Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Samen tegen Eenzaamheid in Almelo

 

 

Conferentie “Samen tegen Eenzaamheid” in Almelo op  maandag 25 september 2017 om 13.30 uur in het wijkcentrum de SCHELF.

 

Eenzaamheid en sociaal isolement zijn thema’s die de laatste jaren hoog op de maatschappelijke agenda staan. Dit past bij het overheidsbeleid, dat gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Mensen die in een sociaal isolement leven, beschikken niet over een netwerk van familie, vrienden of bekenden die zo nodig mantelzorg of andere vormen van steun bieden. Daarnaast nemen sociaal geïsoleerde ouderen minder deel aan maatschappelijke activiteiten en sociale verbanden. Als zij dan tijdelijk of structureel hulpbehoevend worden, zijn ze volledig aangewezen op professionele hulp. Het wordt dan een maatschappelijk vraagstuk als die hulp uitblijft.

Ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep in Almelo en nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Daar hoort een passend beleid bij in Almelo. Een efficiënte coördinatie op ouderenthema’s en samenhang in beleid zijn daarbij noodzakelijk. Het zou zo moeten zijn dat één wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderen. De aandachtsvelden voor ouderen zijn legio: woonvisie, burgerparticipatie, welzijn, gezondheidsbeleid, sport, economie, winkelaanbod, vrijwilligerswerk, veiligheid, armoedebeleid en eenzaamheid. De PVA zal zich altijd voor deze (grote) groep mensen inspannen.

Er zijn vitale ouderen en minder vitale ouderen, er zijn rijkere ouderen en armere ouderen. Daardoor kunnen de behoeften van ouderen dus ook erg verschillen. De meeste aandacht gaat nu uit naar de kwetsbare groep ouderen (en terecht). Maar de PVA vraagt ook permanente aandacht voor de vitale ouderen. Deze groep staat nog midden in het leven en kan nog veel betekenen voor de samenleving. Het is daarom belangrijk, dat het ouderenbeleid goed wordt ingericht op de verschillende behoeften en wensen van ouderen.

Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen. Dit is een positieve ontwikkeling. Echter het risico van langer zelfstandig wonen is vereenzaming. Ongeveer 25% van de zorgvraag van ouderen heeft eigenlijk te maken met eenzaamheid. De uitkomsten van GGD onderzoek uit 2012 laten zien dat in Almelo 44% van de inwoners boven de 65 jaar matig tot ernstig eenzaam is. Dat is een schrikbarend percentage. Eenzame mensen lopen meer gezondheidsrisico’s, zijn vaker depressief en vaker arm. De PVA zet zich actief in op het vroeg signaleren van eenzaamheid. De gemeente moet als regisseur een actieve rol spelen door verschillende partijen bij elkaar te brengen die actief zijn op gebied van ouderenzorg.

Er rust nog altijd een taboe op het bespreekbaar maken van eenzaamheid in Almelo. Blijkbaar vindt onze verantwoordelijke wethouder het niet zinvol om het taboe van eenzaamheid bespreekbaar te maken. Zij adviseerde om tegen de  PVA motie te stemmen.

 

Almelose Motiemarkt

Op zaterdag 10 juni vond de derde editie van de Almelose Motiemarkt plaats in de Publiekshal van het stadhuis. Ook de Seniorenraad was aanwezig met een stand om o.a. aandacht te schenken aan eenzaamheid onder senioren.

Eenzaamheid is, vooral onder ouderen, een probleem wat in toenemende mate lijkt voor te komen. Maar het is moeilijk om dit goed in kaart te brengen en de daarbij passende oplossingen te bedenken. Dat komt omdat een eenzaam medeburger dat slecht of in het geheel niet toont aan zijn of haar omgeving. Vaak uit schaamte of uit verdriet omdat men het contact met de familie, buren of vrienden door velerlei oorzaken kwijt is geraakt.

Bij ouderen is dat vaak omdat de familie of vrienden door overlijden of verhuizing naar een zorginstelling wegvallen. Kinderen wonen niet altijd in de buurt of zelfs ver weg in het (buiten)land.

De Seniorenraad Almelo wil het probleem proberen in kaart te brengen en daar waar het kan oplossingen bedenken samen met beleidsmakers, de gemeentelijke overheid, zorgorganisaties, welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties. 

 

Onderstaand de door de PVA ingediende Motie tijdens de behandeling van de  Perspectiefnota.

 

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen op 29 juni 2017

Overwegende dat:

 • ouderen tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen;
 • eenzaamheid een factor is dat een sociaal isolement van deze groep bevordert.

Constaterende dat:

 • er geen duidelijk beeld en beleid is dat gericht is op de eenzaamheidsproblematiek;
 • vrijwel geen indicaties meer afgegeven worden voor verzorgingshuizen;
 • in de gezondheidsmonitor GGD Twente eenzaamheid onder ouderen als een groot probleem genoemd wordt;
 • naast sociale eenzaamheid ook emotionele eenzaamheid toeneemt.

Van mening zijnde dat:

 • er meer aandacht moet zijn voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid;
 • eenzaamheid het welzijn van mensen treft;
 • de informatievoorziening over eenzaamheid verbeterd dient te worden;
 • onderkennen, herkennen en erkennen van kwetsbaarheid en de aard en omvang van de problematiek bij kwetsbare ouderen een zaak is van goed opgeleide en ervaren hulpverleners;
 • de gemeente een goede rol kan spelen als initiatiefnemer en regisseur door verschillende partijen bij elkaar te brengen.

Verzoekt het college:

 •  een kwantitatief onderzoek uit te voeren om verborgen eenzaamheid op te sporen onder alle alleenstaanden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd;
 • een signaleringssysteem te ontwikkelen dat moet voorkomen dat mensen onopgemerkt blijven als het slecht met hen gaat. een slimme koppeling van signalen vanuit woningcorporaties, huisartspraktijken, energieleveranciers, waterbedrijven en zorgverzekeraars moet gaan leiden tot een alarmsignaal in het wijkteam.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie 43 Seniorenraad signaleringssysteem eenzaamheid ouderen is tijdens de raadsvergadering van 4 juli aangenomen met 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

 

Stemuitslag motie 43 PVA – Seniorenraad signaleringssysteem eenzaamheid ouderen (2)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply