Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording raadsvragen PVA-fractie over bestemmingsplan Buitengebied correctieve herziening

 

pva_1466085a

Aan: fractie PVA

 

Geachte heer De Olde,

Wij hebben de raad met een raadsbrief geïnformeerd over ons besluit omtrent het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied correctieve herziening”. Over dit plan heeft u schriftelijke vragen gesteld bij brief van 15 mei 2016 . Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. Voor de volledigheid worden uw vragen eerst herhaald.

Vraag 1:

Pagedal wordt voorzien van een agrarische bestemming. Het is voor ons nog steeds niet duidelijk wat nu de exacte plannen zijn. Kunt u ons dat op een begrijpelijke manier uitleggen?

Antwoord:

Omdat de gemeenteraad heeft besloten dat de plannen van Pagedal geen doorgang kunnen vinden, wordt met deze correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied het betreffende perceel opnieuw als agrarisch bestemd. Op deze agrarische bestemming, zijn evenals in het huidige bestemmingsplan, geen bouwmogelijkheden toegestaan. Feitelijke verandert er dus niets. Het perceel wordt alleen voorzien van een actueel, digitaal raadpleegbaar bestemmingsplan zoals wettelijk verplicht.

 

Vraag 2:

In het naastgelegen gebied worden gebouwen geplaatst. Het gaat hier om gebouwen van de Christelijke Gemeenschap Nederland (CGN) Mochten er veehouderijen komen dan gelden hier specifieke regels voor. Is er rekening gehouden met alle relevante wet- en regelgeving?

Antwoord:

Zoals onder vraag 1 is beschreven biedt de agrarisch bestemming op de gronden van Pagedal geen mogelijkheden tot het oprichten van agrarische bedrijfsgebouwen. In zowel de correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied als in het bestemmingsplan Bavinckel is uiteraard rekening gehouden met alle relevante wet- en regelgeving.

 

Vraag 3:

Grote Bavenkelsweg 27 is agrarisch omzetten naar wonen. Op dit moment staat er een woning op agrarisch grondgebied met wonen. Er staan schuren en de eigenaar wil er weer zijn schapen laten grazen. Waarom komt er een wijziging van het bestemmingsplan van agrarisch wonen naar wonen en waarom is er geen contact gezocht met de eigenaar die zegt nergens van af te weten?

Antwoord:

Op het perceel wordt al lange tijd geen agrarische bedrijf meer uitgeoefend. Ook niet door de huidige eigenaar. Met de vorige eigenaar is afgesproken dat de woning verkocht kon worden als burgerwoning en dat de omzetting van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning met deze correctieve herziening mee zou worden genomen. Hierdoor hoefde er geen zelfstandige bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Voor de voormalige eigenaar dan wel de huidige eigenaar zijn hier dan geen (forse) legeskosten aan verbonden. Dit is ook aan de verkopende partij, zowel aan de eigenaar als aan de makelaar, meegedeeld. Bij de verkoop had dit door hen aan de kopende partij meegedeeld moeten worden. Indien de agrarische bedrijfswoning niet wordt omgezet naar een woonbestemming woont de huidige eigenaar in strijd met het bestemmingsplan en zal handhavend opgetreden moeten worden. Het hobbymatig houden van schapen is niet strijdig met de voorgestelde bestemming. Wanneer de huidige eigenaar het perceel als agrarisch bedrijf gaat gebruiken en hier ook zijn inkomen uithaalt, kan hij een inspraakreactie indienen.

 

Vraag 4:

De woning aan de Krikkenven 5 is bestemd als zijnde een burgerwoning. Indertijd is de woning gebouwd als tweede bedrijfswoning behorende bij het agrarische bedrijf aan de Bornsestraat 16. Deze woning dient ook bestemd te blijven als zijnde een tweede bedrijfswoning. Indien de woning niet wordt bestemd als een tweede bedrijfswoning dan dient de woning de status te krijgen van een voormalige bedrijfswoning die geen enkele bescherming geniet op grond van de Wet geurhinder en veehouderij. De hoogste bestuursrechter sprak in het kader van de Europese Wet- en Regelgeving uit, dat een gemeente de luchtkwaliteit moet beoordelen bij een voormalige agrarische bedrijfswoning, als deze wordt bewoond door “een derde”. Dat is iemand, die geen binding heeft met het agrarische bedrijf waarbij de woning staat. Er moeten duidelijke voorwaarden worden gesteld aan het toekennen van een plattelandswoning. Zijn aan alle wettelijke eisen voldaan?

Antwoord:

In de toelichting behorende bij het bestemmingsplan “Buitengebied correctieve herziening” is het volgende opgenomen: Een gedeelte van het perceel aan de Bornsestraat 16 zal in de correctieve herziening weer de bestemming “Agrarisch met waarden” krijgen met een bouwvlak. Het perceel Krikkenven 5 (voormalige 2e bedrijfswoning van het agrarisch bedrijf op het perceel Bornsestraat 16) zal tevens binnen het agrarische bouwvlak van het perceel Bornestraat 16 worden getrokken. Deze woning zal de aanduiding “Plattelandswoning” krijgen omdat bij de inventarisatie van het bestemmingsplan Buitengebied in 2001 is geconstateerd dat deze woning als burgerwoning wordt gebruikt. Onder een plattelandswoning wordt verstaan: een agrarische bedrijfswoning die tevens door derden mag worden bewoond en die niet wordt beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf.

Geur. De Wet plattelandswoningen bevat een regeling voor veehouderijen die niet gestopt zijn, maar waarvan de woning qua gebruik wordt afgesplitst (plattelandswoning). Het gaat om de bescherming tegen geur van de voormalige eigen veehouderij. Deze (voormalige) bedrijfswoning bij een veehouderij, die door een derde bewoond mag worden, wordt voortaan gezien als onderdeel van de inrichting. Dat betekent dus dat deze (voormalige) bedrijfswoning geen bescherming geniet tegen de geur van omliggende veehouderijen.

Geluid. Voor een bedrijfswoning die niet tot de desbetreffende inrichting behoort, gelden dezelfde normen als voor een woning die is bestemd als burgerwoning. Het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning heeft wat betreft het geluidaspect dan ook geen verdere beperking voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven tot gevolg (uitspraak Raad van State 20 augustus 2014).

Luchtkwaliteit. Op 4 februari 2015 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit ter plaatse van de zogenoemde plattelandswoning als gevolg van het planologisch bijbehorend bedrijf wel moet worden beoordeeld. Een beoordeling van de luchtkwaliteit als gevolg van het bedrijf ter plaatse is daarom vereist. Omdat de jaarlijkse rapportage in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit geen overschrijding van de grenswaarden in en om het plangebied gebied laat zien, mag geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor dit plan. Goed woon- en leefklimaat. Bij de ruimtelijke besluitvorming in het kader van de plattelandswoning dient onderbouwd te worden dat ter plaatse van die woning nu en in de toekomst een goed woon- en leefklimaat kan worden geboden.

In haar uitspraak van 24 juli 2013 heeft de Raad van State geoordeeld dat als de afstand van een plattelandswoning tot een nabijgelegen bedrijf meer dan 50 meter bedraagt, aangenomen moet worden dat er bij de plattelandswoning sprake is van een aanvaardbaar woonen leefklimaat. Om de afstand van 50 meter te waarborgen is er binnen de aanduiding “Plattelandswoning” met een bouwvlak gewerkt, waarbinnen de plattelandswoning is toegestaan.

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Uw vragen zijn uitsluitend technisch inhoudelijk van aard. Wij wijzen u graag op de mogelijkheid om in dergelijke gevallen direct contact op te nemen met de desbetreffende ambtenaar in plaats van het stellen van schriftelijke vragen. Op deze wijze kunnen wij u sneller en doelmatiger van een antwoord voorzien. Een afschrift van deze brief hebben wij voor de andere raadfracties op iBabs geplaatst.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply