Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vragen PVA aan B&W betreft Leemslagen, Eurol en Zwierink Standbouw

 

Met onderaan een uitgebreide reactie….

pva_1466085a

Aan: fractie Partij Vrij Almelo (PVA)

 

Geachte heer De Olde,

Bij brief van 13 juli jl. stelt u ons college een aantal vragen over verschillende onderwerpen. In verband met de vakantieperiode heeft de beantwoording langer geduurd dan u van ons gewend bent.

De door u gestelde vragen zijn:

 

Vraag 1

De grond van Leemslagen worden weer geschikt gemaakt voor oorspronkelijk agrarisch gebruik. Met medewerkers van de provincie is afgesproken dat er een plan wordt opgesteld waarin zowel de boscompensatie als ook de herinrichting van de strook grond waar zich het voormalige gronddepot bevindt, zal worden meegenomen. Het college heeft besloten 100.000 euro uit de “voorziening Leemslagen” te reserveren voor financiering. Nu hebben wij geconstateerd dat de gronden al zijn verkocht voor 1.115.000 euro, 90.500 euro en 22.600 euro. U zult begrijpen dat wij daar uiteraard graag wat meer uitleg over willen hebben.

Antwoord:

De door u bedoelde gronden zijn niet verkocht.

 

Vraag 2

Wij zagen een promotiefilmpje van Eurol over de kraan van CTT. Er is toestemming gegeven dat de kraan alleen voor gebruik van CTT is en dat er een kraanstop is aan het eind van het CCT perceel. Dit is aangegeven middels de bouwtekening. Hoe is het dan mogelijk dat op het terrein van Eurol kraanrails liggen terwijl deze niet zijn aangevraagd?

Antwoord:

De rails bevinden zich niet op het terrein van Eurol. Het stuk waarop de rails doorlopen behoort tot de openbare laad- en loskade. Op het moment dat deze in gebruik wordt genomen en de kraan rijdt door tot op dit gedeelte dan zal daarvoor een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. Het laden en lossen ten behoeve van Eurol gebeurt niet met een kraan maar met een ondergrondse leiding die vanaf het perceel van Eurol naar een vulpunt op de kade loopt. Dit vulpunt is onderdeel van de door ons verleende omgevingsvergunning.

 

Vraag 3

Het college wil het bestemmingsplan Zuidentree en Windmolenbroek-Groeneveld wijzigen teneinde de vernieuwbouw en uitbreiding van Zwierink Standbouw mogelijk te maken. Zonder dat de omwonenden er van op de hoogte waren is vorig jaar reeds 15 meter bosrand door Zwierink aangekocht van de gemeente. Inmiddels heeft de gemeente de verwijdering van de bosrand goedgekeurd terwijl agrarische gronden met de bestemming agrarisch zijn bestemd voor agrarisch gebruik. Er mogen daar dus geen gebouwen worden neergezet. Hoe is het mogelijk dat geen enkele bewoner hier van af wist en er dus ook geen bezwaren kon worden ingediend?

Antwoord:

De uitbreiding van het bedrijf Zwierink is mogelijk gemaakt door af te wijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het afwijken van het bestemmingsplan is niet hetzelfde als het wijzigen van het bestemmingsplan. Het afwijken is grotendeels een bevoegdheid van ons college en het wijzigen van het bestemmingsplan is voorbehouden aan uw gemeenteraad. Voor de uitbreiding van het bedrijf is een omgevingsvergunning aangevraagd. Onderdeel van de verleende omgevingsvergunning is de wijziging van een aangrenzend parkje. Een gedeelte van de huidige beplanting zal worden weg gehaald ten behoeve van de uitbreiding, op een andere plek in het parkje zal beplanting worden toegevoegd. Per saldo zal de begroeiing in het parkje toenemen.

De verleende omgevingsvergunningen zijn volgens de wettelijk voorgeschreven regels bekend gemaakt. De aanvraag wordt gepubliceerd in het Almelo’s Weekblad, een ieder kan de stukken inzien op het gemeentehuis. Daarna wordt de verlening van de omgevingsvergunning nogmaals gepubliceerd in het Almelo’s Weekblad, met wederom de mogelijkheid tot inzage van de stukken. Bij omgevingsvergunningen is er zowel voor de gemeente als voor de aanvrager geen plicht om omwonenden op een andere manier dan hierboven beschreven op de hoogte te stellen. De omwonenden hebben tegen 1 van de verleende omgevingsvergunningen bezwaar gemaakt, voor de andere waren hun bezwaren buiten de termijn ontvangen.

De bezwaren zijn behandeld in een zitting van de onafhankelijke Commissie van advies voor de bezwaarschriften. De commissie heeft ons geadviseerd de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Wij zijn op dit moment nog in gesprek met het bedrijf en de omwonenden om te bezien of er mogelijkheden zijn om tot een compromis te komen waarin alle partijen zich kunnen vinden. De uitkomsten van deze gesprekken zullen wij meenemen in onze beslissing op het door omwonenden ingediende bezwaar.

Voor de goede orde delen wij u mee dat deze brief ter informatie aan de overige fracties in iBabs zal worden geplaatst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

Reactie vraag 1

Wij vinden dit geen juist antwoord want de gronden waar het om gaat zijn verkocht op de veiling.

1a

 

1a

1c

Reactie vraag 2

Op de bouwtekening staat duidelijk waar de kraanrails liggen en waar deze moeten stoppen d.m.v. een kraanstop.  De rails lopen helemaal door naar Eurol terwijl dit niet is aangevraagd.

Bekijk hier de reclamefilm van Eurol.

https://www.youtube.com/watch?v=XSCAUlhbHq4

2a

 

Reactie vraag 3

Wij vragen ons hierbij af (zonder dat het door de raad is goedgekeurd) of deze handelingen mogelijk zijn.

Het gaat hier namelijk om grond met een agrarische bestemming.

 

Artikel 3  Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. agrarisch gebruik;
 2. de versterking van landschapswaarden;
 3. groenvoorzieningen;
 4. extensieve dagrecreatie;
 5. verkeersvoorzieningen ten behoeve van het bestemmingsverkeer;
 6. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden, bergen, aan- en afvoeren van water;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 1. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 meter;
 2. sleufsilo’s, silo’s, mestopslagplaatsen en overkappingen zijn niet toegestaan.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan de opslag van mest, veevoer en agrarische producten.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.3, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

3.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

3.5.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas en het verwijderen van diepwortelende beplanting;
 2. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte van de aan te brengen verharding 100 m2 of meer bedraagt;
 3. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 4. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 5. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 6. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik.

3.5.2 Uitzondering op het verbod

Het in artikel 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 1. het normale onderhoud betreffen;
 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Hans van der Burg,

Fractiemedewerker wet en regelgeving

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply