Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2014

MOTIE PVA: PROTESTDEMONSTRATIE TEGEN ARMEENS HERDENKINGSMONUMENT IN ALMELO

23-09-2014

BEANTWOORDING VRAGEN RAADSFRACTIES MODELVERORDENINGEN JEUGDWET EN WMO 2015

question-mark-96286_640

 

Geachte raadsleden,

In de voorbereiding op het politiek beraad van 23 september 2014 heeft u de door de VNG opgestelde modelverordeningen Jeugdwet en Wmo 2015 toegestuurd gekregen. Deze modelverordeningen hebben als basis gediend voor het nu voorliggende concept “Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet gemeente Almelo 2015”. Naar aanleiding van uw op- en aanmerkingen of voorstellen tot wijziging, zal de verordening waar nodig en gewenst worden bijgesteld en zal deze aan uw raad op 28 oktober ter besluitvorming worden voorgelegd.

Op 23 september zal in het politiek beraad een toelichting worden gegeven op de totstandkoming van de conceptverordening en de keuzes die daarbij gemaakt zijn. Daarnaast zal nader worden ingegaan op de vragen die verschillende raadsfracties al schriftelijk hebben gesteld. Hieronder worden de meer algemene vragen schriftelijke beantwoord. Vragen die hieronder niet beantwoord worden, worden meegenomen in de presentatie op 23 september.

Algemene vragen raadsfracties

Door verschillende fracties zijn vragen gesteld met betrekking tot de toegang en toeleiding tot voorzieningen en onder andere het waarborgen van de privacy. Voor de toeleiding en toegang geldt in het algemeen dat de procedure (melding, onderzoek en besluit) nader wordt beschreven in de Beleidsregels. Naast vragen met betrekking tot de toegang en toeleiding zijn er nog vragen gesteld die wel met de decentralisaties te maken hebben maar minder met de inhoud van de Verordening. Deze vragen zullen we uiteraard beantwoorden maar dan meer in het licht van de algemene opgave die ons voor 2015 te wachten staat. In het politiek beraad van 23 september zal na de toelichting op de verordening en de beantwoording van vragen ook worden ingegaan.

Toeleiding en toegang.

Hoe staat het met de realisatie van het plan om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk verschillende hulpverleners bij een gezin over de vloer komen? (CDA) De toegang en toeleiding naar de verschillende voorzieningen vindt plaats via het sociale wijk- of stedelijk team. Deze teams werken volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. De regisseur ziet er op toe dat hulpverlening binnen het gezin zo adequaat mogelijk wordt ingezet.

Indicatiestelling

Hoe verloopt de indicatiestelling concreet? Wat is wiens rol en verantwoordelijkheid? Wij zien dit graag zo concreet mogelijk uitgewerkt en toegelicht. (CDA) Welke procedureregels gelden hiervoor? (LAS) De volledige uitwerking volgt in de beleidsregels. Hierbij worden de in de Wmo 2015 genoemde stappen in het proces (melding, onderzoek,besluitvorming) nader uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met de in de wet genoemde termijnen (na melding maximaal 6 weken de tijd voor onderzoek en vervolgens maximaal 2 weken voor de besluitvorming indien een individuele of maatwerkvoorziening wordt aangevraagd).

Professionaliteit Jeugdwet

Hoe professioneel zijn de ambtenaren? Gaan we als gemeentes veel werken met professionele deskundige personen? (LAS) De Jeugdwet zelf is hierover heel helder: het college moet de deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening waarborgen. Daarnaast worden bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld hierover. We moeten dus wel werken met professionele deskundige personen en bij de samenstelling van de sociale wijkteams wordt hiermee rekening gehouden. Jeugdwet: Doet de gemeente zelf de aanbestedingen, beoordelingen van klanten mbt (jeugd)zorg of gaat een extern bureau dit doen (uitbesteding)? (LAS) De aanbesteding van de voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en de gedecentraliseerde Awbz-voorzieningen (Wmo 2015) wordt gezamenlijk met de andere Twentse gemeenten (Samen14) gedaan. De toeleiding naar en de toegang tot voorzieningen wordt geregeld via de sociale wijkteams en het stedelijk team en gemeente, maar deels ook via huisartsen, jeugdartsen en specialisten (bijvoorbeeld als het gaat om jeugd-ggz)

Privacy cliënten

Hoe wil het college de privacy van de cliënten bij het gebruik van persoonsgegevens waarborgen? Wie krijgen toegang tot de persoonsgegevens? (D’66) Hoe zit het met de bescherming van cliënten bij de inzet van de nieuwe wijkteams?Wat mogen de wijkteams wel / niet registreren, hoe wordt dat geborgd en hoe kan dat worden gecontroleerd? (CDA) In hoofdstuk 7 van de Jeugdwet en hoofdstuk 5 van de Wmo 2015 zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegeven (privacy) en de verwerking van deze gegevens. De bepalingen in beide wetten moeten worden gevolgd. Daarnaast hebben we te maken met de uitwisseling van medische gegevens waarop de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst van toepassing is (met onder andere het medisch beroepsgeheim). De privacy van cliënten is dan ook voldoende gewaarborgd.

Sociale netwerk

Wanneer onderneemt de gemeente (Wmo) actie wanneer blijkt dat mensen met een beperking geen hulp krijgen van buurtgenoten of familie (dit werkt echt niet in een 24 uurs maatschappij)? (PVA) De gemeente moet mensen met beperkingen compenseren als na onderzoek blijkt dat zij geen beroep kunnen doen op het sociale netwerk. Deze compensatie kan bestaan uit een algemene of een maatwerkvoorziening.

Weigeren ondersteuning

Wat gaat het college doen met probleemgezinnen die hulpverleners de deur wijzen? (PVA) Door zichtbaar te zijn in de wijken, met sociale wijkteams, verwachten wij zicht te krijgen op en contact te krijgen met deze gezinnen waardoor het vertrouwen kan worden gewonnen en deze gezinnen wellicht, na enige aandrang, hulp accepteren. Als de veiligheid (binnen het gezin of voor de leefomgeving) in het geding is, wordt het accepteren van hulpverlening verplicht gesteld.

Bezwaar en beroep

Tijdens een bezwaar- en beroepscommissie zouden onafhankelijke juristen de zaak moeten behandelen. Nu wil het nog wel eens voorkomen dat juristen van buurgemeenten het bezwaar en beroep voorzitten, en deze zijn niet onafhankelijk maar hebben een indirect belang bij de gemeente Almelo. (PVA) De bezwaarschriftencommissie is onafhankelijk; de leden hebben geen, zelfs geen indirect belang, bij de gemeente Almelo en zijn volkomen gericht op het juridisch zo zuiver mogelijk adviseren van het college over de behandelde bezwaarschriften. De consulent Wmo zou tijdens een bezwaar- en beroepscommissie aanwezig moeten zijn (tenzij deze een echte gegronde reden heeft dat hij/zij verhinderd is). Dit in verband met verweerwoord tussen cliënt en consulent Wmo. Wordt de consulent vervangen door een andere consulent van de gemeente kan er tijdens een mondeling bezwaar en beroep verwarring ontstaan omdat de plaatsvervanger niet altijd inhoudelijk de zaak goed kent. (PVA) Bij de behandeling van het bezwaarschrift gaat het er om dat de regels goed zijn geïnterpreteerd en de procedures juist zijn gevolgd. Uit de schriftelijke verslaglegging van de consulent moet dit
blijken. Als de weergave van het gesprek goed is, moet iedere consulent in staat zijn het genomen besluit toe te lichten. Indien bij de behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat de verslaglegging niet juist is geweest, moet de consulent daarop worden gewezen door een leidinggevende.

Overige vragen

Compensatieregeling Compensatieregeling hoge zorgkosten. Voorheen Rijk, per 1 januari 2015 gemeentelijke fondsen. Graag toelichting op hoe de compensatie hoge zorgkosten geregeld is, danwel gaat worden in Almelo. (CDA) Compensatie via minimabeleid, wordt niet opgenomen in verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 In aansluiting hierop: hoe gaan we in Almelo om met de (effecten van) de stapeling aan maatregelen die het Kabinet voorstaat? Mede in het licht van het stopzetten van bijvoorbeeld de WTCG (wet tegemoetkoming chronisch zieken) en het stopzetten van de Compensatie voor het verplicht eigen risico. (CDA) Stapeling van effecten voor lagere inkomensgroepen beperkt via minimabeleid. In het stelsel van eigen bijdragen wordt reeds rekening gehouden met het voorkomen van stapeling van effecten; er geldt een maximale eigen bijdrage die kan worden opgelegd als meerdere voorzieningen bijvoorbeeld in het kader van de Wmo, Jeugdhulp en Wet langdurige zorg worden ontvangen. Dat is de reden dat wij als gemeente voor de inning van de eigen bijdrage en ouderbijdrage zijn aangewezen op het CAK.

Kortingspercentage

Het gemiddelde kortingspercentage voor de regio Twente is 19 %. Voor de gemeente Almelo betekent dit een tekort van 450.000 euro. Heeft het College al een voorstel hoe hiermee om te gaan. (CDA) Het opvangen een mogelijk tekort op de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015 maakt deel uit van de begrotingsbehandeling.

Wajongers

Wat gebeurt er met Wajongers bij wie het recht op Wajong vervalt en dan met name de groep die niet in aanmerking komt voor de WWB? (CDA) Mensen die nu een Wajong-uitkering hebben, behouden na 1 januari 2015 deze uitkering. Tevens beoordeelt UWV iedereen met een Wajong-uitkering op arbeidsvermogen. Alle Wajongers blijven ook na deze beoordeling bij UWV. Er worden geen Wajongers overgedragen naar gemeenten. Er is sprake van een onderscheid tussen ‘duurzaam geen arbeidsvermogen en wel arbeidsvermogen’ De Wajong wordt vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. UWV beoordeelt of iemand recht heeft op Wajong. Is dat het geval dan zorgt het UWV voor de activering. Is dit niet het geval dan kan de betreffende jongere een beroep doen op bijstand in het kader van de Participatiewet. De gemeente is dan verantwoordelijk voor activering en begeleiding naar werk. Dit valt binnen het uitvoeringsprogramma 2015.

Participatiewet

Stapelingsmonitor Is deze ook ingezet in de gemeente Almelo? Zo ja, in hoeverre kunnen de resultaten van deze monitor nu een bijdrage leveren in Almelo aan het “een gezin, een plan” uitgangspunt? (CDA) De stapelingsmonitor wordt gebruikt voor het bepalen van de inrichting van de sociale wijkteams. De sociale wijkteams worden daar ingezet waar het beroep en druk op voorzieningen het hoogst is. De sociale wijkteams gaan werken volgens het principe “één gezin, één plan, één regisseur” (regisseursmodel). Decentralisaties Dag LAS heeft verder nog vragen naar aanleiding van De Decentralisaties Dag (georganiseerd door Rijk en VNG) Inspireren en informeren: de Decentralisaties Dag Hoe ligt het al of niet integraal organiseren van de decentralisaties binnen Almelo? Het integraal organiseren van de taken die we over krijgen is voor ons de centrale opgave. Met de wijkteams richten we ons op een integrale aanpak voor gezinnen. In de praktijk betekent dit dat de wijkteamregisseur integraal (en niet verkokerd)_met het gezin in gesprek gaat en met het gezin de eigen kracht en ondersteuningbehoefte van het gezin bepaalt. Indien nodig wordt een
ondersteuningsplan op maat met het gezin opgesteld. Worden er al pilots gedraaid? De gemeente draait diverse pilots. Een aantal voorbeelden: – Wijkteam Sluitersveld: deze pilot is gericht op ondersteuning van ouders met kinderen.
Hierin werken Jarabee, Mee, Bureau Jeugdzorg en Zorgaccent met elkaar samen. – Topteam Ossenkoppelerhoek: Dit team richt zich op bewonersondersteuning van alle bewoners. Hiertoe werken de wijkverpleegkundige, consulent bijstand en opbouwwerker nauw samen. – Gezinscoaches: hulpverleners uit de tweede lijn werken nauw samen om de ondersteuningsbehoefte in gezinnen te bepalen en deze vorm te geven. – Slimme clusters: Welzijnswerk, maatschappelijkwerk en de jeugdgezondheidszorg werken nauw samen met het onderwijs om binnen het onderwijs vroegtijdig te signaleren en jongeren ondersteuning te bieden. Kan dit document (verschenen na de Decentralisaties Dag) als basisdocument gebruikt worden voor de vervolgafspraken? Dit document vormt een mooie kapstok voor onze opgave en zullen we als zodanig gebruiken.

Vragen over de modelverordeningen

Status modelverordeningen. Wat is de status van de modelverordeningen? Worden de verordeningen een op een overgenomen of worden daarin wijzigingen aangebracht? (D’66) De teksten van de modelverordeningen zijn gebruikt als voorbeeld en daar waar mogelijk geheel of gedeeltelijk overgenomen. Doordat er in Almelo is gekozen voor één verordening voor zowel de Jeugdwet als de Wmo 2015 konden de modelverordeningen niet één op één worden overgenomen. De volgorde van de artikelen moest hierdoor worden gewijzigd en vanwege de leesbaarheid van de teksten is er soms gekozen voor een andere bewoording.

Woonplaatsbeginsel

In Almelo kennen we een aantal bovenregionale voorzieningen, geldt hiervoor ook het woonplaatsbeginsel? Graag nadere toelichting op het woonplaatsbeginsel, adres ouders, verhuizingen van ouders, gebruik van een voorziening buiten de woonplaats, etc. (CDA) In principe geldt dat de gemeente waar de ouder belast met het gezag woonplaats heeft, verantwoordelijk is voor de jeugdige. Bij verhuizing van de ouder belast met het gezag naar een andere gemeente moet deze gemeente de verantwoordelijkheid voor de jeugdige overnemen. Soms is echter de werkelijke verblijfplaats van de jeugdige bepalend: bijvoorbeeld als er sprake is van instellingsvoogdij of als de ouder(s) belast met het gezag in het buitenland verblijven of de verblijfplaats niet bekend is. Voor de bovenregionale voorzieningen die we in Almelo kennen, geldt in het algemeen dat daar waar deze worden ingezet voor jeugdigen waarvan de ouder belast met het gezag niet in Almelo
woonachtig is, Almelo niet verantwoordelijk is voor de jeugdige. Een groter risico lopen we ten aanzien van jeugdigen die in instellingen buiten Almelo verblijven: niet altijd is even goed geregistreerd waar de jeugdigen vandaan komen. Hierdoor is op dit moment niet bekend voor hoeveel jeugdigen de gemeente Almelo verantwoordelijk is in het kader van de Jeugdwet. Onafhankelijk vertrouwenspersoon Jeugdwet: Wordt een onafhankelijke vertrouwenspersoon van buiten aangetrokken of is het de bedoeling dat een ambtenaar hiervoor aangesteld wordt? (LAS) De vertrouwenspersoon moet onafhankelijk zijn van de gemeente, jeugdhulpaanbieders, de gecertificeerde instellingen en het AMHK. Deze persoon kan per definitie geen ambtenaar zijn. Bij algemene maatregel van bestuur worden overigens nog nadere regels gesteld ten aanzien van taken, bevoegdheden en bijbehorende verplichtingen van de vertrouwenspersoon. Overigens is de facultatieve bepaling uit de modelverordening Jeugdwet niet opgenomen in de voorliggende verordening omdat de plicht voor het college om te zorgen voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon rechtsreeks voortvloeit uit de Jeugdwet.

Zorgkantoor en pgb

Hoeveel invloed heeft het zorgkantoor in de keuze voor het al dan niet verstrekken van een pgb? (Nu leggen zorgkantoren het advies van het CIZ nog wel eens naast zich neer en gaan hun eigen weg)? (PVA) Geen enkele invloed; wij bepalen voor de voorzieningen waarvoor wij verantwoordelijk zijn of er al dan niet een pgb wordt verstrekt. Het zorgkantoor bepaalt dat als er sprake is van een voorziening in het kader van de Wet langdurige zorg (oude Awbz voorzieningen die niet door de gemeenten worden uitgevoerd).

Sociaal netwerk

Wat wordt verstaan onder : “Persoon uit sociaal netwerk”? (LAS) Familie, buren, vrienden en kennissen

Calamiteiten en geweld

Waaraan moeten we denken bij calamiteiten en geweldsincidenten? (D’66) Een calamiteit wordt in de Wmo 2015 en de Jeugdwet omschreven als een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de voorziening of jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid (voorbeelden zijn het met te heet water douchen van cliënten of het weglopen van een verzorgende bij het douchen waardoor de cliënt ten val komt). Onder geweld wordt verstaan lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld jegens een cliënt, of bedreiging daarmee, door een beroepskracht of door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel bij (of in een accommodatie van) een aanbieder verblijft.

Vragen

De beantwoording van de vragen kan leiden tot nieuwe vragen. Uiteraard zijn wij bereid deze nieuwe vragen ook te beantwoorden. Allereerst wijzen we u op de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen tijdens het politiek beraad op 23 september. Daarnaast kunt voor aanvullendeinformatie contact opnemen met M. van Brink (senior adviseur sector Samenleving) via mail.

Hoogachtend,

S. Hagen (programmamanager) en M. van Brink (senior adviseur)

 

17-09-2014
RAADSVERGADERING 17 SEPTEMBER 2014 

pva_1466085a

Voorzitter:

In veel wijken van Almelo gaat het naar onze mening niet goed. Omdat samenleven in onze stad niet op het gemeentehuis of achter een ander bureau gebeurt, maar juist in de wijken van de stad. Daar staan we voor voorzieningen, bevorderen van burgerinitiatieven en ondersteunen we onze inwoners op andere manieren om gezonder en veiliger te leven.

Over het algemeen is de invloed van raadsleden op de politie beperkt, aangezien de gemeenteraad de politie niet aanstuurt. Dat doet de burgemeester. Gemeenteraadsleden staan op grote afstand en deze positie dreigt te verslechteren. Door de komst van de Nationale Politie komt er minder blauw op straat en kunnen burgers van gemeenten in de problemen komen.

De politie kan iets hebben aan goed geïnformeerde en betrokken raadsleden. Want immers zijn raadsleden de ogen en oren van de stad. De Partij Vrij Almelo raad de gemeente aan om ten minste één keer per jaar een gemeentelijke driehoek te houden in aansluiting op een raadsvergadering. Dit overleg dwingt politiechefs en officieren van Justitie om op lokaal niveau verantwoording af te leggen. Omdat driehoeksoverleggen in het algemeen tamelijk besloten zijn maakt controle op de politie lastiger.

Het is goed om een debat te voeren over een reële en maatschappelijke agenda. Zodat niet de problemen die de politie ziet en wil zien het politiebeleid bepalen.

Het grote voordeel van meer betrokkenheid betekend dat wijkbewoners hun zorgen en problemen, maar ook hun ideeën en oplossingen op gemeenteniveau kunnen bespreken.

Dank u.

 Voorzitter, de PVA wil over dit onderwerp een Motie indienen:

 

Motie Gemeentelijk driehoeksoverleg

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen op 16 september 2014

Overwegende dat:

1.  artikel 13 lid 1 Politiewet 2012 stelt dat het driehoeksoverleg (tussen burgemeester, officier van Justitie en politiechef) op verzoek van de burgemeester plaats heeft op gemeentelijk niveau;

2.  artikel 13 lid 4 Politiewet 2012 bepaalt dat in het driehoeksoverleg afspraken worden gemaakt over de lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijding;

3.  gemeentelijk driehoeksoverleg de politie en het Openbaar Ministerie dwingt om na te denken over de specifieke veiligheidssituatie in onze gemeente;

4.  gemeentelijk driehoeksoverleg de burgemeester in staat stelt om een belangrijk politieoverleg geheel en al te wijden aan vragen die spelen in onze gemeenschap en gemeenteraad;

5.  in driehoeksoverleg op een hoger niveau (van een basiseenheid, politiedistrict of regionale eenheid) de veiligheidssituatie op (te) grote afstand van de gemeenschap en gemeenteraad wordt besproken.

Verzoekt de burgemeester om:

1.  tenminste één (eventueel te vervangen door een hoger aantal) maal per jaar gemeentelijk driehoeksoverleg te voeren;

2.  in de gemeenteraad te debatteren over de algemene afspraken die de driehoek dient te maken over lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijding;

3.  ten behoeve van dit debat (punt 2) een analyse naar de gemeenteraad te sturen over de gemeentelijke veiligheidssituatie;

en gaat over tot de orde van de dag.

De PVA-fractie is voorlopig tevreden met de toezegging van de burgemeester dit beleid op te nemen in het Raadsprogramma zodat de Motie komt te vervallen.

 

11-09-2014
15 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BESTUURSRAPPORTAGE ALMELO 1E HELFT 2014

pva_1466085a

 

Voorzitter,

Pagina 5: Er wordt bij voorbaat gesteld dat financiële afwijkingen of uitgaven van minder dan 25.000 euro niet meer worden vermeld. Dit is merkwaardig: de gemeenteraad heeft juist, in tegenstelling tot het College van B & W, een serieuze controlerende taak van uitgaves van gemeenschapsgelden! Het College dient dan wèl inzage te geven aan de gemeenteraad om bedragen, ook beneden de 25.000 euro,  te kunnen controleren in onze gemeente.

Pagina 8: 22 van de 32 begrotingsonderdelen in de financiële samenvatting zijn verliesgevend tot een totaal van 638.000 euro. Er is kennelijk nog steeds op tal van onderdelen veel te weinig begrotingsdiscipline. Gaarne hierop Uw reactie !

Pagina 9: Het aantal WWB-uitkeringen is, ondanks de vele miljoenen aan MAU-subsidies van de Rijksoverheid in het 1e halfjaar toch weer met 11% toegenomen tot 2704. Gaarne hierover Uw uitleg!

De verkoopduur van woningen is (nauwelijks) gedaald met 42 tot 310 dagen gemiddeld. In de Randstad is deze verkoopduur veel sneller gedaald…..

Pagina 11: De premie voor de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer is verhoogd met 73.000 euro of 97% vanwege slecht schadeverloop en hogere kapitaaleisen vanuit de toezichthoudende Rijksoverheid voor de verzekeraar. Uitwijken naar een andere (goedkopere) verzekeraar lijkt vooralsnog onmogelijk. Bij deze verzoeken we U te melden hoever U bent in Uw zoektocht naar alternatieven.

Pagina 19: Er wordt nog altijd ‘gewerkt’ aan een plan om vastgoedeigenaren te betrekken bij de oplossingen voor de hardnekkige leegstandsproblematiek in het centrum van Almelo. Dit is een opmerkelijk gang van zaken omdat de PVA-motie hierover reeds geruime tijd geleden is aangenomen door de gemeenteraad. Gaarne Uw reactie hoever U inmiddels bent met dit plan !

Pagina 25: De gemeente Almelo is aangeschreven over de brandveiligheid bij een aantal gemeentelijke gebouwen. Dit moet binnen 24 weken, dus voor 2015, verholpen zijn. Over sancties wordt echter met geen woord gerept! Ook vragen wij ons af hoever U nu bent met de verbetering van onze brandveiligheid?

Pagina 27: Ten aanzien van inkomsten reclame parkeergarages dient er structureel 30.000 euro per jaar opgehaald te worden. Uit overleg met ondernemers blijkt er echter geen belangstelling te zijn waardoor de exploitatie in gevaar komt. Wat gaat U hieraan doen?

Pagina 32: Er is sprake van een tegenvaller op de verzekering voor schoolgebouwen. De overschrijding van 40.000 euro is met name een rechtstreeks gevolg van een hertaxatie, waardoor wij twijfelen aan de marktkennis van de huidige gemeentelijk taxateur. Gaarne hierover Uw commentaar !

Pagina 35: In Almelo zien we het 1e half jaar een sterke toename van het aantal WWB-bijstandsuitkeringen en is de gemiddelde prijs per uitkering ook nog eens toegenomen. Wij vragen ons dan ook ernstig af in hoeverre de vele miljoenen aan MAU-subsidies van de Rijksoverheid dan wel succes hebben gehad? Gaarne hierop Uw reactie.

Pagina 37: De externe bijdrage van de woningcorporaties aan Almelo staat, met name door extra verhuurheffingen aan de Rijksoverheid, onder druk en wordt mogelijk beëindigd. Door het wegvallen van deze extra bijdrage kan het aantal huisuitzettingen binnenkort weer gaan toenemen. De stuurgroep CZAV gaat zich dan ook beraden over dit probleem. Op welke termijn kunnen we de uitslag van dit beraad verwachten?

Pagina 40: De baten van de begraafplaats waren aanvankelijk geraamd op 390.000 euro. Vanwege minder overledenen, achterblijvende begrafenissen, minder verkoop van graven en wellicht meer crematies voor de vele Almeloërs zonder financiële draagkracht  zullen de baten met 90.000 euro afnemen. Gaarne hierop Uw reactie!

Pagina 42: De aanvraag voor een aanzienlijke EFRO-milieusubsidie uit Brussel aan Almelo is op technische gronden afgewezen waarbij wij ons afvragen in hoeverre de aanvragende ambtenaren hierin tekort schoten en of ze wel voldoende onderlegd zijn? Gaarne hierop Uw reactie !

Pagina 53: In Almelo zijn een aanzienlijk aantal ambtenaren boventallig geraakt waardoor een forse financiële overschrijding dreigt te ontstaan. Ook wordt gemeld dat ook in de komende jaren aanzienlijke ‘frictiekosten’ zullen ontstaan als gevolg van de interne ambtelijke reorganisatie. Kennelijk wordt er in Almelo nog altijd onvoldoende rekening gehouden met de huidige discussie in de Tweede Kamer over gelijke (ontslag)rechten voor ambtenaren en niet-ambtenaren. Hoe denkt de gemeente hier nu en in de toekomst mee om te gaan?

Pagina 67: Jaarlijks wordt de woningvoorraad opnieuw getaxeerd, waardoor inzicht ontstaat in de actuele marktwaarde. Op basis van deze taxatie is per 31-12-2013 maar liefst 56,5 miljoen (!) euro aan gemeenschapsgeld op het geïnvesteerd vermogen afgewaardeerd waardoor Almelo, ondanks de bouw van een uiterst prestigieus gemeentehuis met zelfs autoliften, tot in lengte van jaren een probleemgemeente blijft.

Pagina 74: Almelo scoort qua werkloosheidsontwikkeling ondanks miljoenen aan MAU-subsidies regionaal èn landelijk buitengewoon slecht met de volgende indexen: Almelo +58, Enschede +9, Hengelo +19 en Nederland +25.

Pagina 79: Het aanbod van kantoor-, bedrijfs- winkelruimte laat in vergelijking met december 2013 het volgende zien in het 1e halfjaar van 2014: aanbod van kantoorpanden is gestegen met 22% tot 60.000 m2, bedrijfsruimte stijgt met bijna 100% tot ruim 160.000 m2 en het aanbod van winkelruimte stijgt met 46% tot bijna 25.000 m2. Gaarne hierover Uw reactie !

 

Partij Vrij Almelo

 

 
 
13-08-2014
SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN COLLEGE VAN B & W OVER BUURTOVERLAST
 
logo pva

 

Geacht college,

De Partij Vrij Almelo krijgt al geruime tijd vragen van buurtbewoners uit de wijk De Schelfhorst (Zuilenburg, Sypesteyn, Drakensteyn en Wickenburg) voor hulp om ernstig woonoverlast aan te pakken die zij ondervinden van drie probleemgezinnen. Er zijn talrijke meldingen gedaan, maar de bewoners van de wijk ervaren niet dat de gemeente en de politie actie ondernemen om de leefbaarheid te herstellen. Deze probleemgezinnen zorgen voor veel overlast in hun omgeving. Deze mensen waren daarvoor gehuisvest op de Rumerslanden.

De overlast die deze bewoners ondervinden zijn van dien aard dat de gemeente hier direct moet gaan ingrijpen. De overlast bestaat uit intimidatie, bedreiging, geluidoverlast, hard rijden met auto`s, scooters die over de stoep rijden (dit gaat soms tot midden in de nacht door) en meer van dit soort zeer gevaarlijke situaties!

Ook de kinderen (tussen de 8 en 12 jaar) uit deze gezinnen zorgen voor veel overlast in de straten, zo lopen ze met messen rond, hebben fietsbanden lek gestoken van andere kinderen, slaan kinderen met stokken, bekogelen woningen en hebben respectloos een grote mond tegen andere buurtbewoners. Een aantal van deze kinderen hebben bij verschillende winkels in het winkelcentrum een verbod gekregen om de winkel te betreden i.v.m. winkeldiefstal.

Kinderen uit de buurt durven niet meer in de eigen straat te spelen en zoeken een veilige plek op het schoolplein van de Vrije School omdat ze daar in alle rust kunnen spelen en niet door de probleemkinderen worden lastig gevallen. Een andere buurtbewoonster vertelde ons dat ze zich gevangen voelt in haar eigen huis want de poort moet de hele dag op slot om te voorkomen dat deze kinderen respectloos in haar achtertuin komen en rotzooi in de keuken gooien.

Er is door verschillende bewoners al geklaagd bij politie en woningstichting maar er gebeurd niets. De wijkagent vertelde aan een bewoner dat zij het beste bij de woningstichting hun klacht kunnen doorgeven, en de woningstichting verwijst weer door naar de politie. Geen van beide partijen durft dus de verantwoording voor dit probleem op zich te nemen De wijkagent is niet veel in de wijk omdat hij ook veel normale diensten moet draaien, waardoor het echte wijkwerk blijft liggen. En de wijkbeheerder van de STJA heeft vertelt aan een bewoner dat hij van hogere hand de opdracht heeft gekregen om zich meer met groenvoorziening bezig te houden de komende tijd.

Agenten die bij een melding ter plaatse komen kijken doen hun best de overlastsituatie met deze mensen te bespreken en een rapport op te maken maar willen daarbij bewust geen olie op het vuur gooien.

De Partij Vrij Almelo wil aan deze ellende een halt toeroepen en het in de toekomst graag voorkomen. Als de boel escaleert, is de maatschappelijke verontwaardiging groot en lijkt het gefrustreerd wachten op een volgende geweldsexplosie. De slachtoffers worden dan daders en de veroorzakers worden weer van alle kanten geholpen door diverse instanties.

 

Wij hebben de volgende vragen:

1.   Wanneer gaan nu eindelijk de wijkteams hun werk doen (want er zijn in meerdere wijken problemen).

2.  Hoe denkt het college erover om probleemgezinnen in speciale wooncontainers (in meerdere gemeenten een succes) bij elkaar plaatsen en enkele jaren begeleiden tot ze weer in staat zijn een normaal, sociaal leven te leiden?

3.  Als probleem gezinnen overlast blijven veroorzaken naar andere burgers toe, en boven de wet blijven staan is het dan mogelijk om hun te korten op hun bijstandsuitkering want tenslotte is een bijstandsuitkering gemeenschapsgeld terwijl deze gezinnen de gemeenschap ondermijnen.

4.  Wil de burgemeester of wijkwethouder deze wijkbewoners (namen zijn bij ons bekend) van de Schelfhorst bezoeken zodat deze met hun eigen woorden kunnen vertellen wat voor een ellende zij nu al drie jaar moeten doorstaan?

5.  En wanneer gaat het college deze problemen (die zich ook in andere wijken voordoen) nu echt eens serieus aanpakken, want goedwillende mensen mogen niet het slachtoffer worden van deze probleemgezinnen.

6.  De gemeente zou op eerdere vragen van de Partij Vrij Almelo het initiatief nemen voor het introduceren van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers zouden daarbij helpen.

Komt deze buurtbemiddeling die ook is opgenomen in het Raadsprogramma nu eindelijk van de grond?

 

Met vriendelijke groeten,

Partij Vrij Almelo

 

16-07-2014

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN B & W ALMELO OVER PROBLEMEN BIJ ELECTRABEL

pva_1466085a

 

Geacht college,

De Partij Vrij Almelo heeft een aantal vragen betreft de problemen van klanten die zich al geruime tijd afspelen bij Electrabel. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze te beantwoorden ?

 

Vraag 1

Hoe komt het dat klanten van Electrabel te laat de jaarafrekening hebben gekregen of nog moeten krijgen (gaat om meterstanden die in november, december 2013 en januari 2014 al zijn doorgeven)?

Vraag 2

Is het waar dat Electrabel diverse keren de meterstanden is kwijtgeraakt ?

Vraag 3

Waarom zijn de klanten niet schriftelijk op de hoogte gesteld van de problemen bij Electrabel (pas vanaf april is op de site van Electrabel te lezen over de problemen) ?

Vraag 4

Waarom krijgen klanten een jaarafrekening van 11 maanden terwijl  zij 12 maanden voorschot hebben betaald,volgens Electrabel gaat het om een verandering door het nieuwe systeem. Maar  Electrabel heeft de klanten niet schriftelijk op de hoogte gebracht van deze verandering.

Vraag 5

Waarom krijgen mensen een afrekening van 15 maanden i.p.v. 12 maanden, waardoor vele ouderen en gezinnen nu in de financiële problemen zitten ? ook hiervan heeft Electrabel verzuimd om de klanten schriftelijk op de hoogte te brengen. (pas vanaf april is op de site van Electrabel te lezen dat er een afrekening word gemaakt van 15 maanden).

Vraag 6

Waarom krijgen mensen geen antwoord terug op de klachten die ze hebben ingediend bij Electrabel ?

Vraag 7

Waarom hebben klanten die inmiddels wel een jaarafrekening hebben gekregen van Electrabel, en wel geld terug krijgen voor veel betaalde voorschotten nog steeds geen geld op hun bankrekening ontvangen. (Electrabel heeft ook geen problemen met innen van geld)

Vraag 8

Wat is de oorzaak van klanten met zonnepanelen dat ze voor hun teruglevering van stroom nog geen geld hebben ontvangen van Electrabel ?

Vraag 9

Heeft Electrabel werkelijk een automatisering probleem (storing)  ?

Vraag 10

Zijn de problemen van Electrabel Nederland de oorzaak van de problemen die spelen bij Electrabel Belgie i.v.m. de nucleaire rente die men niet terug krijgt in Belgie schade totaal 1,5 miljard euro.

Vraag 11

Vind u net als de Partij Vrij Almelo dat de gemeente hier een taak in heeft om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen voor inwoners van Almelo die klant zijn bij Electrabel. Want tenslotte heeft de Gemeenteraad in 2006 de overname van Cogas Energie aan Electrabel goedgekeurd.  Hierdoor draagt de gemeente Almelo nog steeds verantwoording voor de inwoners van Almelo die klant zijn bij Electrabel, vind Partij Vrij Almelo.

 

Met vriendelijke groeten,

Partij Vrij Almelo

 

Onderwerp: Vragen over problemen bij Electrabel

 

Geachte heer De Olde,

Per mail van 19 juni 2014 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld over problemen bij Electrabel. In deze brief geven wij antwoord op uw bovenstaande vragen:

Uw vragen hebben betrekking op problemen in de bedrijfsvoering van Electrabel. Wij hebben echter

geen bemoeienis met hun bedrijfsvoering. Sinds de verkoop in 2006 van de leveringsactiviteiten

van Cogas Facilitair B.V. en Cogas Energie B.V. aan Electrabel Nederland B.V. is de

verantwoordelijkheid van de levering van elektriciteit volledig overgegaan naar Electrabel. Daarmee

is onze betrokkenheid met het leveringsbedrijf beëindigd. Er is geen bestuurlijke zeggenschap en/of

financieel belang meer.

Wij kunnen daarom geen antwoord geven op de door u gestelde vragen over problemen bij

Electrabel en adviseren u hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met Electrabel.

Wij gaan er vanuit uw brief hiermee voldoende te hebben beantwoord.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

25-06-2014

BEANTWOORDING VRAGEN PVA BETREFT DEMONSTRATIE TEGEN ARMEENSE GENOCIDE MONUMENT 

COEN8462

Het Armeense genocide monument

 

Geachte heer De Olde,

In uw email van 10 juni jl. stelt u vijf vragen over de onlangs gehouden demonstratie in Almelo tegen het Armeense genocide monument. Hieronder gaan wij in op de door u gestelde vragen.

Vraag1. Bent u het eens met de Armeense kerk dat het ontkennen van de Armeense genocide, net als het ontkennen van de Holocaust, strafbaar zou moeten worden gesteld?

Antwoord: Wij zijn van mening dat dat aan de nationale overheid is.

Op 21 december 2004 en op 24 november 2011 zijn in de Tweede Kamer moties aan de orde geweest. De motie van 21 december 2004 is aangenomen, de motie voor 24 november 2011 is verworpen. Wij hebben de moties als bijlage bij deze brief opgenomen.

Vraag 2. Het in het openbaar ontkennen van de Holocaust wordt beschouwd als “haatzaaien” en is dus verboden. De Armeense genocide was een misdaad tegen de menselijkheid van dezelfde orde. Waarom werd deze demonstratie waarin sprake was van dezelfde context wel toegestaan?

Antwoord: De demonstratie is tijdig gemeld en in het kader van de openbare orde en veiligheid was er geen reden om de demonstratie te verbieden. De gemeente mag naast de volksgezondheid en milieubescherming, alleen toetsen of er risico op het ontstaan van ernstige verstoringen van de openbare orde is en niet op inhoudelijke aspecten van een demonstratie. Dit valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Vraag 3. Het verhaal gaat dat de partij van de Turkse Premier Erdogan heeft opgeroepen tot de demonstratie in Almelo. Was u hiervan op de hoogte?

Antwoord: Wij zijn niet op de hoogte van een oproep tot demonstratie van de Turkse premier Erdogan.

Vraag 4. Gaat u onderzoeken wat de rol van de Diyanet moskeeën i.v.m. de demonstratie zondag 1 juni jl. in Almelo is geweest?

Antwoord: De demonstratie is gemeld door de Stichting Turks Islamitisch Culturele Federatie en niet door de Diyanet moskeeën. Wij gaan geen onderzoek doen naar de rol van de Diyanet moskeeën.

Vraag 5. Vindt u net als de Partij Vrij Almelo dat het Armeense herdenkingsmonument juist het gebaar als de eerste stap naar verzoening is?

Antwoord: Het is niet aan het college van burgemeester en wethouders om een mening te hebben over de rol of functie van het monument.

Erop vertrouwende dat uw vragen hiermee voldoende zijn beantwoord.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester,

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=192779&cat=1

 

Reactie:

De demonstratie tegen het monument ter herdenking van de slachtoffers van de Armeense genocide blijkt in ieder geval voor een belangrijk deel georganiseerd te zijn door de Turkse overheid.

In Den Haag is het CDA onder aanvoering van Pieter Omzigt daar toch heel duidelijk over geweest.

Dit antwoord is zeer pijnlijk voor de Armeense gemeenschap !!

https://www.cda.nl/mensen/omtzigt/blog/toon/kamervragen-over-turkse-demonstratie-tegen-armeense-genocide-monument/

 

 

25-06-2014

AGENDAPUNT 10 “BELEIDSPLAN SAMEN MEE(R) DOEN, VANUIT VIJF DIMENSIES NAAR ÉÉN TRANSFORMATIE

logo pva

Amendement PVA

De Raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen op 24 juni 2014;

Besluit in het raadsvoorstel de volgende tekst:

14. In te stemmen met de visie om samen met werkgevers voor zoveel mogelijk mensen een werkplek te bieden, waarbij gekeken wordt naar de capaciteiten en mogelijkheden van mensen en waar hun kansen op de arbeidsmarkt liggen;

te wijzigen in:

14. In te stemmen met de visie om samen met werkgevers voor zoveel mogelijk mensen een werkplek te bieden, waarbij gekeken wordt naar de capaciteiten en mogelijkheden van mensen en waar hun kansen op de arbeidsmarkt liggenMaar als er geen passend werk wordt gevonden je wel een andere baan moet accepteren die aansluit bij je lichamelijke gesteldheid en je mogelijkheden.

1) Om werk ervaring op te doen.

2) Om sociale contacten te kunnen blijven onderhouden met de maatschappij

3) Het staat op je CV, wat je in een verdere sollicitatie kan helpen naar een vaste baan.

Dit amendement is verworpen met 24 stemmen tegen en 9 stemmen voor.

 

24-06-2014

ONZE VRAAGTEKENS OVER HET AFSCHUIVEN VAN RIJKSTAKEN NAAR GEMEENTEN……

logo pva

 

Op 1 januari a.s. is Almelo één van de 400 lokale ‘proeftuinen’ van Den Haag met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Of we hiermee blij moeten zijn is echter zeer de vraag !

Allereerst krijgt Almelo volgens pagina 2 voor de nieuwe taken en verantwoordelijkheden naar verhouding minder middelen dan nu het geval is en dat zal voor een nog altijd nagenoeg failliete gemeente en een lege Algemene Reservekas een heikele klus gaan worden.

In de praktijk komt het erop neer, zoals Uzelf concludeert op dezelfde pagina 2, dat dit nieuwe, van rijkswege, afgedwongen beleid uiteindelijk zal gaan leiden tot nòg minder en nòg goedkopere, dus slechtere zorg. Dit is een extra kwalijke ontwikkeling gezien het feit dat Almelo, vergeleken met de andere 13 regio-gemeentes, het reeds buitengewoon slecht doet qua werkloosheid, vacatures en enorme MAU-investeringen van tientallen miljoen euro’s per jaar om slechts een handjevol Almeloërs aan het werk te krijgen.

Reeds nu al houdt het College er al rekening mee dat mogelijke tegenvallers en frictiekosten niet door de gemeente Almelo opgebracht kunnen en er wederom vanuit Almelo met de pet rond gegaan moet worden bij de overdragende overheden zoals Rijk en Provincie. Dit geeft al aan dat Almelo ‘totaal geen vet op de botten’ heeft om tegenvallers op te vangen en dit sociaal –economisch gezien veel te speculatief is.

Ook vragen wij ons af hoe Almelo en dan citeer ik, zie pagina 3, ‘de zelfredzaamheid wil stimuleren en inwoners meer voor elkaar gaan doen’ (einde citaat). Uit jaarlijkse leefbaarheidsonderzoeken van het prestigieuze Elseviers Weekblad blijkt immers steeds weer dat Almelo, qua sociale cohesie, telkenmale buitengewoon slecht scoort.

Ook wordt er op pagina 7 van Uw beleidsplan het volgende gemeld en dan citeren wij “Als onze gebudgetteerde financiële middelen niet toereikend zijn, moeten we ondersteuning blijven bieden aan mensen die hier recht op hebben”(einde citaat) Wij vragen ons hierbij af: Kunt U al aangeven hoe U deze ondersteuning denkt te realiseren als U, zoals U zelf zegt,  zeer waarschijnlijk geen financiële middelen meer heeft?

Het voorstel schetst een toekomst waarin alle zekerheden verdwijnen en de gemeente zelf “aan de keukentafel” moet en zal bepalen of iemand – en onder welke tegenprestatie – een financiële ondersteuning zal krijgen, of de door een zorgvrager aangevraagde chronische zorg of jeugdzorg wel nodig is, of welzijns- en cultuur-voorzieningen zich wel genoeg op “de markt” richten, of ambtenaren al dan niet achter de voordeur mogen “toetsen” of de burger zich wel aan de gemeentelijke normen houdt, etc.
                                                                                                                                                                                                                               Allemaal situaties die de afgelopen maanden als wenselijk of zelfs financieel noodzakelijk naar voren werden gebracht. Met bezuinigingen van 25% tot 40% op de overgedragen taken is dat gezien vanuit de beleidsuitvoerders een rationeel beleid waarbij iedere creativiteit noodzakelijk is. Maar bekijk het ook eens vanuit de burger die afhankelijk wordt van die lokale overheid. De rechtsgronden van de AWBZ en de huidige jeugdhulpverlening worden vervangen door een gunstenstelsel waar lokale ambtenaren beslissen over hun wel en wee.

Al met al vinden wij deze van rijkswege opgedrongen proeftuin, sociaal-economisch, een weinig serieus experiment waar de PVA op voorhand niet vrolijk van wordt !

Partij vrij Almelo

 

21-06-2014

ANALYSE VAN DE TUSSENTIJDSE JAARRAPPORTAGE 2013 INZAKE MAU 2012-2014 

logo pva

Voorzitter!

Allereerst wordt op pagina 16 van deze rapportage gemeld dat Almelo een MAU-budget voor 2013 door het Rijk ter beschikking is gesteld van maar liefst ruim 34,7 miljoen euro.

Géén gering bedrag lijkt ons voor de zogenaamde bestrijding van het aantal bijstandsuitkeringen in een relatief kleine gemeente als Almelo!

Wat is hiervan terecht gekomen?

Op pagina 5 wordt gesteld dat er uiteindelijk een reductie van 198 bijstandsuitkeringen zou zijn gerealiseerd met een opbrengst van 3,1 miljoen euro hetgeen betekent dat er uiteindelijk ruim 31,6 miljoen euro door de partijen vergeefs is geïnvesteerd in vermindering van het aantal bijstandsontvangers.

Het wordt echter nog veel erger!

Op dezelfde pagina 5 onder het deftige kopje ‘ADDENDUM’ wordt echter toegegeven dat het aantal bijstandsontvangers uiteindelijk is uitgekomen op 2450, dus slechts een concrete vermindering van 73 bijstandsuitkeringen ofwel ruim 463.000 euro per tewerkgestelde! En nu maar hopen dat deze 73 tewerkgestelden door hun proeftijd komen….

Hiermee valt de prijs voor het aanvankelijk, zo enthousiast gestarte, MAU-experiment in Almelo uiteindelijk dus veel duurder uit voor de belastingbetaler.

Ondertussen blijven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt echter uitermate beroerd, zo blijkt ook op pagina 6 van deze tussentijdse jaarrapportage. Sinds de vaststelling door de Raad van deze ‘aanpak’ in 2012 is de werkloosheid verder opgelopen in de regio Twente met 50%. Almelo deed het lokaal echter nog veel beroerder met een stijging van de werkloosheid van maar liefst 80%. We hebben het dan nog niet over het rampzalige feit dat het aantal vacatures volgens pagina 8 in hetzelfde Almelo met maar liefst 70% is afgenomen.

Ook de Almelose ‘boeteambtenaar’ heeft niet stilgezeten. Zo blijkt uit pagina 14 dat hij in 2013 steeds meer overuren draait met het opleggen van boetes vanwege onrechtmatig verkregen uitkeringen. Maar liefst 40% méér boetes zijn opgelegd in het 1e kwartaal van 2014 vergeleken met het 3e kwartaal van 2013. In de wetenschap dat het CBS nog niet zo lang geleden meldde dat de draagkracht in 2013 met 6% is gedaald kan men er vanuit gaan dat steeds meer  Almeloërs zich nu gelegitimeerd gaan voelen om op het dievenpad te gaan….Dus de rekenmeesters van de Almelose politie kunnen binnenkort de ‘scores’ gaan noteren!

De controle op ‘vermogen in het buitenland’, zo wordt gemeld op pagina 14 van deze rapportage, zou wel geleid hebben tot meetbare resultaten….En of deze ‘meetbare’ resultaten in den vreemde uiteindelijk leiden tot concrete incasso’s voor de Almelose belastingbetaler is onzes inziens twijfelachtig omdat ze in de meeste thuislanden rond de Middellandse Zee nog volop de Arabische lente aan het ‘vieren’ zijn en ONZE wetgeving aldaar wellicht anders geïnterpreteerd en toegepast wordt.

Op pagina 15 wordt gemeld dat het al jaren zeer lastig is om het aantal statushouders en (oorspronkelijke) asielzoekers te verminderen. Dit is onzes inziens nooit lastig geweest! Iedere gemeente is immers toch van rijkswege gebonden aan bepaalde quota opvang asielzoekers!? Doch de gemeente moest zonodig jarenlang onrechtmatig overschrijden. De PVA heeft hierover in de vorige raadsperiode diverse malen voor gewaarschuwd! Zelfs de huidige coalitiepartij VVD vond dit bij de laatste verkiezingen zelfs een interessant verkiezingsitem!

Op deze manier blijft het dan ook in belangrijke en verwijtbare mate ‘dweilen met de belastingkraan open’.

Sterker nog, de MAU-gelden voor 2014 zijn inmiddels van rijkswege verhoogd naar ruim 39,1 miljoen euro !

Partij Vrij Almelo

                                                                                                                                                                                                                         19-06-2014

Vragen Partij Vrij Almelo aan college B & W betreft problemen Electrabel

logo pva

                                                                                                                                                                                                                Geacht college,

                                                                                                                                                                                                                                   De Partij Vrij Almelo heeft een aantal vragen betreft de problemen van klanten die zich al geruime tijd afspelen bij Electrabel. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze te beantwoorden ?

                                                                                                                                                                                                                               Vraag 1

Hoe komt het dat klanten van Electrabel te laat de jaarafrekening hebben gekregen of nog moeten krijgen (gaat om meterstanden die in november, december 2013 en januari 2014 al zijn doorgeven)?

Vraag 2

Is het waar dat Electrabel diverse keren de meterstanden is kwijtgeraakt ?

Vraag 3

Waarom zijn de klanten niet schriftelijk op de hoogte gesteld van de problemen bij Electrabel (pas vanaf april is op de site van Electrabel te lezen over de problemen) ?

Vraag 4

Waarom krijgen klanten een jaarafrekening van 11 maanden terwijl  zij 12 maanden voorschot hebben betaald,volgens Electrabel gaat het om een verandering door het nieuwe systeem. Maar  Electrabel heeft de klanten niet schriftelijk op de hoogte gebracht van deze verandering.

Vraag 5

Waarom krijgen mensen een afrekening van 15 maanden i.p.v. 12 maanden, waardoor vele ouderen en gezinnen nu in de financiële problemen zitten ? ook hiervan heeft Electrabel verzuimd om de klanten schriftelijk op de hoogte te brengen. (pas vanaf april is op de site van Electrabel te lezen dat er een afrekening word gemaakt van 15 maanden).

Vraag 6

Waarom krijgen mensen geen antwoord terug op de klachten die ze hebben ingediend bij Electrabel ?

Vraag 7

Waarom hebben klanten die inmiddels wel een jaarafrekening hebben gekregen van Electrabel, en wel geld terug krijgen voor veel betaalde voorschotten nog steeds geen geld op hun bankrekening ontvangen. (Electrabel heeft ook geen problemen met innen van geld)

Vraag 8

Wat is de oorzaak van klanten met zonnepanelen dat ze voor hun teruglevering van stroom nog geen geld hebben ontvangen van Electrabel ?

Vraag 9

Heeft Electrabel werkelijk een automatisering probleem (storing)  ?

Vraag 10

Zijn de problemen van Electrabel Nederland de oorzaak van de problemen die spelen bij Electrabel Belgie i.v.m. de nucleaire rente die men niet terug krijgt in Belgie schade totaal 1,5 miljard euro.

Vraag 11

Vind u net als de Partij Vrij Almelo dat de gemeente hier een taak in heeft om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen voor inwoners van Almelo die klant zijn bij Electrabel. Want tenslotte heeft de Gemeenteraad in 2006 de overname van Cogas Energie aan Electrabel goedgekeurd.  Hierdoor draagt de gemeente Almelo nog steeds verantwoording voor de inwoners van Almelo die klant zijn bij Electrabel, vind Partij Vrij Almelo.
Met vriendelijke groeten,
Partij Vrij Almelo
10-06-2014
Schriftelijke vragen PVA aan B & W
Partij-Vrij-Almelo-Een-gevoel-van-Vrijheid21-600x399
Geacht college,
De Partij Vrij Almelo heeft een aantal vragen betreft de onlangs gehouden demonstratie in Almelo tegen het Armeense genocide monument. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze te beantwoorden?
Als het aan de Armeense kerk ligt, wordt de ontkenning van de Armeense genocide strafbaar, net als het ontkennen van de Holocaust. Ook wil de kerk dat de rol van de Diyanet moskeeën wordt onderzocht, aangezien die gratis vervoer naar de demonstratie organiseren.
Ook zouden de moskeeën een link hebben met de AKP-partij van premier Erdogan, wat zou kunnen duiden op inmenging van de Turkse politiek in Nederland, schrijft RTV oost.
Vraag 1.
Bent u het eens met de Armeense kerk dat het ontkennen van de Armeense genocide, net als het ontkennen van de Holocaust, strafbaar zou moeten worden gesteld?
 Vraag 2.
Het in het openbaar ontkennen van de Holocaust wordt beschouwd als “haatzaaien” en is dus verboden. De Armeense genocide was een misdaad tegen de menselijkheid van dezelfde orde. Waarom werd deze demonstratie waarin sprake was van dezelfde context wel toegestaan?
Vraag 3.
Het verhaal gaat dat de partij van de Turkse Premier Erdogan heeft opgeroepen tot de demonstratie in Almelo. Was u hiervan op de hoogte?
Vraag 4.
Gaat u onderzoeken wat de rol van de Diyanet moskeeën i.v.m. de demonstratie zondag 1 juni j.l. in Almelo is geweest?
Vraag 5.
Vindt u net als de Partij Vrij Almelo dat het Armeense herdenkingsmonument juist het gebaar als de eerste stap naar verzoening is?
Met vriendelijke groeten,
Partij Vrij Almelo
12-05-2014
68 op- en aanmerkingen over de jaarrekening van de gemeente ALMELO 

 logo pva

 

Pagina 4: Er wordt gemeld dat in de begroting uitgaven, kleiner dan 50.000 euro, niet meer worden vermeld. Aangezien dit echter gemeenschapsgeld betreft  is het echter van groot belang dat dit wèl openbaar gemaakt wordt zodat de gemeenteraad dit kan controleren op zijn rechtmatigheid !

Pagina 5: Er is sprake van 8,4% minder geboortes en een toename van 6,8 vergrijzing tussen 2011 en 2013 hetgeen vooralsnog minder inkomsten uit arbeid betekent voor Almelo.

Dit klemt des te meer omdat het aantal WWB-uitkeringen, ondanks duidelijke MAU-afspraken met de rijksoverheid tussen 2011 en 2013, toch weer zijn toegenomen, ditmaal met 14%. Consequenties en sancties worden echter verzwegen in deze rapportage.

Pagina 11: Voor het zoveelste jaar geeft het grondbedrijf  wederom een negatief resultaat aan, ditmaal van 5,3 miljoen, waaronder de exploitatie van het Businesspark wat louter een private aangelegenheid is !

Pagina 12: Er wordt gemeld dat er voor 1.315.000 aan ‘oninbare’ vorderingen zijn bij de heffing van rioolbelasting 2013. Enige toelichting voor de controlerende gemeenteraad waarom dit oninbaar zou zijn, ontbreekt hardnekkig! (zie ook pagina 15)

Pagina 17: Almelo krijgt voor 2014 aan uitvoeringskosten inburgering 113.989 euro van het Rijk. In hoeverre heeft het college al nagedacht over medewerking aan stopzetting van GSD-uitkeringen bij hardnekkig analfabetisme en ontbreken van taalvaardigheid.? Tenslotte is hierover onlangs een kamermeerderheid in Den Haag ontstaan.

Pagina 20: De Colleges van B & W van de zogeheten 3 Netwerk-stadsgemeenten waaronder Almelo hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, die de onderlinge uitwisseling van ambtenaren regelt. In hoeverre was er in Almelo sprake van boventalligheid en hoeveel heeft deze uitwisseling dan ook concreet opgeleverd voor de gemeente Almelo?

Ook is er tussen deze 3 gemeentes een bedrijfsplan opgesteld voor een gezamenlijke vastgoedorganisatie. In hoeverre heeft deze gezamenlijke vastgoedorganisatie meerwaarde gehad bij de bestrijding van de enorme vastgoedverliezen in de gemeente Almelo?

Pagina 22: Er wordt gemeld dat er en dan citeren we, ‘er scherper naar voren moet komen wat de effecten zijn van de scheefgroei van de Almelose bevolking’ (einde citaat). Bedoelt het College hiermee de ‘scheefgroei’ van de Almelose bevolking door de jaarlijkse overschrijding van het van rijkswege opgelegde maximum aantal statushouders (asielzoekers).

Pagina 23: Het gemiddelde oordeel over de mate waarin de gemeente burgers betrekt bij de voorbereiding van beleid en bij de uitvoering van beleid was in 2010 en 2012 zeer ondermaats met een 5,5 en 5,4. Ook voor 2014 blijft de streefwaarde met 5,7 duidelijk ondermaats. Wat wil het College gaan doen aan deze, kennelijk structurele, onvoldoende?

Pagina 27: Het College is al jaren voornemens om nieuwe, doch kennelijk tot op heden vergeefs, meer draagkrachtige, inwoners aan te trekken voor Almelo. Is het College op de hoogte van het jaarlijkse onderzoek van het prestigieuze Weekblad Elseviers waarin telkenmale en feilloos de tekortkomingen en minpunten van de gemeente Almelo worden aangegeven en in hoeverre gaat de gemeente Almelo een en ander verbeteren qua bijvoorbeeld sociale cohesie?

Pagina 33: Geruime tijd geleden is er een dwingende motie van de PVA door de gemeenteraad aangenomen waarbij het college opdracht kreeg om maatregelen te nemen tegen de relatief zeer grote leegstand in Almelo. Kennelijk is hier nog steeds NIETS mee gedaan en zit men nog altijd in de overwegingsfase en dan citeren we letterlijk ‘zo is het denkbaar dat er maatregelen getroffen worden tegen de leegstand in Almelo’ (einde citaat). Wat is de reden van deze passiviteit en waarom wordt een democratisch bij meerderheid aangenomen motie van de PVA niet voortvarend uitgevoerd en kennelijk ( op dit moment) nog steeds genegeerd?

Pagina 41: In 2013 is zowel het bezoek aan het theaterhotel als de bibliotheek in Almelo fors teruggelopen. In 2014 streeft men naar een aanzienlijke hogere waarde. De reden waarop deze kennelijke euforie gebaseerd is, ontbreekt echter…(!)

Pagina 46: Het College is voornemens nieuwe uitkeringsaanvragen actief te ontmoedigen door klanten direct te wijzen op de plichten die gepaard gaan bij een uitkeringsaanvraag. Gaat men nieuwe aanvragers ook wijzen op de gevolgen van de recent ontstane kamermeerderheid bij zeer slechte taalbeheersing ?

Pagina 48: Bij taal- en educatieve trajecten dienen gemeenten zoals Almelo alleen nog opleidingen in te kopen die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid (taal en rekenen) en dan citeer ik ‘Nederlands als Tweede Taal’. Ons inziens is dit volstrekt onjuist. Nederlands in Nederland dient voor een goede inburgering en effectieve bestrijding van kansarmoede juist als EERSTE taal beschouwd te worden !

Pagina 51: Uitgaande van de kerngedachte dat iedereen talent(en) heeft en dat dit menselijke kapitaal zoveel mogelijk ingezet moet worden voor talentontwikkeling verdient het aanbeveling zoveel mogelijk Almeloërs te onderwerpen aan psychologische testen zodat er een goed inzicht in hun mogelijkheden en onmogelijkheden komt en iedereen zich op de juiste plek kan aarden en ontwikkelen.

Pagina 52: Sociale stijging is alleen mogelijk als men van gemeentewege veel striktere eisen gaat stellen aan het maximum aantal statushouders. Tot voor kort was dat niet het geval!

Bovendien is een uitkering binnenkort alleen mogelijk bij letterlijk volledige medewerking aan een inburgeringstraject. Bij gebreke hiervan vervalt de status.

Pagina 53: Het Centrum voor Jeugd en Gezin wil lokale functies en activiteiten gaan ondersteunen op het gebied van opvoedondersteuning. De PVA is echter van mening dat opvoeding van kinderen in de eerste en laatste plaats een taak is van de ouders en dat men zich eerst eens moet gaan beraden waarom de  (merendeels)  analfabete 1e generatie zo weinig ‘respekt’ krijgt van de 2e en 3e wèl geschoolde generatiekinderen krijgt wat ons inziens dè reden is van massale ontaarding en overlast buitenshuis. 25% van de Almeloërs is immers van allochtone origine, wat voor Twentse begrippen heel veel is. De problematiek is dan ook in Almelo omvangrijk.

Jongeren kunnen terecht op website www.jonginalmelo.nl . Dit zou een aantrekkelijke en informatieve site moeten zijn doch er wordt alleen niet vermeld hoeveel toe- of afname er is van het aantal kijkers…(!)

Pagina 54: Er is in Almelo sprake van begeleiding van voortijdige schoolverlaters. Bij 51 jongeren is er sprake van herintreding en 30 zijn er gaan werken. In hoeverre dit veel of weinig is wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 61: Van gemeentewege hebben er 30 jongeren deelgenomen aan een korte cursus ‘dj’ing, graffity, stop motion, rap of songwriting. De PVA is echter van mening dat het bevorderen of subsidiëren van graffity niet alleen gevelvervuiling, dus illegaal is en zeker geen overheidstaak kan en mag zijn !

Pagina 62: De PVA is van mening dat alleen breedtesport vanwege overgewicht, diabetus en hierdoor ontstane verminderde arbeids-geschiktheid subsidiabel is en niet topsport voor veelal overbetaalde profvoetballers die vaak boven de Balkenendenorm verdienen.

Een goed gezondheidsbeleid begint bij een lager gewicht. Zo zouden Almeloërs zonder overgewicht van gemeentewege korting moeten krijgen op hun ziekenfondspremie.

Pagina 63: Elk jaar vindt er een bijdrage plaats vanuit de gemeente aan de GGD voor de consultatiebureaus. Hoeveel gemeenschapsgeld dit is wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 64: Indicatoren zoals sportdeelname, vrijwilligerswerk en sociale steun in directe omgeving in 2013 blijven getalsmatig onvermeld… (!)

Pagina 65: Opvang en begeleiding van zeer kwetsbare groepen die extra aandacht nodig hebben omdat ze geen verblijfplaats zouden hebben dus wellicht zogeheten ‘spookburgers’ zijn, waarvan er in Nederland inmiddels al 500.000 zijn! Interessant is te weten wat de reden is waarom er geen vast adres meer is in Almelo.

Pagina 66: Buitenwettelijke bijzondere bijstand is wellicht niet noodzakelijk omdat orthodontie-kosten vaak meeverzekerd is in het ziekenfondspakket.

Langdurigheidstoeslag zou alleen nog verstrekt worden als in de referentieperiode voldaan zou zijn aan de arbeidsverplichtingen. Dit is een onjuiste voorwaarde want het zijn juist arbeidsloze uitkerings-gerechtigden die langdurig en 3 jaar lang een minimum-uitkering genoten en zodoende in aanmerking komen voor deze toeslag !

Pagina 69: Het maatschappelijk werk in Almelo zou 540 gezinnen/huishoudens bereikt hebben. Of dit relatief veel of weinig is vergeleken met gelijksoortige gemeenten wordt echter niet vermeld…(!)

Qua meervoudige sociale problematiek zouden 240 cliënten in Almelo bereikt zijn. Of dit relatief veel of weinig is vergeleken met gelijksoortige gemeenten wordt echter niet vermeld…(!)

Het thuislozenteam van Jarabee Thuiszorg zou in 2013 circa 30 thuisloze jongeren begeleiden naar een stabiele woon- en leefsituatie. Of dit überhaupt gelukt is wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 70: Verslavingszorg Tactus heeft in 2013 dagopvang gegeven aan een groep van circa 50 personen met een drugs of alcoholprobleem. Of dit relatief veel of weinig is vergeleken met gelijksoortige gemeenten wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 72: Mantelzorg: “Hiervan zouden gever en ontvanger gelukkiger worden”…Dit is betrekkelijk omdat het fiscaal inkomen van de ontvanger stijgt en wellicht niet meer in aanmerking komt voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of langdurigheidstoeslag.

Pagina 72: Er is nog altijd sprake van onderzoek in hoeverre vrijwilligers er fiscaal letterlijk beter van worden als zij werken voor een ANBI-gerelateerde stichting. Geruime tijd geleden is hierover reeds onderzoek beloofd door de desbetreffende wethouder Kuik-Verweg.

Pagina 75: Er is in 2013 sprake van een sterk toegenomen behoefte aan Jeugdfonds en ‘Naturaregelingen’. “Enige toelichting of uitleg ontbreekt…(!)”

Pagina 76: Er is nog altijd niets bekend hoeveel deelnemers hun schuldhulpverleningtraject hebben afgerond of wederom schuldhulp-verlening nodig hebben.

Pagina 78: Bewoners worden actief betrokken bij het schoonhouden van gevels en straten. Ons inziens is dit typisch een overheidstaak waar burgers reeds belasting voor betalen. Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor burgers die hun eigen m2 stoep vrijwaren van sneeuw en ijzel.

Pagina 79: Er wordt gemeld dat er een onderzoek zou zijn geweest in Bornerbroek naar stankproblematiek. In hoeverre dit opgelost is wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 81: Het gemeentebestuur wil op de hoogte zijn van wat er leeft in wijken. Het is dan wèl zaak dat de ambtenaren, feitelijk de ogen en oren van het bestuur, niet alleen werken maar ook daadwerkelijk WONEN in hun werkplek Almelo. Na schriftelijke vragen van o.a.de PVA zou hierop gelet gaan worden, doch nadien is hierover nooit meer iets vernomen…(!)

Pagina 82: De integrale veiligheidsmonitor van eind 2013 kan geen waardes vermelden of de buurt voor of achteruit is gegaan…(!)

Pagina 86: Of er ‘duurzaam’ wordt ingekocht door de gemeente is nog altijd niets bekend…(!)

Pagina 87: Het bestuur neemt zich voor en dan citeren we letterlijk: ‘we laten meer over aan burgers en bedrijven en minder aan de overheid (einde citaat) Over hoeveel dit gaat opleveren voor de burgers wordt niets vermeld… (!)

Pagina 88: Er wordt gemeld dat Almelose medewerkers niet alleen voor de gemeente Almelo werken, maar in de praktijk hun kennis en tijd ook elders in de regio beschikbaar stellen. Met andere woorden: Er zijn kennelijk veel, heel veel ambtenaren boventallig geworden in Almelo doch hun dienstverband kan vanwege hun levenslange onschendbaarheid niet beëindigd worden en worden ze zogenaamd te werk gesteld in andere gemeenten…(!)

Pagina 89: Het klanttevredenheidsonderzoek geeft eind 2013 geen waarde aan…(!)

Pagina 91: De politie Almelo heeft één actieve criminele jeugdgroep getraceerd. Hoe groot of hoe klein deze groep getalsmatig is, wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 108: Hoewel het gemeentebestuur volledig en al jaren op de hoogte is van de dalende huizenmarkt in Almelo wordt deze trend volledig genegeerd en tarieven jaarlijks met 5% (zie pagina 118) steeds verder opgedreven. Dat de burger dit niet meer tolereert moge blijken uit een enorme toename van (merendeels gegronde) bezwaarschriften tussen 2010 en 2013.

Pagina 109: Hoewel het aantal woninginbraken in Almelo tussen 2010 en 2013 meer dan verdubbeld is negeert zij haar politiefalen door te stellen dat burgers nu zèlf meer moeten gaan patrouilleren met hun eigen niet-gesubsidieerde waakhond.

Pagina 115: Hoewel het gemeentebestuur van Almelo zichzelf heeft beloond met een zeer prestigieus 2e gemeentehuis, nota bene mèt autolift voor raadsleden met wellicht obesitas, is de financiële positie van de gemeente onverminderd zwak en het weerstandsvermogen volstrekt ontoereikend voor een dergelijke uitgave. Het is dan ook een volstrekt raadsel waarom de provincie Overijssel als toezichthouder nimmer heeft ingegrepen.

Pagina 123: Vanwege de herkeuring van Wajongers zal er wellicht op korte termijn een forse toename ontstaan van de Almelose bijstandspopulatie. Dit betekent tevens dat Almelo niet alleen een veel grotere eigen bijdrage zal moeten ophoesten maar ook in begrotingsproblemen komt met de eerder gemaakte MAU-afspraken tussen Wethouder Kuik-Verweg en Den Haag…

Pagina 126: De bouw van het nieuwe gemeentehuis vordert gestaag, zo meldt de jaarverantwoording 2013. Alleen vragen wij ons hierbij af in hoeverre de bouw gerealiseerd is door Hollandse bouwlieden vanwege de vele Poolse nummerborgen aldaar?

Pagina 135: Er zijn leningen vermeld aan Woningcorporaties van totaal ruim 27,5 miljoen euro, weliswaar met WSW-garantie, maar toch vragen wij ons af, mede vanwege de buitengewoon zwakke financiële situatie van Almelo, in hoeverre een beëindiging van deze relatief grote lening bespreekbaar is. Het is algemeen bekend dat woningbouwverenigingen hun onroerendgoedbezit 30-40 jaar geleden verkregen in het zeer goedkope guldentijdperk, waarbij men er vanuit mag dat een dergelijk woningbestand niet alleen vele malen is terugbetaald door de huurders, maar ook qua huidige marktwaarde tientallen malen duurder zijn geworden.

Pagina 147: Hoewel wordt erkend dat beleggen geen publieke taak was waren overheden toch van mening dat publieke belangen door private partijen onvoldoende beschermd werden en gemeentes zoals Almelo uit ‘morele’ overtuiging tòch aankochten.

Wèl overweegt Almelo beleggingen als Twence, Crematoria Twente, Twente Milieu, Kabelbedrijf Cogas en de Bank Nederlandse Gemeenten af te stoten. Hoe het hier nu mee staat wordt echter niet vermeld…(!)

Pagina 164: Cogas Energie heeft een dalend eigen vermogen en een snel dalend bedrijfsresultaat. Wellicht is het verstandig voor Almelo om deze belegging te heroverwegen cq af te stoten.

Cogas wil het aandeel van duurzame energie binnen de eigen regio structureel verhogen. Welke energie men bedoelt, is niet vermeld…(!)

Pagina 175: Industriegebouwenmaatschappij: is alleen kostendekkend. Lijkt geen overheidstaak om hierin te blijven beleggen.

Pagina 176: Belegging in Businesspark Twente: voor het geprognosticeerde verlies is een voorziening getroffen. Hoeveel wordt niet vermeld…(!)

Pagina 184: Resultaat blijft vooralsnog zwaar verliesgevend. Niet verwonderlijk met een koopkrachtdaling van 6% in 2013. Gaat de provincie Overijssel nog bijspringen, waarvan even sprake was?

Pagina 202: Op basis van de macronorm van 3% moet een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk worden voorkomen en zonodig gecorrigeerd. Almelo overschrijdt deze rijksnorm echter al jaren…(!)

Pagina 207: Er is nog altijd geen bestemming gevonden voor de verschillende leegkomende gemeentehuislokaties…(!) Mogelijk is hier sprake van grove kapitaalvernietiging!

Pagina 210: In de Almelo Noordflank is de nieuwbouw 100% energieneutraal. Mogen we ervan uitgaan dat de nieuwe bewoners dus geen gas,lichtrekening krijgen?

Pagina 212: Met uitzondering van Singelbuurt worden er 1235 woningen toch weer met erfpacht (!) gebouwd in Noordflank. Banken zijn hier doorgaans niet blij mee omdat ze slechts eigenaar worden van de opstallen en de gemeente vrij is in de verhoging van het erfpachtcanon. Zeker met een nagenoeg failliete gemeente als Almelo zijn banken hier niet blij mee. Dit sturingsmiddel werd ooit gebruikt tegen speculatieve excessen, maar daar is nu al jaren geen sprake meer van! Kortom, bestuurlijk, een flinke uitglijder!

Pagina 213: Zoals verwacht stokt de afzet van bouwkavels in Noordflank! Dus zo snel mogelijk hiermee kappen.

Pagina 218: De gemeente wil de binnenstad als ‘brandpunt’ herstellen. Laten we hopen dat het nieuwe college zich aan de aangenomen PVA-motie houdt, dus dealen met de verhuurders voor fatsoenlijke, marktconforme huren!

Pagina 264: Een hertaxatie van een bedrijfshal kosten maar liefst 576.000 euro. Lijkt ons zeer duur!

Pagina 272: De opbrengsten van de begraafplaatsrechten zijn achter gebleven door minder begrafenissen. Hoe zit het met aantal crematies ?

Wat is reden dat er in 2013 maar liefst 386 ton MINDER restafval is verwerkt?

Partij Vrij Almelo

11-05-2014
Vragen Partij Vrij Almelo aan college B & W: Illegale stortingen en zwerfafval

Garbage-01

Aan: Raadsfractie Partij Vrij Almelo

Onderwerp: Illegale stortingen in Gemeente Almel

Geachte raadsfractie van Partij Vrij Almelo,

Door middel van deze brief beantwoorden wij uw vragen die u in uw mail van 8 april jl. aan ons gesteld heeft.

Met betrekking tot afval wordt er in het vakjargon onderscheid gemaakt in de termen zwerfafval en illegale stortingen. Zwerfafval is afval dat achtergelaten wordt en zo klein is dat het verwaait (bijv. snoeppapiertjes, sigarettenpeuken etc.). Illegale stortingen zijn bewust achtergelaten grotere hoeveelheden afval.

Dit onderscheid wordt gemaakt omdat er op een andere wijze mee om wordt gegaan. Zwerfafval wordt door de cleanteams opgehaald. Hierbij wordt niet gekeken naar degene die het materiaal heeft achtergelaten.

Uit de context van uw vragen begrijpen wij dat u vragen heeft over illegale stortingen.

Voor illegale stortingen zijn er bij de gemeente Almelo twee milieu- inspecteurs in dienst die dagelijks in de stad aanwezig zijn om onder andere op illegale stortingen te controleren. Indien illegale stortingen op gemeentegrond worden aangetroffen wordt er gekeken of het mogelijk is om de dader te achterhalen. Indien dat mogelijk is wordt de dader aangesproken en bekeurd. De hoogte van de bekeuring voor het illegaal storten van afval kan oplopen tot € 377,–.

Indien degene die een bekeuring heeft ontvangen bezwaar wil maken tegen de bekeuring, moeten zij dit bezwaar indienen bij het Openbaar Ministerie.

De milieu-inspecteurs beoordelen ook of de illegale storting direct moet worden weggehaald of dat deze kan blijven liggen tot de wekelijkse ronde. De milieu-inspecteurs zijn dagelijks tussen 08.00 en 16.00 te bereiken op tel: 0546 54 13 76/06 51 28 14 54 en op 0546 54 13 71 /06 51 28 14 50.

Burgers kunnen daar ook hun klachten indienen. Daarnaast kunnen burgers via de website een contactformulier invullen. Deze formulieren komen ook bij de milieu-inspecteurs terecht. Als er recidive plaatsvindt, wordt er opnieuw een proces-verbaal opgemaakt. In het systeem van het Openbaar Ministerie wordt recidive automatisch opgemerkt.

Wij gaan ervan uit uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester,

                                                                                                                                                                                                                    
08-04.2014
Schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo aan het college van burgemeester en wethouders over zwerfafval

logo pva

                                                                                                                                                                                                                                                    
Aan het college van burgemeester en wethouders van Almelo.
Geacht college,
Naar aanleiding van het uitgezette afvalbeleid heeft de Partij Vrij Almelo de volgende vragen:
1.  Wie is er verantwoordelijk voor de klachten van verontruste burgers die bij gemeente milieu Almelo klagen over zwerfafval en hier geen bevredigend antwoord op krijgen?
2.  Als er door burgers wordt aangegeven dat er zwerfvuil in grote mate is gedumpt, is de daarvoor verantwoordelijke organisatie dan verplicht dit binnen afzienbare tijd op te halen?
3.  Wat is de termijn die er voor staat dat de verantwoordelijken dit afval moeten verwijderen?
4.  Zal er een bekeuring uitgeschreven worden als bekend is wie dit zwerfafval heeft veroorzaakt en bij welke gemeentelijke instantie ligt die verantwoordelijkheid?
5.  Wat zijn de maatregelen die er recidive plaatsvindt?
Gaarne zouden wij bovenstaande vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk beantwoord willen zien.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Almelo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
03-04-2014
Beantwoording schriftelijke vragen PVA over Realwork

logo pva

Vragen over Realwork

Geachte heer H.G. de Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 10 maart 2014 een aantal vragen gesteld over Realwork. Wij gaan er vanuit dat een deel van deze vragen intussen is beantwoord in onze raadsbrief die vanaf 12 maart jl. op het RIS staat (dcs Raad-1401834). We zullen daarom bij de beantwoording van uw vragen regelmatig naar deze brief verwijzen. Uw vragen geven wij schuingedrukt weer, daaronder staan de antwoorden.

1. Is er vermoeden van fraude bij aanvraag van subsidiegelden?

Hiervoor verwijzen wij naar de raadsbrief (onder het kopje “Afwikkeling van het faillissement” oppag. 3): Mocht er sprake zijn van mismanagement bij Realwork, dan zullen wij in overleg met onze advocaat de curator verzoeken na te gaan of de bestuurders van Realwork aansprakelijk kunnen .

De curator is nog bezig met zijn onderzoek.

2. Zorgt het College van B&W dat er contact is met andere gemeenten om tot een totaalbeeld te komen?

De gemeente heeft contact met andere gemeenten, die ook met Realwork te maken hebben. Wij werken echter niet aan een totaalbeeld, dat doet de curator die is aangesteld om het faillissement van Realwork af te wikkelen.

3. Zorgt het College van B&W dat het Openbaar Ministerie en/of Curator onderzoek doet naar de gang van zaken?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar u het antwoord op vraag 1: de curator is bezig met zijn onderzoek.

4. Waar zijn de tonnen, totaal miljoen(en) overheidsgeld naartoe verdwenen?

Realwork heeft een aantal maanden loon uitbetaald aan de werknemers en daarvoor loonkostensubsidies ingezet. Dat was een terechte besteding. De curator onderzoekt nu waar de overige middelen gebleven zijn. Wij moeten afwachten wat daaruit komt. Wij vorderen in totaal € 405.000, – aan loonkostensubsidies terug. Voor Almelo gaat het dus niet om miljoenen.-

5. Als verantwoordelijk Wethouder neemt PvdA-er Kuik haar verantwoordelijkheid en treed per heden af?

Wethouder Kuik heeft in de raad van 4 maart 2014 een aantal vragen beantwoord van de D66 fractie, en wij hebben op 12 maart 2014 de Raad via een raadsbrief geïnformeerd. Daarin hebbe wij aangegeven de ontstane situatie zeer te betreuren, in de eerste plaats voor de ontslage werknemers. En dat wij lering willen trekken uit onze ervaringen met Realwork. Een reden om af te treden, vormt het naar onze mening echter niet. Bedrijven kunnen failliet gaan, maar in de toekomst zullen we strenger screenen en er alles aan doen om ons risico hierbij zoveel mogelijk te beperken.

6. Wat doet uw College (concreet!) om te zorgen dat de voormalige medewerkers niet de dupe worden?

Concreet hebben wij er voor gezorgd dat niemand in de financiële problemen komt, door het verstrekken van leenbijstand. En wij hebben overleg met het UWV over het verstrekken van een faillissementsuitkering. De werknemers moeten een teleurstelling verwerken en op zoek gaan naar ander werk. Daar begeleiden wij hen zo goed mogelijk bij, zowel door het houden van voorlichtingsbijeenkomsten als door het voeren van individuele gesprekken.

7. Doet u voordat u tonnen overmaakt naar een bedrijf, enige achtergrondscontrole?

Ja, dat doen we. Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf “Doorlichten van het bedrijf” (pag. van eerdergenoemde raadsbrief.

8. Leert het College van B&W Almelo ooit van haar fouten?

Ja, we leren van de ontstane situatie. Wij verwijzen u naar de paragraaf “Conclusie” (pag. 3 van de raadsbrief.

9. Indien ja bij bovenstaande, wat voor concrete maatregelen zijn er genomen dat dit nooit meer zal gebeuren?

Zie hiervoor ook de paragraaf

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester

PVA_banner728x90

Geacht College,

U weet dat er een politieke lente op komst is, naast de gewone lente. Dit betekent dat alle fietsen weer van stal worden gehaald, ook de elektrische. Veel mensen met de e-bike zullen dan onze binnenstad bezoeken. Ook van buiten Almelo. Om het gebruik van deze fietsen te bevorderen hebben we een aantal vragen.

 

Toelichting bij de vragen:

De elektrische fiets is in opkomst. Mede door de vergrijzing wordt verwacht dat komende jaren het aandeel elektrisch fietsen sterk zal blijven stijgen. Het gebruik van elektrische fietsen draagt bij tot het verminderen van fijnstof en CO2 en levert daardoor een substantiële bijdrage aan een beter klimaat en vermindering van de gezondheidsrisico’s. Vanuit de hier genoemde ontwikkelingen vraagt de Partij Vrij Almelo aandacht voor het stimuleren van het gebruik van elektrische fietsen en plaatsen van oplaadpunten voor elektrische fietsen.

In ons straatbeeld zijn inmiddels een paar oplaadpunten voor elektrische auto’s verschenen, terwijl er voor de reeds langer populaire elektrische fiets geen oplaadpunten zijn.
Vraag 1
Bent u van mening dat Almelo ook voor fietsers een aantrekkelijke stad moet blijven?
Vraag 2
Bent u met ons van mening dat het beschikbaar hebben van oplaadpunten voor elektrische fietsen een positieve invloed kan hebben op de verblijfsduur van (toeristische) fietsers in de stad?
Vraag 3
Onderschrijft het college het belang van de aanwezigheid van voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen in Almelo?
Vraag 4
Zo ja, hoe gaat het college zich inzetten om te zorgen voor een dekkend spreidingsplan voor oplaadpunten voor elektrische fietsen over Almelo?
Vraag 5
Welke (alternatieve) financieringsmogelijkheden zijn er voorhanden naast de reguliere bekostigingsmogelijkheden voor het opzetten van oplaadpunten voor elektrische fietsen?
Vraag 6
In hoeverre kunnen derden/ externe partijen mede bereid zijn om zorg te dragen voor beheer en onderhoud van de oplaadpunten elektrische fietsen in Almel
De Partij Vrij Almelo vraagt u te onderzoeken of deze voorzieningen realiseerbaar zijn in Almelo
Uw antwoorden zien wij met grote belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Namens de Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde (fractievoorzitter)

                                                                                                                                                                                                                                                                

02.11.2014
Transitie Noordflank (voormalig Waterrijk) 

logo pva

 

De perspectieven voor een ontwikkeling van de uit de woningbouwplanning genomen gronden van het voormalige Waterrijk aan de Noordflank zijn in beeld gebracht. Na een interactief proces waarbij mogelijke functies zijn benoemd en getoetst aan de door de raad aangeven voorwaarden blijken de ontwikkeling van een dorpslandgoed en een innovatieve agrarische ontwikkeling het meeste perspectief te bieden. De raad wordt voorgesteld om een nadere uitwerking van beide perspectieven en een combinatie hiervan tegemoet te zien.

 

Reactie PVA

Voorzitter,

Jarenlang was het een mooie melkkoe voor gemeenten: grond! Opkopen, de bodem saneren, klaarmaken voor de bouw en dan doorverkopen aan projectontwikkelaars en als we geen geld hadden dan sloten we gewoon een lening af. We hoefden immers pas te bouwen als zo’n 70% op papier was verkocht. Nu zitten we met de problemen want van het oorspronkelijke plan “Waterrijk:  is niets terecht gekomen……dus bedenken we gewoon een nieuw plan.

Wij zien ook in dit nieuwe voorstel van agrarische ontwikkeling en dorpslandgoed alleen maar nadelen. Er wordt in het rapport uitgegaan van een netto rendement van 11,5 miljoen euro. Dit is een berekening op basis van een verkoop van het hele gebied aan een investeringsmaatschappij die de gronden zou kopen als landbouwgrond. Echter wordt er uitgegaan van een plan waarin een dorpslandgoed wordt gerealiseerd. Wij vragen ons af of de opbrengst dan niet meer moet zijn? Het zijn bouwgronden.

Ook wordt er in de verkenning uitgegaan van een goede boost voor de werkgelegenheid. Dit zal echter niet de werkgelegenheid zijn voor de inwoners van Almelo daar het plan voor intensieve veehouderij gespecialiseerde werknemers behoefd. Mocht de gemeente willen dat er werknemers uit Almelo werkzaam zijn dan zal er een gedegen opleiding van de werknemers noodzakelijk zijn. Heeft de gemeente hierover nagedacht en gaat de gemeente in samenwerking met Wageningen UR of een andere partij daar voor zorgen? Tevens zou het dorpslandschap onderhouden worden door de bewoners zelf zodat ook daar geen of weinig personeel nodig is. Is er aan de belangstellenden voor het dorpslandgoed voorgelegd dat de invulling van het gebied samen valt met een plan voor intensieve veehouderij?

In de verkenning wordt met geen enkel woord gerept over de infrastructuur van het gebied, Deze infrastructuur zal volledig op de schop moeten waar veel kosten mee gemoeid zijn. Zware toevoerwegen vanwege veel vrachtvervoer. Waar komen deze middelen vandaan? Staat de gemeente hier garant voor.

Bij welke hoeveelheden van de verkoop van de woningen in het dorpslandgoed zal het plan een uitvoer vinden en wat als deze hoeveelheden niet gehaald worden? Is de gemeente dan alsnog aansprakelijk voor het niet slagen van het plan? Of worden de rollen dan anders ingevuld. Is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de gronden en wegen die buiten de gedeelten van het plan gaan vallen? Aanvoerwegen, waterwegen, groenvoorziening, etc. In het plan wordt gepraat over de aanvoer van veevoer over het water. Moet hiervoor geen installatie voorhanden zijn waardoor het veevoer vanuit de schepen in de vrachtwagens geladen kan worden en wie zal de kosten voor deze installatie gaan betalen.

Wordt in het koopcontract van de gepachte woningen opgenomen dat de mensen mee moeten doen aan het onderhoud van de andere gronden en wat als deze bewoners het nalaten. Zal dan de cooperatieve vereniging of de vereniging van eigenaren hiervoor verantwoordelijk zijn of neemt de gemeente dit onderhoud dan voor haar rekening. Wat als de woningen worden doorverkocht aan derden. Zullen deze pachters dan ook aan hun verplichtingen ten aanzien van de leefomgeving gehouden worden. In het plan wordt uitgegaan van een planning van 12 jaar voor de intensieve veehouderij. Echter wordt er van de kosten uitgegaan van kosten zoals ze vandaag de dag zijn. Ik 12 jaar tijd zullen de kosten voor intensieve veehouderij aanzienlijk stijgen naarmate de jaren vorderen. Wat als de intensieve veehouderij zover wijzigt dat het plan in de toekomst geen levensvatbaarheid meer heeft?

Verder willen wij u er op wijzen dat volgens het IRAS instituut van de Universiteit Utrecht en het Nederlandse instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg er veel luchtwegklachten zijn in de nabijheid van intensieve veehouderij onder patiënten van huisartsenpraktijken.

Voorzitter: De Partij Vrij Almelo zet een dikke streep door dit raadsvoorstel en hoopt dat het college met een andere zienswijze komt die naar onze mening meer kans van slagen heeft.

Dank voor uw aandacht.

09 februari 2014
                                                                                                                                                                                                                                
Aan: college van burgemeester en wethouders van gemeente Almelo
Geacht college,
Op 28-01-2014 verscheen er een misleidend en onjuist bericht in de Twentse Courant Tubantia van de heer Stegehuis inzake het ambtelijke poortaffaire dossier omtrent o.a. valsheid in geschrifte en art. 227A/227B.
De Twentse Courant Tubantia vermelde: het O.M. meld dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. In het rapport van het O.M. door mij ingezien staat echter het volgende: het O.M. acht het op voorhand niet strafbaar, dus niet zeker en misschien wel strafbaar.
Gezien de integriteit van uw college en om onze onzekerheid als gemeenteraad en controlerend orgaan weg te nemen heb ik de volgende vragen:
1.  Is het waar dat u op 14 maart 2013 een brief hebt geschreven aan de heer Kamphuis (LKA) waarin staat dat er gezien de poortaffaire (dossier) geen strafbare feiten zijn gepleegd?
2.  Is het waar dat dit dossier door de gemeentesecretaris is onderzocht (gezien uw eigen onderzoek naar aanleiding destijds door de heer Stegehuis (klacht)?
3.  Is het waar dat u tijdens uw collegegesprek met de heer Stegehuis destijds omtrent zijn klacht hebt geweigerd aangifte te doen bij de politie i.v.m. de inhoud van het poortaffaire dossier? Bij dit gesprek waren diverse collegeleden, een advocaat en een getuige aanwezig.
4.  Zo ja, wat is de reden van weigeren van uw college.
5.  Is het waar dat in dit dossier alle brieven van de belangenbehartiger/bemiddelaar van de heer Stegehuis zitten tegen uw gemeente waaruit blijkt dat de heer Stegehuis door u is tegengewerkt? (Bornsestraat/Haven n.z. vanaf 2004/2005)
6.  Bent u nu genegen dit dossier te openen ter controle van de gemeenteraad op onjuistheden
7.  Is het waar dat er een gespreksverslag is van uw college en één van de heer Stegehuis?
8.  Is het waar dat alle brieven destijds naar de Overijsselse Ombudsman zijn gegaan? Deze heeft over de inhoud niet alles gepubliceerd. Een raadslid had direct al zijn twijfels over beide rapporten.
9.  Is het waar dat uw gemeentesecretaris door de politie Twente is verhoord met opmaking proces verbaal/gemeentelijk aanhangsel waaruit blijkt dat alle wethouders sinds 2002 loco-burgemeester waren met teken bevoegdheid voor o.a. machtigingen en mandaten?
Dit na aanleiding aangifte Stegehuis.
10. Waarom is de gemeenteraad i.v.m. deze ontwikkelingen niet ingelicht?
Met vriendelijke groeten,
Namens de Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde (fractievoorzitter)
 01.15.2014
Veilige leefomgeving burgers (vragenhalfuurtje)

naamloos

 

Voorzitter,

Eén van de kerntaken van de overheid is het bieden van een veilige woonomgeving voor haar burgers. In die zin draagt de gemeente Almelo een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om externe veiligheid. Om die verantwoordelijkheid in te vullen kan men er niet omheen een heldere visie op veiligheid binnen de gemeentegrenzen te hebben.

Sinds enkele weken is de woningbouwvereniging bezig met het vervangen van liften in buurstede. Er was al een nieuwe lift gekomen maar deze bleek niet geschikt voor een scootmobiel. Maar ook een brancard past er niet in. Het gevolg is dat in geval van nood de ambulancebroeders van de ene vleugel naar de andere vleugel van het gebouw moeten met de patiënt. Daar is nog een werkende lift. De Partij Vrij Almelo krijgt signalen dat bewoners zich niet veilig voelen in Buurstede met deze situatie.

Onze vraag is, kan St. Joseph de veiligheid van de bewoners garanderen als zich er een calamiteit voordoet?

Want u staat immers voor veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente.

Dank voor uw aandacht.

 

Afvalinzameling (raadsvergadering 14-01-2014)

naamloos

 

Voorzitter,

De Partij Vrij Almelo wil de wethouder bedanken voor zijn inspanningen wat betreft het willen veranderen van de afvalinzameling. Wij begrijpen dat er iets aan het inzamelen van het afval moet gebeuren, en dat er tevens gekeken wordt naar de kosten die hiermee gepaard gaan. Wij hebben in diverse wijken met een aantal willekeurige burgers gesproken, en hen gevraagd naar hun mening hierover. Wij hebben geluisterd en zijn tot de conclusie gekomen dat het grootste gedeelte van de Almelose inwoners niet zit te wachten op de voorgestelde plannen. Dat er iets gedaan moet worden aan het afval beleid dat is wel duidelijk voor de Partij Vrij Almelo. Maar laten we het dan in kleine stapjes doen. En dan kijken hoever we in de toekomst kunnen gaan.

Ook willen wij de wethouder er op attent maken dat niet elke in het begin succesvol lopende proef uiteindelijk  ook op langdurige termijn tot de gewenste positieve resultaten leidt. Wij vinden dat er veel te snel na een succesje met één proef een beleid veranderd wordt. Wellicht zou er ook nog in een andere wijk met een andere bevolkingssamenstelling zo’n proef gehouden moeten worden alvorens te snel een nieuw afvalbeleid in te voeren en de conclusies uit één wijk te volgen.

Wij kunnen ondanks de noodzaak helaas niet instemmen met voorgestelde beleidswijziging. Wel hoopt de Partij Vrij Almelo dat er toch verder gekeken wordt naar een andere manier van inzamelen, die wél voor positieve reacties en gedachten zorgen bij de inwoners van Almelo.

Dank voor uw aandacht.

 

Motie Partij Vrij Almelo veelplegers

logo pva

 

De gemeenteraad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op 7 november 2013, ter bespreking van de ontstane consternatie over een gratis terugreis naar Polen door een veelpleger.

Overwegende dat,

Het volstrekt juist is dat Almelose agenten aandacht hebben gevraagd voor het probleem dat veelplegers, ná verbalisering, straffeloos op straat worden gezet, er feitelijk geen enkele concrete sanctie wordt opgelegd en zelfs een gratis terugreis naar Polen is betaald door Justitie.

Overwegende dat:

Dit bijzonder demotiverend is voor de Almelose diender dat (gratis) uitzetting naar Polen funest is voor het vertrouwen van de burger in de Nederlandse rechtsstaat en bovendien zinloos is vanwege het open grenzenbeleid binnen de Euro-zône.

Constaterende dat:

Zelfs minister van Justitie, Mr. I. Opstelten, een groot tegenstander is van het straffeloos op straat zetten van recidivisten en dat dit bijzonder slecht is voor het imago en de beeldvorming bij de Almelose bevolking vanwege straffeloze aanpak van recidivisten.

Constaterende dat:

Het inmiddels landelijk beleid is dat veelplegers en recidivisten voor langere tijd gedetineerd worden in een Nederlandse gevangenis en zeker niet beloond mogen worden met een gratis (terug) reis naar Polen.

Draagt het bestuur op:

Veelplegers, in de toekomst zodanig langdurig te detineren zodat de Almelose samenleving weer meer vertrouwen krijgt in het Justitieel beleid dan nu het geval is.

 En gaat over tot de orde van de dag.

 

De PVA motie werd met meerderheid van stemmen verworpen

Motie bezuinigingen en ombuigingen op minima

logo pva

 

De gemeenteraad van Almelo, in vergadering bijeen op 7 november 2013

Minima moeten ontzien worden bij extra bezuinigingen

De fractie van de Partij Vrij Almelo vindt dat de extra bezuinigingen die het college voorstelt, niet ten koste mag gaan van de financieel zwaksten in onze gemeente.
We moeten voorkomen dat zij bezuiniging op bezuiniging te verwerken krijgen, nu de overheid ook zwaar bezuinigt.

Overwegende dat,

wij zien dat deze bezuiniging ingrijpende gevolgen heeft voor de financiële huishouding van sociaal zwakkeren,

wij zien dat de gemeente Almelo daarnaast voor een haast onmogelijke bezuinigingsopgave staat, mede door het landelijk beleid,

wij zien tevens in dat dit ingrijpende gevolgen zal hebben voor de inwoners van Almelo.

Spreekt uit dat,

de minima, die door alle landelijke bezuinigingen al behoorlijk getroffen worden, in deze geheel ontzien moeten worden en daarom vragen wij de gemeenteraad in deze motie zich uit te spreken dat die bezuinigingen niet ten koste mag gaan van sociale minimaregelingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De PVA motie werd met meerderheid van stemmen verworpen.

68 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BEGROTING ALMELO 2014

logo pva

 

INLEIDING-pagina 4: Ook deze begroting kenmerkt zich door een fors pakket aan bezuinigingen om het begrotingspakket te herstellen en ook nog eens rekening te houden met de vele decentralisaties van het terugtredende kabinet.

Prioriteit ligt bij het vergroten van de, tot op heden geringe, weerstandscapaciteit van met name het veel te speculatieve grondbedrijf van Almelo, waardoor er de afgelopen jaren tientallen miljoenen aan gemeenschapsgeld onnodig verloren is gegaan.

Het is een juiste beslissing geweest tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2013 een bestemmingsheffing als toeristenbelasting dan ook consequent te bestemmen voor recreatie en toerisme. Mede omdat Almelo in de ranglijst van Elseviers Weekblad enkele maanden geleden landelijk buitengewoon laag genoteerd was.

Ook in deze toelichting rept men over sociale stijging van de Almeloërs, maar dit lukt volgens onze fractie nooit als er al jarenlang sprake is van onrechtmatige overschrijding van het maximum aantal statushouders.

Pagina 5: Almelo streeft naar een toekomstbestendige gemeente die en dan citeren we: zich gaat richten op alleen de hoofdlijnen en minder zelf gaat doen (einde citaat) Begrijpen we het goed dat we te maken gaan krijgen met een terugtredende overheid en de burgers het maar zelf moeten uitzoeken?

Als tussenoplossing is Almelo voornemens ondersteunende taken uit te besteden aan Enschede waarvoor ‘een organisatie’ zou worden opgericht.

Voorzitter, het komt allemaal op ons over dat Almelo, zonder steun van een buurgemeente als Enschede, binnenkort niet in staat is om zijn eigen politieke boontjes te doppen !

Ondertussen blijft Almelo beweren dat en dan citeren we: Almelo gebaat is bij een sterk economisch Twente (einde citaat). De Partij Vrij Almelo is echter van mening dat Twente gebaat is bij een sterk, niet-hulpbehoevend Almelo en niet andersom !

Pagina 6: Vanwege de grote, en wellicht langdurige, onenigheid in de Tweede Kamer tussen coalitie en oppositie kunnen er nog geen Haagse besluiten verwerkt worden in deze begroting en meerjarenraming !

Pagina 9: De onvrede en machteloosheid over het gemeentebestuur kenmerkt zich door een toenemend aantal beveiligingsincidenten en wordt het aanbevolen om de beveilingsfunctionaris in de publiekshal van het stadhuis te continueren tot 2015. Over de oorzaken van deze escalerende onveiligheid en onvrede wordt echter niet gerept.

Pagina 11: Almelo heeft in vergelijking met andere gemeenten een grote groep inwoners met een laag inkomen en een gemiddeld laag opleidingsniveau. Dit is naar alle waarschijnlijkheid ook het gevolg van de jarenlange onrechtmatige overschrijding van de van rijkswege opgelegde quota statushouders.

Pagina 12: Het College streeft naar het aantrekken en vasthouden van kansrijke bevolkingsgroepen. Ons inziens kan Almelo alleen aantrekkelijker worden indien dat blijkt uit een veel hogere positie qua leefbaarheid op de ranglijst van Elseviers Weekblad dan nu het geval is.

Pagina 13: Almelo kiest voor en dan citeren we: voor een regisserende rol met een democratisch bestuur dat betrouwbaar, integer en responsief is. Dat laatste is discutabel omdat er tijdens en buiten de raadsvergadering telkenmale onvoldoende antwoorden komen op de door de Partij Vrij Almelo gestelde vragen.

De drie grote taken welke gedecentraliseerd worden van Den Haag naar o.m. Almelo vergen veel meer financiële inspanning van de armlastige gemeente Almelo. Hierover staat echter nog steeds niets vast vanwege de nog altijd grote onenigheid in de Tweede Kamer over de bezuinigingen. Derhalve is Uw suggestie niet relevant, zie ook Uw opmerking hierover op pagina 6 van de toelichting.

Pagina 17: Sinds 2010 is het aantal ambtenaren met 173 verminderd. Ook voor 2014 wordt een krimp verwacht van ruim 29 arbeidsplaatsen. Er wordt echter met geen woord gerept waarom er ruim 1/3 van het ambtenarenapparaat teveel was en hoeveel deze kennelijke overschrijding de Almelose samenleving tot nu toe gekost heeft.  Gaarne alsnog Uw uitleg hierover.

Pagina 18: Op de benchmark: ‘waar staat je gemeente’ is het gemiddelde oordeel van de burgers over de invloed van de kiezer en het waarmaken van beloften en plannen door het bestuur scoort de gemeente Almelo nog altijd een onvoldoende met 5,7.

Op dezelfde benchmark is het gemiddelde oordeel van burgers over de mate waarin de gemeente burgers betrekt bij de voorbereiding van beleid en de uitvoering van beleid een dikke onvoldoende met 5,5.

Dit zijn wellicht ook redenen dat Almelo niet aantrekkelijk is voor beter gesitueerden en een andere woonplaats kiezen !

Pagina 19: Het college overweegt baliecontacten zoveel mogelijk op afspraak te laten verlopen. Enige toelichting ontbreekt.

Pagina 21: Ná juiste vaststelling van hun identiteit ontvangen nieuwkomers een BSN-nummer waarmee hun registratie is geregeld. In hoeverre komen zij dan ook vrijelijk in aanmerking voor toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag en kindgebonden budget ?

Pagina 22:  Van de gemeentelijke producten wordt slechts 5-10% digitaal  aangeboden in 2012. De streefwaarde over 2 jaar, dus 2015 is 60%. Is er al iets bekend over de stand van zaken nu, dus 2013?

Pagina 24: De tarieven van de OZB stijgen buitenproportioneel en zijn in strijd met de van rijkswege opgelegde, zogeheten Macro-normen. In hoeverre is er kwijtschelding is gevraagd en verkregen door huiseigenaren die mede hierdoor in de financiële problemen zijn geraakt ?

Pagina 25: Slechts 40% van de Almeloërs werkt en woont in Almelo zelve. Geldt dit ook voor ambtenaren? Dit klemt des te meer omdat ambtenaren de ogen en oren van het College zijn en ontbrekende affiniteit en betrokkenheid wellicht de reden is voor agressie en de eerdergenoemde inhuur van een professionele beveiligingsman in de publiekshal.

Het College is van mening dat ondernemerschap essentieel is voor een gezonde economie. Dit kan niet gezegd worden van Almelo met een leegstandspercentage van 25% in de binnenstad. Indien het college ondernemerschap inderdaad zo belangrijk en essentieel vindt vragen wij ons af wat het college tot nu toe inmiddels gedaan heeft met de motie waarin haar opgedragen is in contact te treden met verhuurders over meer marktconforme huren van winkels in de binnenstad ?

Pagina 29: Hetzelfde geldt voor de Leegstand van 14.600 m2 kantoor-ruimte. U streeft naar een mindering met 4.600 m2 naar 10.000 m2. Wat is hiervan tot nu toe gerealiseerd ?

Pagina 33: Er wordt zoveel mogelijk ingezet op verkoop van panden. Dat is een loffelijk streven, maar in hoeverre dat concreet gaat lukken bij een stabiliserend bevolkingsaantal en een teruglopende huizenmarkt buiten de Randstad, lijkt vooralsnog een utopie.

Pagina 34: Men streeft naar verkoop, doch tegelijkertijd spreekt men zich uit voor minimaal onderhoud. Dit lijkt mij tegenstrijdig, dus niet kansrijk.

Hetzelfde geldt voor het stadhuis. Leegstand leidt tot verloedering en uiteindelijk sloop, dus kapitaalvernietiging!

Pagina 38: Almelo telt ruim 70 sportverenigingen met meer dan 20.000 leden hetgeen minder dan het landelijk gemiddelde is. Wellicht is dit door de uitzichtloze financiële situatie voor veel bewoners de drempel om zich niet meer te enthousiasmeren voor sport en bewegen.

Pagina 41: Bijna 25% van onze inwoners is zelf, of één van beide ouders, geboren in het buitenland. Dit is relatief zeer hoog voor een gemeente vèr buiten de Randstad. Dit percentage zal ons inziens eerder stijgen dan dalen.

Pagina 50: Met het plan van aanpak via de MAU zouden er maatregelen genomen zijn om de instroom in de WWB te beperken en de uitstroom te bevorderen. Vooralsnog is deze aanpak kansloos vanwege het jarenlang gedogen van overschrijding van het van rijkswege toegestane aantal statushouders.

Ten aanzien van ‘volwasseneducatie’ dient de zelfredzaamheid vergroot te worden en zich bij de bestrijding van laaggeletterdheid, zich te richten op Nederlands als tweede (!) taal. Dit is een volstrekt onjuist uitgangspunt want het Nederlands is de hoofdtaal van ons land en vreemde talen bevorderen juist de segregatie en kansarmoede !

Pagina 51: Werkgevers worden gesubsidieerd indien zij mensen met een indicatie sociale werkvoorziening in dienst nemen. Hoeveel dat is wordt echter niet vermeld.

Pagina 54: Er wordt verwacht dat het aantal kinderen in Almelo de komende jaren zal afnemen. Dit zou wellicht een gevolg zijn van het feit dat vanwege de slechte economische vooruitzicht er sprake is van een dalende kinderwens. Bovendien is er sprake van ontvolking en verhuizing naar de Randstad.

Pagina 55: Leerlingen die voorheen naar het speciaal onderwijs werden verwezen, moeten nu zoveel mogelijk terecht in het ‘reguliere’ onderwijs, hetgeen ons inziens ten koste gaat van de leskwaliteit voor volwaardige kinderen. Bovendien kan dit experiment leiden tot minder aandacht voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Dus een tweezijdig slecht idee.

Pagina 65: Zowel de deelname aan sport is met 46% onder de maat en de vooruitzichten met 45% zijn niet erg hoopvol. Wat denkt het College hieraan te kunnen en willen doen ?

Het aantal leden van de bibliotheek is momenteel 18.411. Men verwacht dat dit zal dalen tot 15.000. Wat is hiervan de reden en wat denkt het College hieraan te kunnen doen?

Pagina 67: Het College verwacht meer vrijwilligerswerk en beweert initiatieven te ontwikkelen die vrijwilligerswerk ondersteunt en  stimuleert. De Partij Vrij Almelo heeft al diverse malen bij de wethouder er op aangedrongen dat stichtingen en verenigingen een ANBI-status zouden moeten aanvragen waardoor vrijwilligers via een duidelijke vrijwilligersovereenkomst hun vrijwilligerswerk als arbeid in natura kan worden beschouwd, dus aftrekbaar wordt. Dit voordeel is tweezijdig. De ANBI-stichting krijgt wellicht meer (gratis) vrijwilligers en de Almelose vrijwilliger krijgt hierdoor een extra fiscale aftrekpost !

Pagina 77: Voor een monitoringssysteem op wijk- en buurtniveau wil het college 500.000 euro reserveren. Daarbij is het college van mening dat en dan citeer ik: “er zware, nu nog onontkoombare vormen van zorg zijn die we wel moeten voortzetten en wel eens 125.000 euro per gezin per jaar zouden kunnen kosten”(einde citaat) Begrijpen we het goed dat er in dit geval slechts 3 tot 4 van dergelijke gezinnen geholpen zouden kunnen worden? Gaarne hierover Uw mening.

Pagina 81: De gladheidsbestrijding is zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de richtlijnen in de leidraad Gladheidsbestrijding, maar vanwege de financiële richtlijnen is deze niet volledig overgenomen. Wij vragen ons hierbij af wat deze niet-volledige overname voor consequenties heeft bij gladheid in de a.s. wintermaanden?

Pagina 86: Het College wil en dan citeer ik: de kloof tussen burger en bestuur verkleinen(einde citaat) Hoe denkt het college dit streven in tevullen? Het lijkt ons dat er dan ook een einde moet komen aan het te werk stellen van ambtenaren die buiten de gemeente blijven wonen, dus niet gewend zijn aan de leefomstandigheden van de gemiddelde Almeloër.

Pagina 88: Het College wil met spoed gronden gaan saneren. In hoeverre gaat de vervuiler dan ook betalen en is er iemand aansprakelijk te stellen?

Gaarne hierop Uw reactie

Pagina 91: In het kader van het al of niet verstrekken van omgevings-vergunningen voor bouwvergunningen e.d. zijn er 1740 contrôles uitgevoerd en 165 procedures gevoerd. In hoeverre waren deze procedures al of niet succesvol waren, werd niet vermeld.

Pagina 93: De leefbaarheid en veiligheid in Almelo staat onder zware druk vanwege vaak zwaardere vormen van criminaliteit. Dit verbaast niet omdat uit een tussentijdse monitor van augustus 2012 reeds bleek dat de gemeente Almelo qua bestrijding van criminaliteit zowel regionaal als landelijk het relatief slecht doet. In hoeverre heeft het College hiervan geleerd en in hoeverre wordt er nu beter gepresteerd vergeleken met de eerdergenoemde criminaliteitsmonitor ?

Pagina 94: De ambitie dat Almelo de veiligste stad van Twente moet worden is vooralsnog een papieren tijger want er zijn nog altijd geen vergelijkende concrete rapportages aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld.

Opmerkelijk is dat men in Almelo nog altijd veel last heeft van een harde kern van veelplegers. Indien men op korte termijn aanhoudt en langdurig gaat detineren zal dit wellicht ten goede komen van de politiestatistieken.

Pagina 96: De criminaliteitsmonitor van Burgemeester Hermans van augustus 2012 toonde zowel regionaal als landelijk een zeer slechte score qua politieoptreden. Over deze monitor is nimmer een inhoudelijke discussie gevoerd in de Almelose gemeenteraad. Uw ‘streefwaarde’ om de omvang van de criminaliteit met eenderde te verminderden van 375 naar 250, achten wij dan ook niet realistisch.

Pagina 98: Met behulp van de zogeheten ‘Melddesk’ gaat het verhelpen van meldingen ‘anders ingepland’ worden. Dat betekent en dan citeren we: dat de afhandeling van meldingen langer gaat duren (einde citaat) hetgeen o.i. ten kosten van de kwaliteit gaat.

Pagina 100: Tussen 2012 en 2014 is het College voornemens de lokale heffingen OZB nogmaals te verhogen van 14,8 naar 17,1 miljoen. Dit komt neer op 15% in 3 jaar hetgeen in strijd is met de MACRO-norm van de Rijksoverheid en slecht is voor de beeldvorming over Almelo qua lokale lasten.

Pagina 101: Het College heeft zich ooit laten verleiden tot de status van groot aandeelhouder van Gas- en lichtbedrijven. Het beleggen in aandelen is m.i. geen overheidstaak. Bovendien is de kans groot dat Almelo als groot-aandeelhouder zich subjectief gaat opstellen indien er publieke discussies ontstaan over grote investeringen voor vaak onrendabele, dus omstreden windenergie en de aanleg van zonnepanelen voor particulieren waarvan de omzet ten koste gaat van de energiebedrijven.

Pagina 109: Hoe staat het met de onderhandelingen met de Provincie Overijssel over de 8,9 miljoen subsidie voor realisatie van het deelgebied Haven-Zuid, met daarbij de aanleg van de haven? Dit klemt des te meer omdat er een tekort is van 19 miljoen, waarvan reeds 9,2 miljoen is afgewaardeerd op het winkelcentrum?

Pagina 118: Het risico bestaat dat de Stichting Stadion de financiering van het stadion niet rond krijgt. Dit heeft onmiddellijke consequenties voor de herontwikkeling van het sportpart Osserkoppelerhoek. Is hier al iets over bekend ?

Pagina 119: Voor het zuidelijk deel van het gebied ‘Waterwijk’ wordt een nieuwe kleinere woonwijk ontwikkeld voor 1600 woningen. Gezien de dalende huizenmarkt voor woningen buiten de Randstad, de ontvolking en het matige imago van Almelo zullen ook deze gronduitgiftes zeer moeilijk gerealiseerd gaan worden. Zie hiervoor ook pagina 120.

De nieuwbouw is 100% energie-neutraal. Dat is dus een nadeel voor Almelo als grootaandeelhouder van energiebedrijven.

Pagina 122: In april 2013 is er samen met een extern bureau gestart met een verkenning naar de mogelijkheden van herbestemming van uit de exploitatie genomen 140 ha. We zijn nu 6 maanden verder. Hoe staat het ermee ?

Pagina 131: Gemeenten gaan fors minder geld krijgen om een groeiende groep mensen aan het werk te helpen. Ook de VNG vindt de financiële kaderstelling zorgelijk. Dit betekent dat Almelo hun ambities moet bijstellen.

Pagina 132: Het blijft een zorgelijke situatie dat er vanwege de slechte onderhoudssituatie van een aantal bruggen en tunnels geen vervanging of onderhoud kan plaatsvinden. Wellicht dat door hardnekkig achterstallig onderhoud ongelukken of letsel gaat ontstaan waar de gemeente Almelo voor aansprakelijk kan worden gesteld.

Pagina 133: Voor het herplaatsen en het opvangen van boventallige medewerkers is 600.000 euro gereserveerd. Enige toelichting hierover ontbreekt !

Pagina 139: Maar liefst 7% van de Almelose wegverhardingen verkeert nog altijd in een zeer slechte staat. Ingeval van ongelukken is de gemeente Almelo dan ook eenvoudig aansprakelijk te stellen. Er zijn reeds gemeentes, zoals Stichtse Vecht, die reeds aansprakelijk zijn gesteld voor hardnekkig achterstallig onderhoud. In hoeverre Almelo reeds aansprakelijk is gesteld wordt echter niet vermeld !

Pagina 142: Schades aan de riolering door lozing van bepaalde stoffen worden waar mogelijk verhaald op de veroorzaker. Wanneer deze niet te achterhalen is, betekent dit een kostenpost voor de gemeente Almelo. Hoe vaak en hoeveel dit uiteindelijk heeft gekost is echter niet vermeld ?

Pagina 143: Almelo heeft 41.000 bomen in beheer. Voor regulier onderhoud is 52.000 euro beschikbaar gemaakt. Dit is 1,30 euro per boom. In hoeverre dit veel of weinig is, wordt echter niet vermeld !

Pagina 144: Voor het onderhoud van speelvoorzieningen is jaarlijks 340.000 euro beschikbaar. Hoeveel speelvoorzieningen er zijn in Almelo en of dit veel of weinig is wordt helaas niet toegelicht.

Pagina 149: Sinds begin mei 2013 is de 10 jaarsrente nu circa 0,75% opgelopen. Analisten spreken dan ook uit dat een verdere stijging van de lange rente zeer wel mogelijk is.

Aangezien de gemeente Almelo per 1 januari 2014, door talloze bestuurlijke missers, een schuld heeft opgebouwd van 259.231.350 euro ofwel 3.575 per inwoner(!) kan gevreesd worden dat de financiën in een negatieve spiraal geraken.

Pagina 150: De gemeente Almelo leent geld bij de bank en sluist dit vervolgens één op één door aan reeds zeer solvabele woningbouw-corporaties waarbij wij ons af vragen waarom het armlastige Almelo geen enkele rente-opslag hanteert voor deze zeer draagkrachtige corporaties?

Uit onderzoek is namelijk dat 420 van 430 landelijke corporaties beschikken nog altijd over een enorme solvabiliteit beschikte, die in 2008 reeds 32,8 miljard euro bedroeg!

Pagina 153: De armlastige gemeente Almelo heeft momenteel meer dan 27,5 miljoen euro aan laagrenderende leningen uitstaan aan ‘sociale’ woningbouw-verenigingen.

Pagina 154: De ambtelijke organisatie krimpt als gevolg van bezuinigings-taakstellingen. De decentralisatie van Rijksoverheid naar lokale overheden, zoals de gemeente Almelo, veroorzaakt echter een veel omvangrijkere bedrijfsvoering, dus méér ambtenaren! Hoe dit in de toekomst gaat uitpakken qua financiële ondersteuning is nog altijd een open vraag.

Pagina 166: Aandeelhouderschap is geen overheidstaak en ondermijnt de objectiviteit, onafhankelijkheid en veroorzaakt belangenverstrengeling tussen overheid en burgers. Een commissariaat zou minder bezwaren en risico’s opleveren. Het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre commercieel ingestelde multinationals behoefte hebben aan ambtelijke inspraak.

Pagina 191: Ten aanzien van de Stadsbank Oost Nederland is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente met 768.000 euro aanzienlijk, doch nemen de kosten en risico’s sterk toe vanwege de groeiende vraag om schuldhulpverlening.

Pagina 199: Ook dit jaar zijn de grondexploitaties veel te negatief met 21 miljoen euro verspilling van gemeenschapgeld voor een relatief kleine gemeente als Almelo. Voorlopig blijft dit ‘een gebed zonder end’, althans met dit college.

Pagina 205: Men noteert en dan citeren we: “hierbij is rekening gehouden met een stijging van woningen van 8,93%. Hier zal men wellicht de OZB-stijging bedoelen…

Pagina 206: Voor het eind van 2013 wordt door de Hoge Raad beslist of de hondenbelasting in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Als de Hoge Raad van mening is dat deze onrechtmatig is levert dat voor Almelo een inkomstenderving op van 5 ton !

Pagina 212: Het bevolkingsaantal 0 t/m 3 jaar gaat in 2014, naar verwachting, met 9,9% afnemen.

Het aantal WWB-kliënten wordt in 2013 en 2014 begroot op 2430 respectievelijk 2429 waardoor de overeengekomen MAU-ambitie met de Rijksoverheid in zijn geheel niet wordt nagekomen en de eigen bijdrage van de gemeente Almelo voor uitkeringsgerechtigden onverkort even hoog blijft.

Partij Vrij Almelo

Schriftelijke vragen aan College van burgemeester en wethouders – Gemeente Almelo 

logo pva

 

Geacht college van burgemeester en wethouders,

De Partij Vrij Almelo constateert een flinke stijging in het aantal klachten aan het adres van de gemeente Almelo. De kern van de klachten is dat de gemeente niet of nauwelijks naar burgers (en ondernemers) luistert en hen geen ruimte laat om mee te denken over veranderingen. Wij constateren en concluderen dat het bij de gemeente vaak schort aan het bewustzijn van nut en noodzaak van burgerparticipatie, ondanks herhaalde begripvolle meevoelende en signalerende beantwoording van het college. De Partij Vrij Almelo weet het nu zeker: de gemeente luistert niet goed naar haar inwoners. Om hier verandering in te brengen, heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld.

Omgang met burgers

Door nauwer te gaan samenwerken met haar inwoners kan de gemeente bouwen aan het vertrouwen tussen de burger en de overheid. Regie voeren is samenwerking sturen en ruimte geven aan andere partijen. Durven loslaten. Daarvoor moet je als gemeente goed weten wat je wilt. En bereid zijn andere partijen als gelijkwaardig te zien.

De fractie van de Partij Vrij Almelo krijgt steeds meer signalen dat de gemeente niet goed luistert naar haar inwoners. Op het gebied van verkeer, geluidsoverlast, drugsoverlast, ouderenwerk, bestemmingsplannen, etc. worden de meningen en ideeën van burgers en ondernemers veelal niet meegenomen in het beleidsproces. De Partij Vrij Almelo maakt zich daarom zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met klachten van inwoners.

Luisteren

Een belangrijke stap naar gelijkwaardigheid is de bereidheid om te luisteren. En niet alleen luisteren, maar ook om daar vervolgens iets mee te doen. Niet door alleen juridisch vast te stellen dat een bezwaar ongegrond is, maar door de betrokkenheid van inwoners te stimuleren en te belonen (zonder hen altijd gelijk te hoeven geven).

Schriftelijke vragen

De Partij Vrij Almelo heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Wat betekent dit voor de klachtenafhandeling?

2 .Hoeveel klachten heeft de gemeente in 2012-2013 zelf ontvangen en behandeld?

3 .Wat is de verklaring van het college voor de toename in het aantal klachten?

4. Is het college bekend met de door de Nationale Ombudsman genoemde hulpmiddelen?

5. Zo ja, op welke manier worden deze hulpmiddelen toegepast bij de klachtafhandeling door de gemeente?

6.  Zo nee, is het college voornemens om deze hulpmiddelen te gaan toepassen bij de klachtafhandeling door de gemeente?

7. Inwoners van Almelo moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente serieus en respectvol omgaat met hun klachten en suggesties, zeker nu er door de bezuinigingen meer dan ooit een beroep op hen wordt gedaan. Welke maatregelen  stelt het college voor om het aantal klachten dat wordt ingediend, terug te dringen?

Met vriendelijke groeten,

Namens de Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

 

19 OP- EN AANMERKINGEN over de BESTUURSRAPPORTAGE 1e halfjaar 2013 ALMELO

logo pva

 

Pagina 6 Het aantal WWB-uitkeringen is, ondanks de subsidiaire MAU-afspraken met de Rijksoverheid, toch weer toegenomen en bedroeg in maart 2013 bij tussentijdse tellingen 2397 uitkeringsgerechtigden.

Pagina 15 Met provinciale financiële ondersteuning zou de leegstand van kantoren aangepakt worden. In hoeverre dat gaat lukken wordt echter niet vermeld.

Pagina 16 Het college is voornemens het tekort aan fietsenstallingen aan te pakken. Hoever men hiermee is wordt niet nader toegelicht.

Pagina 18 Mede door het ontbreken van schoolzwemmen voor leerlingen van het basisonderwijs is het aantal dodelijke ongevallen landelijk aanzienlijk aan het toenemen, zo bleek onlangs uit rapportage van het Mulier Instituut. De subsidiestop ter zake is dan ook een slechte ontwikkeling, ook voor Almelo.

Als Almelo het vrijwilligerswerk serieus wil bevorderen in Almelo zal zij eerst de fiscale aftrekbaarheid van onbetaald werk moeten gaan realiseren via ANBI-registraties bij verenigingen en stichtingen. Dit kost de instelling zèlf niets en het vrijwilligerswerk wordt substantieel aantrekkelijker voor de Almeloër. De betreffende wethouder zou een en ander gaan bestuderen, doch tot op heden heeft onze fractie hier nog steeds niets over vernomen.

Pagina 21 Er is in Almelo al jaren sprake van een forse overschrijding van het maximum aantal statushouders/asielzoekers. Mede hierdoor komen de MAU-afspraken en subsidies van het Rijk in het gedrang. Wat denkt het college hieraan te doen?

Er staat nog een sociale taakstelling open van 460.000 ofwel 7,67 aan ambtelijke arbeidsplaatsen wat neerkomt op bijna 60.000 euro per jaar per ambtenaar. Deze bezoldiging lijkt ons vrij hoog. Wat is hiervan de reden?

Pagina 22 Met de uittreding van de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn uit het SOWECO-overleg ontstaan veel frictiekosten en des-integratieschade. De hoogte van deze uittredingskosten is nog altijd een discussiepunt met mogelijke procedurele gevolgen. Wij vragen ons af wat nu de stand van zaken is. Mede omdat hiervoor in de begroting 2013 geen dekking was opgenomen.

Pagina 26 Het is opmerkelijk dat het aantal begrafenissen in Almelo met 14% is afgenomen en (veel goedkopere) crematies met hetzelfde percentage zijn toegenomen. Kennelijk zien veel nabestaanden op tegen het relatief zeer hoge prijskaartje van begrafenissen en langdurig grafonderhoud. Ook vraagt de PVA zich af hoeveel begrafenissen er inmiddels plaats vinden op kosten van de gemeente omdat de nabestaanden hier niet meer aan willen of kunnen bijdragen ?

Pagina 29 Het is een kwalijke ontwikkeling dat er aanzienlijk bezuinigd wordt op maaiwerkzaamheden, onderhoud van bermen en sloten en inhuur van soweco-medewerkers waardoor er veel klachten zijn ontstaan over het groenonderhoud.

Pagina 31 De recessie zet zich onverminderd door in meerdere onhaalbare prognoses over de verkoop van woningen en het feit dat er geen enkele bedrijfskavel is verkocht!

Pagina 33 Gedeputeerde Staten van Overijssel overwegen dan ook de mogelijkheden van een grondfonds teneinde de financiële positie van armlastige gemeentes zoals Almelo te versterken. De besluitvorming hierover wordt nog voor 2014 verwacht.

Pagina 34 Vanwege het ontbreken van ambtelijke kennis en politieke visie in voorheen strikt private projecten als onroerendgoedontwikkeling is er vanwege afwaardering 52,8 miljoen aan gemeenschapsgeld verloren gegaan in de gemeente Almelo.

Pagina 36 Vanwege een aangenomen motie en raadsbesluit dient er vanuit het college overleg opgestart te worden tussen huurders en marktpartijen over meer marktconforme huren, dus minder leegstand. Hoever het College hiermee is wordt echter niet vermeld.

Pagina 38 In het plandeel ten noorden van de Westermaatweg is asbest-verontreiniging geconstateerd. Is er al iets meer bekend over de asbestverontreiniging, de reinigingskosten en of er een veroorzaker aansprakelijk te stellen is.

Pagina 42 Teneinde de integrale veiligheid in Almelo te bevorderen met acute maatregelen zijn de kosten met maar liefst 666% toegenomen ! Wij vragen ons hierbij af in hoeverre deze acute maatregelen wel afdoende zijn gebleken voor de toekomst ?

Pagina 51 In het 1e kwartaal van 2013 zijn er vergeleken met het 1e kwartaal van 2012 maar liefst 29 starters minder een bedrijf begonnen, dat is circa 35% minder. Dat klemt des te meer omdat de discussie over de toekomst van zzp-ers pas in het 3e kwartaal van 2013 publiek werd en een verdere, nòg scherpere daling in het 3e en 4e kwartaal wellicht verwacht kan worden.

Ook zijn er in het 1e halfjaar van 2013 circa 35% méér bedrijven in Almelo failliet gegaan dan in in de 1e helft van 2012.

Pagina 59 In het 2e kwartaal van 2013 is het aantal geboortes met 20% teruggelopen. Hetzelfde geldt voor het aantal vestigingen van nieuwe Almeloërs.

 

Partij Vrij Almelo

 

PAGINA 36

Motie Partij Vrij Almelo

MOTIE INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD

Constaterende dat de leegstand in de winkelstraten landelijk gemiddeld 6,5% bedraagt en de komende jaren door vergrijzing, ontvolking en toenemend internet- gebruik naar alle waarschijnlijkheid zal gaan oplopen tot 9 à 10% 
Dat de gemeente Almelo als één van de 415 gemeenten al geruime tijd in de top staat qua leegstand van winkels in de binnenstad. 
Dat Almelo landelijk nu zelfs de kroon spant met 25% leegstand. 
Overwegende dat langdurige leegstand niet alleen verloedering en criminaliteit in de hand werkt en slecht is voor het imago van Almelo maar ook schadelijk is voor verhuurders qua rendement en marktwaarde. 
Overwegende dat juist kleinschaligheid en pluriformiteit een absolute voorwaarde is voor een levendige, aantrekkelijke binnenstad. 
Overwegende dat ook Steven Brakman, hoogleraar Economie aan de Rijks- universiteit van Groningen eveneens van mening is dat huren niet marktconform zijn  en juist leegstand en verloedering in de hand werkt. 
Verzoekt het College op korte termijn in overleg te treden met verhuurders over meer marktconforme huren dan nu het geval is.

En gaat over tot de orde van de dag.   

De motie is aangenomen met 23 voor en 12 tegen.

 

 

09.02.2013
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Almelo

logo pva

Geacht College,

Afgelopen periode werd in verschillende media melding gemaakt van het feit dat onbemande vliegtuigjes van defensie, zgn. “drones”, worden ingezet in het kader van opsporing door het OM.

Op 12 september buigt de Tweede Kamer zich, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de inzet van deze vliegende camera’s, die door bestuurders van gemeentes kunnen worden ingezet om bewoners en bezoekers in de gaten te houden. De Partij Vrij Almelo kreeg een aantal verontruste berichten.

Op basis daarvan heeft de Partij Vrij Almelo de volgende vragen aan het College:

1.  Zijn er al onbemande vliegtuigjes (drones) ingezet boven Almelo, en zo ja, met welk doel? Indien dat het geval is, wat denkt u hiermee te bereiken?

2.  Beschikken de drones die boven Almelo werden of worden ingezet over apparatuur die de drones in staat stellen om ook op niet openbare plaatsen- huiskamers of tuinen- te filmen, zoals bijvoorbeeld infrarood-camera’s?

3.  Wat gebeurt er (mocht het zover komen) met de gemaakte opnames en hoe is de privacy van de bewoners van Almelo op hun eigen terrein en in hun eigen woning gewaarborgd?

4.  De burgemeester, officier van Justitie en het hoofd van de politie hebben regelmatig overleg, het zogenaamde driehoeksoverleg.

Mochten de verontruste berichten die ons bereikten op waarheid berusten wie heeft dan verzocht om inzet van drones boven Almelo? En was het college hiervan op de hoogte?

Met vriendelijke groeten,

Namens de Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

Beantwoording schriftelijke vragen Drones
Geachte heer De Olde,
Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen over de inzet van drones in Almelo, registratiedatum 4 september j.l., delen wij u het volgende mee.
Vraag 1.
Zijn er al onbemande vliegtuigjes (drones) ingezet boven Almelo, zo ja, met welk doel? Indien dat het geval is, wat denkt u hiermee te bereiken?
Antwoord.
De gemeente Almelo heeft tot nu toe geen, deze met camera’s uitgeruste onbemande vliegtuigen, ingezet. De gemeente Almelo en de politie zijn evenmin voornemens drones in te zetten.
Vraag 2.
Beschikken de drones die boven Almelo werden of worden ingezet over apparatuur die de drones in staat stellen om ook op niet openbare plaatsen- huiskamers of tuinen- te filmen, zoals bijvoorbeeld infraroodcamera’s?
Antwoord.
Er werden of worden op dit moment geen drones ingezet boven Almelo. Zie ook het antwoord op vraag 1. Zie tevens de beantwoording van vraag 3 en 4.
Vraag 3.
Wat gebeurt er (mocht het zover komen) met de gemaakte opnames en hoe is de privacy van de bewoners van Almelo op hun eigen terrein en in hun eigen woning gewaarborgd?
Antwoord.
Zoals reeds beantwoord bij vraag 1, zijn de gemeente Almelo en de politie niet voornemens drones in te zetten. Gemeenten kunnen drones in de toekomst inzetten om effectief en gericht op te treden tegen verstoring van de openbare orde. Het wetsvoorstel is in maart 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd.
De inzet van camera’s moet proportioneel zijn. Dat betekent dat de overheid bij de inzet van camera’s rekening houdt met de specifieke omstandigheden en de persoonlijke levenssfeer. “Flexibel cameratoezicht” maakt de inzet van drones mogelijk.
Vraag 4.
De burgemeester, officier van justitie en het hoofd van de politie hebben regelmatig overleg, het zogenaamde driehoeksoverleg. Mochten de verontruste berichten die ons bereiken op waarheid berusten wie heeft dan verzocht om inzet van drones boven Almelo? En was het college hiervan op de hoogte?
Antwoord.
Er werden of worden op dit moment geen drones ingezet boven Almelo. Zie ook het antwoord op vraag 1.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,                       de burgemeester,
Winst voor de Riet en de PVA

m_IMG_60762-600x400Dienstencentrum De Riet 

Bij de behandeling van de voorjaarsnota van dinsdag 2 juli heeft de PvdA, in samenwerking met de PVA een motie ingediend om het dienstencentrum de Riet open te houden. Helemaal als een verrassing kwam de uitslag niet toen in de vroege avond, voorzitter Jaap Stapel aankondigde dat de motie van de PVA en de PvdA met 19 tegen 16 stemmen was aangenomen. Een grote groep ouderen en kwetsbaren in onze samenleving kan nu gebruik blijven maken na dit structureel genomen besluit. Hun tweede huis, waar jaarlijks 23.000 mensen over de drempel stappen blijft behouden.

De Partij Vrij Almelo heeft de afgelopen maanden fantastisch werk verricht. Al in een vroeg stadium kondigde fractie voorzitter Harry de Olde aan dat zijn partij helemaal  achter de plannen van het actiecomité, onder aanvoering coördinator Hendry Bosch , zou gaan staan en zelfs overwoog om met een motie te komen die ervoor moest zorgen dat de doelstelling van het actiecomité gehaald zou worden. Die plannen werden steeds concreter waarbij de PvdA zijn nek heeft uitgestoken voor een oudere en kwetsbare groep mensen in de Riet.

Samen met de SP, Christen Unie, Leefbaar Almelo, Groen Links, lijst Jan Hammink, ALA en lijst Cete werd het gezamelijke voorstel van PVA en PvdA  in stemming gebracht. In de wetenschap welke partijen op voorhand al deze motie zouden steunen kon het niet meer misgaan.

Het CDA en de VVD stemden beiden volledig tegen terwijl, op Mevrouw Dikmen na, ook D’66 tegenstemde. Lijst Kamphuis wilde voor stemmen maar drukte op het juiste moment op de verkeerde knop (later bood Kamphuis daarvoor zijn excuses aan).

Wij als actiecomité zijn dan ook erg blij en erkentelijk voor wat de PVA fractie voor ons gedaan heeft. Zonder uw hulp was dit resultaat ongetwijfeld niet tot stand gekomen. Ook de PvdA heeft zijn steentje bijgedragen.

Het actiecomité Tegen sluiting Dienstencentrum de Riet bedankt een ieder die heeft meegeholpen aan dit grote succes. Fractieleden, fractievoorzitter Harry de Olde en schaduwraadslid Sjoerd Visser met wie we telkens een erg goed contact hebben onderhouden, bestuur en leden. Enorm goed dat jullie dat voor ons hebben gedaan. Bedankt.

Hendry Bosch,

coördinator actiegroep Tegen Sluiting Dienstencentrum de Riet.

riet3195-64[1]

 

http://www.omroepalmelo.nl/artikel/2411/Dienstencentrum_De_Riet_blijft_open.html

OP- EN AANMERKINGEN VOORJAARSNOTA 2013

Partij Vrij Almelo - Een gevoel van Vrijheid2

Het College constateert dat er jaarlijks sprake is van een aanzienlijke groei van de jeugdzorg. Onze fractie constateert echter dat er in Almelo veel meer aan de hand is met de jeugdzorg. Almelo telt 20.961 jongeren onder de 23 jaar. Van dit aantal maken volgens pagina 26 in Uw eigen voorjaarsnota maar liefst 1432 jongeren gebruik van jeugdzorg, hetgeen 6,8% is. Op pagina 2 van Google in een zogeheten Factsheet Transformatie van de Jeugdzorg Twente is Almelo met dit percentage ver-re-weg koploper. De andere 12 Twentse gemeentes komen allen immers niet verder dan hooguit 3%. Wij verzoeken dan ook serieus aan het college bij henzelf te rade gaan hoe het zover heeft kunnen komen !

Pagina 21 Ten aanzien van ‘de wet tegemoetkoming chronisch zieken’ kortweg WTCG, wordt Almelo voor 40% gekort en zal het vanaf 2017 moeten doen met slechts 1,6 miljoen. Het betreft hier circa 4.000 Almeloërs.

Pagina 22 Het College wil het vrijwilligerswerk ‘versterken’. Wij vragen ons hierbij ernstig af wat zij met dit versterken bedoelt? Gaat men bij de verenigingen aandringen op een officiële ANBI-registratie waardoor onbetaald overeengekomen vrijwilligerswerk alsnog fiscaal aftrekbaar wordt? Het voordeel hiervan is tweeledig: de vrijwilliger krijgt eindelijk wat meer koopkracht en de vereniging is met meer vrijwilligers minder subsidie-behoeftig. Het college geeft hierover, ondanks eerder gestelde mondelinge vragen, vooralsnog geen enkele uitleg.

Pagina 24 Het College is vanwege de rijkskortingen van plan om 750 van de 3.000 hulpbehoevende Almeloërs geen hulp in de huishouding meer te verstrekken via strengere instroomeisen en minder indicatie-uren.

Pagina 37 Het College is van plan het OZB tarief voor huiseigenaren te verhogen met 1% of 140.000 euro, hetgeen volstrekt onbillijk is vanwege het feit dat huiseigenaren al sinds 2008 kampen met steeds snellere waardedalingen tot ruim 20%. Alleen al de laatste 12 maanden was deze daling al 8,2%.

Pagina 40 Met name de ‘sociale agenda’ van Almelo heeft thans enorm te lijden onder het abjecte uitgavenbeleid van de Rijksoverheid van de afgelopen tijd. Zo is de staatsschuld in amper 6 jaar, vrijwel kritiekloos, toegenomen van 250 miljard naar 450 miljard, dus bijna een verdubbeling en worden 408 gemeentes w.o. Almelo nu onevenredig gekort op de Algemene uitkering van Den Haag !

Almelo loopt dan ook met name grote risico’s t.a.v. de WWB-uitgaves, het participatiebudget en de inburgeringskosten.

Het College tracht dan ook dit te compenseren via hogere parkeerheffingen en aldus meer eigen inkomsten te verwerven. Hetzelfde college vergeet daarbij dat steeds meer Almeloërs juist vanwege die hogere parkeerheffingen gaan shoppen in buurgemeentes die wèl parkeervrij zijn.

Pagina 41 De verplichte herkeuring van wajongers zal o.i. zeer waarschijnlijk leiden tot een forse toename van de bijstandspopulatie waardoor de MAU-afspraken met de Rijksoverheid wellicht op korte termijn in gedrang gaan komen.

Pagina 43 Hoewel het College streeft naar het van rijkswege gewenste weerstandsvermogen van 1,0 geeft zij nu al toe in deze voorjaarsnota dat zij daar de komende jaren niet meer in gelooft en de consequentie is dat bestuurlijk Almelo met de huidige 0,29 dus voorlopig onder streng toezicht zal blijven staan van de Provincie Overijssel.

Pagina 47 De Rijksoverheid heeft aan alle 408 gemeentes een jaarlijkse zogeheten ‘macro-norm’ opgelegd voor 2013 van maximaal 2,67% qua OZB-tarieven. Almelo zèlf wijkt hierin enorm kwalijk af met een eigenzinnige 8% en scoort hierdoor niet alleen bijzonder ongunstig, maar met name steeds onrechtmatiger omdat de stijgingen in 2010 en 2011 ‘slechts’ 7% waren.

De van rijkswege toegestane ‘schuldratio’ voor de gemeentes is maximaal 80%. Almelo presteert het zelfs om nu een ratio te hebben van 84%.

Van rijkswege wordt er een netto-schuld van maximaal 50% geadviseerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan dat bij een score van 90% grote voorzichtigheid is geboden. Almelo presteert het om een wellicht ‘Grieks’ percentage van 112% netto-schuld te realiseren.

Partij Vrij Almelo

06.24.2013
13 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE (CONCEPT) VOORJAARSNOTA 2013

Partij Vrij Almelo - Een gevoel van Vrijheid2

Pagina 7: Omdat er 6 miljard extra bezuinigd moet worden van ‘Den Haag’ wordt Almelo voor 1 miljoen extra gekort op haar Algemene Uitkering.

Pagina 9: Geconstateerd wordt dat de zware criminaliteit toeneemt in Almelo en steeds meer aandacht vraagt. Dat de criminaliteitsbestrijding in Almelo te wensen over laat was reeds in de zomer van 2012 bekend toen na hardnekkige verzoeken van de PVA een tussentijdse rapportage boven water kwam dat de politie in Almelo zowel regionaal als landelijk zwak scoort.

Pagina 10: De ambtelijke afwikkeling van vergunningsaanvragen laat te wensen over hetgeen risico’s veroorzaakt van dwangsommen. Er wordt echter niet vermeld in deze nota of er inderdaad dwangsommen moesten worden uitbetaald.

Pagina 12: Het is opmerkelijk dat er nog geen enkele rekening is gehouden in deze conceptnota over het aantrekken van de enorme lening voor het omstreden nieuwe stadhuis.

Pagina 17: Sociaal gaat Almelo achteruit vanwege het feit dat er meer geëist gaat worden van betaalde mantelzorgers. Er wordt nu zelfs nog meer verwacht van (onbetaalde) vrijwilligers.

Pagina 21: De grondexploitaties leveren wederom een tekort op van 21 miljoen aan gemeenschapsgeld, terwijl grondaan- en verkoop voorheen altijd een strikt private aangelegenheid was.

Pagina 23: Het college is voornemens het huidige vastgoedbezit zo snel mogelijk over te dragen aan een ‘derde partij’. Hoe snel wordt echter niet vermeld…

De herkeuring van wajongers zal zeer waarschijnlijk leiden tot een forse toename van de bijstandspopulatie waardoor de afspraken met het Rijk over de MAU-voorwaarden wellicht binnenkort in het gedrang gaan komen.

Het College streeft ernaar en dan citeren wij letterlijk…om het weerstandsvermogen te verlagen en anderzijds de beschikbare weerstandscapaciteit  te vergroten. (einde citaat) Dit lijkt ons een tegenstrijdigheid !

Pagina 24: Almelo heeft een inventarisatie gemaakt van panden die voor verkoop in aanmerking komen en wellicht tot boekwinst zouden kunnen leiden? Dit is zeer de vraag omdat de huizenmarkt sinds 2007 al jaren fors inzakt. De laatste 12 maanden is deze zelfs met 8,2% teruggezakt, dus de door het college gehoopte boekwinst lijkt ons een utopie !

Pagina 28: Het terugdraaien van het aantal, in 2014 verkozen ambtsdragers met 25% in 2015 is o.i. ná verkiezingen dus niet meer mogelijk. Dit zal dan 2018 moeten zijn !

Pagina 29: De ‘instroomeisen’ voor 750 van de 3.000 inwoners worden verscherpt en zouden geen hulp in de huishouding meer krijgen. Criteria of redenen worden echter niet vermeld !

Pagina 35: In de landelijke ‘Benchmark’ begroting 2013 van Berenschot wordt vermeld dat een gemeente tussen 50.000 en 100.000 inwoners maximaal 30% van haar lasten aan overhead mag besteden. Almelo overschrijd deze met 31,2%. Hier kan en moet dus op bezuinigd worden.

Partij Vrij Almelo

06.18.2013
MOTIE PVA INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD ALMELO

logo pva

MOTIE  INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD

Constaterende dat de leegstand in de winkelstraten landelijk gemiddeld 6,5% bedraagt en de komende jaren door vergrijzing, ontvolking en toenemend internetgebruik naar alle waarschijnlijkheid zal gaan oplopen tot 9 à 10%

Dat de gemeente Almelo als één van de 415 gemeenten al geruime tijd in de top staat qua leegstand van winkels in de binnenstad.

Dat Almelo landelijk nu zelfs de kroon spant met 25% leegstand.

Overwegende dat langdurige leegstand niet alleen verloedering en criminaliteit in de hand werkt en slecht is voor het imago van Almelo maar ook schadelijk is voor verhuurders qua rendement en marktwaarde.

Overwegende dat juist kleinschaligheid en pluriformiteit een absolute voorwaarde is voor een levendige, aantrekkelijke binnenstad.

Overwegende dat ook Steven Brakman, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen eveneens van mening is dat huren niet marktconform zijn  en juist leegstand en verloedering in de hand werkt.

Verzoekt het College op korte termijn in overleg te treden met verhuurders over meer marktconforme huren dan nu het geval is.

En gaat over tot de orde van de dag.

IMG_0002

De Motie is met ruime meerderheid van 23 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.

06.12.2013
PVA op- en aanmerkingen over de detailhandelsstructuurvisie in Almelo

 Partij Vrij Almelo - Een gevoel van Vrijheid2

Uiteraard is de Partij Vrij Almelo het eens met de voorgestelde versterking van de huidige detailhandel-structuurvisie en een meer aantrekkelijke binnenstad dan nu het geval is. Ook de provinciaal gedeputeerde acht een versterking van de binnenstad in plaats van ongebreidelde groei van m2 detailhandel bij een huidige leegstand van 25% hoogst urgent.

Probleem is alleen dat er indertijd duidelijke afspraken zijn gemaakt en toezeggingen zijn gedaan richting Heracles dat de nieuwbouw van het stadion multifunctioneel mocht zijn, dus een combinatie van sport en vierkante meters winkelruimte.

Wij kunnen en moeten als gemeenteraad deze toezeggingen onverkort nakomen ! Dat staat voor ons als Partij Vrij Almelo buiten kijf. Doe je dat niet, dan verliest bestuurlijk Almelo ons inziens alle geloofwaardigheid !

Ten aanzien van de noodlijdende binnenstad-economie zouden wij daarom een plan van aanpak willen voorstellen aan het College om in ieder geval onze noodlijdende binnenstad niet verder te laten verpieteren.

Wij denken hierbij aan het volgende:

1. Vrijstelling van parkeren zodat Almeloërs weer gaan winkelen in de eigen gemeente en niet meer hoeven weg te vluchten naar buurgemeentes zonder betaald parkeren.

2. Het College dient in overleg te gaan met verhuurders over zogeheten ‘omzetgebonden huur’ zodat winkeliers tegemoet gekomen worden in hun vaste lasten.

3. Het mogelijk moet worden dat er van gemeentewege een inkomens-afhankelijke huurtoeslag komt voor de ondernemers. Een dergelijke huurtoeslag is nu al van rijkswege mogelijk voor burgers met een inkomen lager dan modaal, dus waarom zou dat niet kunnen van gemeentewege. Hoewel ondernemen een strikt private aangelegenheid is zouden wij tòch willen voorstellen dat het College hier eens serieus naar gaat kijken.

Wellicht dat bovengenoemde initiatieven het vertrouwen tussen het College en ondernemers in Almelo weer enigszins hersteld kan worden !

Harry de Olde,

Namens de Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter