Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
“Mallemolen” in Almelo

Geachte raadsfractie,

Bij besluit van uw raad van 22 maart 2011 is voor wat betreft de ontwikkeling Almelo Nouveau door uw raad besloten de bestemming voor de volgende functies toe te wijzen:

1.     Detailhandelsvestiging tot maximaal 3.900 m² bruto vloeroppervlak met 1 supermarkt van in totaal maximaal 2.500 m² en aanvullend aanbod in winkels, dat nauw gekoppeld is aan de bestemming van de supermarkt of zorg met een maximum totale grootte van 1.400 m² bruto vloeroppervlak en maximaal zeven winkels in totaal;
2.     Een hotelaccommodatie van maximaal 6.000 m² netto vloeroppervlak;
3.     Vrijetijdsvoorzieningen in de vorm van horeca en wellness met nader te bepalen maximum vloeroppervlak;
4.     Nader te bepalen oppervlakte voor leisure-activiteiten.

In bijlage treft u een schrijven aan van Prosyn van heden gericht aan het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Almelo. Hierin spreken wij onze ongerustheid uit over de verdere voortgang van onze ontwikkeling Almelo Nouveau.

Voortvarend werken in deze fase van de ontwikkeling is van levensbelang voor het slagen van dit project. Hiervan is op dit moment geen sprake. Sterker nog, wij hebben het gevoel terecht te zijn gekomen in een “mallemolen” van zich steeds weer wijzigende beleidsvoornemens. Zoals altijd blijven wij geloven in de betrouwbaarheid van de politiek verantwoordelijken van de gemeente Almelo.

De inhoud van de bijgesloten brief spreekt voor zich.

U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik.

Met vriendelijke groet,
Namens Prosyn I B.V.

Florian Nijhuis MSc RE

Datum:                         15 juni 2011
Betreft:                          Almelo Nouveau
Ons kenmerk:             Gem. Almelo I Prosyn  I fg
Contactpersoon:         F.G. Nijhuis

PROSYNI

Prosyn I B.V. Hanzepoort 25
Postbus 314
7570 AH  Oldenzaal
Tel: (0541) 57 11 40
Fax: (0541) 57 11 93
E-mail: info@prosyn.n
Rabobank: 1308.68.760
Kvk  No. 08164119

 

TEVENS PER TELEFAX: 0546-541341

Gemeente Almelo
t.a.v. College van Burgemeester & Wethouders
Postbus  5100,  7600 G.C.  Almelo

Geacht college,

Wij  sturen   u  dit  schrijven   met   betrekking  tot   de  gang  van  zaken  voor   wat  betreft   onze ontwikkeling  Almelo  Nouveau.   Wij  zijn  inmiddels   6  jaar bezig  om  samen  met  de  gemeente Almelo  te komen  tot  een  ontwikkeling van  het  plangebied  Weggele.r, met  name  de frontontwikkeling plintgebouw ‘Almelo  Nouveau.’  Gedurende de gehele periode  hebben wij gehandeld   naar   de  inzichten   van   de  gemeente,   welke  waren   gebaseerd   op   de   ruimtelijke ontwikkelingen  binnen  uw gemeente.

Dinsdag  22  maart  2011  heeft  de  raad  van  de  gemeente  Almelo  het  besluit  genomen,  naar aanleiding van  het  amendement van  de PvdA,  over  de functies  die expliciet  zijn  toegestaan in Almelo  Nouveau.  Wij willen u tevens  verwijzen  naar  uw schrijven  d.d. 1 april  2011 waarin  de volgende functies worden  beschreven.

1.    Detailhandelsvestiging tot  maximaal  3.900  m2   bruto  vloeroppervlak met  1 supermarkt van in totaal maximaal2.500 m2  en aanvullend aanbod in winkels, dat nauw gekoppeld is aan de  bestemming van  de  supermarkt of  zorg  met  een  maximum  totale  grootte van

1.400 m2 bruto  vloeroppervlak en maximaal zeven winkels in totaal;

2.     Een hotelaccommodatie van maximaal6.000 m2  netto vloeroppervlak;

3.    Vrijetijdsvoorzieningen  in  de  vorm   van  horeca   en  wellness  met   nader   te  bepalen maximum  vloeroppervlak;

4.    Nader  te bepalen oppervlakte voor leisure-activiteiten.

Bij de ontwikkeling  van het wijkwinkelcentrum (lees: bij de vestiging van een  supermarkt) stelt de gemeenteraad meerdere  voorwaarden waaronder:

•      Er  kan zich alleen een reeds gevestigde  solitaire supermarkt uit Almelo  verplaatsten naar

Almelo Nouveau.

Na goedkeuring van  het  besluit  door  de Raad is door  ons  begin  april 2011 contact opgenomen met de projectleider,  de heer E.  Nijmeijer,  om  een bestemmingsplanwijziging in te zetten.  Dit  is een  logische  stap  om  de  voortgang van  een  bestemmingsplanwijziging en  daarop  volgend  een bouwvergunning te bewerkstelligen en  niet langer  te vertragen.  Tot  op  heden  zijn na veelvuldig aandringen  van Prosyn  de termijnen voor  een  bestemmingsplanwijziging nog  steeds  niet in kaart gebracht  en is de wijziging niet ingezet.

Het  raadsbesluit  van 22 maart  2011 laat niets aan duidelijkheid  te wensen  over  en geeft vrij baan voor  alle bovenvermelde plannen. Er  is  besloten  om  met  voortvarendheid te  komen tot  een verdere invulling en het ter inzage leggen van een ontwerp  bestemmingsplan.

Inmiddels  zijn we meer  dan 2 maanden verder. Wij hebben meerdere keren aangedrongen bij uw gemeente  om deze voortvarendheid in te zetten  doch op de een of andere  manier  wordt daar geen gehoor  aangegeven.  Deze  houding maakt ons ongerust en wantrouwend.

Hieronder een nadere  uiteenzetting waarop deze ongerustheid is gebaseerd:

•      Detailhandel

Ontwikkeling van een  detailhandelsfunctie met daarbinnen een  supermarkt werd  door  het vorige college  van  B&W  geprevaleerd boven  soortgelijke  ontwikkelingen in  Almelo.  Ook  het  huidige college heeft  dit voorstel overgenomen en inmiddels  aan de Raad  voorgelegd met  als gevolg een besluit zoals genomen in de vergadering van de Raad van 22 maart  2011. Een  winkelontwikkeling op de Berkel – Violierstraat werd  reeds door  het vorige college van de agenda  gehaald  omdat  met de ontwikkeling Almelo  Nouveau geen ruimte meer was voor nog meer m2 detailhandel food.

Voor   wat   betreft    de   voorwaarde  om   een   solitaire   supermarkt  te   verplaatsen  komen    de supermarkten Ahold   en  Nettorama in  aanmerking.  Prosyn  heeft  veelvuldig  contact gehad  met Ahold omdat  zij zich graag willen verplaatsen van de Nieuwstraat naar Almelo  Nouveau.  Dit blijkt uit gespreksverslagen en  tekeningen van  de  architect  welke zijn  aangepast op  basis  van  o.a.  de eisen van Ahold  voor  haar parkeernormen. Omdat Almelo  Nouveau is aangewezen als de locatie voor een wijkwinkelcentrum is Ahold  sterk ge1nteresseerd.

Nu  komt  ons  via Ahold  en  de gemeente ten gehore  dat de Berkel-  Violierstraat wederom voor een vestiging van een supermarkt in aanmerking komt.  Het  college komt  met  het voornemen om de  ontwikkeling  Berkel-  Violierstraat door  te laten  gaan  en dat  men  hierover in gesprek  is met Ahold.

Dit   benodigd    ook   een   bestemmingsplanwijziging.  Naar   onze   mening  is   hier   sprake   van onrechtmatig handelen door  de gemeente Almelo.  U handelt in strijd met het besluit van 22 maart

2011 wanneer  u een  solitaire  supermarkt wilt vestigen  aan  de Berkel  – Violierstraat waardoor u Prosyn  de mogelijkheid voor  het vestigen van een supermarkt binnen  Almelo  Nouveau ontneemt. Het  wordt  nagenoeg onmogelijk om  een  verplaatsing van  een  solitaire  winkelvestiging binnen Almelo te realiseren in Almelo  Nouveau zoals door  uw gemeenteraad is geamendeerd. Aan de ene kant  eist de raad  van  ons  een  verplaatsing van een  solitaire  supermarkt terwijl ze door  dit eigen voorstel  de mogelijkheid creëert  voor  de ontwikkeling  van een solitaire retailer.  Immers de locatie Berkel  –  Violierstraat  kan  gezien  de  omvang   onmogelijk   worden  gezien  als  een buurtwinkelcentrum, laat staan als een wijkwinkelcentrum.

•      Hotel

Vanaf  het  begin  van  de  ontwikkeling Almelo  Nouveau is door  de  gemeente en  ons  binnen  de ontwikkeling  geopteerd voor  een  hotel.  Volgens  onderzoeken bleek  er  ruimte  te  zijn voor  een tweede hotel, naast het  bestaande Theaterhotel binnen  de gemeente Almelo.  Preston Palace is een destinatiehotel en is in de eerdere beschouwingen terecht  niet meegenomen.

De  gemeente zou  dan  ook  geen  verdere  hotelontwikkeling meer  toelaten binnen de  gemeente Almelo aangezien  er dan sprake  zou zijn van teveel aanbod.  Letterlijk werd  ons medegedeeld “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.  Bij besluit van de raad d.d. 22 maart  2011 zijn wij nu de partij die het eerst is gekomen en derhalve kan steunen  op de medewerking van de gemeente.

Een  hotelaccommodatie van  6.000 m2    is  een  functie  welke expliciet is  toegestaan  in  Almelo Nouveau.  Prosyn  heeft een exploitant gevonden  voor  het hotel in Almelo Nouveau.  Het  wordt een  drie-  tot  viersterrenhotel   met  ongeveer  tachtig  kamers,  zoals  ook  in  de  oorspronkelijke plannen stond  (zie krantenartikel dinsdag 7 juni 2011, TC Tubantia).

Vrijdag 3 juni valt er echter in de Tubantia te lezen dat de gemeente een hotel accommodatie  van behoorlijke  omvang  wil toestaan  bij het nieuw  te bouwen  Heracles  stadion.  De  gemeenteraad moet daar op 12 juli over beslissen. Dit is volledig tegen het beleid van de gemeente Almelo zoals dit aan ons is voorgelegd.

•       Perifere Detailhandel

Eén  van de locaties die u in de Toekomstvisie Detailhandel  hebt  aangewezen voor volumineuze detailhandel (pdv) is het plan Weggeler. Wij hebben de opdracht van de gemeente om ons voor de bestemming  perifere  detailhandel  te  beperken  tot  niet  met  de  woonboulevard concurrerende functies. De beperking van het aantal m2, zoals door  u als college is voorgesteld, is door de Raad bij genoemd amendement geschrapt.

Wij hebben  1 juni jl. een brief ontvangen  van de gemeente  waarin zij aangeeft dat er een nieuw bestemmingsplan  wordt  opgesteld voor de Woonboulevard. Het  betreft een actualisatie voor  een verruiming  van  de  bestemming.   De  invulling  voor   wat  betreft  Almelo  Nouveau   mag  niet concurrerend zijn met de woonboulevard  maar wat blijft er middels deze verruiming nog over aan gebruiksfuncties binnen Almelo Nouveau?

Over  al deze  voornemens  is er met ons geen vooroverleg  geweest terwijl wij inmiddels  op  het niveau van  een  raadsbesluit  afspraken  met  uw gemeente  hebben  vastliggen. Alle voornemens, zoals hierboven  vermeld hebben een directe negatieve invloed op de haalbaarheid van Almelo Nouveau.

Dit  zullen wij niet accepteren  en is voldoende  reden  voor  ons  om  u erop  te wijzen dat wij nu zwaar worden  gedupeerd  door  naar onze inzichten  het onrechtmatig handelen  van de gemeente Almelo. Reden waarom wij u met klem verzoeken:

)>    Met spoed  de bestemmingsplanwijziging Almelo Nouveau  (Weggeler Zuid) in te zetten zodat er niet nog meer tijd verloren gaat;

)>    Met ons in overleg te treden over uw voornemen  om  tegen alle beleidstegels in, en na het raadsbesluit van 22 maart 2011, elders ontwikkelingen toe te staan welke conflicteren met hetgeen vastgelegd is in het raadsbesluit en uw schrijven van 1 april2011.

De  gemeente  dient  een  betrouwbare  onderhandelingspartnet te zijn. Wij mogen  niet geschaad worden door een stadionontwikkeling die alleen maar financieel tot stand kan komen door er niet aan sport gelieerde gebruiksfuncties aan toe te kennen. Dit is geen planologie.

Voor   wat  betreft   de  concurrentie   dient  de  markt  haar  werk  te  doen.   Dit   houdt   in  geen gesubsidieerde  gebruiksfuncties  welke  concurrentievervalsend   werken.  Wat  betreft  de woonboulevard kan  alleen maar  gesteld  worden  “gelijke monniken,  gelijke kappen”.  Wij gaan ervan uit dat, nu er voor de woonboulevard  verruiming van gebruik bestemd wordt, wij ons daar ook aan kunnen  optrekken.

Op  basis van  bovenstaande verzoek ik u op  korte  termijn  een  afspraak  met  ons  te arrangeren

Hiervoor kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Namens Prosyn I B.V.

Florian Nijhuis MSc RE

Reactie:

Dit college zou er goed aan doen eindelijk eens af te zien van hun betweterigheid of gemeentelijke bijziendheid…zoals men zelf verkondigde in “Het Verschil Maken”…dus:
alle opgeworpen beperkingen te laten varen en een ondernemer de kans te geven zich te ontwikkelen zoals het in eerste instantie gepland was !!!

Als men dat niet doet dan hadden en hebben die genoemde woorden in Het Verschil Maken totaal geen waarde, net zoals die wijzigingen bij dit plan geen waarde hebben, alleen waardeVERMINDERING !

Sjoerd Visser

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to ““Mallemolen” in Almelo”

  1. anne-marie schreef:

    Dit ruikt naar vriendjespolitiek!!

  2. Abdul schreef:

    Ik lees de stukken op deze site regelmatig, goed werk bij deze.

Leave a Reply