Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Toezichtvorm programmabegroting 2017

 

Stadhuis Almelo

 

Reactie Partij Vrij Almelo op (Zie onderaan) brief Provinciale Staten van Overijssel

 

Helaas moeten wij, Partij Vrij Almelo, net zoals onze provinciale toezichthouders, nog steeds constateren dat het eigen vermogen van de gemeente Almelo nog altijd zeer ernstig negatief is en Almelo zich dan ook voorlopig geen enkele tegenvaller meer kan veroorloven.

Zo is de grondpositie, ondanks de fors aantrekkende huizenmarkt in de rest van Nederland, nog altijd zeer negatief en is men ooit veel te naïef geweest over de wens dat er wel nieuwe bewoners uit de Randstad konden worden aangetrokken. In de praktijk bleek dit een ernstige misvatting. Daarbij komt dat er regionaal in Twente al geruime tijd sprake is van grote overcapaciteit qua woon- en werklocaties. Het ziet er dus niet naar uit dat een en ander op korte termijn zal verbeteren.

Ook de bouw van het nieuwe gemeentehuis, kosten 58 miljoen, was naar onze mening niet nodig geweest, mede omdat het pand veel te groot is gebleken, nu al voor een derde leeg staat en vanwege de door de accountant geadviseerde ambtelijke krimp wellicht binnenkort voor twee derde leeg staat. Het nieuwe gemeentehuis is dan ook feitelijk op termijn tweederde te groot, dus te duur uitgevallen. Een overschrijding van 40 miljoen wat mede de oorzaak is van dit, voorlopig structurele preventieve toezicht.

Daar komt bij dat door dalende rijksmiddelen veel gemeenten in de toekomst voor forse opgaven staan, waardoor de leefbaarheid van onze 75.000 inwoners extra ernstig in het gedrang komt. De provincie probeert nu wel de put te dempen, doch het kalf en dan bedoelen we Almelo, is naar onze mening al enige tijd geleden verdronken, zo luidt een oud spreekwoord. Toch willen wij Almelo niet van alle bestuurlijke rampspoed de schuld geven. Ook de provincie Overijssel is naar onze mening te laks geweest in haar taak als toezichthouder en had er naar onze mening veel eerder actief van bovenaf ingegrepen moeten worden.

De provincie krijgt immers elk jaar de jaarlijkse begroting ter goedkeuring voorgelegd en elk jaar is deze, kritiekloos, goedgekeurd, terwijl toch duidelijk was dat de gemeente ernstig onvermogend was, dus van hoger hand bestuurlijk bijgestuurd had moeten worden. Dat is helaas niet gebeurd en dat, met alle respect voor de zittende Statenfracties, is dat de provincie als toezichthouder verwijtbaar. Zij had veel eerder kunnen en moeten ingrijpen. Nu zitten de 75.000 inwoners van Almelo met de gebakken peren en moeten zij genoegen nemen met jarenlange versoberingen van elementaire voorzieningen en wellicht ook pijnlijke lastenverzwaringen.

Het verwondert ons dan ook niet dat er vanuit de bewoners weinig tot geen belangstelling is voor het bezoeken van politieke markten en het bijwonen van raadsvergaderingen.

Zo blijkt uit een vergelijkingsonderzoek van waarstaatjegemeente.nl uit 2015 dat nog maar 12% van de Almeloërs nog vertrouwen hebben in het gemeentebestuur, terwijl dat landelijk aanzienlijk hoger ligt met 28%.

Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

Overijsselse gemeenten staan er financieel goed voor .

 

Aan de raad van de gemeente Almelo.

Onderwerp: Toezichtvorm programmabegroting 2017 Datum 20 .12.201.

Elk jaar ontvangt u voor aanvang van het nieuwe begrotingsjaar ons besluit over de toezichtvorm met betrekking tot de Begroting van uw gemeente. Met deze brief informeren wij u over de toezichtvorm op uw Begroting voor het jaar 2017 en de daaraan verbonden gevolgen. Ten slotte vestigen wij uw aandacht op punten die relevant zijn voor uw financiële positie en op de wijze waarop de provincie Overijssel haar toezichtrol vervult.

Toezichtsvorm: preventief.

Wij hebben geconstateerd dat u een Begroting 2017 heeft vastgesteld die structureel in evenwicht is en waarbij in de meerjarenraming voldoende wordt aangetoond dat dit evenwicht behouden blijft. Daarbij schetst u tevens een beeld waarin het eigen vermogen voorspoedig herstelt. Wij constateren echter eveneens dat u nog staat voor een forse ombuigingsopgaaf (structureel ca. € 10 mln.) die cruciaal is voor een verder herstel van uw eigen vermogen. Op onderdelen kan een concrete invulling van deze opgaaf nog wel eens op problemen stuiten. De besluitvorming rond de concrete invulling van de taakstelling op het parkeerbeleid leert dat dit niet altijd een gelopen koers hoeft te zijn.

Daarnaast constateren wij dat uw eigen vermogen nog negatief is en u (dus) niet over enig weerstandsvermogen beschikt om diverse risico’s het hoofd te kunnen bieden. Tenslotte zijn wij van mening dat uw (resterende) grondpositie nog steeds een latent risico vormt voor het herstel van uw vermogenspositie. Mede in relatie tot de gesignaleerde overcapaciteit in het regionale aanbod van woon- en werklocaties. Deze constateringen leiden in ons oordeel nog tot te forse risico’s op mogelijke verstoringen van het realistisch herstel van uw begrotingspositie en uw eigen vermogen. In de begroting 2017 en volgende ontbreekt derhalve het wettelijk vereist structureel en reëel begrotingsevenwicht, waardoor handhaving van het preventief toezicht onvermijdelijk is.

Hoorzitting vertegenwoordiging gemeenteraad.

Van uw griffier hebben wij vernomen dat u geen gebruik wenste te maken van de geboden mogelijkheid om te worden gehoord. Wel hebben wij begrepen dat u in aanloop naar de perspectiefnota 2017 en de begroting 2018 met ons (c.q. de portefeuillehouder Financieel Toezicht) in gesprek wilt omtrent de gesignaleerde ontwikkelingen. Te zijner tijd zien wij uw uitnodiging daartoe graag tegemoet

Gevolgen toezichtsvorm.

Het besluit tot preventief toezicht heeft juridische gevolgen voor uw gemeente. Het betekent dat de Begroting 2017 en de begrotingswijzigingen die daarop betrekking hebben, onze Toezichtsvorm begroting 2017 Datum 20 .12.2016 goedkeuring behoeven. Wettelijke basis hiervoor vormt het bepaalde in artikel 203 van de Gemeentewet. De begrotingswijzigingen dienen (met bijbehorend raadsvoorstel en -besluit) binnen twee weken na vaststelling ter goedkeuring aan ons te worden gestuurd. Echter, u maakt in de begroting voldoende aannemelijk dat onderliggende maatregelen leiden tot een versnelling van de hersteltijd van het eigen vermogen ten opzichte van het vastgestelde herstelplan zoals dat reeds in uw begroting 2016 was verwerkt. Ook is naar onze mening de goede balans tot de voorgenomen investeringen zoals die vorig jaar is ingezet niet aangetast.

Daarom hebben wij besloten deze begroting direct goed te keuren. Gelet op de omvang van de problematiek en de risico’s waar gemeenten in z’n algemeenheid (en de gemeente Almelo in het bijzonder) voor staan, blijft de preventieve status vooralsnog gehandhaafd. Directe goedkeuring heeft tot gevolg dat de vastgestelde Begroting 2017 conform kan worden uitgevoerd. Toekomstige raadsbesluiten/begrotingswijzigingen behoeven niet onze voorafgaande goedkeuring tenzij deze leiden tot een lastenuitzetting welke niet in de Begroting 2017 was voorzien. Vervolgens wordt u verplicht: incidentele baten aan te wenden voor een verdere verkorting van de hersteltermijn van het eigen vermogen en niet eerder uitvoering te geven aan de investeringsagenda dan nadat de structurele (dekkings-)middelen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Wij zullen de ontwikkelingen ten aanzien van uw begrotingspositie en met name het herstel van uw eigen vermogen blijven volgen op de wijze zoals u dat van ons het afgelopen jaar gewend was.

Algemene aandachtspunten voor uw begrotingspositie.

In 2016 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die een belangrijke invloed kunnen hebben op de begrotingsposities van gemeenten. Deze ontwikkelingen hebben wij dan ook betrokken bij de uitvoering van onze toezichtrol. De ontwikkelingen waarop wij doelen zijn: Sociaal Domein Veel gemeente hebben de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein budgettair neutraal geraamd. Door dalende rijksmiddelen houdt dit in dat gemeenten in de toekomst nog voor forse opgaven staan. We zien dat veel gemeenten door transformatie van taken de lasten naar beneden bijsturen in verband met budgettair neutrale ramingen. De komende jaren zal blijken in hoeverre gemeenten in staat zijn om de lasten voldoende bij te sturen.

Grondexploitaties.

Ondanks de aantrekkende economie kunnen de grondexploitaties in een aantal gevallen nog tot problemen leiden. De gemeentelijke grondexploitaties blijven daarmee een punt van zorg. Wijziging regelgeving BBV/VPB In het voorjaar 2016 is het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) aangepast. Op advies van de commissie Depla is de inrichting van de begroting opnieuw vorm gegeven. Uitgangspunt daarbij was om de transparantie en de uniformiteit te versterken. Met name regelgeving rond grondexploitatie en rente kunnen effect hebben op de financiële positie van gemeenten.

Toezichtsvorm begroting 2017.

Specifiek aandachtspunt voor uw gemeente Ondanks uw inspanningen blijft uw grondpositie een latent risico voor uw begrotingspositie. Dit wordt nog eens versterkt door de gesignaleerde overcapaciteit in het regionale aanbod van woon- en werklocaties. Toezichtsrol provincie De door u vastgestelde Begroting 2017 (met bijbehorende meerjarenraming) en de daarop betrekking hebbende besluitvorming is beoordeeld aan de hand van de wettelijke criteria. Deze criteria zijn vastgelegd in de Gemeentewet en uitgewerkt in het landelijk Toezichtkader “Kwestie van evenwicht!”. Daarbij is eveneens de Begrotingsbrief 2017 d.d. 15 maart 2016, kenmerk 2016/0047755, betrokken.

De provincie Overijssel vult haar toezichtrol op een proportionele wijze in. Indien mogelijk blijven we op afstand maar zo nodig komen we dichterbij, conform de principes van het Interbestuurlijk Toezicht. Uitgangspunt daarbij is dat we ons baseren op openbare, door de gemeenteraad vastgestelde stukken. Dat kan alleen wanneer de informatiewaarde van deze stukken adequaat is. Dat is noodzakelijk om zowel het horizontale toezicht (door uw raad) als het verticale toezicht (door ons) optimaal te kunnen vervullen. De door u vastgestelde Jaarrekening 2015, evenals de bevindingen van de accountant, hebben wij betrokken bij ons toezicht.

Ten slotte.

In het voorjaar van 2017 ontvangt u zoals gebruikelijk de Begrotingsbrief met daarin het proces en de toetsingspunten voor de begroting 2018. Het college van burgemeester en wethouders heeft een afschrift van deze brief ontvangen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzending van deze brief bezwaar in te dienen tegen dit besluit. Voor de behandeling hiervan is geen griffierecht verschuldigd.

Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de medewerker van de provincie die in dit besluit is vermeld.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter, secretaris,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “Toezichtvorm programmabegroting 2017”

  1. Henk schreef:

    M.i. had de provincie, met al haar kennis van doorgeselecteerde politici in huis, veel eerder moeten ingrijpen in bestuurlijk Almelo. Nu wil de provincie dat er nòg eens voor 10 miljoen extra wordt ‘omgebogen’, zoals dat in politiek jargon heet, terwijl Almelo, vergeleken met referentiegemeenten, het op allerlei punten al zo slecht doet. Hierbij verwijs ik naar de analyse van de begroting 2017 en met name naar de hierin genoemde site ‘waarstaatjegemeente.nl’ waar Almelo in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten het buitengewoon slecht doet. Dat besef is er kennelijk nog steeds niet want in mei 2015 heeft de gemeenteraad zichzelf nog eens beloond met een veel te groot, dus veel te duur gemeentepaleis van 58 miljoen. Laten we hopen dat onze nieuwe burgemeester de spilzucht van veel lokale gemeenteraadsleden en fracties in bedwang houdt, want anders zie ik het echt niet meer zitten!

  2. Henk schreef:

    In de reactiebrief van de provincie wordt gesteld en dan citeer ik ‘indien mogelijk blijven we op afstand, maar zo nodig komen we dichterbij’ (einde citaat) Als ik de provincie was, zou ik het niet bij een dreigement laten, maar gewoon gaan aanschuiven bij het College tijdens de raadsvergaderingen, zodat elk voorgesteld raadsbesluit,ook ter goedkeuring voorgelegd gaat worden aan de provinciale toezichthouders ter plekke.

Leave a Reply