Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen Partij Vrij Almelo aan college B&W

Geachte heer De Olde,

In oktober ging u in het kader van “De Raad op Straat” in gesprek met inwoners van Almelo. Een belangrijk onderwerp van gesprek bleek de communicatie tussen gemeente en burgers. Naar aanleiding daarvan stelt u het college een aantal vragen. Deze willen wij graag als volgt beantwoorden.

1.  Is het college ervan op de hoogte dat veel burgers onvoldoende of helemaal geen antwoord krijgen op hun schriftelijke vragen.

Er zijn duidelijke procedures voor de afhandeling van binnengekomen post. Het management stuurt op de afhandelingstermijn (normaliter 4 weken). Wij realiseren ons dat verbeteren van de dienstverlening, waaronder het beantwoorden van post, een proces is dat continu aandacht vraagt.

2.  Is het college zich bewust van de mogelijkheden die een website biedt en van de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan.

Wij beschouwen de website als een zeer belangrijk kanaal om in contact te zijn met onze burgers. De website zal in de toekomst nog prominenter worden ingezet. Dat dit leidt tot verantwoordelijkheden met betrekking tot een goed geregeld gebruik en beheer is duidelijk.

3 en 4.  Is het college met ons van mening dat er nog veel te weining wordt gedaan om de burger meer te betrekken bij de politiek. Wat denkt het college hieraan te doen?

Het is in de eerste plaats aan de volksvertegenwoordigers zelf om een brug te slaan tussen burger en politiek. Het college benut verschillende kanalen om in contact te zijn met de inwoners van Almelo. Zo publiceren wij informatie over ons beleid, informatiebijeenkomsten en de vergaderagenda van de raad in de gemeenteadvertentie (Almelo’s Weekblad). Via het omnibuspanel peilen wij de burgers over belangrijke onderwerpen. Daarnaast zijn de wethouders actief in de wijken vanuit hun wijkwethouderschap of zijn er contacten met verschillende doelgroepen over onderwerpen uit de portefeuille van de bestuurders.

Wij zijn graag bereid om met de raad in gesprek te gaan over mogelijkheden om onze rollen verder uit te diepen wat betreft het contact met onze inwoners over politieke onderwerpen. Bij dit gesprek zouden wij ook graag de voor- en nadelen betrekken van de door de raad aangenomen motie waarin het college wordt opgeroepen om de communicatie via de gemeenteadvertentie te beperken tot hetgeen wettelijk is voorgeschreven.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                    de burgemeester.

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply