Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Programmabegroting Almelo 2017

 

peer

De Almeloër zit nu, en de komende 4 jaar met de gebakken peren. 4,2 miljoen bezuinigen dreigt echter ten koste te gaan van veel Almeloërs

 

 

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

Paginagewijs zullen wij trachten een en ander te analyseren:

 

 1. Met de komst van de (voormalig) Burgemeester Gerritsen van de gemeente De Bilt gaat de gemeente Almelo proberen deze gemeente weer bestuurlijk op de rails te krijgen.

We gaan dit met vereende krachten doen, dus samen met de inwoners, alle maatschappelijke partners, de ondernemers en de winkeliers!

Vooralsnog laat de bestuursrapportage zien dat we op koers liggen. Er is nu  immers sprake van een meerjarig structureel sluitende begroting en meerjarenraming.

Voor 2017 wil het College dan ook 4,2 miljoen bezuinigen. Dit dreigt echter ten koste te gaan van veel Almeloërs in een gemeente die al jaren sociaal opvallend uit balans is vergeleken met de 389 andere Nederlandse gemeenten.

De PVA zal dan ook een groot aantal zaken benoemen waar wij grote moeite mee hebben.

Zo zien wij dat de afvalstoffenheffing alsmede de rioolbelasting met 1,96% respectievelijk 7,1% stijgt. Men houdt er echter geen rekening mee dat dit soort heffingen feitelijk inwonertal gerelateerd dienen te zijn en dat een alleenstaande uitgaande van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ dus natuurlijk veel minder verschuldigd is dan een groot kinderrijk gezin. Afgezien het feit dat een dergelijke verhoging ook nog boven-inflatoir is. Wij overwegen dan ook een motie hierover ter stemming te brengen!

Voorts lezen wij in Uw begrotingsvoorstel dat het College ook nog eens de OZB met 1% wil verhogen, terwijl de gemiddelde OZB-waarden hier in Almelo al beduidend lager zijn dan referentiegemeenten. Dit vinden wij ook een onjuiste ontwikkeling! Ook hierover willen wij een motie ter stemming brengen!

Het tarief voor de toeristen wil het College met 1,35 euro per nacht verhogen. Wij wijzen U erop dat het aantal jaarlijkse toeristen in Almelo al jaren dramatisch terugloopt en deze teruggang zal naar onze mening alleen maar nog meer toeristen ontmoedigen om Almelo te komen bezichtigen. Bovendien zijn toeristen, zoals U weet, zeer tijdelijke inwoners van onze stad, zij trekken geen uitkeringen, maar zijn een welkome inkomstenbron voor onze kwakkelende lokale economie. Niet doen dus! Ook hierover overwegen wij een motie in te dienen !

Het College wil zich actief gaan inzetten voor de verkoop van vastgoed, grond en aandelen. Op zich zal het College best van goede wil zijn, maar de ervaringen van de afgelopen 20 jaar waren niet alleen bar slecht, maar deze handel is feitelijk helemaal geen overheidstaak, maar klussen voor ervaren vakdeskundigen uit de private sector.

Het is prima dat het College in 2017 een krimp van 69 ambtenaren voor staat, maar tegelijkertijd merken we op dat het splinternieuwe gemeentepaleis nòg veel leger raakt, dus voor veel minder miljoenen euro’s gebouwd had kunnen worden. Nu staat dit gemeentepaleis van 58 miljoen al voor een derde leeg en dat noemen we een ernstig gebrek aan visie en voorspellend vermogen waarvoor de Almelose burger uiteraard geen enkele blaam treft, lijkt ons.

De PVA zal zich dan ook zeer terughoudend opstellen ten aanzien van lastenverzwaringen die naar onze mening een rechtstreeks gevolg zijn van jarenlang ernstig wanbestuur.

 1. Het College wil nu, zoals U stelt: minder schrijven en meer gaan doen in 2017. De PVA is benieuwd !

Zoals wij al eerder zeiden en U constateert dat ook: Almelo is uit balans en U verwacht niet alleen een bestaand, maar ook een oplopend tekort tot 2020 in de uitgaven ingevolge de participatiewet en de wsw-middelen. Vanaf 2019 is er zelfs een oplopend financieel te kort op zorg en ondersteuning. Dus voorzitter: stop nou eens met die jaarlijkse overschrijdingen van het aantal statushouders, waarmee ook de VVD in 2014 nog campagne mee voerde!

Voorzitter, U wil weer een binnenstad met herwonnen identiteit. Prima! Maar hoe staat het met al die fraaie collegevoornemens vanwege onze aangenomen PVA-motie uit 2013 om nou eens te gaan onderhandelen met verhuurders over lagere, dus meer marktconforme huren? Zolang de binnenstad een spookstad blijft zul je naar onze mening nooit het teruglopend aantal toeristen kunnen stoppen en komt er dus ook steeds minder toeristenbelasting binnen in de, al jarenlang, zeer lege Almelose schatkist

Voorzitter, U gaf aan ontevreden te zijn over de leesbaarheid van de begroting. Wat ons betreft zijn we dat helemaal met U eens en wij zouden willen voorstellen om Uw ambtenaren opdracht te geven zoveel mogelijk Jip en Jannekejargon in Uw begrotingen toe te passen waardoor de begroting niet alleen veel dunner wordt, maar ook veel leesbaarder wordt voor alle 75.000 Almeloërs. Wellicht dat het vergaderen dan ook minder uitputtend wordt!

 1. Voorzitter, U vindt dat we op schema liggen met een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Alleen vinden we het buitengewoon jammer dat dit alleen maar zou lukken met allerlei lastenverzwaringen, maar dat is naar onze mening natuurlijk vooralsnog een veel te makkelijke oplossing.

Bovendien staat Almelo sinds vorig jaar onder preventief toezicht van de provincie Overijssel hetgeen betekent dat er geen geld meer is voor leuke dingen voor de mensen en soberheid troef is.

Alleen voor de allergrootste klagers onder ons zijn misschien nog wat ‘kluiven’ te verdelen.

 1. Er is in Almelo sprake van extra kosten lijkbeschouwingen vanwege niet natuurlijk overlijden. Er wordt hierover echter in de begroting niets toegelicht. Is hier sprake van een toenemend aantal gevallen van euthanasie vanwege uitzichtloos medisch lijden of een toenemend aantal zelfmoorden omdat burgers teveel teleurgesteld zijn over hun toekomst in Almelo?

Een geluk bij een ongeluk is dat Almelo, wellicht vanwege haar gecompli- ceerde en uitzichtloze situatie, tussen 2016 en 2020 1 miljoen oplopend tot 2,8 miljoen extra gelden verkrijgt uit de Algemene Uitkering van de Rijks-overheid, doch vanwege de enorme financiële problemen in Almelo een ‘druppel op de gloeiende plaat!’

De begrotingen van zogeheten ‘verbonden partijen’ met Almelo geven echter een tekort aan van 140.000 euro, waarbij wij ons afvragen of we wel door moeten blijven met dit soort samenwerkingsverband.

 1. Hoewel kinderopvang in de eerste en laatste plaats een taak is voor de ouders, betreurt de PVA het overigens wel dat er 258.000 gekort moet gaan worden op het leerlingenvervoer.
 2. in de bestuursrapportage (Berap) van 2016 wordt gemeld dat de gemeente wil bezuinigen, waarbij wij ons afvragen in hoeverre er al door het college nagedacht is over de aanleg zonneparken waardoor de energierekening van Almeloërs eindelijk eens omlaag kan?
 3. Dit jaar is Almelo gestart met de transformatie van kantoren naar 30 appartementen aan de Oostgevel. Er wordt helaas niets vermeld over de belangstelling voor deze appartementen. Gaarne hierover Uw reactie!
 4. Het College is voornemens tussen 2015 en 2022 voor 45 miljoen te bezuinigen en om te buigen. Dit betekent dat Almelo zich geen enkele tegenvaller meer kan veroorloven en er dus ook niets meer verkeerd kan gaan. Dat lijkt ons nogal utopisch omdat de wereld volop in beweging is met allerlei zaken zoals referenda, migrantenstroom, de gevolgen van de Brexit enzovoort, enzovoort.
 5. Voorts wordt er in 2017 ook nog een belastingherziening, op initiatief van minister Plasterk, aan de Tweede Kamer voorgesteld, waarin men voornemens is om een groot aantal lokale belastingen, zoals hondenbelasting en precariorecht, te laten vervallen, maar ook een aantal rijksbelastingen over te hevelen naar gemeenten. Wat dat voor gevolgen heeft voor de lokale burger is nog lang niet duidelijk.
 6. Het College is voorts voornemens het aantal ambtelijke formatie- plaatsen in 2017 te verminderen met 25. Het is natuurlijk wèl zaak dat deze formatieplaatsen niet ingevuld worden via externe inhuur wat de afgelopen jaren volop het geval was.
 7. Al deze ambities zullen ons inziens bestuurlijk nog een hele klus worden omdat we in Almelo te maken hebben met een minderheidscoalitie en het in de praktijk, om met wijlen Pim Fortuyn te spreken, een ‘hell of a job’ wordt om alsnog meerderheden in de gemeenteraad te realiseren.
 8. Voor veel mensen in Almelo is de gemeentelijke inkomensonder- steuning erg belangrijk omdat ze geen of onvoldoende eigen inkomsten hebben of omdat ze vanwege handicaps via de sociale werkvoorziening moeten werken. Lastenverzwaringen, linksom of rechtsom, zijn dan ook voor de PVA onbespreekbaar!

Er zijn gelukkig nog veel banen in Almelo. Probleem is alleen dat deze veelal ingevuld worden door mensen uit de regio. Wij vinden dan ook dat werkgevers uitsluitend inwoners uit Almelo te werk moeten stellen en dat deze werkgever van gemeentewege hiervoor financieel aangemoedigd moeten worden!

 1. Voorts betreuren wij het dat Almeloërs, die geen werk of betekenis- volle daginvulling hebben, vaak minder gezond zijn, dus korter leven en meer zorg en ondersteuning nodig hebben.
 2. Dit klemt des te meer omdat er in Almelo sprake is van meerdere Multi probleemgezinnen.

Ook zijn er in Almelo circa 200 mensen die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Bij veel van hen is sprake van problemen op het gebied van wonen, verslaving, psychische problemen, verstandelijke beperking, inkomsten, schulden en overlast.

 1. Ook is er in Almelo, de PVA-motie uit 2013 ten spijt, nog altijd veel last van leegstand, marginalisering van de winkelfunctie en het bezoek aan de binnenstad loopt terug ten gunste van de winkelcentra in de buitenwijken. Deze binnenstad onderscheid zich helaas niet ten positieve van nabij gelegen steden zoals Enschede en Hengelo.
 2. De bestrijding van criminaliteit en veiligheid kost de Almelose bevolking jaarlijks circa 267.000. Hier tegenover staat slechts 16% aan baten. Wellicht zou de Almelose politie veel meer gebruik moeten gaan maken van de ‘kaalplukregeling’ voor criminelen en uitzetting ingeval er sprake is van recidiverende etnische minderheden.
 3. Volgens ons is er ook geen rek meer in de woonlasten voor onze Almeloërs. Almelo heeft op 2 gemeentes ná, immers de hoogste woonlasten van heel Overijssel.
 4. In december 2015 is de gemeente Almelo onder preventief toezicht geplaatst vanwege het enorme negatieve vermogen, met name ontstaan door de jarenlang negatieve opbrengsten uit gronduitgiften. Onroerend-goed handel is immers een vak apart, waarvoor veel voorspellend vermogen vereist is. De Almeloër zit nu, zo wie zo, de komende 4 jaar met de gebakken peren.

Alle (incidentele) meevallers moeten dan ook helaas jarenlang integraal afgestort worden in algemene reserve. Leuke ideeën voor de Almeloërs zitten er voorlopig niet meer in.

 1. In de toekomst kunnen er, ook makkelijker claims ontstaan vanwege niet-nakoming door de gemeente Almelo en haar ambtenaren. Een en ander is het gevolg van de a.s. normalisering van de rechtspositie van ambtenaren en niet ambtenaren. In 2014 was deze normalisering bij meerderheid al goedgekeurd in de 2e Kamer. Jongstleden 27 september was er een plenaire bijeenkomst ter zake in de 1e Kamer die vervolgd gaat worden op 25 oktober a.s. en de verwachting dat dit ook in de 1e Kamer zal worden aangenomen. Dit betekent tevens dat ambtenaren niet meer, zoals vroeger het geval was, onschendbaar zijn en persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. De gemeente Almelo zal dan ook bijvoorbeeld WA-verzekeringen moeten gaan afsluiten voor al haar ambtenaren, hetgeen natuurlijk ook een behoorlijk fors kostenplaatje gaat worden.
 2. De belastingcapaciteit in Almelo geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Zoals eerder vermeld in deze analyse: in de Almelose situatie ligt dit kengetal boven het landelijk gemiddelde.
 3. Voor 2017 blijft het koffiedik kijken, echter gezien de zeer lage rentestanden ligt het voor de hand dat deze in 2017 wel hoger zullen liggen dan de huidige tarieven. Almelo doet er dan ook verstandig aan om nu al zoveel mogelijk hoogrentende lening om te zetten naar laagrentende. De huidige leningportefeuille bedraagt per 1-1-2017 immers ruim 290 miljoen tegen een gemiddelde rente van 2,51%, dus omzetting is naar onze mening rendabel !
 4. Ook heeft Almelo 19,6 miljoen uitgeleend aan de ‘Industriegebouwen Maatschappij, terwijl bankieren toch helemaal geen gemeentetaak is!
 5. Hoewel de ambtelijke personeelsformatie in 2017 gestaag blijft dalen bedraagt de toegenomen inhuur van medewerkers echter 15% en is zelfs in strijd met de afspraak die gemaakt is met de gemeenteraad. Bestuurlijk rommelt men dus maar wat aan !
 6. Met dit getalsmatig heen en weer schuiven van ambtenaren stagneert de ambtelijke krimp die aanvankelijk afgesproken was (zie pagina 78). Ondertussen staat het gloednieuwe gemeentepaleis, wat in mei 2015 opgeleverd werd voor 58 miljoen, alweer voor 1/3 leeg, dus dit gemeentepaleis had dus wellicht 1/3 goedkoper gekund. Tel uit je schade voor de Almelose belastingbetaler!
 7. EUREGIO:

Dit samenwerkingsverband van maar liefst 129 Nederlandse en Duitse gemeenten heeft een duidelijk kwetsbare kant qua risico’s doordat een groot aantal medewerkers met een vast arbeidscontract werkzaam is voor projecten met een beperkte duur, hetgeen betekent dat er een groot risico bestaat vanwege omvangrijke ontslagvergoedingen!

 1. VITENS:

Lijkt een nuttig drinkwaterbedrijf voor de bevolking, doch de vele honderden kilometers waterleiding blijken sterk verouderd te zijn en schijnen asbest te bevatten, zo vernam de PVA onlangs van een onderzoeksjournalist.

 1. ENEXIS:

Lijkt een degelijk nutsbedrijf te zijn, doch is nog altijd zeer terughoudend met betrekking tot de aanleg van zonneparken op de vele braakliggende en, vooralsnog onverkoopbare, bouwpercelen in Almelo.

 1. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN:

De enorme hoeveelheid regelgeving van ambtenaren uit Brussel die in de systemen en processen van de bank moeten worden doorgevoerd veroorzaakt enorme arbeidskosten. Daarnaast veroorzaakt de aanhoudend lage marktrente een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen. Dus oppassen hiermee!

 1. CBS Vennootschap BV:

De solvabiliteit van dit bedrijf dreigt in 2017 geheel te verdampen. Een reden wordt echter niet vermeld in deze begroting!

 1. Er is in 2016 slechts een positieve gronduitgifte gerealiseerd, ‘winst’ 10.000 euro…! Niet om over naar huis te schrijven, zeggen wij !

 

WAAR STAAT ALMELO NU EIGENLIJK IN NEDERLAND?

(Bron: Waar staat je gemeente. Nl)

Jaar    Onderwerp                                                      Almelo            Nederland

LEEFKLIMAAT:

(2014)  Vestiging inwoners                                           32,8                   49,7

(2015)  Waardering buurt                                                7,7                     7,9

RUIMTE EN MOBILITEIT:

(2016)  WOZ-waarde woningen                                     151                    209

(2016)  Vraagprijs woningen                                         201                    302

(2015)  Sociaal-cultureel kapitaal                                  38                      48

(2014)  Sociale huur in huursector                                80,6                   68,7

(2015)  Rijksmonumenten (per 10.000 inwoners)         10,6                   36,9

OPENBARE EN VEILIGHEID:

(2015)  Vernieling (per 1.000 inwoners)                          7,1                     6,1

(2015)  Diefstal fiets (per 1.000 inwoners)                    10,4                     6,4

(2015)  Slachtoffers (per 10.000 inwoners)                   13,1                   12,3

(2014)  Geregistreerde ong. (per 1.000 inwoners)          8,4                     5,6

