Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2018
SCHRIFTELIJKE VRAGEN NAAR DE UITVOERING VAN DE OPVANG VAN ZWERFDIEREN IN DE GEMEENTE ALMELO

 

Almelo 2 september 2018

Schriftelijke vragen naar de uitvoering van de gemeente ten aanzien van de opvang van zwerfdieren in de gemeente. Dat is een wettelijke verplichting voor de gemeente.

Onderwerp: Wettelijke taak opvang zwerfdieren

 

Geacht college,

Niet alleen voor de opvang maar ook voor de verzorging van gevonden dieren. Een dier dat binnenkomt als zwerfdier moet tenminste 14 dagen opgevangen worden. Meldt er geen eigenaar, dan wordt de gemeente van rechtswege eigenaar.

Voor Almelo wordt de opvang verzorgd door Dierenasiel ’t Noordbroek in Almelo, behorend tot de landelijke Dierenbescherming. Er wordt o.a. samengewerkt met de Dierenambulance. Almelo heeft een wethouder met dierenwelzijn in de portefeuille en daar zijn we bijzonder trots op.

Partij Vrij Almelo wil van het college weten in hoeverre de uitvoering is ten aanzien van de wettelijke taak en in het bijzonder over de financiële vergoeding. Is die 100 % of een gedeelte daarvan? Daarover worden de volgende schriftelijke vragen gesteld: 

Toelichting bij de vragen:

Gemeenten hebben een wettelijke plicht voor de opvang van zwerfdieren. Gemeenten zijn namelijk wettelijk verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van gevonden dieren die een eigenaar hebben (gehad). Deze gemeentelijke plicht is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en bestaat uit 2 delen:

1e De gemeenten moeten een dier dat binnenkomt als zwerfdier tenminste veertien dagen bewaren, zodat de eigenaar de gelegenheid krijgt het dier op te eisen.

2e Wanneer een eigenaar zich niet meldt, wordt de gemeente van rechtswege eigenaar.

In Almelo verzorgt het Dierenasiel de taak van het opvangen en verzorgen van zwerfdieren voor de gemeente. De uitvoer van deze gemeentelijke en wettelijke taak door de Dierenbescherming brengt uiteraard kosten met zich mee. 

 

Vraag 1

Is het College bekend met de bepaling in het Burgerlijk Wetboek over de wettelijke plicht voor de opvang en verzorging van gevonden dieren?

Vraag 2

Kan het college aangeven of de kosten voor de eerste opvang van zwerfdieren van 14 dagen worden vergoedt en zo ja voor welk percentage?

Vraag 3

Kan het college aangeven of de kosten vanwege het eigenaarschap van rechtswege van zwerfdieren na de eerste 14 dagen worden vergoedt en zo ja voor welk percentage?

Vraag 4

Wie betaald de medische kosten voor zwerfdieren die naar een spoedkliniek moeten worden gebracht? Wie betaald de medische kosten van zwerfdieren die niet in een spoedkliniek worden behandeld?

Vraag 5

Bij welke medische complicaties wordt besloten dat een dier geëuthanaseerd wordt? Op grond van welke overwegingen wordt deze keuze gemaakt? (Overlevingskansen, pijngrens, financiële grens).

Vraag 6

Kan het college aangeven of men wil overgaan tot volledige vergoeding van de wettelijke plicht ten aanzien van opvangen van zwerfdieren? 

Vraag 7

Indien de wettelijke plicht niet voor de volle 100 % wordt vergoed, kan het college dan aangeven wat hiervoor de motivering is?

Vraag 8

Het Noordbroek ontvangt van de gemeente jaarlijks een vaste financiële bijdrage in de kosten van de wettelijke taken van de gemeente. Zijn er afspraken gemaakt als de (wettelijk) gemaakte kosten de financiële bijdrage overschrijden?

Vraag 9

Hoe hoog is de bijdrage? Hoe wordt die bijdrage berekend? Graag ontvangen wij een financieel overzicht.

 

Graag zouden wij de vragen beantwoord willen zien,

 

Met vriendelijke groet,

Harry de Olde

Hans van der Burg

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN INZAKE MELDING EN HANDHAVING BIJ DIERENMISHANDELING EN -VERWAARLOZING

 

Almelo 2 september 2018

Schriftelijke vragen inzake melding en handhaving bij dierenmishandeling en -verwaarlozing

 

Geacht college,

Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat er slecht met dieren wordt omgegaan. Veel mensen hebben ook zelf een huisdier of houden gewoon van dieren. Mensen willen dat politiek vertaald zien en terecht! Ook dieren hebben rechten. Sinds het oprichten van onze partij is dierenwelzijn een speerpunt geweest en dat zal altijd zo blijven. Helaas blijft dit thema actueel. 

De Partij Vrij Almelo vindt dat de bestrijding van dierenmishandeling en- verwaarlozing te weinig prioriteit krijgt. De pakkans is bijzonder klein en de straffen zijn veel te laag. De dierenbeulen kunnen jaren hun gang gaan met het mishandelen en het verwaarlozen van dieren voordat er wordt ingegrepen.

De Partij Vrij Almelo wil dat er meer prioriteit wordt gegeven aan het opsporen, vervolgen en het bestraffen van dierenmishandeling, temeer omdat er een nauwe relatie bestaat tussen huiselijk geweld en de mishandeling van dieren.

 

Inleiding vragen:

Het zien of vermoeden van dierenmishandeling en –verwaarlozing kan gemeld worden via meldnummer 144.

Naar aanleiding van een aantal klachten die de fractie van de Partij Vrij Almelo kreeg, hebben wij een melding gemaakt via het meldnummer 144. Na het indienen van de melding volgde een bevestiging dat de klachten worden onderzocht en dat terugkoppeling zal plaatsvinden.

De terugkoppeling vond helaas niet plaats.

 

Gezien het vorenstaande stelt de Partij Vrij Almelo de volgende schriftelijke vragen:

Vraag 1.

Is er een systeem waarbij dierenwelzijnsorganisaties via 144 worden betrokken bij meldingen over dierenmishandeling en verwaarlozing?

Vraag 2.

Hoe staat het ervoor met het opleiden en het inzetten van (Almelose) opsporingsambtenaren die zijn gespecialiseerd in dierenwelzijn?

Vraag 3.

Is het college met de Partij Vrij Almelo eens dat het melden en handhaven van dierenwelzijn te wensen overlaat en dat er een daadkrachtig systeem dient te komen waarin snelle opsporing en handhaving centraal staan?

Vraag 4.

Hoe is de situatie van dierenleed en dierenmishandeling in Almelo?

Vraag 5.

Hoe vaak wordt er dierenleed en dierenmishandeling geregistreerd door Almelose diereninstellingen zoals de dierenbescherming, dierenambulance, dierenartsen en door gemeentelijke instellingen zoals BOA’s?

Vraag 6.

Om wat voor soorten dierenleed en dierenmishandeling gaat het? (Graag een overzicht per categorie en aantal keren dat het voorkomt.)

Vraag 7.

Welke dieren worden in Almelo mishandeld?

Vraag 8.

Hoeveel en welke huisdieren, landbouwdieren en vrij levende dieren zijn in de periode 2016/2017 mishandeld en/of gedumpt? (Hierbij graag de aantallen aangeven per jaar.)

 

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien,

 

Harry de Olde

Hans van der Burg

 

wetten.nl – Regeling – Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling

 

 

19-06-2018

Beantwoording schriftelijke vragen Albardastraat Aadorp

Geachte heer De Olde,

Namens de raadsfractie van Partij Vrij Almelo hebt u op 29 mei 2018 vragen gesteld over de eventuele vestiging van Poolse werknemers in een pand aan de Albardastraat 24 in Aadorp. U stelt hierover de volgende vragen:

 

1. Is de gemeente Almelo op de hoogte van wat er nu gaande is?

Reactie: Wij hebben in de afgelopen dagen van verschillende verontruste buurtbewoners bezwaarschriften ontvangen tegen de door ons verleende omgevingsvergunning om kozijnen aan te brengen in het pand. Onze toezichthouder is ter plekke geweest om te controleren of werd voldaan aan de verleende vergunning. De kozijnen zijn geplaatst in overeenstemming met de verleende vergunning. Op dit moment vinden er geen andere werkzaamheden plaats in het pand. Er is geen sprake van een overtreding.

 

2. Is er een bouwvergunning afgegeven voor het plaatsen van ramen in zowel de noord als zuidgevel? Beide gevels liggen in het gezichtsveld vanaf de openbare weg waar dus een vergunning voor afgegeven moet zijn.

Reactie: Op 20 maart 2018 is er een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van zowel de noord- als de zuidgevel van het pand.

 

3. Bent u als gemeente Almelo er ook van op de hoogte dat er in het gebouw 16 units gerealiseerd worden voor huisvesting Poolse inwoners? Aangezien er meerdere personen in het verleden het pand hadden willen kopen maar bij navraag (bestemmingsplan winkel / detailhandel) wijzigingen ervan niet aan de orde was.

Reactie: De vergunninghouder heeft meerdere malen bij de gemeente geïnformeerd naar de bestemming van het pand. Voor aankoop van het pand heeft hij gevraagd of het pand mocht worden gebruikt voor anti-kraakbewoning. Hierop heeft hij een bevestigend antwoord gekregen. Voor verlening van de vergunning is door hem aangegeven dat nog niet volledig duidelijk was wat het gebruik van het pand zou worden. Het gebruiken van het pand voor de huisvesting van arbeidsmigranten kan niet gelijk gesteld worden met anti-kraak bewoning. Huisvesting van arbeidsmigranten moet worden aangemerkt als wonen en op grond van het bestemmingplan is dit niet toegestaan. Wanneer de eigenaar het pand hiervoor wenst te gebruiken zal daar eerst een vergunning voor moeten worden aangevraagd. Bij de beoordeling van deze aanvraag zullen alle belangen worden afgewogen voordat er een positief of negatief besluit wordt genomen.

 

4. Heeft u als gemeente Almelo indien er een vergunning afgegeven is deze ingrijpende handeling met een behoorlijk effect op de buurt en de gemeenschap wel kenbaar gemaakt aan de directe omwonenden zeker gezien er dan ook planschade zal ontstaan?

Reactie: Zoals onder punt 2 is aangegeven is er alleen een vergunning verleend voor het wijzigen van de gevels. Volgens de tekeningen zouden er intern geen wijzigingen zijn in het pand. Gezien het feit dat het wijzigen van de kozijnen past binnen het bestemmingsplan is er voor dat onderdeel geen sprake van planschade.

 

5. Heeft u als gemeente Almelo dit ook kenbaar gemaakt aan Plaatselijk Belang Aadorp (PBA), zeker gezien de onrust die nu al gaande is. (informatieve bijeenkomst belanghebbenden) gezien het om huisvesting gaat?

Reactie: De verleende vergunning is gezien het feit dat er alleen sprake was van het wijzigen van kozijnen op de wettelijk voorgeschreven manier bekend gemaakt, digitaal en in het Almelo’s Weekblad. Voor ons was er geen reden om aan te nemen dat dit tot grote onrust zou leiden. Daarnaast is het nog steeds allereerst de verantwoordelijkheid van degene die iets wil ondernemen in de omgeving om omwonenden daarover te informeren. De ontstane onrust is voor zowel voor vergunninghouder als de portefeuillehouder aanleiding geweest om een gesprek te voeren over de situatie. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. In het gesprek is nogmaals aan vergunninghouder aangegeven wat het toegestane gebruik is van het pand op grond van het bestemmingsplan. Bij een afwijkend gebruik zal een vergunning moeten worden aangevraagd. Een samenvatting van dit gesprek is telefonisch gegeven aan onder andere Plaatselijk Belang Aadorp.

 

6. 16 units, 16 auto’s enig idee hoeveel lawaai dit gaat geven bij omwonenden? Aangezien de directe overbuurman er nog geen twee auto’s mag neerzetten en indien hij dit wel doet er meteen handhaving in actie komt en krijgt de directe overbuurman onmiddellijk een boete. (meerdere waarschuwingen gekregen).

Reactie: Zoals eerder al aangegeven is ons niet bekend dat het pand gebruikt gaat worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten en is dit gebruik ook in strijd met het bestemmingsplan. Op het moment dat wij dit constateren dan zal hier handhavend tegen worden opgetreden.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

12-06-2018

Beantwoording schriftelijke vragen PVA over rattenoverlast

Geachte heer De Olde, In uw brief van 3 mei stelt u een aantal vragen over rattenoverlast. Deze vragen beantwoorden wij als volgt:

Vraag 1.

Bewoners hebben dit jaar reeds de ongediertebestrijding dienst erbij gehaald voor de rattenoverlast, ondanks dat er 40 ratten werden gevangen blijkt dit niet afdoende te werken. Is het college bekend met de problemen met ratten in (dit deel van) de wijk?

Antwoord:

Het probleem in de straat Marquette is niet bekend bij Twente Milieu die in opdracht van de gemeente de rattenbestrijding uitvoert. Op basis van uw brief heeft de milieucontroleur wel navraag gedaan in de straat. Indien uw contactpersoon niet is benaderd, vragen wij uw contactpersoon contact op te nemen met Twente Milieu (tel 0900 85201110).)

 

Vraag 2.

Zijn er elders in de gemeente eveneens problemen met ratten in woonwijken?

Antwoord:

De aanwezigheid van ratten is een gegeven en zij vormen door hun aanwezigheid, in verband met het verspreiden van ziektes, een probleem. Vanaf 1 januari 2017 is de wetgeving veranderd en mogen wij alleen in zeer uitzonderlijke situaties nog gebruik maken van vergif omdat de ratten resistent werden door het gebruik van vergif. Daarnaast kwam het vergif in de voedselketen. Dit zorgt ervoor dat we de wijze waarop we ratten bestrijden hebben moeten aanpassen. Door Twente Milieu wordt in de plaagdierenbeheersing gewerkt volgens de landelijke norm IPM (Integrated Pest Management). Deze wijze van bestrijding zorgt ervoor dat we vaker op een adres komen dan voorheen. Het aantal meldingen is daarom niet maatgevend. Wij zijn ons ervan bewust dat het voor de volksgezondheid van groot belang is dat we de ratten zo effectief en efficiënt mogelijk bestrijden.

