Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bestuursrapportage Almelo 2011

De visie van de Partij Vrij Almelo

Op pagina 2 van het RAADSVOORSTEL wordt er al gewaarschuwd dat als er niet wordt bijgestuurd in de jaarrekening 2011 t.a.v. het grondbedrijf een verlies zal aangeven van 0,7 miljoen. Het saldo van deze tussenrapportage geeft al bijna 1,3 miljoen negatief aan die ten koste zal gaan van de huidige algemene reserve van 8,3 miljoen. Dus als er niet wordt ingegrepen zakt de algemene reserve van Almelo dan naar 7,0 miljoen !

Op pagina 4 is meer dan de helft (22 van de 40) van de stelposten negatief uitgevallen met een totaal van bijna 1,3 miljoen negatief (zie boven)

Op pagina 5 van de BESTUURSRAPPORTAGE wordt gemeld dat het aantal WWB (bijstandsuitkeringen) nog steeds een stijgende trend vertoont en de woningmarkt het nog steeds moeilijk heeft. Ook het nieuwe binnenstadsplan vertoont een exploitatietekort. In hoeverre rijk en provincie zullen bijspringen is nog steeds onduidelijk. Het bestemmingsplan voor de 1e fase Waterrijk wordt nog aangeboden aan de Raad. Dit plan is veel te ambitieus voor een relatief kleine gemeente en zou ik vanwege de malaise op de huizenmarkt nadrukkelijk ontraden.

Op pagina 6 van de BESTUURSRAPPORTAGE wordt een tekort van 300.000 gemeld op de bijstands (WWB) uitkeringen hetgeen vanwege het vertrek van het Belastingkantoor Almelo zeker niet minder zal worden, een overschrijding van Twente Mobiel waarvan ik reden niet direct kan ontdekken en een reservering van een verlies op het XL Businesspark wat m.i. geen overheidstaak is maar van het bedrijfsleven.

Op pagina 11 van de TRENDS EN ONTWIKKELINGEN wordt gesproken over toenemend woningenaanbod en lagere vraagprijzen. De lagere overdrachtsbelasting sorteerde slechts een tijdelijk postief effect op de verkoop van bestaande woningen. Voor de verkoop van nieuwbouw speelt dit effect niet.
Dat mensen via Randstad meer aan het werk zijn gekomen in het 2e kwartaal is m.i. niet direct als positief te ervaren. Uitzendkrachten hebben meestal zeer tijdelijk werk en als ze later doorstromen naar regulier werk dan is dit vaak met een tijdelijk arbeidscontract zonder echte zekerheid.

Op pagina 12 van de TRENDS EN ONTWIKKELINGEN is er een dalende trend van startende bedrijven waarmee twijfel over de economie kennelijk groeit.
Dat er een bevolkingstoename is van 202 personen in de 1e zes maanden van 2011 maakt op mij geen grootse indruk vanwege het m.i. te grote bouwvolume.

Op pagina 13 van BESTUURSKRACHT EN BESTUURSCULTUUR wordt gesproken over de intentie om de bouw van een nieuw stadhuis door te zetten, hetgeen m.i. kapitaalvernietiging is vanwege het bestaande gemeentehuis en alternatieven zoals het leegkomende Belastingkantoor. Eerst moet er serieus naar dit alternatief gekeken worden alvorens met overgaat tot sloop en dure nieuwbouw.

Op pagina 20 van AANTREKKELIJKE STAD wordt gemeld dat het nieuwe bestuursplan op hoofdlijnen gereed is doch een exploitatietekort aangeeft. Hoeveel exploitatie tekort wordt niet bekend gemaakt. Evenals de tussenstand over gesprekken met provincie en partners.

Pagina 20 van AANTREKKELIJKE STAD wordt gemeld dat het exploitatiegebied Waterrijk is teruggebracht tot 300 ha. Dit is verstandig maar m.i., niet genoeg. 300 ha komt neer op 3 miljoen m2 of een woningbouwvolume voor 1100 villa’s met gemiddeld 2727 m2 per villa. Dit is m.i. veel te veel en veel te hoogdravend voor ‘n relatief kleine gemeente in een uithoek van het land en een neergaande huizenmarkt. En dat de huizenmarkt terugloopt staat voor mij vast als een paal boven water, in dit geval Waterrijk !

Pagina 22 van AANTREKKELIJKE STAD wordt gemeld dat er een te positieve inschatting is gemaakt t.a.v. subsidierecht. Verschil 250.000 euro. Foutje bedankt ! Op dezelfde pagina wordt  gemeld dat er in de 1e helft van 2011 minder abri’s zijn gerealiseerd dan verwacht. Minder abri’s betekent niet alleen minder reklame-inkomsten maar ook minder subsidie. Hoe denkt U deze verkeerde prognoses in de toekomst te voorkomen ?

Pagina 23 van AANTREKKELIJKE STAD wordt wederom gemeld dat er sprake is van onterecht ontvangen subsidie ditmaal van een niet-gerealiseerd ‘Sabimos-systeem’ en wat nu weer terugbetaald moet worden waarbij wij ons afvragen in hoeverre er paal en perk kan worden gesteld aan het eindeloos en nutteloos heen-en-weer schuiven van gemeenschapsgelden ?
De inkomsten van marktgelden blijven achter in 2011 vanwege de a.s. herinrichting en de instelling van een branchelijst. Schade 63.800 euro. Wat denkt het College hieraan te doen ?

Pagina 24 van AANTREKKELIJKE STAD wordt een huurderving verwacht van 114.000 euro omdat de makelaar er niet in slaagt een huurder te vinden voor de IISPA. Een reden hiervoor ontbreekt. Gaarne een uitleg waarom er niet eerder is ingegrepen tegen deze verregaande verspilling van gemeenschapsgeld !

Pagina 25 van AANTREKKELIJKE STAD meldt wederom een toenemend  explotatietekort van het regionaal bedrijventerrein, wat m.i. géén overheidstaak is, wederom toe waardoor er een aanvullende storting nodig is van 1,37 miljoen. Wat gaat het college hier aan doen?

Pagina 29 van EIGEN KRACHT EN PARTICIPATIE meldt dat de  opbrengst OZB van schoolgebouwen plotseling 50.000 euro hoger uitvalt dan begroot en het gevolg zou zijn van hogere taxatiewaarden?! Lijkt mij niet erg realistisch in een neergaande huizenmarkt en economie ! Gaarne uitleg.
Voorts wordt er een tekort gemeld op de sociale uitkeringsvoorziening 2011 van 2,3 miljoen terwijl er aanvankelijk rekening was gehouden met een tekort van 2 miljoen. Wederom een tegenvaller ditmaal van 300.000 euro !

Pagina 31 van EIGEN KRACHT EN PARTICIPATIE meldt een risico van inburgeraars die wel starten doch ná 2 jaar geen examen doen. Dit geldt voor 670 allochtonen. Hoeveel ’schooluitval’ verwacht de gemeente Almelo?  Dit klemt des te meer omdat er voor onze bijna failliete gemeente immers een financieel risico is van 4,3 miljoen gemeenschapsgeld bij voortijdige schoolverlaters.

Pagina 32 van LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID meldt een aanpak van hennepteelt (kosten worden deels verhaald) Specificatie en prognose ontbreekt ! Op dezelfde pagina wordt gesproken over een ‘veiligheidshuis’. Wat wordt hiermee bedoeld? Is dit een ‘blijf van mijn lijf huis, of een penitentiaire inrichting ?

Pagina 33 van GRONDBEDRIJF meldt dat door een recente aankoop voor een hoger bedrag dan begroot, het financiële resultaat van de grondexploitatie verslechterd met 0,3 miljoen. Waarom is er te duur gekocht en waarom had dit niet voorkomen kunnen worden?
Op dezelfde pagina wordt gemeld dat Almelo voor 23% deelneemt aan het XL Businesspark terwijl commercieel vastgoed feitelijk geen overheidstaak is. Vanwege het grote risico is nu helaas met gemeenschapsgeld (!) een voorziening getroffen van 580.000 euro.

Pagina 34 van GRONDBEDRIJF meldt een looptijd van maar liefst 32 jaar van het zeer risicovolle Waterwijk. Kennelijk worden door de lange looptijd de risico’s afgeschoven naar volgende coalities. De huidige 25 grondexploitaties gaven per 1-1-2011 reeds een tekort aan van 28,5 miljoen gemeenschapsgeld ! Het Complex Verspreide Bezittingen (CVB) heeft veel te ondoordacht allerlei onroerendgoedbezit aangekocht waarop nu al 10,5 miljoen aan gemeenschapsgeld is afgewaardeerd. Dit bezit staat nu voor slechts 40,2 miljoen op de balans.

Pagina 35 van GRONDBEDRIJF meldt structureel grote risico’s door o.m. het m.i. veel te trage uitgiftetempo van 190 woningen per jaar uit een voorraad van 4900 woningen. Het College tracht deze situatie te vergoeilijken met een voorstel voor een nòg lager uitgiftetempo in de hoop dat er alsdan geen negatief eigen vermogen zou ontstaan. M.i. is deze theorie niet realistisch !

Pagina 37 van BEDRIJFSVOERING meldt dat de afdelingsbudgetten de laatste jaren voortdurend worden overschreden. Omdat het hier gemeenschapsgeld betreft is het raadzaam de afdelingshoofden hiervoor verantwoordelijk te gaan stellen !

Pagina 38 van BEDRIJFSVOERING meldt dat er tijdelijke ‘frictiekosten’ ontstaan door ‘personeelsbezuinigingen’ wanneer zij niet herplaatst kunnen worden. Prognose of indicatie van deze kosten ontbreekt !

Pagina 39 en 40 van de FINANCIËLE SAMENVATTING meldt tientallen negatieve afwijkingen met een totaal van 1.299.778 euro en een direct risico van 5.991.000 euro waardoor het weerstandsvermogen van Almelo wederom fors afneemt ! Zie ook gagina 2 en 4.

Pagina 41 van de FINANCIËLE RECHTMATIGHEID meldt een provinciale bijdrage van totaal 1.328.980 euro. Is dit niet wat weinig vanwege het enorme kapitaal bij de provincie Overijssel van bijna 1,2 miljard zonder enige bestemming? Heeft het Almelose College hierover ooit enige serieuze aktie ondernomen ?

Pagina 10 van de TOELICHTING OP DE CIJFERS meldt dat 17 van de 25 grondexploitaties verliesgevend zijn met een totaal van 28,5 miljoen euro gemeenschapsgeld en waarvoor reeds een extra hoge voorziening is getroffen van 32,4 miljoen waarmee kennelijk reeds rekening wordt gehouden met extra verliezen en afschrijvingen.

Pagina 16 van de TOELICHTING OP DE CIJFERS meldt de uitgifte van erfpacht. Erfpacht is echter een politiek instrument om ten tijde van grote woningnood vanuit de lokale overheid grove spekulatie tegen te gaan. In Almelo heerst o.i. geen dusdanige woningnood dat dit machtsmiddel zou kunnen rechtvaardigen ! Ook spreekt men alvast over verhoging van het erfpachtcanon vanwege waardestijging van de grond. Dit is m.i. eveneens niet toepassing op Almelo ! Bovendien zijn banken niet erg gecharmeerd van financiering van woningen mèt erfpacht.

Pagina 17 van de VOORTGANG 2011 meldt een realisatie van slechts 4% woningbouw en slechts 2% bedrijventerreinen. Bij dit laatste feit is zelfs sprake van een vrijwel stilgelegde uitgifte van bedrijventerreinen ! Voor de 2e helft van 2011 verwacht men geen verbetering !

Pagina 23 en 24 van de RISICO-ANALYSE EN STURINGSMOGELIJKHEDEN meldt dat het stopzetten van bijna alle lopende grondexploitaties (zoals bijvoorbeeld Waterrijk, Nijrees Noord, Nijrees Midden, Weggeler, Leemslagen, Aadijk Noord en Buitenhaven-West) niet mogelijk is zonder aanzienlijke verliezen !

Pagina 25 van de RISICO-ANALYSE EN STURINGSMOGELIJKHEDEN meldt dan ook dat reeds in de Voorjaarsnota bijna alle mogelijke maatregelen al genomen zijn. Met ander woorden: de rek is er langzamerhand uit !

Pagina 31 van de RISICO-ANALYSE EN STURINGSMOGELIJKHEDEN meldt ondanks al het bovenstaande dat de Praxislocatie (Fortezza) is aangewezen als plek voor de realisatie van het nieuwe stadhuis. Met geen woord wordt echter gerept over alternatieven zoals het leegkomende gebouw van de Belastingdienst waardoor wellicht veel gemeenschapsgeld bespaard kan worden !

Stem of voeg toe aan:

3 Comments to “Bestuursrapportage Almelo 2011”

 1. Irene schreef:

  Net zoals de conclusies over de voorjaarsnota 2011 is ook deze tussentijdse rapportage (Berap) een drama. De financiën van Almelo zijn niet alleen een Hollandse gatenkaas maar roepen ook talloze vragen op. Ik heb het dan nog niet over de snel teruglopende Algemene Reserve, 2 ton per maand, zo heb ik begrepen. Zodra deze op O staat kan het faillissement (artikel 12) van de gemeente Almelo aangevraagd worden. Op dit moment zit Almelo in de Titanicfase. Het College is het orkest, de Burgemeester de dirigent, de oppositie de wanhopige passagiers en er wordt, al zinkende, keihard doorgefeest. Je kunt wel leedvermaak hebben over Almelo, maar ik ben hier niet blij mee. Ook Minister De Jager, de dokter in de witte jas voor deze infuusgemeente,zal hier ook absoluut niet blij mee zijn, De Jager kennende. En dit faillissement is dan de 2e keer voor Almelo in korte tijd……

 2. Sjoerd Visser schreef:

  Er zijn veel niet-structurele financiële missers waarbij men (bewust???) geen informatie bij heeft gegeven.
  Navraag over de forse financiële overschrijding van de Sluitersveldinrichting bracht een oud lijk uit de kast: de tijdige waarschuwingen over aankomende forse financiële overschrijdingen kwamen (bewust???) niet aan op de plek waar het had moeten komen, en dit jarenlang. Zelfs zijn die overschrijdingen niet in de Berap 2010 meegenoemen, en komen nu als een voldongen feit toch boven water.
  Bij andere niet-strukturele overschrijdingen is ook geen melding gemaakt hoe dat ontstaan is.
  Wél volgde er gisteravond het overbekende gebruikelijke verontschuldigende ritueel van
  excuses aanbieden, gedachte “oplossingen” enz, enz, enzzzZZZZzz………!
  We zitten met de overblijfselen van een oude Sjoers-tijdperk-erfenis die ons leidt naar een artikel 12 status, maar men wil nog steeds met allerlei luchtkastelen (inclusief verborgen lijken) hun eigen status en inkomsten zo lang mogelijk beschermen en rekken. Voordat de regering dat stopt met zo’n artikel 12-status.
  Of het Rijk daarna Almelo uit het deccennialange over het graf regerende Sjoers-tijdperk kan helpen en Almelo zo overeind krijgt dat het landelijk gezien in dezelfde misère zit (wat betreft armoede bijvoorbeeld)…of daar zelfs beter uitkomt…is voor mij nog maar de vraag. De wortels van de mislukkingen en zelfs het blijven verdedigen van die mislukkingen zitten klaarblijkelijk enorm diep in de arme Amelose grond én in de genen van degenen die er nu nog zitten vastgeworteld.
  Slechter dan nu is bijna niet mogelijk, want in Almelo wordt het verschil elk jaar alleen maar groter, zelfs door dat genoemde “Het Verschil Maken”, dat men nalaat.

 3. Irene schreef:

  Prima reactie Sjoerd! Ik ben blij dat ik niet in Almelo woon. Ik zou me dood ergeren als je er teveel over leest !

Leave a Reply