Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording raadsvragen winkelleegstand Almelo

 

Aan raadsfractie PVA

 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 12 mei 2017 stelt u ons een aantal vragen naar aanleiding van het gesprek dat gedeputeerde mevrouw Monique van Haaf heeft gehad met de fractievoorzitters. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Mevrouw van Haaf bevestigt dat leegstandbestrijding hoog op de agenda staat van de Provinciale Staten van Overijssel. Bent u hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Ja, daar zijn wij van op de hoogte.

 

Vraag 2.

Omdat gemeenten niet altijd voldoende zicht hebben op het grote plaatje of dat niet willen vanwege concurrentiemotieven, vindt de provincie dan ook dat zij een actieve rol moet spelen bij de aanpak van winkelleegstand. Is die actieve rol er intussen? Zo ja, hoever is de ontwikkeling van de samenwerking gevorderd?

 

Antwoord:

Wij werken om dit moment veel samen met de provincie op het thema winkelleegstand. De provincie heeft een RetailDeal gesloten met het ministerie van Economische zaken en ondersteunt hiermee lokale stakeholders en gemeenten. Ook gemeenten is gevraagd de RetailDeal te tekenen. De provincie Overijssel stimuleert de lokale aanpak om vitaliteit in winkelgebieden te verbeteren en heeft hiervoor een aanjaagsubsidie van € 10.000,- per gemeente beschikbaar gesteld. Ook worden op dit moment vanuit het provinciale project Stadsbeweging afspraken uitgewerkt om de leegstand in Almelo te verminderen en initiatieven te stimuleren. Eén onderdeel daarvan zijn de Stadscheques (€ 2.500,-) voor lokale initiatieven die bijdragen aan een levendige binnenstad en de vermindering van de leegstand. Wij zullen u hierover binnenkort nader informeren Daarnaast wordt op provinciaal niveau het delen van kennis en ervaring gestimuleerd met praktijkbijeenkomsten en deskundigheidsprogramma met pilotprojecten. Almelo heeft aan de eerste kennisbijeenkomst deelgenomen. Tevens doet Almelo mee met het pilotproject inventarisatie plancapaciteit detailhandelsactiviteiten. De kosten van dit project worden betaald door de provincie, de gemeente Almelo zal een beperkt aantal ambtelijke uren inzetten. De gemeente Almelo gaat 3 juli aanstaande de RetailDeal met het ministerie van Economische zaken tekenen.

 

Vraag 3.

Op de vraag van PVA aan mevrouw van Haaf of zij wist dat de leegstand in Groningen in positieve zin afwijkt van het landelijk gemiddelde bevestigde ze met ja. Tevens vermeld ze dat de provincie Groningen leegstand en herbestemming op creatieve wijze in de stad Groningen heeft aangepakt door een investering te doen van 10 miljoen euro. Bent u of was u hier, net als mevrouw van Haaf op de hoogte van dit positieve gebeuren?

Antwoord:

Ja, daar zijn wij van op de hoogte. De provincie wil de leegstand in centrumgebieden in Overijssel aanpakken door onder andere het inzetten van HerstructureringsMaatschappij Overijssel (HMO) geld. Binnenkort vindt er een eerste gesprek plaats met de HMO. Ook draagt de provincie bij aan de vermindering van leegstand via het project Stadweging en aan de ontwikkeling van het gebied Haven Zuid. Met laatst genoemd project wordt door de herontwikkeling van de binnenstad een forse reductie van het detailhandel vloeroppervlakte uit de markt gehaald.

 

Vraag 4.

De PVA diende op 18 juni 2013 een Motie in om het college opdracht te geven op korte termijn in overleg te treden met verhuurders. Grote leegstaande winkelpanden zouden bijvoorbeeld na een kleine verbouwing in kleinere units kunnen worden opgedeeld zoals in Groningen is gebeurt. Waarom hebt u tot op heden niets gedaan met de (aangenomen) PVA-Motie aanpak leegstand d. d. 18 juni 2013?

Antwoord:

In een raadsbrief van 25 november 2014 (RAAD- 1402527) is de raad geïnformeerd over Stimulering aanpak winkelleegstand binnenstad met vastgoedeigenaren. Er zijn gesprekken gevoerd met eigenaren in de gebieden met de grootste winkelleegstand, namelijk de Grotestraat Noord en de Grotestraat Zuid. In de Grotestraat Noord wordt sindsdien in een aantal leegstaande winkelpanden woonunits gerealiseerd. Ambtelijk vinden er overigens regelmatig gesprekken plaats met eigenaren en makelaars over onder andere toekomstige bestemmingen en huurprijzen.

 

Vraag 5.

Bent u gezien het bovenstaande van plan om op korte termijn in overleg te treden met de provincie Overijsselom de gigantische winkelleegstand (per 1.000 inwoners heeft Almelo in Overijssel de meeste winkelleegstand) nu eindelijk eens aan te pakken?

Antwoord:

Zoals uit voorgaande antwoorden blijkt, zijn wij al in overleg met de provincie en doen we mee aan stimuleringsprojecten van de provincie. Daarnaast werken wij actief samen met Centrum Almelo Aktief in het project De Nieuwe winkelstraat waarin de aanpak van de leegstand een prominente rol speelt. Uw raad is over dit project geïnformeerd tijdens het politiek beraad over de hoofdopgave binnenstad op woensdag 29 maart jongstleden.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris,                                            de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “Beantwoording raadsvragen winkelleegstand Almelo”

  1. Ronald Lubach schreef:

    Simpele oplossing;
    leegstand belasting als het leegstaat, voordeel belasting als er wat in zit. En dan natuurlijk wel goede regels opstellen voor hetgeen er in kan. Slechts een etalage, zoals je zo hier en daar ziet, is natuurlijk geen voordeel waard.
    Daar valt vast wel een wettelijk mogelijk regeltje voor te vinden.

  2. […] Beantwoording raadsvragen winkelleegstand Almelo | Partij Vrij Almelo […]

Leave a Reply