 

Vraag 3.

Wat is het beleid van de gemeente in het kader van overlast door ratten aldaar (tot nu toe geweest)? En met welk effect?

Antwoord:

Tot 1 januari 2017 maakten we voor de bestrijding veelvuldig gebruik van vergif. Omdat dat alleen nog in zeer uitzonderlijke situaties gebruikt mag worden, maken we nu gebruik van vallen en zullen er in de toekomst waarschijnlijk vallen in de riolen worden geïnstalleerd. Daarmee worden nu proeven uitgevoerd. Het is nog onduidelijk wat hiervan precies het effect is en wat de financiële consequenties zijn.

 

Vraag 4.

Het vermoeden bestaat dat het onderhoud en de ligging van het riool een van de oorzaken zijn van de problemen met ratten in en nabij de genoemde locatie. Is het college van burgemeester en wethouders bereid het riool door een professioneel bedrijf te laten inspecteren?

Antwoord:

Indien er een vermoeden is dat het riool stuk is, maken we in Almelo gebruik van het roken van het riool door een professioneel bedrijf. Bij een opdracht voor een dergelijke inspectie wordt altijd gekeken naar de kosten, de wijze waarop het riool is opgebouwd en of het naar alle waarschijnlijkheid een probleem is op het hoofdriool, of bij de bewoner, het bedrijf c.q. de woningbouwvereniging. De kosten worden dan ook navenant verdeeld. Wij zijn derhalve met in achtneming van de kostenverdeling in principe bereid om een rioolinspectie uit te voeren.

 

Vraag 5.

In het kader van de volksgezondheid is het in ieders belang dat waar er een probleem is met ratten, dit wordt opgelost. Welke acties gaat de gemeente ondernemen om de rattenoverlast in de openbare ruimte te bestrijden?

Antwoord:

Het bestrijden van ratten is een gezamenlijke opgave van bewoners, woningbouwverenigingen, bedrijven en gemeenten. Als gemeente hebben wij Twente Milieu opdracht gegeven om de ratten op gemeentelijk grondgebied actief te bestrijden en zetten wij op onze kosten vallen op het grondgebied van bewoners. Bewoners, bedrijven en woningbouwverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de riolering op hun eigen grondgebied. Indien bewoners, bedrijven of de woningbouwverenigingen bij aanwezigheid van muizen en ratten de aanwijzingen van de gemeente voor het vervangen of repareren van het riool op eigen grondgebied niet of onvoldoende opvolgen, zijn wij gemachtigd om in het algemeen belang bestuursdwang toe te passen.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO BETREFT: BOUWWERKZAAMHEDEN ALBARDASTRAAT 24 AADORP

Geacht college,

Kennelijk gaat er weer iets mis binnen onze gemeenschap Aadorp. Wederom worden wij benaderd door een aantal bewoners die de schrik van hun leven hebben gekregen. Wat is er aan de hand.

Het voormalige winkelpand aan de Albardastraat 24 aan het kanaal in Aadorp waarvan de bestemming al jarenlang winkel en detailhandel is, of was? blijkt nu verbouwd te worden om er 16 units te realiseren waarin (mogelijk) Polen gehuisvest worden. In de gevels van het pand aan de noordzijde evenals aan de zuidzijde worden allemaal gaten gezaagd waarin ramen geplaatst worden. Enkele bewoners zijn verhaal gaan halen maar zij werden er niets wijzer van omdat de Polen die ermee bezig zijn niet duidelijk aan kunnen geven wat er gaande is, en wat er in gevestigd word.

Uiteindelijk bleek toch iemand er iets meer over te kunnen vertellen. Het pand wat nu het aanzicht van een Bordeel krijgt met al die ramen, blijkt inderdaad verbouwd te worden om er arbeidsmigranten te huisvesten.

16 kamers betekend 16 inwoners en 16 auto’s waar de buurt niet over geïnformeerd is. De Bom lijkt te barsten indien dit werkelijk klopt. Zeker de eerste buren eromheen gezien de verkoopwaarde van de woningen die zal dalen. (planschade)

 

Wij hebben de volgende vragen:

 

 1. Is de gemeente Almelo op de hoogte van wat er nu gaande is?

 

 1. Is er een bouwvergunning afgegeven voor het plaatsen van ramen in zowel de noord als zuidgevel? Beide gevels liggen in het gezichtsveld vanaf de openbare weg waar dus een vergunning voor afgegeven moet zijn.

 

 1. Bent u als gemeente Almelo er ook van op de hoogte dat er in het gebouw 16 units gerealiseerd worden voor huisvesting Poolse inwoners? Aangezien er meerdere personen in het verleden het pand hadden willen kopen maar bij navraag (bestemmingsplan winkel / detailhandel) wijzigingen ervan niet aan de orde was.

 

 1. Heeft u als gemeente  Almelo indien er een vergunning afgegeven is deze ingrijpende handeling met een behoorlijk effect op de buurt en de gemeenschap wel kenbaar gemaakt aan de directe omwonenden zeker gezien er dan ook planschade zal ontstaan?

 

 1. Heeft u als gemeente Almelo dit ook kenbaar gemaakt aan Plaatselijk Belang Aadorp (PBA), zeker gezien de onrust die nu al gaande is. (informatieve bijeenkomst belanghebbenden) gezien het om huisvesting gaat?

 

 1. 16 units, 16 auto’s enig idee hoeveel lawaai dit gaat geven bij omwonenden? Aangezien de directe overbuurman er nog geen twee auto’s mag neerzetten en indien hij dit wel doet er meteen handhaving in actie komt en krijgt de directe overbuurman onmiddellijk een boete. (meerdere waarschuwingen gekregen).

 

Wij zouden graag per omgaande geïnformeerd worden over wat er nu gaande is met het pand aan de Albardastraat 24 te Aadorp. De direct omwonenden en belanghebbenden hebben recht dit zo snel mogelijk te weten, indien deze ingrijpende actie impact en planschade teweeg zal brengen.

 

Namens Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

Schriftelijke vragen rattenoverlast in Almelose huizen

 

Inwoners van meerdere straten in de Almelose wijken doen meldingen van rattenoverlast. De beesten zouden naar boven kruipen door gaten in verouderde rioleringsbuizen. 

 

Dat er meer ratten rondsnuffelen in de Almelose wijken dan gebruikelijk, staat vast. We merken dat de overlast van ratten een groeiend probleem is. Misschien heeft het met het klimaat te maken – we hebben niet zo’n strenge winter gehad. Of wordt de overlast veroorzaakt door rondslingerend afval in tuinen en op straat? De gemeente zou dan meer moeten controleren op zwerfafval. Het blijft koffiedik kijken, maar we noteren meer rattenoverlast dan gebruikelijk. Bij een bewoner was de overlast wel heel extreem: ratten liepen door het huis. We zijn bij de bewoner op bezoek geweest naar wat het kon zijn. Toen bleek dat de riolering in de tuin van de woning kapot was. De riolering is intussen gerepareerd, maar de ratten verdwijnen niet.

Ratten vormen een aanzienlijk gezondheidsrisico voor mensen en huisdieren. Ziekten die ze over kunnen brengen zijn onder meer salmonella, de ziekte van Weil, E-coli en TBC. Ratten dragen ook vlooien, mijten en teken bij zich en kunnen acute allergische reacties veroorzaken. Landelijk neemt het aantal meldingen van rattenoverlast toe, (zie beantwoording Kamervragen over het bericht “overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast ratten”). Rattenoverlast leidt tot Kamervragen 

Mensen zullen zich meestal direct bij de gemeente melden als ze een rat zien en niet bij een politieke partij nemen wij aan. Dan is het toch wel typerend dat we geluiden binnenkrijgen van rattenoverlast. Dan leeft er iets.

Onlangs kreeg de Partij Vrij Almelo een melding binnen van overlast van ratten in de wijk Schelfhorst.

 

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen aan het (demissionair) college.

 

Vraag 1.

Bewoners hebben dit jaar reeds de ongediertebestrijdingdienst erbij gehaald voor de rattenoverlast, ondanks dat er 40 ratten werden gevangen blijkt dit niet afdoende te werken.

Is het college bekend met de problemen met ratten in (dit deel van) de wijk?

 

Vraag 2.

Zijn er elders in de gemeente eveneens problemen met ratten in woonwijken?

 

Vraag 3.

Wat is het beleid van de gemeente in het kader van overlast door ratten aldaar (tot nu toe geweest)? En met welk effect?

 

Vraag 4.

Het vermoeden bestaat dat het onderhoud en de ligging van het riool een van de oorzaken zijn van de problemen met ratten in en nabij de genoemde locatie. Is het college van burgemeester en wethouders bereid het riool door een professioneel bedrijf te laten inspecteren?

 

Vraag 5.

 

In het kader van de volksgezondheid is het in ieders belang dat waar er een probleem is met ratten, dit wordt opgelost. Welke acties gaat de gemeente ondernemen om de rattenoverlast in de openbare ruimte te bestrijden?

 

Zou u deze vragen op korte termijn kunnen beantwoorden?

 

Namens de fractie van de Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde

 

 

MONDELINGE VRAGEN PVA TEN BEHOEVE VAN HET “VRAGENHALFUURTJE” OP DINSDAG 13-02-2018

Voor ieder een luisterend oor, daar staan wij voor!

 

Betreft:  omgevingsvergunning Peppellaan 37 Aadorp

 

Geacht college,

De Dart en Biljart vereniging Quick aan de Peppellaan 37 Aadorp bestaat dit jaar 25 jaar waarvan ze in de laatste 6 jaar in het Aahoes waren gehuisvest. 80% van de leden en alle Darters zijn mee verhuisd naar de Peppellaan vanwege de bestuurlijke perikelen en de onvrede bij het Aahoes die er nu nog is! Een Club die zichzelf kan onderhouden door de kosten samen te delen met Broodje bij de Brug.

 

Volgens de PVA ziet de actuele situatie er als volgt uit:

Er zijn verzoeken tot handhaving ingediend door enkele personen, om de omgevingsvergunning tegen te houden inzake exploitatie Broodje bij de Brug.

Er zijn bezwaarschriften ingediend door Broodje bij de Brug en er zijn uitkomsten van een akoestische rapport. De afzuiginstallatie is tot twee maal toe aangepast op verzoek van de gemeente met de nodige kosten die dit met zich meebracht. Dit is gecontroleerd door twee ambtenaren en goed bevonden na de tweede aanpassing.

Er zijn diverse controles uitgevoerd op reukklachten door een milieuambtenaar tijdens het in bedrijf en er zijn geen klachten gesignaleerd. We vragen ons af hoe serieus de handhavingsverzoeken betiteld kunnen worden.

We vragen ons af wat er verandert voor de individuen die handhavingsverzoeken hebben ingediend (met mogelijk een ander belang) indien Broodje bij de Brug geen omgevingsvergunning krijgt. Immers de Dart en Biljart vereniging mogen ook gebruik maken van dezelfde keuken binnen de afgegeven drank en horecavergunning. En zijn netto meer uren open als Broodje bij de Brug.

We vragen ons af wat de reden is van het college en de bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen die overigens dan ook bij de eigenaren terecht zal komen om er extra druk op te zetten, met een kadastrale inschrijving inzake de WKPB ( wet kenbaarheid publieke beperkingen ) en pleiten ervoor om eerst de uitkomsten van de bezwaarschriften commissie af te wachten. Dit omdat dit delict volgens ons van dien aard is dat er geen noodzaak voor een dwangsom is.

Volgens ons is de consequentie van het niet afgeven van de omgevingsvergunning aan Broodje bij de Brug helder. Er ligt namelijk een petitie klaar waarin alle leden aangeven nooit meer terug willen keren naar het Dorpshuis.

 

Onze vragen zijn:

1. In welke mate is het college op de hoogte van deze situatie ook wat betreft de handhavingsverzoeken?

2. Waarom legt het college nu een drangsom op?

3. Wat wil het college met deze handelwijze in en met Aadorp bereiken?

 

Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

31 januari 2018

VOORSTEL AAN DE RAAD ONDERWERP HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE

 

 

Voor de uitvoering van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage is vanaf 2017 structureel minder geld beschikbaar. In 2017 is de Huishoudelijke Hulp Toelage nog ongewijzigd voortgezet. Om de voortzetting van de Huishoudelijke Hulp Toelage na 2017 te kunnen beoordelen, is de regeling geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is het voorstel uitsluitend voor de doelgroep mantelzorgers de Huishoudelijke Hulp Toelage in stand te houden.

 

De COSBO Adviesraad heeft grote problemen met het voorstel inzake de HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage).

Het College van B&W stelt namelijk voor om de HHT-regeling voort te zetten voor de doelgroep mantelzorgers en met betrekking tot de andere doelgroepen wordt voorgesteld de regeling per 1 april 2018 te beëindigen.

Uiteraard zijn wij een voorstander om de regeling voor te zetten voor mantelzorgers, maar wij wijzen pertinent het voornemen af om de regeling voor andere doelgroepen te beëindigen. Met name voor de senioren met een beperkt budget  en personen met een beperking is deze regeling van groot belang.

Juist in een periode waar  de senioren langer in hun huis moeten blijven wonen is deze regeling van onmisbare waarde.  Langer thuis te blijven wonen,  maar dan wel met voldoende  voorzieningen op het gebied van mobiliteit, zorg en huishoudelijke hulp.

 

We doen dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad van Almelo niet akkoord te gaan met de beëindiging  van de regeling voor senioren en personen met een beperking .

 

Niet akkoord en tegen het voorstel van het college stemden: Minima Partij, Leefbaar Almelo, GroenLinks en Partij Vrij Almelo (PVA)

 

Reactie PVA,

Steeds meer mensen kunnen het niet meer vatten wat er met de zorg gebeurd. Wat eens zo geweldig was, is nu een ramp. Vooral ouderen begrijpen helemaal niet meer wat er aan de hand is. Ze zijn bang en raken in de put.

Ze hebben er genoeg van. De angst om niet meer verzorgd te worden, de angst om uit huis of verzorgingstehuis te moeten, de angst om alleen te zitten zonder geregelde verpleging, de angst voor de financiën en ga zo maar door.

De mensen storten hun hart uit, elke week opnieuw. Elke week nieuwe vragen, verdriet, angst en zorgen hoe het verder moet met hun zorg en hulp. Je probeert ze gerust te stellen en zaken uit te leggen, maar de laatste tijd weet ik het zelf af en toe ook niet meer waar het heen moet.

Het college stelt namelijk voor de regeling voor de doelgroep Mantelzorgers voort te zetten en die van andere doelgroepen per 1 april te beëindigen.

Het afschaffen van de HHT regeling heeft grote gevolgen voor cliënten die niet zonder huishoudelijke hulp kunnen en gebruik maken van deze regeling als aanvulling op hun indicatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat de indicatie ontoereikend is om het huishouden op orde te houden.

Juist in een periode waar senioren langer in huis moeten blijven wonen is deze regeling van onmisbare waarde. Maar dan wel met voldoende voorzieningen op het gebied van mobiliteit, zorg en huishoudelijke hulp.

 

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

25-01-2018

MOTIE PARTIJ VRIJ ALMELO (PVA) – SIGNALERINGSSYSTEEM EENZAAMHEID OUDEREN

De Stichting COSBO in samenwerking met Almelo Sociaal en Coalitie Erbij organiseerde de conferentie “Samen tegen Eenzaamheid” in Almelo op maandag 25 september 2017 in Wijkcentrum de Schelf.

 

Geachte raadsleden,

In deze brief reageren wij op de PVA-motie ‘Seniorenraad – signaleringssysteem eenzame ouderen’. Met deze motie verzoekt u ons door middel van een kwantitatief onderzoek verborgen eenzaamheid op te sporen onder alleenstaande ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Vervolgens ziet u graag een signaleringssysteem dat moet voorkomen dat mensen onopgemerkt blijven als het slecht met hen gaat. Het signaleringssysteem is eerder in de raad aan de orde gekomen Bij de behandeling van de programmabegroting 2016 zijn door de raad ook vragen gesteld over een signaleringssysteem voor ouderen.

In een brief van 19 april 2016 zijn deze vragen uitgebreid beantwoord door het college. Geconcludeerd werd dat dit initiatief niet nodig is vanwege de huisbezoeken die al werden uitgevoerd door Scoop en het screenen van alle patiënten van huisartsen van 70 jaar en ouder door middel van een vragenlijst. Als er sprake is van kwetsbaarheid gaat een wijkverpleegkundige of een praktijkondersteuner op huisbezoek en wordt er gekeken naar eventuele vervolgstappen. De huisartsenpraktijken houden contact met de sociale wijkteams en andere organisaties. Delen van zorg

Wij willen benadrukken dat wij met u de aandacht voor eenzaamheid delen. Wij zien eenzaamheid als een maatschappelijk probleem dat breed voorkomt onder de bevolking, in alle leeftijden en in alle huishoudens. De cijfers van de meest recente Gezondheidsmonitor 2016 van de GGD Twente onderstrepen dit. Daaruit blijkt dat 44% van de volwassen Almeloërs zich matig, ernstig of zeer ernstig eenzaam voelt. Bij ouderen is dit iets vaker dan bij de jongere leeftijdsgroepen: resp. 46% en 43%. Van de ouderen zegt 2% zich zeer ernstig eenzaam te voelen tegenover 4% van de jongere groepen. Aanpak van eenzaamheid Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem met een grote gelaagdheid. Er is niet één doelgroep, niet één signaleringsmethodiek en niet één aanpak aan te wijzen.

Gelukkig bestaat er in onze gemeente al een brede waaier aan activiteiten, die inspelen op het voorkomen, signaleren en aanpakken van sociaal isolement. Te denken valt hierbij aan particuliere initiatieven zoals De Zonnebloem en Stichting Bak en Praat. Naar aanleiding van een conferentie over eenzaamheid in Almelo georganiseerd door de stichting COSBO Almelo en Almelo Sociaal (27 september jl.) gaan wij binnenkort in gesprek om initiatieven uit de Almelose samenleving verder te verkennen. Ook onze subsidiepartners zijn actief op het voorkomen, signaleren en aanpakken van sociaal isolement. Bijvoorbeeld met de maatjesprojecten van Humanitas Twente, de welzijnsactiviteiten van Scoop en De Klup, de transformatieopgave om een laagdrempelige dagopvang te ontwikkelen in de wijken.

Activiteiten, die het gevoel van eenzaamheid kunnen verminderen, maar de beleving van eenzaamheid is uiteraard voor ieder mens weer anders. Een effectieve werkwijze om de meest geïsoleerde inwoners op te sporen via intermediairs (bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen) en uit hun isolement te bewegen is in Almelo ontwikkeld en zelfs wetenschappelijk beproefd: de Geluksroute. Deze inwoners, die chronisch ziek zijn en in een sociaal isolement zitten, gaan samen met een getrainde consulent aan de slag om passies te ontdekken. Daarna volgt de stap waarin ze bezig gaan met een activiteit die aansluit bij die passie. De consulent kijkt of daar extra steun bij nodig is, in de vorm van een maatje en/of een klein activiteitenbudget. De projectleiding van de Geluksroute wordt uitgevoerd door De Klup, die daarbij steeds meer professionals betrekt.

In relatie tot de oproep in de motie willen we tot slot expliciet stilstaan bij de signaleringsfunctie, die de Almelose huisartsen al jarenlang vervullen op het gebied van eenzaamheid onder ouderen. Menzis gaat in zijn contractafspraken met huisartsen deze functie de komende jaren verder intensiveren via de inkoopmodule Integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Concreet betekent dit dat de huisartsen via een praktijkondersteuner Ouderen gefaciliteerd worden om de kwetsbare ouderen in hun praktijk op te sporen, de problemen te inventariseren en daarbij de juiste begeleiding te organiseren. Bij deze aanpak worden ook de gemeentelijke toegangsmedewerkers en andere professionals zoals de maatschappelijk werkers en de ouderenadviseurs betrokken.

Wij zijn van mening dat de module Integrale zorg voor kwetsbare ouderen te beschouwen is als een adequaat signaleringssysteem voor eenzame ouderen. Wij zijn van plan om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten om de opgespoorde ouderen het beste aanbod te kunnen aanbieden. Conclusie Het door u verzochte kwantitatieve onderzoek en het behorende signaleringssysteem zijn onderdelen van brede aanpak die al gaande is in Almelo.

In een extra onderzoek of signaleringssysteem zien wij geen noodzaak, maar wel een lastenverzwaring. Wij willen u daarom voorleggen om de huidige aanpak als dekkend te beschouwen.

 

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester, F.W. van Ardenne A.J. Gerritsen

 

28-05-2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO BETREFT: BOUWWERKZAAMHEDEN ALBARDASTRAAT 24 AADORP

Geacht college,

Kennelijk gaat er weer iets mis binnen onze gemeenschap Aadorp. Wederom worden wij benaderd door een aantal bewoners die de schrik van hun leven hebben gekregen. Wat is er aan de hand.

Het voormalige winkelpand aan de Albardastraat 24 aan het kanaal in Aadorp waarvan de bestemming al jarenlang winkel en detailhandel is, of was? blijkt nu verbouwd te worden om er 16 units te realiseren waarin (mogelijk) Polen gehuisvest worden. In de gevels van het pand aan de noordzijde evenals aan de zuidzijde worden allemaal gaten gezaagd waarin ramen geplaatst worden. Enkele bewoners zijn verhaal gaan halen maar zij werden er niets wijzer van omdat de Polen die ermee bezig zijn niet duidelijk aan kunnen geven wat er gaande is, en wat er in gevestigd word.

Uiteindelijk bleek toch iemand er iets meer over te kunnen vertellen. Het pand wat nu het aanzicht van een Bordeel krijgt met al die ramen, blijkt inderdaad verbouwd te worden om er arbeidsmigranten te huisvesten.

16 kamers betekend 16 inwoners en 16 auto’s waar de buurt niet over geïnformeerd is. De Bom lijkt te barsten indien dit werkelijk klopt. Zeker de eerste buren eromheen gezien de verkoopwaarde van de woningen die zal dalen. (planschade)

 

Wij hebben de volgende vragen:

 

 1. Is de gemeente Almelo op de hoogte van wat er nu gaande is?

 

 1. Is er een bouwvergunning afgegeven voor het plaatsen van ramen in zowel de noord als zuidgevel? Beide gevels liggen in het gezichtsveld vanaf de openbare weg waar dus een vergunning voor afgegeven moet zijn.

 

 1. Bent u als gemeente Almelo er ook van op de hoogte dat er in het gebouw 16 units gerealiseerd worden voor huisvesting Poolse inwoners? Aangezien er meerdere personen in het verleden het pand hadden willen kopen maar bij navraag (bestemmingsplan winkel / detailhandel) wijzigingen ervan niet aan de orde was.

 

 1. Heeft u als gemeente  Almelo indien er een vergunning afgegeven is deze ingrijpende handeling met een behoorlijk effect op de buurt en de gemeenschap wel kenbaar gemaakt aan de directe omwonenden zeker gezien er dan ook planschade zal ontstaan?

 

 1. Heeft u als gemeente Almelo dit ook kenbaar gemaakt aan Plaatselijk Belang Aadorp (PBA), zeker gezien de onrust die nu al gaande is. (informatieve bijeenkomst belanghebbenden) gezien het om huisvesting gaat?

 

 1. 16 units, 16 auto’s enig idee hoeveel lawaai dit gaat geven bij omwonenden? Aangezien de directe overbuurman er nog geen twee auto’s mag neerzetten en indien hij dit wel doet er meteen handhaving in actie komt en krijgt de directe overbuurman onmiddellijk een boete. (meerdere waarschuwingen gekregen).

 

Wij zouden graag per omgaande geïnformeerd worden over wat er nu gaande is met het pand aan de Albardastraat 24 te Aadorp. De direct omwonenden en belanghebbenden hebben recht dit zo snel mogelijk te weten, indien deze ingrijpende actie impact en planschade teweeg zal brengen.

 

Namens Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

03-05-2018

Schriftelijke vragen rattenoverlast in Almelose huizen

 

Inwoners van meerdere straten in de Almelose wijken doen meldingen van rattenoverlast. De beesten zouden naar boven kruipen door gaten in verouderde rioleringsbuizen. 

 

Dat er meer ratten rondsnuffelen in de Almelose wijken dan gebruikelijk, staat vast. We merken dat de overlast van ratten een groeiend probleem is. Misschien heeft het met het klimaat te maken – we hebben niet zo’n strenge winter gehad. Of wordt de overlast veroorzaakt door rondslingerend afval in tuinen en op straat? De gemeente zou dan meer moeten controleren op zwerfafval. Het blijft koffiedik kijken, maar we noteren meer rattenoverlast dan gebruikelijk. Bij een bewoner was de overlast wel heel extreem: ratten liepen door het huis. We zijn bij de bewoner op bezoek geweest naar wat het kon zijn. Toen bleek dat de riolering in de tuin van de woning kapot was. De riolering is intussen gerepareerd, maar de ratten verdwijnen niet.

Ratten vormen een aanzienlijk gezondheidsrisico voor mensen en huisdieren. Ziekten die ze over kunnen brengen zijn onder meer salmonella, de ziekte van Weil, E-coli en TBC. Ratten dragen ook vlooien, mijten en teken bij zich en kunnen acute allergische reacties veroorzaken. Landelijk neemt het aantal meldingen van rattenoverlast toe, (zie beantwoording Kamervragen over het bericht “overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast ratten”). Rattenoverlast leidt tot Kamervragen 

Mensen zullen zich meestal direct bij de gemeente melden als ze een rat zien en niet bij een politieke partij nemen wij aan. Dan is het toch wel typerend dat we geluiden binnenkrijgen van rattenoverlast. Dan leeft er iets.

Onlangs kreeg de Partij Vrij Almelo een melding binnen van overlast van ratten in de wijk Schelfhorst.

 

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen aan het (demissionair) college.

 

Vraag 1.

Bewoners hebben dit jaar reeds de ongediertebestrijdingdienst erbij gehaald voor de rattenoverlast, ondanks dat er 40 ratten werden gevangen blijkt dit niet afdoende te werken.

Is het college bekend met de problemen met ratten in (dit deel van) de wijk?

Vraag 2.

Zijn er elders in de gemeente eveneens problemen met ratten in woonwijken?

Vraag 3.

Wat is het beleid van de gemeente in het kader van overlast door ratten aldaar (tot nu toe geweest)? En met welk effect?

Vraag 4.

Het vermoeden bestaat dat het onderhoud en de ligging van het riool een van de oorzaken zijn van de problemen met ratten in en nabij de genoemde locatie. Is het college van burgemeester en wethouders bereid het riool door een professioneel bedrijf te laten inspecteren?

Vraag 5.

In het kader van de volksgezondheid is het in ieders belang dat waar er een probleem is met ratten, dit wordt opgelost. Welke acties gaat de gemeente ondernemen om de rattenoverlast in de openbare ruimte te bestrijden?

Zou u deze vragen op korte termijn kunnen beantwoorden?

 

Namens de fractie van de Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde

 

MONDELINGE VRAGEN PVA TEN BEHOEVE VAN HET “VRAGENHALFUURTJE” OP DINSDAG 13-02-2018

Voor ieder een luisterend oor, daar staan wij voor!

 

Betreft:  omgevingsvergunning Peppellaan 37 Aadorp

 

Geacht college,

De Dart en Biljart vereniging Quick aan de Peppellaan 37 Aadorp bestaat dit jaar 25 jaar waarvan ze in de laatste 6 jaar in het Aahoes waren gehuisvest. 80% van de leden en alle Darters zijn mee verhuisd naar de Peppellaan vanwege de bestuurlijke perikelen en de onvrede bij het Aahoes die er nu nog is! Een Club die zichzelf kan onderhouden door de kosten samen te delen met Broodje bij de Brug.

 

Volgens de PVA ziet de actuele situatie er als volgt uit:

Er zijn verzoeken tot handhaving ingediend door enkele personen, om de omgevingsvergunning tegen te houden inzake exploitatie Broodje bij de Brug.

Er zijn bezwaarschriften ingediend door Broodje bij de Brug en er zijn uitkomsten van een akoestische rapport. De afzuiginstallatie is tot twee maal toe aangepast op verzoek van de gemeente met de nodige kosten die dit met zich meebracht. Dit is gecontroleerd door twee ambtenaren en goed bevonden na de tweede aanpassing.

Er zijn diverse controles uitgevoerd op reukklachten door een milieuambtenaar tijdens het in bedrijf en er zijn geen klachten gesignaleerd. We vragen ons af hoe serieus de handhavingsverzoeken betiteld kunnen worden.

We vragen ons af wat er verandert voor de individuen die handhavingsverzoeken hebben ingediend (met mogelijk een ander belang) indien Broodje bij de Brug geen omgevingsvergunning krijgt. Immers de Dart en Biljart vereniging mogen ook gebruik maken van dezelfde keuken binnen de afgegeven drank en horecavergunning. En zijn netto meer uren open als Broodje bij de Brug.

We vragen ons af wat de reden is van het college en de bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen die overigens dan ook bij de eigenaren terecht zal komen om er extra druk op te zetten, met een kadastrale inschrijving inzake de WKPB ( wet kenbaarheid publieke beperkingen ) en pleiten ervoor om eerst de uitkomsten van de bezwaarschriften commissie af te wachten. Dit omdat dit delict volgens ons van dien aard is dat er geen noodzaak voor een dwangsom is.

Volgens ons is de consequentie van het niet afgeven van de omgevingsvergunning aan Broodje bij de Brug helder. Er ligt namelijk een petitie klaar waarin alle leden aangeven nooit meer terug willen keren naar het Dorpshuis.

 

Onze vragen zijn:

1. In welke mate is het college op de hoogte van deze situatie ook wat betreft de handhavingsverzoeken?

2. Waarom legt het college nu een drangsom op?

3. Wat wil het college met deze handelwijze in en met Aadorp bereiken?

 

Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

31 januari 2018

VOORSTEL AAN DE RAAD ONDERWERP HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE

 

 

Voor de uitvoering van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage is vanaf 2017 structureel minder geld beschikbaar. In 2017 is de Huishoudelijke Hulp Toelage nog ongewijzigd voortgezet. Om de voortzetting van de Huishoudelijke Hulp Toelage na 2017 te kunnen beoordelen, is de regeling geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is het voorstel uitsluitend voor de doelgroep mantelzorgers de Huishoudelijke Hulp Toelage in stand te houden.

 

De COSBO Adviesraad heeft grote problemen met het voorstel inzake de HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage).

Het College van B&W stelt namelijk voor om de HHT-regeling voort te zetten voor de doelgroep mantelzorgers en met betrekking tot de andere doelgroepen wordt voorgesteld de regeling per 1 april 2018 te beëindigen.

Uiteraard zijn wij een voorstander om de regeling voor te zetten voor mantelzorgers, maar wij wijzen pertinent het voornemen af om de regeling voor andere doelgroepen te beëindigen. Met name voor de senioren met een beperkt budget  en personen met een beperking is deze regeling van groot belang.

Juist in een periode waar  de senioren langer in hun huis moeten blijven wonen is deze regeling van onmisbare waarde.  Langer thuis te blijven wonen,  maar dan wel met voldoende  voorzieningen op het gebied van mobiliteit, zorg en huishoudelijke hulp.

 

We doen dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad van Almelo niet akkoord te gaan met de beëindiging  van de regeling voor senioren en personen met een beperking .

 

Niet akkoord en tegen het voorstel van het college stemden: Minima Partij, Leefbaar Almelo, GroenLinks en Partij Vrij Almelo (PVA)

 

Reactie PVA,

Steeds meer mensen kunnen het niet meer vatten wat er met de zorg gebeurd. Wat eens zo geweldig was, is nu een ramp. Vooral ouderen begrijpen helemaal niet meer wat er aan de hand is. Ze zijn bang en raken in de put.

Ze hebben er genoeg van. De angst om niet meer verzorgd te worden, de angst om uit huis of verzorgingstehuis te moeten, de angst om alleen te zitten zonder geregelde verpleging, de angst voor de financiën en ga zo maar door.

De mensen storten hun hart uit, elke week opnieuw. Elke week nieuwe vragen, verdriet, angst en zorgen hoe het verder moet met hun zorg en hulp. Je probeert ze gerust te stellen en zaken uit te leggen, maar de laatste tijd weet ik het zelf af en toe ook niet meer waar het heen moet.

Het college stelt namelijk voor de regeling voor de doelgroep Mantelzorgers voort te zetten en die van andere doelgroepen per 1 april te beëindigen.

Het afschaffen van de HHT regeling heeft grote gevolgen voor cliënten die niet zonder huishoudelijke hulp kunnen en gebruik maken van deze regeling als aanvulling op hun indicatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat de indicatie ontoereikend is om het huishouden op orde te houden.

Juist in een periode waar senioren langer in huis moeten blijven wonen is deze regeling van onmisbare waarde. Maar dan wel met voldoende voorzieningen op het gebied van mobiliteit, zorg en huishoudelijke hulp.

 

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

25-01-2018

MOTIE PARTIJ VRIJ ALMELO (PVA) – SIGNALERINGSSYSTEEM EENZAAMHEID OUDEREN

De Stichting COSBO in samenwerking met Almelo Sociaal en Coalitie Erbij organiseerde de conferentie “Samen tegen Eenzaamheid” in Almelo op maandag 25 september 2017 in Wijkcentrum de Schelf.

 

Geachte raadsleden,

In deze brief reageren wij op de PVA-motie ‘Seniorenraad – signaleringssysteem eenzame ouderen’. Met deze motie verzoekt u ons door middel van een kwantitatief onderzoek verborgen eenzaamheid op te sporen onder alleenstaande ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Vervolgens ziet u graag een signaleringssysteem dat moet voorkomen dat mensen onopgemerkt blijven als het slecht met hen gaat. Het signaleringssysteem is eerder in de raad aan de orde gekomen Bij de behandeling van de programmabegroting 2016 zijn door de raad ook vragen gesteld over een signaleringssysteem voor ouderen.

In een brief van 19 april 2016 zijn deze vragen uitgebreid beantwoord door het college. Geconcludeerd werd dat dit initiatief niet nodig is vanwege de huisbezoeken die al werden uitgevoerd door Scoop en het screenen van alle patiënten van huisartsen van 70 jaar en ouder door middel van een vragenlijst. Als er sprake is van kwetsbaarheid gaat een wijkverpleegkundige of een praktijkondersteuner op huisbezoek en wordt er gekeken naar eventuele vervolgstappen. De huisartsenpraktijken houden contact met de sociale wijkteams en andere organisaties. Delen van zorg

Wij willen benadrukken dat wij met u de aandacht voor eenzaamheid delen. Wij zien eenzaamheid als een maatschappelijk probleem dat breed voorkomt onder de bevolking, in alle leeftijden en in alle huishoudens. De cijfers van de meest recente Gezondheidsmonitor 2016 van de GGD Twente onderstrepen dit. Daaruit blijkt dat 44% van de volwassen Almeloërs zich matig, ernstig of zeer ernstig eenzaam voelt. Bij ouderen is dit iets vaker dan bij de jongere leeftijdsgroepen: resp. 46% en 43%. Van de ouderen zegt 2% zich zeer ernstig eenzaam te voelen tegenover 4% van de jongere groepen. Aanpak van eenzaamheid Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem met een grote gelaagdheid. Er is niet één doelgroep, niet één signaleringsmethodiek en niet één aanpak aan te wijzen.

Gelukkig bestaat er in onze gemeente al een brede waaier aan activiteiten, die inspelen op het voorkomen, signaleren en aanpakken van sociaal isolement. Te denken valt hierbij aan particuliere initiatieven zoals De Zonnebloem en Stichting Bak en Praat. Naar aanleiding van een conferentie over eenzaamheid in Almelo georganiseerd door de stichting COSBO Almelo en Almelo Sociaal (27 september jl.) gaan wij binnenkort in gesprek om initiatieven uit de Almelose samenleving verder te verkennen. Ook onze subsidiepartners zijn actief op het voorkomen, signaleren en aanpakken van sociaal isolement. Bijvoorbeeld met de maatjesprojecten van Humanitas Twente, de welzijnsactiviteiten van Scoop en De Klup, de transformatieopgave om een laagdrempelige dagopvang te ontwikkelen in de wijken.

Activiteiten, die het gevoel van eenzaamheid kunnen verminderen, maar de beleving van eenzaamheid is uiteraard voor ieder mens weer anders. Een effectieve werkwijze om de meest geïsoleerde inwoners op te sporen via intermediairs (bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen) en uit hun isolement te bewegen is in Almelo ontwikkeld en zelfs wetenschappelijk beproefd: de Geluksroute. Deze inwoners, die chronisch ziek zijn en in een sociaal isolement zitten, gaan samen met een getrainde consulent aan de slag om passies te ontdekken. Daarna volgt de stap waarin ze bezig gaan met een activiteit die aansluit bij die passie. De consulent kijkt of daar extra steun bij nodig is, in de vorm van een maatje en/of een klein activiteitenbudget. De projectleiding van de Geluksroute wordt uitgevoerd door De Klup, die daarbij steeds meer professionals betrekt.

In relatie tot de oproep in de motie willen we tot slot expliciet stilstaan bij de signaleringsfunctie, die de Almelose huisartsen al jarenlang vervullen op het gebied van eenzaamheid onder ouderen. Menzis gaat in zijn contractafspraken met huisartsen deze functie de komende jaren verder intensiveren via de inkoopmodule Integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Concreet betekent dit dat de huisartsen via een praktijkondersteuner Ouderen gefaciliteerd worden om de kwetsbare ouderen in hun praktijk op te sporen, de problemen te inventariseren en daarbij de juiste begeleiding te organiseren. Bij deze aanpak worden ook de gemeentelijke toegangsmedewerkers en andere professionals zoals de maatschappelijk werkers en de ouderenadviseurs betrokken.

Wij zijn van mening dat de module Integrale zorg voor kwetsbare ouderen te beschouwen is als een adequaat signaleringssysteem voor eenzame ouderen. Wij zijn van plan om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten om de opgespoorde ouderen het beste aanbod te kunnen aanbieden. Conclusie Het door u verzochte kwantitatieve onderzoek en het behorende signaleringssysteem zijn onderdelen van brede aanpak die al gaande is in Almelo.

In een extra onderzoek of signaleringssysteem zien wij geen noodzaak, maar wel een lastenverzwaring. Wij willen u daarom voorleggen om de huidige aanpak als dekkend te beschouwen.

 

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester, F.W. van Ardenne A.J. Gerritsen

 

 

01-02-2018

Beantwoording schriftelijke vragen PVA over statushouders

Geachte heer De Olde,

U heeft ons vragen gesteld over statushouders in Almelo. Bijgaand treft u de beantwoording aan.

1. Hoeveel statushouders heeft Almelo de afgelopen vijf jaar gehuisvest, hoeveel van hen zijn er inmiddels uit Almelo vertrokken en hoeveel zijn er vanuit andere gemeenten naar Almelo verhuisd?

Antwoord: Informatie over de huisvesting van statushouders in een gemeente wordt door de rijksoverheid bijgehouden, waarbij u per gemeente per maand kunt volgen wat de wettelijke taakstelling is en in welke mate deze is gerealiseerd. Ook voor de gegevens van de gemeente Almelo verwijzen wij u graag naar de website van de rijksoverheid:

Taakstelling huisvesting vergunninghouders, eerste helft 2018

Taakstelling huisvesting vergunninghouders, tweede helft 2018

Vragen 2 tot en met 11:

2. Hoeveel na-reizigers zijn er in het kader van gezinshereniging de afgelopen vijf jaar achter in Almelo gehuisveste statushouders aangekomen?

3. Kunt u ons een overzicht geven van de statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar heeft gehuisvest, uitgesplitst bij voorkeur naar wijkniveau? Zo nee, waarom niet?

4. Hoeveel procent van de statushouders die de afgelopen vijf jaar in Almelo zijn gehuisvest en die nog steeds in de gemeente wonen, woont momenteel in een sociale huurwoning?

5. Hoeveel geld heeft de gemeente Almelo de afgelopen vijf jaar uitgegeven aan bijstandsuitkeringen, huis en inrichtingskosten, toeslagen en leningen ten behoeve van de statushouders?

6. Hoeveel statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar gehuisvest heeft en nog steeds in de gemeente wonen, ontvangen op dit moment een uitkering?

7. Hoeveel procent bedraagt dit van de totale groep statushouders die de gemeente de afgelopen vijf jaar gehuisvest heeft en nog steeds in de gemeente woont?

8. Hoeveel van hen verrichten momenteel een tegenprestatie voor hun bijstandsuitkering?

9. Hoeveel procent van de groep statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar heeft gehuisvest en nog steeds in de gemeente wonen beheerst de Nederlandse taal voldoende om probleemloos mee te komen in de samenleving?

10. Hoeveel van de in Almelo gehuisveste statushouders zijn de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij criminele daden? En hoeveel waren er hiervan illegaal in Almelo?

11. Hoeveel van de in Almelo gevestigde statushouders hebben de afgelopen vijf jaar bij de gemeente aangegeven vakantie te vieren in het land van herkomst? Hoeveel statushouders hebben dat niet aangegeven en zijn toch gegaan?

Antwoord vragen 2 tot en met 11:

Met betrekking tot meer specifieke zaken als gezinshereniging, plek en soort huisvesting, bijstand, taalniveau, vakantieaanvragen en criminele activiteiten registreren en monitoren wij geen specifieke gegevens. Statushouders behoren na vestiging in Almelo tot reguliere inwoners van onze stad. Over de door u gevraagde gegevens beschikken wij niet. Verder merken wij op dat wij bij de toepassing van regelingen in het kader van bijstand geen onderscheid maken naar specifieke groepen. Voor statushouders in de bijstand gelden dezelfde rechten en plichten, die voor alle bijstandsgerechtigden gelden. Dit is ook van toepassing op eventuele op te leggen sancties.

Met betrekking tot vraag 10 merken wij op dat statushouders per definitie legaal in Almelo verblijven. .

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter