Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen PVA over toenemende incidenten AZC

 

 

Geachte heer De Olde,

Naar aanleiding van uw brief van 25 januari jl. treft u hierbij de antwoorden aan op de door uw fractie gestelde vragen.

 

Vraag 1.

Bent u bekent met alle berichten over incidenten in en rondom de Almelose asielzoekerscentra?

Antwoord:

Ja, wij worden geïnformeerd over incidenten in en rondom de opvanglocaties. Dit is een van de afspraken die wij met het COA hebben gemaakt. Het AZC is een vast agendapunt in het wekelijkse overleg tussen de burgemeester en de politie. De gemeente ontvangt van het COA maandelijks een overzicht van alle incidenten die betrekking hebben op de asielzoekers en opvanglocaties. Ook een bewonersoverzicht wordt de gemeente verstrekt. Dit om permanent geïnformeerd te blijven over de in- en uitstroom van asielzoekers. Eventuele (persoonsgerichte) maatregelen worden vervolgens zo spoedig mogelijk besproken met diverse betrokken partijen in het door de gemeente opgezette veiligheids- en casusoverleg.

 

Vraag 2.

Heeft u een veiligheids- en risicoanalyse gemaakt van de huidige situatie rondom het AZC in Almelo? Zo ja, kunt u de uitkomst daarvan aan de raad melden? Zo nee, waarom heeft u deze in verband met de toenemende incidenten (nog) niet gemaakt?

Antwoord:

Grondslag voor de vestiging van een opvanglocatie is de met het COA gesloten bestuursovereenkomst. De gemeente stemt pas in met de vestiging van een opvanglocatie wanneer er concrete afspraken zijn gemaakt over met name de openbare orde en veiligheid in en rondom de opvanglocaties. De openbare orde en veiligheid in en rondom de opvanglocaties heeft hoge prioriteit bij de gemeente, politie en het COA. Bij de instroom van asielzoekers wordt altijd een risicoprofiel opgemaakt.

 

Vraag 3.

Is de politie voldoende uitgerust om de veiligheid in en om het AZC te waarborgen en zijn er, indien noodzakelijk, extra middelen die kunnen en moeten worden ingezet?

Antwoord:

De burgemeester, de officier van justitie en de politie maken in het driehoeksoverleg afspraken over de – eventuele extra – inzet van politie. Tot nu toe is niet aan de orde om de politiecapaciteit op te schalen. In het periodieke veiligheidsoverleg bespreken het COA, gemeente en politie – facultatief het openbaar ministerie – de veiligheid in en rondom de opvanglocaties ten aanzien van personen, situaties en omstandigheden. De burgemeester is op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Het handhaven van de veiligheid binnen een opvanglocatie valt onder de verantwoordelijkheid van het COA.

 

Vraag 4.

Hoe vaak is het voorgekomen dat er incidenten hebben plaatsgevonden op of rond het centrum en hoe vaak is daar politie-inzet bij gevraagd?

Antwoord:

Het totaal aantal door het COA geregistreerde incidenten van maart 2016 tot 17-2-2017 bedraagt 407. Hierin zijn opgenomen alle incidenten, zoals onwel wordingen, maar ook de overtredingen van de (normale) COA-huisregels, zoals geluidsoverlast, roken op de kamer, het niet opruimen van de kamer, e.d. De meeste incidenten (128) hebben betrekking op verbale agressie tegen personen. De non-verbale agressie tegen personen bedroeg over deze periode 89. De overtreding van een van deze huisregels kan aanleiding geven tot het opleggen van een (straf)maatregel. Algemene regel is dat tijdens het verblijf in de opvang de wetgeving van de Nederlandse samenleving dient te worden nageleefd. De assistentie van de politie wordt ingeroepen bij o.a. vechtpartijen, mishandelingen, verward gedrag en ernstige bedreigingen. De politie is de laatste 6 maanden in totaal 111 aanwezig geweest op het azc. De bijstand die de politie verleent is divers heeft niet alleen betrekking op ernstige incidenten. Het aantal incidenten is sinds dat de gemeente concrete afspraken heeft gemaakt over de veiligheid in en rondom de azc-locaties met het COA, substantieel afgenomen.

 

Vraag 5.

Is er in de wijken rond het centrum meer overlast in vergelijking met andere wijken in de stad.

Antwoord:

De komst van een asielzoekerscentrum heeft gevolgen voor bewoners in de buurt. Het is niet zo dat er meer dan gemiddeld overlast is dan elders in Almelo of dat er sprake is van een onbeheersbare situatie. Er is een omwonendencommissie ingesteld waarin een diverse groep mensen zitting heeft. Hierin wordt eventuele overlast in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en aangepakt. De aanpak van overlast wordt eveneens in de omwonendencommissie gemonitord. De omwonendencommissie heeft tevens tot doel om een goede relatie op te bouwen tussen de omwonenden en het asielzoekerscentrum en haar bewoners en de verbinding met de buurt.

 

Vraag 6.

Wordt er buurtpreventie ingezet?

Antwoord:

Neen.

 

Vraag 7.

Wordt er gestuurd op samenstelling van bewoners van het AZC?

Antwoord:

Het COA streeft op basis van de bestuursovereenkomst naar een afgewogen samenstelling van de bewonersgroep voor wat betreft herkomst, geslacht, alleenstaanden en gezinnen. Instroom is daarbij altijd bepalend. Het COA verstrekt de gemeente periodiek een overzicht van het aantal asielzoekers die in een bepaalde periode opgevangen zijn.

 

Vraag 8.

Hebben de toenemende incidenten en meldingen ook betrekking op geloofsovertuiging en seksuele geaardheid.

Antwoord:

In de mutaties van de politie en het COA worden deze niet als zodanig gecategoriseerd.

 

Vraag 9.

Is er dagelijkse beveiliging en personeel aanwezig?

Antwoord:

Er is 24 uur per dag toezicht in het azc en de directe omgeving van het azc door beveiliging van het COA. Ook is er dagelijks personeel aanwezig.

 

Vraag 10.

Komt er een meldnummer waar mensen naar toe kunnen bellen bij incidenten en gevoelens van onveiligheid?

Antwoord:

Het azc is direct bereikbaar voor omwonenden. Er is een rechtstreeks telefoonnummer van de receptie bekend gemaakt en mensen kunnen ook persoonlijk bij de receptie melding doen. Ook is er een e-mail adres beschikbaar waarmee de medewerkers van het COA bereikbaar zijn.

 

Vraag 11.

Welke maatregelen worden er genomen om incidenten te voorkomen?

Antwoord:

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijk in een omgeving waar mensen veilig en zorgeloos met elkaar samenleven. Zeker wanneer die mensen uit allerlei verschillende culturen komen, zoals op de opvanglocaties van het COA. Bewoners moeten erop kunnen erop rekenen dat het COA risico’s zoveel mogelijk uitsluit. Bewoners van opvangcentra worden aan dezelfde regels gehouden als Nederlanders.

Het aspect veiligheid is een belangrijk issue voor zowel wijkbewoners als voor de bewoners van het azc. COA-medewerkers bespreken dit ook met bewoners. Indien mensen gevoelens van onveiligheid ervaren dan is het belangrijk om dit ook bij het COA kenbaar te maken.

Er is – zie hiervoor ook het antwoord op vraag 1 – een structureel veiligheids- en casusoverleg tussen verschillende partijen. Daarnaast is er casusoverleg tussen de politie en het COA. De wijkagent is toegewezen aan het AZC. Deze agent bezoekt het AZC meerdere keren per week. Deze overleggen en de afspraken die wij met het COA hebben gemaakt, hebben er in geresulteerd dat het aantal incidenten de laatste maanden sterk is afgenomen.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply