Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
PVA vragen armoedeproblematiek Almelo

Armoede in Almelo

Armoede in Almelo

Op 7 december is in de informatieve raadsbijeenkomst het armoedepact en het onderzoek van de rekenkamercommissie toegelicht. U heeft naar aanleiding daarvan een schriftelijke vraag ingediend. Wij geven u nu antwoord op uw vraag.

U vraag luidt:  “Wanneer komen concrete cijfers en een echt plan van aanpak, voor iedereen?.” Vervolgens licht u uw vraag in een aantal subvragen toe. Daaruit spreekt een grote bezorgdheid over de armoedeproblematiek in Almelo en de aanpak daarvan.

Allereerst delen wij uw zorgen over de armoedeproblematiek in Almelo. Met u erkennen wij de vragen over de langdurige armoede en de landelijke bezuinigingen en de machteloosheid die ook vele instellingen ervaren. Armoede is niet een probleem die we van vandaag op morgen oplossen.

Daarom is twee jaar geleden een brede beweging in gang gezet om de armoedeproblematiek  stevig te lijf te gaan. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we alle partners in de stad nodig, van woningcorporatie tot Stadsbank en van ondernemer tot welzijnsinstelling en het particulier initiatief. Immers, armoede speelt zich af in meerdere leefgebieden (niet alleen inkomen, maar ook welzijn, gezondheid, wonen, zorg). De partners hebben vorig jaar het armoedepact getekend met de intentie om de overerfelijke armoede samen te bestrijden. De partners helpen ons vanuit allerlei verschillende disciplines. Wij verbinden hen via het armoedepact.

Daarbij is een concreet actieprogramma afgesproken waarmee dit jaar is gestart. De pilot gezinscoaching draaide al. In de presentatie van 7 december is inzicht gegeven in de voortgang in de projecten binnen het armoedepact. Concrete voorbeelden zijn de gezinscoaching (40 gezinnen geholpen), het jeugdfonds (de eerste aanmeldingen zijn al binnen) en het meldpunt huurschulden.

Naast deze projecten, die zich rechtstreeks op de verbetering van de situatie van mensen in armoede richten, zijn de betrokken partijen net als u en wij geïnteresseerd in de feiten en achtergronden van de armoedeproblematiek in Almelo. Dat helpt ons te komen tot een juiste analyse en een effectieve aanpak. Een aanpak waarbij ook echt  de oorzaken van de problematiek wordt aangepakt en niet slechts de symptomen. De huidige aanpak is gebaseerd op de gegevens uit de armoedemonitor 2008 (zie www.almelo.nl). In mei 2011 hopen we met actuele cijfers uit de nieuwe armoedemonitor aan de slag te kunnen.

Wat we niet kunnen is de situatie van iedereen verbeteren. De schaarse middelen, die rijksmaatregelen en de politieke lokale keuzes maken dat we moeten prioriteren. We richten ons op kinderen (tegengaan overerfelijke armoede) en voorkomen van schuldproblematiek. Daarin proberen we met ons armoedebeleid het verschil te maken. Samen met de partners in de stad.

Het ligt niet in onze mogelijkheden om algemene financiële injecties te geven aan mensen met een laag inkomen: inkomenspolitiek is zoals u weet voorbehouden aan het Rijk. Ook beseffen wij ons dat de raad in deze bezuinigingstijden keuzes moeten maken, dus ook voor het beleid in het sociale domein. Daarbij staan we voor inhoudelijke keuzes, waar we blijven doen wat nodig is. Als college willen we het minimabeleid zoveel mogelijk in stand houden en mensen volwaardig laten meedoen in de Almelose samenleving. Wij gaan er vanuit dat de raad ons daarin steunt.

Samengevat luidt het antwoord op uw vraag: wij beschouwen het actieprogramma armoedepact als een adequaat plan van aanpak voor de bestrijding van armoede en het tegengaan van schulden. De actuele cijfers komen dit voorjaar beschikbaar in de nieuwe armoedemonitor. We geven daarbij prioriteit aan de kinderen, zodat zei een beter toekomstperspectief hebben en kunnen niet voor iedereen iets doen.

Wij hopen dat uw vragen hiermee voldoende zijn beantwoord.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo.

Reactie:

GEEN VERSCHIL DUS, en het beleid is gebaseerd op cijfers uit 2008, van een periode ervoor, toen het economisch “beter” ging.
Ik vraag me dan werkelijk af wat “Het Verschil” wezenlijk inhoudt (met al die mooi gepresenteerde plaatjes en praatjes) VOOR ALLE BURGERS die er al jaren op achteruitgaan.
De bezorgheid in het antwoord is al TIENTALLEN jaren bekend in heel het land, en als Gemeentes niet genoeg hun best doen om de regering tot een ander beleid te dwingen, kan de Gemeente zelf steeds meer moeilijkheden verwachten….en het verder afschuiven op de bevolking, net zoals men dat landelijk doet.
Je kunt het zien als je willoos en protestloos laten beroven, net zoals een straatroof.
Maar dom meelopen met de kudde terwijl de eersten over de afgrond naar beneden storten…is waarschijnlijk het algemeen ingeburgerde beleid.
Gemeente(n): NEEM NU EINDELIJK UW VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE MENSEN !!! ALS EERSTE !!!
Zijn 10 jaar armoededebatten met een oplopende armoede tot nu bijna 20 procent in Almelo nog niet genoeg bewijs van eerder falen danwel gewoon domweg doen wat je gezegd wordt? Dus over 10 jaar kunnen we ongeveer 40 procent armoede in Almelo verwachten?
Met alle negatieve effecten tot gevolg erbij nemend?
Want: er wordt GEEN VERSCHIL gemaakt…zo te lezen.
Sorry hoor, maar met dit antwoord kunnen we ABSOLUUT geen genoegen nemen.
Dit soort taal horen vele mensen, instanties en organisaties al VELE jaren.
Zoals ik al eerder typte: steeds weer bijna hetzelfde verhaal, maar telkens in een ander dwangbuisjasje.
In mijn ogen wordt dat geroemde “Het Verschil” niet gemaakt voor de inwoners van Almelo, maar weer voor de goeie sier van de Gemeente.
Als je echt een verschil wilt maken moet je lef hebben, of ballen in de broek c.q beha tonen (figuurlijk A.U.B !!!!! Stel je voor, ik moet er niet aan denken).
Helaas…zo te lezen zit dat er weer niet in, ondanks alle presentaties waarbij vele organisaties en instanties duidelijk aangeven waar men NIET op moet bezuinigen (of men dat via een andere manier probeert dat geld binnen te harken, zoals prijsstijgingen, belastingverhogingen, etc).
Je kunt wel zeggen dat vele mensen voor spek en bonen naar de vergaderingen komen…maar zelfs die spek en bonen zul je daar niet meer vinden.
Hoe bedrogen een mens weer uit moet komen, kan je ook hier in Almelo WEER ervaren.
Helaas.
Sorry, maar hier kan ik helemaal NIETS POSITIEFS over schrijven, hoezeer ik dat (al heel lang) graag wil doen.
Dus Gemeente: wat je NOOIT geeft zul je dus ook NOOIT krijgen!

Sjoerd Visser,

PVA  sociaal beleid.

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply