Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vragen Megahome, fractie PVA aan B&W van Almelo

 

???????????????????????????????????????

Aan: raadsfractie PVA

 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 13 juli jl. stelt u namens de fractie PVA enkele vragen naar aanleiding van het faillissement van Megahome en de eventuele gevolgen hiervan voor de gemeente Almelo.

Hierna zijn de door u gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden daarop aangegeven.

 

vraag 1

Waarom is de Raad nooit volledig ingelicht wat er speelde bij Megahome?

antwoord:

Hoewel er geruchten gingen over de positie van Megahome en er ook in de krantenartikelen aandacht aan werd besteed, was er onvoldoende zekerheid omtrent de exacte positie en hebben wij gelet op deze onduidelijkheid hierin de nodige terughoudendheid betracht. Wel hebben wij de ontwikkelingen nauw gezet gevolgd en hieromtrent ook extern juridisch advies ingewonnen over het wel of niet actief handelen van de gemeente Almelo. De uiteindelijke faillissementsaanvraag en de uitspraak van de rechter hebben wij ook uit de kranten moeten lezen.

 

vraag 2

De directeur van Megahome kwam uit Emmeloord waar ook een voormalige Almelose exburgemeester woonde. Zijn er toen afspraken gemaakt waar de Raad niets van af wist?

antwoord:

Nee, er zijn geen afspraken gemaakt.

 

vraag 3

Lopen er nog schadeclaims bij de rechtbank van Megahome over bouwkavels?

antwoord:

Er lopen geen schadeclaims van Megahome bij de rechtbank. Betreffende de locatie Kollenveld was er sprake van een jarenlang overleg om tot overeenstemming te komen i.v.m. het niet geheel kunnen nakomen van een gesloten overeenkomst die voorzag in hoogbouw. Echter, over de wijze van compensatie konden wij het tot op het moment van het faillissement niet met elkaar eens worden. Megahome was van mening dat er sprake zou moeten zijn van een geldelijke vergoeding en de gemeente was – conform de bepalingen in het contract – van mening dat er alleen sprake zou kunnen zijn van compensatie in de vorm van het aanbieden van gronden. In artikel 11 van de overeenkomst Kollenveld staat dat de overeenkomst eindigt bij faillissement van Mega. Dit betekent dat tussen de gemeente en Megahome de overeenkomst Kollenveld niet langer bestaat. Ten aanzien van de kiosk was er sprake van een nog in te vullen bouwclaim door de gemeente. Ondanks herhaaldelijk aanbieden van kavels heeft Megahome deze niet geaccepteerd en hebben wij Megahome in november 2013 bericht de verklaring die ziet op de levering van een aantal bouwkavels te ontbinden. Megahome heeft in december 2013 aangegeven de ontbinding niet te accepteren waarop wij – met inachtneming van het advies van de stadsadvocaat – een afwachtende houding hebben aangenomen en de reactie van de onderneming in te wachten. Ten aanzien van beide locaties is het op dit moment een kwestie van afwachten of de curator zich gaat melden. Ook in Het Weggeier loopt er geen schadeclaim van Megahome bij de rechtbank. Andersom leept ër, wel een vordering bij de Rechtbank Overijssel van de gemeente tegen Megahome om een deel van de met Megahome gesloten anterieure overeenkomst te ontbinden. Het betreft de verkoop van 17 bouwkavels, die door Megahome niet binnen redelijke termijn zijn afgenomen. Na ontbinding van dit gedeelte van de overeenkomst is de gemeente weer vrij om deze kavels aan andere partijen te verkopen. Door het faillissement staat de verdere uitvoering van de anterieure overeenkomst in zijn geheel op losse schroeven. In dat verband heeft de rechtbank een geplande zitting over de 17 bouwkavels met enkele maanden verdaagd, waar dan ook de curator bij wordt betrokken. Mochten wij ten aanzien van het faillissement van en de gesloten overeenkomsten met Megahome nog vorderingen op Megahome hebben dan zullen wij deze indienen bij de curator binnen dit faillissement.

 

vraag 4

Het bedrijf had meerdere bv’s die allen onder faillissement stonden. Waarom zijn toen grote projecten aan dit bedrijf beloofd?

antwoord:

Tijdens het faillissement is er geen project aan Megahome toegezegd. Dit geldt ook voor de voorafgaande periode, waarin door de bank beslag is gelegd op gronden van Megahome.

 

vraag 5

Er zijn mondelinge afspraken gemaakt met Megahome over bouwkavels WeggeIer, Leemslagen, Vriezenveenseweg, KolIenveId en de toenmalige bloemenkiosk van Sinnema op het marktplein. De bloemenkiosk werd later door Megahome weer verkocht aan de gemeente Almelo. Heeft de gemeente Almelo nog meer bouwprojecten beloofd aan Megahome en zijn deze kavels in het bezit van de gemeente?

antwoord:

Ten aanzien van de locaties Weggeler, Kollenveld en de bloemenkiosk is er sprake van schriftelijke overeenkomsten en er zijn geen andere bouwprojecten beloofd aan Megahome.

 

vraag 6

Wegens toezeggingen van het college aan het bedrijf is er veel geld verloren gegaan met het bouwrijp maken van bouwkavels t.b. v. bouwprojecten. Kunt u de kosten daarvan in beeld brengen?

antwoord:

In het Weggeler zijn de door de gemeente gemaakte kosten voor het bouwrijp maken als onderdeel van de exploitatieovereenkomst netjes betaald door Megahome. Voor de overige (nog te maken) kosten zullen met de opvolgende eigenaren opnieuw afspraken worden gemaakt. De basis daarvoor kan gelegen zijn in het reeds vastgestelde exploitatieplan, waarin het kostenverhaal met eventuele opvolgende eigenaren is geregeld. In die zin hebben we ons via deze vorm van risicomanagement ingedekt tegen de nu ontstane situatie.

 

vraag 7

Waarom is er niet eerder ingegrepen door de gemeente Almelo want in 2009 waren er al klachten bekend bij de Rabobank wegens het niet nakomen van afspraken.

antwoord:

Aangezien Megahome een grondpositie had verworven in Het Weggeier konden we niet om Megahome heen om deze locatie te ontwikkelen. De gesignaleerde problemen waren wel mede aanleiding om voor Het Weggeier een exploitatieplan op te stellen. Dit ondanks het feit, dat met alle betrokken partijen ook anterieure overeenkomsten zijn afgesloten.

 

vraag 8

Heeft Megahorne of NPB ontwikkeling b.v. in Almelo bouwkavels of huizen in bezit? Wat gaat daar nu mee gebeuren of komen de kosten straks bij de Almelose burgers terecht?

antwoord:

In Het Weggeier heeft Megahome nog enkele stroken bouwrijpe kavels in bezit. Daarnaast zijn er diverse stroken in eigendom, die nog bouwrijp gemaakt moeten worden. Zoals het er nu naar uitziet zullen de nog te maken kosten bij de verkoop op de nieuwe eigenaren worden verhaald. Dit gaat om gewone marktconforme bedragen. Almelose burgers zullen er dan ook niet mee worden belast.

Zoals hiervoor al is aangegeven is het t.a.v. overeenkomsten KolIenveid en de voormalige kiosk op dit moment een kwestie van afwachten wat de curator gaat doen in deze kwesties.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply