Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
JAARVERANTWOORDING 2015 GEMEENTE ALMELO

 

pva_1466085a

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

PAGINA:

 1. De algemene reserve van de gemeente Almelo kwam aanvankelijk uit op 19,3 miljoen positief, doch door 40 miljoen aan speculatieverliezen met (bouw)gronden ontstond er uiteindelijk in 2015 een negatieve algemene reserve van 20,7 miljoen.
 2. Dit laatste betekent tevens dat Almelo niet meer voldoet aan de benodigde weerstandscapaciteit en in december 2015 onder preventief toezicht is komen te staan van de provincie Overijssel.
 3. Desalniettemin beweert dit college van Burgemeester en Wethouders haar uitvoerende taken en ambities adequaat uit te voeren…
 4. Er zijn in 2015 maar liefst 7 peilingen gehouden onder de bevolking, welke uitwezen dat maar liefst alle 7 peilingen voor het bestuur negatief uitvielen, zo bleek uit de onlangs verschenen Perspectiefnota 2016.
 5. Uiteindelijk vormden in december 2015 CDA, PvdA, SP en CU een nieuwe coalitie, een minderheidscollege met 4 wethouders.
 6. Hoewel in alle stadsdelen van Almelo een stadsdeelcoördinator en wijkondersteuner actief zouden zijn, blijven bewoners hardnekkig ontevreden. Zo blijkt uit de perspectiefnota 2016 uit ‘het oordeel interesse gemeente in mening burgers’ wat tussen 2010 en 2015 daalt van 6,0 naar 5,1. Ook ‘het oordeel van de burgers over het gemeentebestuur’ is slechts 12% terwijl dat in vergelijkbare gemeenten met 21% aanzienlijk hoger is. Bron: waar staat je gemeente.nl.
 7. Het is overigens niet zo opmerkelijk dat in Almelo mensen tot 30 jaar meer vertrouwen hebben in het gemeentebestuur dan ouderen, omdat ouderen al veel langer geconfronteerd worden met bestuurlijk gestuntel in het gemeentehuis.
 8. De provincie blijft als toezichthouder van Almelo deze voorlopig bestuurlijk volgen omdat er anders veel te grote risico’s blijven bestaan dat regels niet worden nageleefd.
 9. Almelo ambieert dat zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van internet, met name voor ouderen is dit van belang ter voorkoming van vereenzaming en sociaal isolement.
 10. Het college voert, vanwege een zeer lang geleden aangenomen PVA-motie uit 2013, nog altijd actie tegen leegstaande winkelpanden en tracht eigenaren te bewegen voor een bestemmingswijziging.

Het aantal part- en fulltime arbeidsplaatsen is in Almelo tussen 2011 en 2015 met 5,2% teruggelopen van 41.038 naar 38.900. Ook regionaal is dit het geval.

 1. Het aantal toeristische bezoeken in Almelo is tussen 2010 en 2015 teruggelopen met maar liefst 47,6% van 1.263.000 naar 675.000. Dit is een buitengewoon slechte ontwikkeling omdat toeristen niet ten laste komen van Almelo met uitkeringen e.d. maar een welkome inkomstenbron vormen voor de kwakkelende lokale economie. Het was dan ook bestuurlijk een zeer slecht idee, zo blijkt ook uit de perspectiefnota 2016, om met name de toeristenbelasting nog meer te gaan verhogen!

Het is opmerkelijk dat ondanks een gestaag teruglopen van het aantal part- en fulltime arbeidsplaatsen met 5,2% (zie pagina 22) dat het aanbod van kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte tegelijkertijd met 17,9%, respectievelijk 9,1% en zelfs 57% is toegenomen…!

 1. De toename van het aantal woningen in Almelo in 2015 blijft met 136 aanzienlijk achter bij de gestelde streefwaarde van minsten 170 woningen. Dit is slecht voor de hoeveelheid te innen OZB, alsmede de inwonertal gerelateerde hoogte van de Algemene Uitkering van de Rijksoverheid aan Almelo.
 2. Het percentage sporters dat minimaal 12x per jaar sport is tussen 2010 en 2014 teruggelopen van 78% naar 70%. Het aantal lidmaatschappen van sporters is tussen 2010 en 2014 teruggelopen van 44 naar 37% hetgeen wellicht te wijten is aan de voortdurende bezuinigingen van onze regering sinds 1996 (Bron: Fit en Gezond in Overijssel)
 3. Het verstrekken van ‘langdurigheidstoeslagen’ aan mensen die langer dan 3 jaar bijstand ontvangen, heeft het risico dat bijstandsgerechtigden ontmoedigd worden om actief naar werk te blijven zoeken.

In 2015 heeft de gemeente Almelo ten behoeve van schuldhulpverlening  via de Stadsbank 0,8 miljoen  verstrekt aan 500 personen of gezinnen. Dit is een toename van 33% vergeleken met 2014 en 0,6 miljoen. Dit is een landelijke trend, die mede versterkt wordt door het feit dat sinds 1996, mede dankzij de invoering van Euro (!) het levensonderhoud, maar liefst 30% duurder is geworden. (Bron CBS 1-6-2016) Over een koopkrachtreparatie wordt overigens niet gerept…

 1. Ondertussen heeft de sociale recherche Twente (SRT) samen met de preventiemedewerkers 344 onderzoeken naar fraude gedaan. Het betreft 333 uitkerings- en 11 WMO-zaken. Dit zijn fors meer onderzoeken dan in 2014 (144) Dit hogere resultaat is het gevolg van in 2015 extra beschikbare capaciteit ten opzichte van 2014. De fraudeonderzoeken hebben in 81 gevallen geleid tot beëindiging van de uitkering of afwijzing van de aanvraag (besparing 1,2 miljoen) en is 0,7 miljoen teruggevorderd. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen betrof het 38 uitkeringen of afwijzingen en werd er voor 0,5 miljoen bespaard.

Tussen 2011 en 2015 nam het percentage uitkeringsgerechtigden WWB toe van 4,5% naar 5,5% (Bron CBS)

 1. Het hoge aantal uitkeringsgerechtigden heeft waarschijnlijk te maken met de trage dynamiek van de Almelose arbeidsmarkt. Bovendien worden veel van de 42.000 banen in Almelo vervuld door niet-Almeloërs, wat bovendien veel (onnodig) extra woon- werkverkeer veroorzaakt!
 2. Het aantal voortijdige schoolverlaters in Almelo is tussen 2014 en 2015 toegenomen met 26% van 169 naar 228 en het relatief verzuim – aantal per 1.000 leerlingen was met 71 aanzienlijk hoger dan bij vergelijkbare gemeenten met 63 (Bron: DUO)
 3. Het aantal jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming was in 2015 met 2,1% aanzienlijk hoger dan bij vergelijkbare gemeenten.
 4. De hoeveelheid restafval is tussen 2010 en 2015 met 18,9% teruggelopen van 18.780 naar 15.233. Wellicht een gevolg van de voortdurende economische recessie dat er minder afval wordt aangeleverd en Almeloërs langer met hun producten doen. Ook wordt maar een keer in de vier weken ingezameld. Derhalve is een relatieve extra verlaging van de afvalstoffenheffing dan ook wenselijk!
 5. De ambitie is ‘een adequate aanpak van ernstige overlast door personen in de woonomgeving, high impact crimes zoals woninginbraken’. Het is dan natuurlijk wel zaak dat Almelose dienders dan ook niet meer met de pet rond gaan voor een gratis enkeltje huiswaarts voor een Poolse veelpleger….!
 6. Geboorteaangiften, overlijdensaktes, verhuizingen e.d. gaan binnenkort digitaal, dus we kunnen binnenkort veel ambtenaren gaan vervangen door computers. Het aantal digitale bezoekers van de website www.almelo.nl is dan ook in 2015 reeds met 35% toegenomen. Almelo bevindt zich hiermee in de top van de Nederlandse gemeenten. Dit heeft tegelijkertijd tot gevolg gehad dat het aantal baliebezoeken qua ‘vrije inloop, afspraken s’middags en afspraken donderdagavond’ tussen 2010 en 2015 met 30,5% is teruggelopen van 52.770 naar 40.442.
 7. Er waren in 2015 weer veel bewoners (onbetaald) actief in de wijken, in wijkcommissies, in groenbeheer, in wijkcentra, sport en allerlei verenigingen vanwege een steeds verder terugtredende overheid. Al deze verenigingen, die nu gesubsidieerd worden met jaarlijks 25 miljoen Almelo’s gemeenschapsgeld, zouden veel goedkoper kunnen opereren als zij allen een zogeheten status als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zouden aanvragen, waardoor (onbetaald) vrijwilligerswerk fiscaal aftrekbaar wordt en de koopkracht voor menige vrijwilliger gaat verbeteren, hetgeen de zieltogende Almelose middenstand ook weer ten goede komt ! Dus het ‘mes’ snijdt op deze wijze aan meerdere kanten !
 8. In 2015 had men in de ‘beleidsadviescommissie Maatschappelijke aangelegenheden’ op 13 april, 12 oktober en 30 november het over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hierover kunnen we kort zijn: Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd en de sociale balans in Almelo is in vergelijking met referentiegemeenten al jaren meer dan genoeg verstoord, mede vanwege de jaarlijkse overschrijdingen vanwege, het van rijkswege voor Almelo opgelegde quotum statushouders. Dit gemeentebestuur zou dan ook de politieke moed moeten opbrengen om via een gezamenlijke ‘brandbrief’ asielontheffing te verzoeken aan ‘Den Haag’. Tenslotte staat Almelo al sinds december 2015 onder preventief toezicht van de provincie Overijssel, dus alle hens aan dek, zou ik zeggen!
 9. Vele malen per jaar worden de raadsleden van Almelo uitgenodigd door organisaties, bedrijven, belangenverenigingen en cliëntenraden voor overleg omdat er in de nagenoeg failliete gemeente Almelo buitengewoon veel onvrede heerst, zo blijkt uit allerlei onderzoeken en peilingen. Hierbij valt het op dat er, behoudens de zeer actieve PARTIJ VRIJ ALMELO (PVA), vrijwel geen belangstelling is van de gekozenen in haar kiezers !
 10. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin opgeroepen wordt om voortaan door raadsleden zèlf rondleidingen te laten verzorgen in het gemeentehuis. Dit lijkt me prima! Het wordt dan ook meteen duidelijk voor de Almelose belastingbetaler dat het gemeentehuis, met 35%, grotendeels leeg staat, dus feitelijk veel te duur was qua opzet, dus totaal geen ‘maatwerk’ was en er dus vele miljoenen gemeenschapsgeld verspild zijn met die, veel te onbescheiden, bouw van 58 miljoen….!

De Almelose kiezer wordt er dan ook zeer terecht gigantisch moedeloos van. Er wordt dan ook zelden gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens raadsvergaderingen of politiek beraad.

 1. In 14% van de bezwaarschriften is er sprake van een ambtelijke overschrijding van de wettelijke termijn waarbinnen een beslissing op bezwaar moet worden genomen. Ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur, kortweg WOB, staat vermeld dat de klagende burger dan ook in dat geval, recht heeft op een boetevergoeding. Het totaal aan uitbetaalde boetes wordt echter in deze jaarverantwoording verzwegen…!
 2. In het bijzonder kan hierbij de Armeense Herdenking op 24 april 2015 vermeld wordt dat deze op een vredige manier is verlopen. Met name de veiligheid speelde hierbij een grote rol vanwege het toenemend aantal ‘Erdogangers’ die de Armeense genocide uit 1915 hardnekkig blijven ontkennen vanwege de mogelijke miljardenclaim van nabestaanden die Turkije, net zoals Duitsland vanwege de Holocaust tijdens WO-II, dan kan verwachten.
 3. Het grootste financieel debacle van de afgelopen jaren was de megalomane over-programmering van woningbouw en bedrijventerreinen. Dit soort projektontwikkeling is altijd een strikt private activiteit geweest waarvoor veel marktkennis en voorspellend vermogen vereist die stadhuis-ambtenaren en lokale politici doorgaans ontberen. In 2015 is dan ook afscheid genomen van 40 miljoen euro gemeenschapsgeld van onze Almeloërs. Een dieptepunt in de historie van Almelo!

Dit heeft er dan ook toe geleid dat de gemeente Almelo in december 2015 zijn zelfstandigheid verloor en nu onder preventief toezicht staat van de provincie Overijssel vanwege het ontstane negatieve eigen vermogen wat op basis van de begroting 2016 niet binnen 4 jaar kan worden aangezuiverd.

 1. Men hoopt dat er binnen 6 jaar weer sprake zal zijn van een positief eigen vermogen en dat binnen 8 jaar de negatieve reserve grondexploitatie weer is aangezuiverd. Alleen moeten er dan tussentijds geen ‘nieuwe politieke lijken uit de kast komen rollen’….!
 2. Dat de gemeente Almelo het qua OZB-waarden, dus inkomsten uit onroerend goedbelasting slecht doet, bleek wel uit de perspectiefnota 2016, waarin vermeld werd dat Almelo veel slechter scoort dan vergelijkbare gemeenten.
 3. Op maandag 30 maart 2015 gingen de deuren van het nieuwe gemeentepaleis voor medewerkers en bezoekers voor het eerst open. Wat bleek…? Er was een derde leegstand in dit paleis van 58 miljoen, dus dit gemeentehuis had dus wellicht een derde van 58 miljoen goedkoper gekund.

Sterker nog, op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de perspectiefnota 2015, waaruit bleek onder de subtitel ‘saneren en investeren op alle niveaus’ dat er een eindbeeld is geschetst van een organisatie van maximaal 300 medewerkers, hetgeen betekent dat het gemeentepaleis dan ook voor twee derde leeg staat. Dus dit gemeentehuis is dan uiteindelijk voor twee derde deel te groot, dus veel te duur gebouwd!

 1. De EUREGIO: is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Nederlandse w.o. Almelo en Duitse gemeenten. Op het gebied van personeelsbeleid zijn er echter risico’s omdat een relatief groot aantal medewerkers met een vast arbeidscontract werkzaam is voor projecten met een beperkte duur. Hoeveel gemeenschapsgeld er uiteindelijk bij moet, is op dit moment nog niet bekend.
 2. STADSTOEZICHT ALMELO BV: De openbare weg in Almelo is van iedereen en de (ongesubsidieerde) automobilist wordt al meer dan genoeg belast vergeleken met de topzwaar gesubsidieerde Openbaar Vervoergebruiker. Parkeren is dan ook geen overheidstaak en is ook slecht voor de lokale economie omdat veel buurgemeenten wèl vrij parkeren hebben !!
 3. ENEXIS HOLDING NV: Enexis innoveert, met als doel de energie-distributie te ‘verduurzamen’. Het is algemeen bekend dat Almelo nog steeds met grote hoeveelheden onverkoopbare bouwgronden in haar maag zit. Hoe zit het dan met de aanleg van zonneparken, teneinde de energie-rekening voor de Almeloër aanzienlijk te kunnen verlagen, vragen wij ons dan ook af ?
 4. NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN: Bankieren is geen overheidstaak, mede gezien de zeer geringe solvabiliteit van 2,8% waardoor de ‘omvalkans’ reëel is.

STADSBANK OOST NEDERLAND: Dit laatste klemt des te meer omdat de solvalbiliteit van deze regiobank met 9,6% aanzienlijk beter is dan de eerdergenoemde Bank Nederlandse gemeenten met 2,8%.

 1. REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN TWENTE: Exploitatie van bedrijventerreinen is allereerst géén overheidstaak. Bovendien is er NUL solvabiliteit en draait dit bedrijventerrein al jaren met verlies. In hoeverre er naar een externe exploitant wordt gezicht, is helaas niet vermeld!
 2. GRONDBELEID: Het toenmalig college heeft zich in haar overmoed een gemeentelijke herindeling laten opdringen met enkele buurgemeenten. Voor een dergelijk ingrijpende operatie had Almelo echter helemaal niet de kennis, ervaring en visie in huis. Eenieder had kunnen voorzien dat dit op een debacle had kunnen uitdraaien van 40miljoen in 2015 voor de 72.505 Almeloërs. Dit is circa 600 euro per persoon en 2400 euro voor een modaal gezin van man, vrouw en 2 kinderen.
 3. Het tarief van de onroerendgoedbelasting voor eigenaren is in Almelo exorbitant gestegen met 18,7% van gemiddeld 224 euro naar 266,50 in amper 2 jaar, hetgeen duidt op ernstig wanbeleid. Dit is tevens de oorzaak waarom de waarden van huizen in Almelo ernstig achterblijven vergeleken met referentiegemeenten.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “JAARVERANTWOORDING 2015 GEMEENTE ALMELO”

 1. Henk schreef:

  Het was voor de zoveelste maal weer ‘prijsschieten’met deze analyse

 2. Henk schreef:

  Volgens mij is dit college eigenlijk in de praktijk een ‘casinocollege’ met al die mislukte speculaties en onroerend goedhandel…..

Leave a Reply