo heeft immers relatief veel langdurig werklozen, veel bijstandsgerechtigden en zelfs veel inwoners die onder de armoedegrens vertoeven. Bovendien veroorzaakt men hierdoor ook onnodig veel extra woon-werkverkeer.

Bezuinigen is helaas het gevolg van een gebrek aan visie, discipline, maar ook wellicht een ernstig gebrek aan dualisme tussen de gekozen gemeenteraad en het slechts benoemde uitvoerende college van Burgemeester en Wethouders. Dit zeer noodzakelijke dualisme zou wellicht beter kunnen worden als er meer externe kennis, zoals accountants, zou kunnen worden ingehuurd door de diverse raadsfracties.

De vaste schuld van de gemeente Almelo is de laatste jaren teruggelopen van 280 miljoen euro (eind 2013) naar 263 miljoen euro eind 2015. Tegelijkertijd  is de vaste activa gestegen van 149 miljoen in 2013 naar 164 miljoen eind 2015. Dit vinden wij een volstrekt onjuiste ontwikkeling ! Een gemeente die al jaren in grote financiële problemen en sinds eind 2015 zelfs onder preventief toezicht staat van de provincie Overijssel zou juist, qua eigen vaste activa, flink moet afslanken! Ook het gemeentepaleis had sober moeten zijn en meer op maat gebouwd moeten zijn voor de toekomstige 300 ambtenaren. Wellicht had dit vele miljoenen gemeenschapsgeld kunnen uitsparen !

Uit onderzoek van de Bron ‘waar staat je gemeente’ blijkt o.a. dat:

-het oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen tussen 2010 en 2015 onvoldoende blijft met 5,4 respectievelijk 5,3

-het oordeel interesse gemeente in mening burgers tussen 2010 en 2015 is verslechterd van 6,0 naar 5,1 wat een opvallende daling is!

Voorts laat de tabel zien dat slechts 12% van de Almeloërs een positief oordeel heeft over het gemeentebestuur. In vergelijkbare gemeenten ligt dat aanzienlijk hoger op 21%.

Opvallend is dat in Almelo juist de mensen tot 30 jaar meer vertrouwen hebben in het gemeentebestuur dan ouderen. Dat is logisch, want ouderen hebben vanwege hun leeftijd meer levenservaring en vergelijken meer met vroeger, toen Nederland nog niet geteisterd werd door Euro-despotisme.

Het aantal toeristische bezoeken in Almelo is sinds 2010 teruggelopen van 1.263.000 naar 675.000 in 2015, dus bijna gehalveerd. Het was dan ook niet slim dat de gemeenteraad de toeristenbelasting wilde verhogen, terwijl deze, zeer tijdelijke, bewoners niet ten laste komen van Almelo met uitkeringen, maar juist een welkome bron van inkomsten waren voor de zieltogende lokale middenstand!

De bedrijfsvestiging blijft in Almelo met 92,3 achter bij vergelijkbare gemeenten met 106,9.

Ook de gemiddelde WOZ-waarde blijft in Almelo met 156.000 ernstig achter vergeleken met vergelijkbare gemeenten met 197.000.

De waardering voor ‘parkeren in mijn buurt’ is tussen 2012 en 2015 teruggelopen van voldoende met 6,7 naar onvoldoende met 5,7.

Het percentage bijstandsgerechtigden in Almelo is tussen 2011 en 2015 toegenomen van 4,5% naar 5,5%.

Het percentage minimahuishoudens is tussen 2011 en 2013 toegenomen van 11,7% naar 13,7%.

Personen met een bijstandsuitkering in 2015 was 665,2 terwijl dat in vergelijkbare gemeenten veel minder was met 385,5.

Ook het schoolverzuim in 2014 was met 71 aanzienlijk hoger dan in vergelijkbare gemeenten met 63.

Het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming was in 2015 2,1% terwijl dat in vergelijkbare gemeenten 1,3% was.

Het aantal jongeren in leeftijd van 18-23 dat verdacht wordt van een strafbaar feit is aanzienlijk hoger dan het Nederlandse gemiddelde.

De hoeveelheid restafval in Almelo is tussen 2010 en 2015 aanzienlijk afgenomen van 18.780 naar 15.233. Het teruglopen van de hoeveelheid restafval heeft een tweetal hoofdoorzaken. Ten eerste is de economische crisis er oorzaak van dat mensen minder afval aanleveren. Zij doen langer met de producten en gooien dus minder snel materialen weg. Wellicht is het dan ook een idee om de afvalstoffenheffing voor de Almeloërs dan ook relatief te verlagen?

 

Partij Vrij Almelo

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

3 Comments to “Perspectiefnota Almelo 2016”

 1. bert-maathuis- schreef:

  De gemeente Almelo vroeg al eens aan haar inwoners om mee te denken bij het verkleinen van haar financiële tekort.
  Laat daarom de raadsleden die destijds vóór de bouw van het nieuwe stadhuis stemden, allen een redelijke bijdrage doen. Zij hebben ons Almeloërs hiermee immers verder in het financiële slop gedrukt. Het overgrote deel van de Almeloërs vond het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis bij voorbaat veel te groots voor onze stad.

  Overigens zal de werkgelegenheid noch lokaal noch landelijk dalen, als gevolg van in ijlvlucht toenemende mechanisering en automatisering. Een verkorte werkweek lijkt de enige oplossing: http://www.degrotetransitie.nl/themas/24-urige-werkweek/

 2. Henk schreef:

  Als ik dit zo lees scoort Almelo letterlijk op alle denkbare onderdelen negatief. De provincie Overijssel had zich als toezichthouder veel aktiever moeten opstellen. Waarom gebeurt dat niet! Het is echt om te janken en dan woon ik (gelukkig) nog geen eens in Almelo

 3. Henk schreef:

  Nee Bert, als we gewoon de grenzen hermetisch dicht timmeren komen we al een heel eind. Bovendien creëren we dan ook veel meer werkgelegenheid voor onze douaniers die alle uit-en ingaande grensoverschrijders direct kunnen scannen op openstaande boetes, rekeningen, strafbladen, smokkelwaar en nog niet uitgezeten detenties. Hetzelfde kunnen onze buurlanden doen met al dat gespuis wat sinds 1985 over hun grenzen naar binnen huppelt. Er lopen immers circa 10-15.000 zware criminelen in Nederland vrij rond, die zich nu als ‘spookburgers’ simpel hebben uitgeschreven uit onze gemeentelijke bevolkingsregisters.Wie is er nou slimmer? Ik of al die Haagse politici ????

Leave a Reply