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE:

(2015)  Maatschappelijke participatie                            40                      45

(2015)  Waardering sportvoorzieningen                          58                      73

(2015)  Eenzaam (vaak)                                                    3%                    2%

BEDRIJVIGHEID EN ECONOMIE:

(2015)  Banen (per 1.000 inwoners)                              836,8                 721,7

(2015)  Snelgroeiende bedrijven                                     17,1                   12,0

(2014)  Exporterende bedrijven                                        8,7                     6,2

(2015)  Opheffing bedrijven                                             70,5                   65,3

(2015)  Digitale volwassenheid ondernemers                49,9                   58,2

(2015)  Zakelijke dienstverlening                                   18,7                   30,7

(2015)  Werkloze beroepsbevolking (15-64)                     86                      56

(2015)  Beroepsbevolking lage opleiding (p.1000 inw.) 193,5                181,0

(2015)  Bijstandspercentage (per 1.000 inwoners)        684,5                405,1

(2015)  AOW-ers met bijstand (per 10.000 inwoners)    351,1                 160,7

(2015)  Alleenstaande met bijstand                                15,4%               9,6%

ONDERWIJS:

(2015)  Onderwijs                                                              43                      52

(2016)  Bevolking leeftijd 4011                                         9,3%               8,8%

JEUGD EN JEUGDHULPVERLENING:

(2014)  Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)                71                      60

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING:

(2015)  Allochtonen                                                          24,7%             21,7%

BESTUUR EN ORGANISATIE:

(2015)  Vertrouwen in bestuur                                          12%                28%

(2014)  Opkomst gemeenteraadsverkiezingen                47,9%             54%

(2014)  Stemmen lokale partijen                                      34,7%             28,8%

GEMEENTELIJKE FINANCIËN:

(2016)  Algemene Uitkering Gemeentefonds                  1163               1051

(2016)  Woonlasten meerpersoonshuishouden                775                 723

(2016)  Woonlasten eenpersoonshuishouden                  775                 651

(2016)  OZB-tarief woningen                                           0,1774%      0,1256%

(2016)  OZB-tarief niet-woningen                                    0,2835%      0,1992%

(2016)  Afvalstoffenheffing gezin                                      269                265

(2016)  Afvalstoffenheffing alleenstaande                       269                262

(2016)  Rioolbelasting gezin                                             211                192

(2016)  Rioolbelasting alleenstaande                               211                178

(2014)  Solvabiliteitsratio                                                  -1,3               31,9%

(2014)  Netto schuld per inwoner                                    3521              1889

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING:

(2015)  Ontevreden over dienstverlening                         22%               13%

(2015)  Gemeente gebruikt heldere taal                           52%               62%

(2015)  Digitale volwassenheid ondernemers                  49,9%            58,2%

ENERGIE EN KLIMAAT:

(2015)  Duurzaamheidsscore                                             43                  50

(2015)  Luchtkwaliteit                                                        44                  55

(2014)  Zonne-energie inst. per 1.000 inwoners                5,6                 9,6

(2015)  Electrische laadpunten per 1.000 inwoners           2                   7

(2015)  Bedrijfs- en pers.auto’s lpg+electra p.1.000 inw   21                 34

 

NAWOORD:

Hoewel bepaalde media nogal euforisch waren over de ‘come back’ van Almelo sloeg ons de schrik om het hart na het lezen van de 105 pagina’s uit de (concept) programmabegroting Almelo 2017 ! Wij wensen dan ook de nieuwe burgemeester veel sterkte en wijsheid toe !

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

4 Comments to “Programmabegroting Almelo 2017”

 1. Henk schreef:

  Het zal nog met wijlen Pim Fortuyn te spreken een ‘hell of a job’ worden om Almelo ooit weer op de rails te krijgen…..!

 2. Henk schreef:

  Ik hoop dat Burgemeester Gerritsen er meer van terecht zal brengen dan zijn voorgangster….We blijven hem dus nauwgezet volgen met analyses!

 3. Henk schreef:

  Het blijft m.i. voorlopig ‘pompen of verzuipen’ in Almelo.

 4. Henk schreef:

  Voorlopig zitten ze daar in Almeloooo met 284 miljoen, dus meer dan een kwart miljard schuld in hun maag. Dat kunnen ze daar voorlopig niet wegcijferen!

Leave a Reply