Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Brief soweco aan fracties gemeenteraad

Het Soweco gebouw

 

Geachte fractie,

Wij hebben gemeend ons tot u te moeten wenden mede naar aanleiding van de publicaties in de pers met betrekking tot het negatieve  voorstel van het college van     B &W aan de gemeenteraad waar het ons verzoek aangaat tot een gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan Turfkade.

Ons verzoek betreft het mogelijk maken van fysiotherapie en bedrijfsfitness in ons bedrijfspand, gelegen aan de Plesmanweg 9. Het college stelt de gemeenteraad voor het verzoek af te wijzen vanwege het feit dat fitness en fysiotherapie geen bedrijfsgerelateerde functies zouden zijn.

Door middel van dit schrijven willen wij ons standpunt verduidelijken en aangeven waarom bedrijfsfitness en fysiotherapie, als onderdeel van een integraal gezondheids-plan, van wezenlijk belang zijn voor onze bedrijfsvoering en daarmee duidelijk bedrijfsgerelateerd zijn.  Sterker nog: deze activiteiten zijn van essentieel belang voor het slagen van dit gezondheidsplan.

Zoals u weet, ontwikkelt SOWECO zich de afgelopen jaren van productiebedrijf tot mensontwikkelbedrijf. Naast de medewerkers die zijn aangewezen op een werkplek in het kader van de sociale werkvoorziening zijn wij steeds meer een leerwerkbedrijf voor andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit kader hebben wij ook in 2007 de aanbesteding Fusion gegund gekregen, welke door de gemeenten Almelo, Tubbergen en Wierden op de markt is gebracht.

Belangrijke eis welke gesteld wordt in deze aanbesteding is dat alle activiteiten plaats moeten vinden op 1 locatie, waarbij ook een kinderdagverblijf en een fitnessruimte gerealiseerd dienen te worden. Voor de vestiging op ons terrein van een kinderdagverblijf hebben wij destijds vergunning gekregen. Wat de fitnessruimte betreft, zijn wij in eerste instantie gebruik gaan maken van de faciliteiten van het bedrijf Safe Fitness, gelegen in de directe omgeving van onze locatie. Na enige tijd bleek deze ruimte niet te voldoen aan de gestelde eisen. De ruimten waren onvoldoende van omvang, de verschillende cliëntenstromen waren moeilijk te combineren en de ruimte mocht vergunningtechnisch slechts gebruikt worden door een zeer gering aantal  personen in verband met de toegestane vloerbelasting. In overleg met en met medeweten van Fusion  hebben wij besloten op ons terrein tijdelijke ruimten in te richten voor deze activiteiten. Hiermee werd nadrukkelijk recht gedaan aan de eisen die waren gesteld in het kader van de vermelde aanbesteding.

In het kader van de professionalisering van het leerwerkbedrijf zijn al ruimten ingericht voor  fysiotherapie en bedrijfsfitness. Ook wordt in het kader van gezondheids-management en ziekteverzuimpreventie/ reductie intern fitness aangeboden aan onze medewerkers en hebben wij samenwerking gezocht met een professionele marktpartij die invulling geeft aan deze activiteiten. Door deze professionele partij ook de gelegenheid te bieden activiteiten op het gebied van bedrijfsfitness en fysiotherapie te vermarkten, is invoering van het integrale gezondheidsplan voor ons met  beperkte middelen haalbaar gebleken.

Dit betekent dat de activiteiten die zich richten op externe bedrijven niet op zichzelf staan maar nadrukkelijk onderdeel zijn van het integrale gezondheidsplan.

De activiteiten richten zich, zoals gezegd, met name op bedrijfsfitness en fysiotherapie. Hiervoor zullen overeenkomsten worden gesloten met de bedrijven op de omliggende bedrijventerreinen. Omdat deze activiteiten in hoofdzaak bedrijfsfitness  voor werknemers van omliggende bedrijven betreffen, lijkt het ons prima passen binnen het concept.

Een ander punt betreft het feit dat de noodzakelijke bouwwerkzaamheden al zijn afgerond. Dit is gebeurd in nauw overleg met medewerkers van de gemeente Almelo. Ook is hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

Van gemeentewege is ons in een informatief gesprek te kennen gegeven dat het zonder veel problemen mogelijk is om de bestemming van een deel van het terrein gewijzigd te krijgen. Op aangeven van betrokken ambtenaren hebben wij dan ook een brief gestuurd naar het college waarin verzocht is om een gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan. Nimmer is bij ons de indruk gewekt dat een bestemmings-planwijziging problematisch zou worden omdat wij steeds de door de gemeente aangegeven wegen hebben gevolgd.

Tenslotte wijzen wij erop dat met het bieden van bedrijfsfitness en fysiotherapie op korte afstand van de bedrijven waaraan deze diensten worden verleend, wordt aangesloten op de in het de in het bestemmingsplan Turfkade genoemde achterliggende argumenten, zoals sociale veiligheid en mobiliteit terwijl omliggende bedrijven niet door de gewenste activiteiten in hun bedrijfsvoering worden beperkt.

Wij willen u dan ook verzoeken om gezamenlijk met het college tot een positief  besluit te komen, hetgeen voor ons van groot belang is voor de toekomstige bedrijfsvoering

Hoogachtend,

SOWECO NV

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply