Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De visie van de Partij Vrij Almelo over de Najaarsnota 2010

Raadszaal (foto Partij Vrij Almelo)

Geachte voorzitter:

De visie van de Partij Vrij Almelo over de Najaarsnota 2010:

-De gehele najaarsnota ademt de sfeer van doorgaan op de oude voet, en lastenverhogingen.
Men wil (met strategische partners) meer zaken via een PPS constructie (eigenlijk
privatiseren) aan de burger in rekening brengen of via cofinanciering, wat eigenlijk
hetzelfde is als PPS maar dan met andere overheden zoals Provincie en waterschappen. Kortom
wat Almelo zou besparen wordt nu door een ander aan de burger in rekening gebracht.

De Gemeente bespaart dan wel, maar de last wordt door boekhoudkundige trucks toch via de
achterdeur op de deurmat gegooid.

Daarom vinden wij:
-De plannen van de vorige raad (Najaarsnota Almelo 2010) niet voortzetten, ook niet in
afgeslankte vorm. Wat je niet hebt kun je niet uitgeven, en het is te gek voor fatsoenlijke
woorden om weer risico-leningen aan te gaan of via andere slinkse wijze dat op de schouders
van de burgers te leggen. Want daar komt het altijd op neer.

VRAGEN:

-Waarom blijft men doorgaan met het geheel of gedeeltelijk doordrukken van al die eerder
gemaakte plannen? Elke keer krijgen wij dikke rapporten waarin je niet op 1 bladzijde alle
gegevens in het kort kan vinden, zoals de financiële uitgaven, inkomsten, kosten van
uitvoering van plannen en kosten van het niet uitvoeren van plannen!

Beantwoording:

Als college hebben we op grond van de vragen in de raad een document opgesteld dat op de diverse terreinen inzichtelijk gemaakt voor welke grote opgaven we staan: sociaal, financieel en fysiek.  Het spijt ons voor u als dat voor u nog niet inzichtelijk genoeg is.  In uw vraag horen we u ook zeggen dat u behoefte hebt aan een financieel overzicht in één oogopslag.  Deze vraag heeft ons ook bereikt via de commissie Planning & Control daarom zullen wij u met ingang van volgend jaar een rekening in één oogopslag geven.

-Waarom staan de alternatieven (geen doorgang van al deze plannen) niet in de Najaarsnota?
Met de daarbij behorende kosten?

Beantwoording:

Met de gemeenteraad is tijdens de (informatieve) vergadering van 29 juni afgesproken dat deze vragen worden beantwoord in de Marsroute 2.  Als college hebben we er begrip voor dat uw partij  zo snel mogelijk inzicht wilt in de financiële gevolgen van die Marsroute.  Daarom zullen wij voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2011 u de hoofdlijnen van de doorberekeningen en de mogelijke oplossingsrichting voorleggen zodat u een brede afweging kunt maken.

-Of kunnen we niet meer terug en zitten we vast aan wurgcontracten die door de vorige raad
zijn goedgekeurd/vastgelegd?

Beantwoording:

Juist in deze najaarsnota stellen stellen wij een aantal forse wijzegingen voor: in werkwijze en mogelijkheden om invullingen te geven aan de ontwikkelingen in de stad.  Wij nemen afstand van uw constatering dat er sprake is van wurgcontracten.  Dat is niet aan de orde.  Als gemeente kunnen en willen wij niet meer de enige zijn die investeren in de stad.  En daarnaast handelt het college op basis van democratische besluiten door de gemeenteraad genomen.  U verschilt duidelijk van mening over een aantal van die besluiten.  Mocht de raad in meerderheid straks een ander standpunt innemen dan zullen wij dat als college dat natuurlijk respecteren.  De raad blijft is én is het hoogste orgaan van de gemeente.

-Waarom die onomkeerbaarheid van Waterrijk, Binnenstadsplan en de Overige projecten?

Beantwoording:

Het college heeft gehandeld in lijn met het door de Raad vastgestelde Masterplan en de Marsroute 1: de stad moet in balans.  De stad in balans vraagt naast sociale investeringen (die zoals de gegrotingsscan blijkt, ook boven het gemiddelde van de referentiegemeenten zit) ook fysieke investeringen.  De ontwikkeling van de binnenstad is heel hard nodig om de aantrekkelijkheid van de stad niet verder te verlagen.  Wij doen dat voor onze bewoners, ondernemers en bezoekers.  Zoals omschreven in ons antwoord bij vraag 2 krijgt u meer inzicht in de status van de projecten bij de Marsroute 2.

-Waarom spendeert men WEER NIET de volledige aandacht en VOLDOENDE GELD aan de sociale problemen, die daarnaast voor nog meer problemen zorgen?

Beantwoording:

Op grond van de begrotingsscan blijkt dat Almelo significant meer geld uitgeeft aan werk en inkomen (2,4 miljoen euro) en maatschappelijke zorg (2,1 miljoen euro) dan gemeenten met een vergelijkbare opbouw van de bevolking en de problematiek.  Uw fractie vraagt om extra investeringen in een tijd waarin alle gemeenten door het Rijk juist op deze terreinen gekort worden.  Ook wij maken ons daar ernstige zorgen over en doen ons uiterste best om onaanvaartbare situaties te voorkomen.  Dat doen wij ondermeer door de norm van 115% als streven vast te houden.  Het is echter voor ons onmogelijk  om de Rijksbezuinigingen met algemene middelen op te vangen.  U zou ons helpen door uw stem zo luid mogelijk te laten klinken in Den Haag of bij de VNG.  U kunt daarbij op steun van dit college rekenen.

-Waarom blijft men halsstarrig de echte hulp aan de bron weigeren?

Beantwoording:

Wij begrijpen niet helemaal wat u bedoelt met “hulp aan de bron.”   Mocht u vinden dat met een verhoging van het uitkeringsbedrag veel problemen zouden worden opgelost, dan is dat niet een bevoegdheid van het college.  Naar onze mening is én blijft werk de beste manier voor participatie en een gezond leven.  Daarop zijn ook heel veel van onze inspanningen gericht.  Ook het minimabeleid van de gemeente Almelo mag, gelet op de samenstelling van de bevolking, ruimhartig genoemd worden.

-Waarom duurt het oplossen van sociale problemen in Almelo langer als het vernielen en vernieuwen van de Binnenstad?
Er is namelijk al sprake van overerving van armoede, dat zegt al meer dan genoeg.

Beantwoording:

Wij delen uw mening dat er in Almelo inderdaad sprake is van een hardnekkige sociale problematiek.  Die heeft een lange historie en daar zetten wij ook al jarenlang actief op in.  Sociale stijging vergt een lange adem.  Wij zijn blij dat u ons daarin steunt.

-En waarom heeft men de rapporten niet in begrijpelijke taal aangeleverd? Daar is al veel vaker voor gepleit, maar het blijft toch dezelfde zinsbouw en onbegrijpelijkheid, dus ondoorzichtigheid.

Beantwoording:

Wij hebben geprobeerd deze Najaarsnota zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk te maken.  Blijkbaar sluit dat nog niet aan op uw wensen.  Toegankelijkheid en transparantie zijn voor dit college belangrijke thema’s.  Wij streven daarin naar voortdurende verbetering, maar wij hechten eraan dat u ook een compleet/integraal beeld krijgt zodat u uw afwegingen goed kunt maken en soms zijn zaken nu eenmaal niet eenvoudig.

-Waarom kan men NIET alle voordelen en alle risico’s op zo weinig mogelijk bladzijden afdrukken, zodat het geheel overzichtelijker wordt?

Beantwoording:

Zie ons antwoord bij vraag 1

-Waarom bedenkt men andere constructies om de lasten te verspreiden? Waarom bezuinigd men daardoor NIET ECHT?

Beantwoording:

In onze voorstellen leest u dat de gemeentelijke organisatie met 100 fte gaat krimpen.  Dat levert een bijdrage aan de bezuinigingen voor 5,5 miljoen euro.  Ook het nadere onderzoek naar groot onderhoud van het stadhuis of de sobere nieuwbouwvariant zijn concrete bezuinigingsmaatregelen, net als het schrappen van 2 miljoen euro aan subsidies en overdrachten.  Om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen, stellen wij stellen wij belastingmaatregelen voor.  Om de stad in deze tijd ook verder te kunnen helpen.  Wij kiezen voor het delen van risico’s omdat de maatschappelijke problematiek door velen in onze stad wordt herkend en ook omdat partners hun bijdrage willen leveren aan het oplossen daarvan.  Als voorbeeld daarvan noemen wij het Armoedepact en de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfslevenbi onder meer De Slinger.

-Waarom stopt men die grote droomprojecten niet en waarom probeert men daardoor dan van zwaar afgeroomde potjes nog meer af te romen? Ondanks alle waarschuwingen van personen en instanties?

Beantwoording:

Het stoppen met projecten kost geld en dat geld is er niet: niet in de algemene reserve en niet in het grondbedrijf.  Daarom kiest dit college voor de strategische heroverweging in de Najaarsnota.  De bijdrage van velen uit de stad vindt u daarin verwerkt, net als de voorstellen die naar onze mening evenwichtig zijn.

-Als laatste: waarom moet een raad op korte termijn beslissingen nemen, terwijl alle voordelen en risico’s niet vast te stellen zijn vanwege voorspellingen die men niet waar kan maken? Echte toekomstvoorspellers hebben we nooit in Almelo gehad, behalve enkele vooruitzienden…als het aankomt op afbraak van rechten en afbraak op sociaal gebied. Daarover heeft menigeen al vaker voorspellingen gedaan, en die zijn WEL uitgekomen.

Beantwoording:

Wij vragen van u akkoord te gaan met de richting.  Uiteindelijke besluitvorming vindt plaats bij de begroting die u in november voorgelegd krijgt, dan is er ook meer duidelijkheid over de resultaten van de Marsroute 2 en de mogelijkheden van een WijkOntwikkelingsMaatschappijBinnenstad en de investeringsmogelijkheid van anderen.

Oplossing:

Als de Gemeente niet doorgaat met de op de plank liggende plannen, zoals er zijn:
Waterrijk, Binnenstad, en Overige projecten (graag specificeren, inclusief kosten), dan houden we enorm veel geld over: ongeveer 50 MILJOEN.

Dan valt de noodzaak van bezuinigingen weg, zodat we ons eindelijk eens goed kunnen bezig houden met het OPLOSSEN van de langdurige sociale problemen.
Zodat de al minimaal 10 jaar durende armoededebatten heel snel tot het verleden behoren.
Het geld voor deze plannen heeft men al gereserveerd / ligt al in de kluis van Wethouder
Grondzaken, en gaat dan niet meer ten laste 2010.

Dus blijft genoeg geld over voor sociale VOORUITGANG !!

En voor gekleurd betonverf om dat grauwgrijze beton te verbergen in het centrum EN de wijken, om zo wat kleur in Almelo te brengen. Alsook de vele grauwe balkons en hekwerken schoonmaken en verven zoals die o.a boven en naast de Action op het Hagenborghplein zijn. En dat daarna onderhouden!

En over het Stadhuis: sinds de jaren tachtig heeft men het niet gepresteerd om het Stadhuis aan te passen aan de eisen der tijd: er schijnt NIETS te zijn gedaan aan energieverspilling. Men heeft al die jaren verzuimd om het Stadhuis zo aan te passen zodat het ARBO-technisch in orde is. Terwijl de energiebesparende artikelen er al lang zijn. Dubbele ramen, klimaatbeheersing, isolatie, zodat men zomer en winter normaal kan werken, zonder weg te smelten of weg te tochten, of met een paraplu door het Stadhuis te lopen.
Dat ook maar eens in orde maken.

-Het kan toch niet zo zijn dat er gebouwd wordt / is voor maar 30 – 40 jaar?

Hierbij willen we het vooralsnog laten, totdat er meer duidelijkheid is over de
onomkeerbaarheid van Waterrijk, Binnenstadsplan en de Overige projecten.

Bedankt voor uw aandacht.

Partij Vrij Almelo.

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “De visie van de Partij Vrij Almelo over de Najaarsnota 2010”

  1. Sjoerd Visser schreef:

    Helaas kunnen wij ons niet verenigen met de antwoorden die men tot nu toe heeft gegeven.
    Het lijkt er zelfs op dat de antwoorden al klaar lagen voordat de vragen gesteld waren. Enige concessies doet men niet, terwijl aan de andere kant velen wel weer consessies moeten doen, of ze nou willen of niet. Tevens vinden wij de gestelde minimanorm van 115 % te laag. Dat was het al, maar met de bezuinigingen op komst is dit procentueel te laag. Ook willen we hierbij opmerken dat vele WAO-ers heel krap boven die 115% grens zitten, dus net buiten de boot vallen, en daardoor toch onder het minimum zitten vanwege de subsidies en toeslagen die men daardoor mist. Men is wel blij met de bezordheid, die men ook schijnt te delen. Maar dat zegt niets als je al jaren dat grote sociale probleem niet goed wil aanpakken, dus dat probleem BLIJFT! En de daaraan gerelateerde problemen dus ook. Als het niet toeneemt tenminste, maar daar zijn we als Partij wel bang voor…gezien het verleden.

Leave a Reply