Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen PVA over schriftelijke vragen

 

 

Geachte heer de Olde,

Op 15 juni heeft u schriftelijke vragen gesteld over de beantwoording van schriftelijke vragen. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Het beantwoorden van schriftelijke vragen laat soms (meestal) te lang op zich wachten. Wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord:

Wij verwijzen u voor een toelichting op de verschillende oorzaken hiervan naar de brief die we op 30 mei aan de fractie LAS hebben toegestuurd over dit onderwerp. Voor de volledigheid is deze beantwoording onderaan deze brief opgenomen.

 

Vraag 2.

Hoeveel uur wordt er gemiddeld besteed aan het beantwoorden van een setje schriftelijke vragen?

Antwoord:

Het gemiddeld aantal uren dat besteed wordt aan het beantwoorden van een set vragen, bedraagt ca. 10 tot 12 uur. Binnen die uren wordt er tijd besteed aan de individuele uitwerking van de vragen, collegiale afstemming, administratieve voorbereiding, bespreking met de portefeuillehouder(s) en behandeling in het college van b en w.

 

Vraag 3.

Wat zijn de kosten die hieraan verbonden zijn?

Antwoord:

Uitgaand van een gemiddeld uurtarief van 70 euro maal 10 tot 12 bestede uren, komen de kosten voor de beantwoording van een set vragen op een gemiddelde van 700 tot 840 euro.

 

Vraag 4.

Wordt voor beantwoording van schriftelijke vragen ook geregeld gebruik gemaakt van een externe partij?

Antwoord:

Voor de beantwoording van vragen wordt geen gebruik gemaakt van externe partijen.

 

Vraag 5.

Zo ja, wat zijn de (extra) kosten die aan een externe partij verbonden zijn?

Antwoord:

Gezien het antwoord op vraag 4, worden hiervoor geen extra kosten gemaakt.

 

Wij hopen dat wij uw vragen hiermee voldoende hebben beantwoord.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van AImelo

 

de secretaris,                                          de burgemeester.

 

 

DUPLICAAT

Beantwoording schriftelijke vragen LAS-fractie

 

Geachte heer Kampman,

in uw brief van 24 aprii ji. heeft u vragen gesteid over de beantwoording van schrifteiijke raadsvragen. In deze brief beantwoorden wij deze vragen. In uw brief schrijft u het volgende: In navolging van de opmerkingen van Democraten.Nu, nu ook van de zijde van Lokaal Almelo Samen (LAS) het vriendelijke doch uitdrukkelijke verzoek schriftelijke vragen in de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden. Ons inziens is 30 dagen al een zeer ruime termijn waarin u in staat wordt gesteld schriftelijke vragen te beantwoorden. Overschrijding hiervan is ongewenst, mede omdat u hiermee een goed functioneren van de raad in haar controlerende taak zwaar belemmerd en frustreert. Hoeveel dagen denkt u in vredesnaam nodig te hebben om een paar simpele vragen te beantwoorden?

Wij verzoeken u vriendelijk doch nadrukkelijk, de navolgende schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

LAS heeft hierover de volgende vragen:

1. 24-02-2017 Schriftelijke vragen bedrijventerreinen in Almelo. (open 67 dagen)

2. 13-03-2017 Schriftelijke vragen oninbaar verklaring € 184.400 (open 43 dagen)

3. 15-03-2017 Schriftelijke vragen Mobiliteitsplan Noord-Oost (open 41 dagen)

4. 29-03-2017 Schriftelijke vragen Wet markt en overheid (open 27 dagen)

Antwoord:

We onderschrijven het belang van een tijdige beantwoording van schriftelijke vragen. Na ontvangst van de brief wordt deze naar de afdeling gestuurd, die de vragen het beste kan beantwoorden. De behandelend ambtenaar schrijft vervolgens de antwoordbrief, die daarna wordt behandeld in de vergadering van het college van b en w. Het college van b en w en het management worden wekelijks geïnformeerd over de openstaande raadsvragen en ondernemen actie als de beantwoordingstermijn niet gehaald dreigt te worden. Helaas wordt er niet altijd op tijd actie ondernomen. Dit geldt met name als onvoldoende duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de beantwoording van de vragen. Wij hebben het management opdracht gegeven om eerder in het beantwoordingsproces actie te ondernemen, zodat de beantwoording ook eerder klaar is.

Daarnaast zijn er soms andere redenen, waardoor de beantwoording langer duurt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer we afhankelijk zijn van derden waarmee overleg dient plaats te vinden of waarvan wij informatie moeten ontvangen. Soms moet er ook nader onderzoek plaatsvinden. Het uitgangspunt blijft dat wij uw vragen, conform uw reglement van orde, tijdig beantwoorden. Als dat niet mogelijk is, dan informeren wij u daar over.

Hieronder geven wij per vraag aan waarom de termijn van 30 dagen is overschreden.

1. 24-02-2017 Schriftelijke vragen bedrijventerreinen in Almelo. (open 67 dagen) De beantwoording van deze vragen duurde lang, omdat er in eerste instantie op de ‘afspraken herprogrammering bedrijventerreinen Twente’ geheimhouding lag. Hierover is enige tijd geleden telefonisch contact geweest met de vragensteller, de heer Hammink. Inmiddels is er geen sprake meer van geheimhouding en zijn uw vragen van een reactie voorzien.

2. 13-03-2017 Schriftelijke vragen oninbaar verklaring € 184.400 (open 43 dagen) De reden, dat wij deze vragen niet tijdig beantwoord hebben, is dat het om informatie gaat met een lange historie. Hierdoor was het complex om de juiste informatie, voorzien van duiding, aan u voor te leggen. In onze brief van 13 april vragen wij uitstel voor de beantwoording tot 15 mei. U heeft de beantwoording inmiddels van ons ontvangen.

3. 15-03-2017 Schriftelijke vragen Mobiliteitsplan Noord-Oost (open 41 dagen) In de raadsvergadering van 21 maart jl. heeft de portefeuillehouder aandacht besteed aan deze vragen. Wij hebben gemeend dat met deze bijdrage de vragen beantwoord waren.

4. 29-03-2017 Schriftelijke vragen Wet markt en overheid (open 27 dagen) Op 25 april hebben wij u per brief laten weten dat de beantwoording van deze vragen in verband met het mei-reces, niet binnen de termijn van 30 dagen zou volgen. Op 10 mei jl. heeft u de beantwoording ontvangen.

Wij hopen dat wij uw vragen hiermee voldoende hebben beantwoord.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply