Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen PVA aan B&W over Statushouders

 

Aan de raadsfractie van de Partij Vrij Almelo (PVA) t.a.v. de heer H. de Olde.

 

Geachte heer De Olde,

In deze brief geven wij antwoord op de vragen die u over de huisvesting van asielzoekers met verblijfsvergunning aan ons heeft gesteld.

 

Vraag 1. Hoeveel statushouders telt de gemeente Almelo op dit moment?

Antwoord:

Vanaf het begin van de taakstellingen in 1995, heeft de gemeente Almelo, o.a. in samenwerking met onze plaatselijke woningstichtingen Beter Wonen en St. Joseph, tot nu toe 1153 (peildatum 22 maart 2017) statushouders van eerste zelfstandige huisvesting kunnen voorzien. Na het verkrijgen van de verblijfsstatus heeft de statushouder dezelfde rechten en plichten als iedere andere burger in Nederland en verliest deze het predicaat statushouder en is ook niet meer als zodanig geregistreerd of te traceren. Het is niet aannemelijk dat alle statushouders die zich in de loop der jaren in Almelo hebben gevestigd, nog steeds in Almelo woonachtig zijn. Personen bij wie de tijdelijke status niet is omgezet in een definitieve status, zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. Anderen zijn niet meer woonachtig in Almelo.

 

Vraag 2.

Wat is de taakstelling voor de gemeente Almelo in 2017 en hoeveel statushouders zijn er in 2016 gehuisvest?

Antwoord:

De taakstelling over heel 2016 bedroeg 183 statushouders. Gelet op de voorsprong die de gemeente nog had, heeft zij feitelijk “maar” 40 personen gehuisvest. In de eerste helft van 2017 heeft de gemeente de taak om 55 statushouders te huisvesten. Deze taakstelling is op 3 personen na (peildatum 22 maart 2017) voldaan. Ten tijde van het opstellen van deze brief is de taakstelling voor het 2e halfjaar 2017 nog niet bekend. Deze naar verwachting mogelijk lager uitvallen dan die voor het eerste halfjaar.

 

Vraag 3.

Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders en hoeveel worden er op dit moment gehuisvest?

Antwoord:

Op grond artikel 28 van de Huisvestingswet dragen Burgemeester en Wethouders zorg voor de huisvesting van statushouders in de gemeente, overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling. Voor het tweede deel van uw vraag verwijzen wij naar de beantwoording onder vraag 2.

 

Vraag 4.

Zet het gemeentebestuur zich in voor de huisvesting van extra statushouders? Heeft de gemeente ooit ergens uitgesproken dat zij vindt dat zij teveel statushouders moet huisvesten en dat dat beter elders kan gebeuren?

Antwoord:

Nee, er worden op dit moment geen initiatieven ontplooid om, naast onze wettelijke taakstelling, huisvesting aan éxtra statushouders aan te bieden. Omdat de gemeente Almelo in de afgelopen jaren een enorme voorsprong kende in de huisvesting van statushouders en deze bijna volledig was toe te schrijven aan huisvesting in de particuliere sector, heeft zich een moment voorgedaan, waarop wij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de woningstichtingen hebben verzocht ten aanzien van de huisvesting van statushouders respectievelijk voorlopig even geen statushouders aan de gemeente Almelo te koppelen dan wel een terughoudend toewijzingsbeleid te voeren.

 

Vraag 5.

Hoeveel (procenten) van het aantal statushouders zijn moslim en hoeveel zijn er christen? Zijn er signalen dat er spanningen zijn tussen christenen en moslims?

Antwoord:

De geloofsovertuiging van personen wordt al geruime tijd niet meer in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente vermeld. Mochten zich spanningen tussen christenen en moslims voordoen, dan worden deze in de mutaties van politie en COA niet als zodanig gecategoriseerd (zie ook onze antwoorden op uw brief van 25 januari 2017).

 

Vraag 6.

Wat doet de gemeente om een langere wachtlijst voor andere woningzoekenden te voorkomen? Krijgen statushouders voorrang bij toewijzing van een sociale huurwoning op mensen die langer ingeschreven staan?

Antwoord:

Woningtoewijzing is een taak die de woningstichtingen Beter Wonen en St. Joseph zelfstandig uitvoeren. Gelet op het ontspannen karakter dat de huurwoningenmarkt nog steeds kenmerkt, vond de gemeente het niet nodig het woningtoewijzingsbeleid van de woningstichtingen via een Huisvestingsverordening te sturen. Door hun betrekkelijk grote voorraad goedkope huurwoningen, hebben de woningstichtingen aangeven zowel de reguliere woningzoekende als de statushouder nog steeds binnen een redelijke termijn te kunnen bedienen. Om te voorkomen dat statushouders reguliere woningzoekenden verdringen, krijgen statushouders door een wijziging van de Huisvestingswet per 1 juli 2017 niet meer automatisch voorrang bij woningtoewijzing. Wel blijft het natuurlijk zo, dat de gemeente halfjaarlijks een wettelijke taakstelling krijgt opgelegd waaraan zij moet voldoen.

 

Vraag 7.

Hoe worden woningen toegewezen? En hoe gaat het verder als de statushouder een woning toegewezen heeft gekregen?

Antwoord:

De regievoerder van het COA koppelt binnen 14 dagen na verkrijging van de verblijfsvergunning door de statushouder, deze aan de gemeente. Gemeenten en woningstichtingen hebben daarna 12 weken de tijd om passende huisvesting te regelen, waarbij rekening wordt gehouden met gezinshereniging of met zogenaamde nareizigers. Als de woning is toegewezen kunnen tegelijkertijd zaken als uitkering, werk, huurtoeslag, zorgtoeslag, inrichting van de woning en integratie worden geregeld. De partijen die hierbij samenwerken zijn het COA, Vluchtelingenwerk en de gemeente.

 

Vraag 8.

Hoeveel (Euro)krijgt een vluchtelingengezin (alleenstaande) om hun/zijn toegewezen huis in te richten? Gaat het om een lening?

Antwoord:

In het kader van de bijzondere bijstand kan de gemeente aan gehuisveste statushouders een geldbedrag toekennen voor het inrichten van de woning en voor opknapkosten. Inrichtingskosten worden toegekend op basis van 6% van de bijstandsnorm in de vorm van leenbijstand. Deze wordt over een periode van 3 jaar terugbetaald door middel van een maandelijks te verrekenen bedrag. Opknapkosten worden om niet toegekend. De hoogte daarvan wordt bepaald door het aantal kamers en het aantal bewoners en varieert van € 255 (voor 1 kamer) tot € 510 (voor 5 kamers). Deze regeling is universeel van toepassing op alle inwoners die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

 

Vraag 9.

Hoe verloopt de integratie van de statushouders? Wat wordt er voor statushouders geregeld op gebied van werk, onderwijs, zinvolle dagbesteding etc.?

Antwoord:

De integratie van statushouders verloopt momenteel langs verschillende sporen. Allereerst is er de inburgeringsplicht, waarbij statushouders binnen 3 jaar een inburgeringsexamen afleggen. De kosten daarvan dragen de statushouders zelf door middel van een lening bij DUO (studiefinanciering). Daarnaast krijgen statushouders maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk Almelo om hen wegwijs te maken in de Almelose samenleving en hen in contact te brengen met bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk, verenigingsleven en dagbesteding. Voor de kosten van deze maatschappelijke begeleiding ontvangt de gemeente rijksmiddelen. Met Vluchtelingenwerk Almelo wordt hiertoe jaarlijks een budget-prestatieovereenkomst gesloten. Het Werkplein ondersteunt statushouders op het terrein van werk/werkervaring in het kader van hun reguliere taken. In verband met de in 2015 en 2016 verwachtte omvangrijke instroom van vluchtelingen hebben Rijk en VNG een bestuursakkoord gesloten over een versnelde inburgering, participatie en integratie van statushouders in de gemeenten. Om deze aanpak bij gemeenten te bevorderen zijn extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld. In Almelo worden deze extra middelen ingezet voor een integrale aanpak om statushouders gedurende een periode van 2 jaar (2017/2018) versneld te laten integreren. De kern van deze aanpak is drieledig. Enerzijds wordt ingezet op een vorm van individuele trajectbegeleiding, waarbij belemmeringen op relevante levensgebieden worden aangepakt. Anderzijds worden maatschappelijke partners, bedrijven en burgers betrokken bij een integrale benadering van de statushouders op een aantal onderwerpen, zoals taal(stages), wonen, werk, welzijn, onderwijs en gezondheid.

 

Vraag 10.

Wat zijn de totale kosten voor de gemeente Almelo betreft de vluchtelingenproblematiek?(dus ook t.b.v. asielzoekers en ongewenste vreemdelingen) Gaan de gemeentelijke belastingen omhoog om alle kosten te kunnen blijven betalen?

Antwoord:

Een totaalbedrag voor de gehele vluchtelingenproblematiek is momenteel niet aan te geven. Statushouders maken in principe gebruik van de reguliere dienstverlening. Daarnaast wordt er vanuit incidentele middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld de komende periode (tot 1-1-2019) een extra inspanning gepleegd om er voor te zorgen dat de uitvoering per 1-1- 2019 geborgd kan worden binnen de bestaande middelen. Er vindt geen verhoging plaats van de gemeentelijke belastingen ten gevolge van deze aanpak.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Reactie:

In het concept jaarverantwoording 2016 staat op bladzijde 50 punt 3.4.5. onder het kopje “niet nader te verklaren” (leefbaarheid en veiligheid) een bedrag van 409.112 euro. Op de vraag aan de wethouder (en ambtenaren) waar dit bedrag voor staat kwam als antwoord: We gaan het uitzoeken. De wethouder heeft de aan hem gestelde vraag tot op heden onbeantwoord gelaten.

Harry de Olde

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply