Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Ontsnappingsclausule Fortezza onbekend bij college

Sjoers

Wethouder Anton Sjoers

Het Almelose college was niet op de hoogte van de mogelijkheid teruglevering van de grond voor Fortezza af te dwingen, op het moment dat daar met ontwikkelaar Van der Looy over onderhandeld werd. Ambtenaren hadden dit niet gemeld.

In de leveringsakte uit 2006 was expliciet opgenomen dat de grond zonder kosten aan de gemeente teruggeleverd moest worden, mocht projectontwikkelaar Van der Looy zich niet aan de termijnen houden. Het college was echter niet op de hoogte van die paragraaf in de leveringsakte, ambtelijke onderhandelaars wel.

Bron: TCTubantia

REACTIE:

Vraagje: is die leveringsakte van 2006 toevallig het verdwenen document dat nergens meer bij de gemeente Almelo te vinden is?

                      

Antwoord RCA op vragen van 21-2-2012 m.b.t. het onderzoek dossier Fortezza

Geachte leden van de Raad,

Tijdens de bespreking van het onderzoeksrapport “De slag om Fortezza” op 21 februari jl. hebben meerdere fractiewoordvoerders de rekenkamercommissie (RCA) gevraagd een aantal feiten en omstandigheden rondom de verkoop (8 december 2004) en levering (29 juni 2006) van de percelen nader te onderzoeken. Met name de communicatie en zorgplicht van de notaris stond u hierbij voor ogen. Onze commissie heeft op vrijdag 2 maart jl. een uitvoerig gesprek gehad met mr. Luc Malherbe. Hij heeft in deze periode de transactie begeleid. Uit dit gesprek is het volgende naar voren gekomen. Bevindingen De notaris heeft aangegeven dat: 1.Van zowel de koopovereenkomst als de akte van levering meerdere versies, inclusief de definitieve versie naar de gemeente Almelo zijn gestuurd; 2. De koopovereenkomst, ook zonder formeel besluit van het college, rechtsgeldig is; er zijn geen voorbehouden gemaakt. Had het college na ondertekening een ander besluit willen nemen, dan was dat alleen met instemming van de contractpartner mogelijk geweest, dan wel had Van der Looy (OMA BV) schadevergoeding kunnen eisen; 3.In een concept van de akte van levering sprake is geweest van een ‘lening’ aan de projectontwikkelaar en een tweede concept is sprake geweest van een hypotheek waarbij de gemeente de hypotheeknemer zou zijn. Voor het opmaken van de definitieve versie is besloten om van deze zekerheidsstellingen af te zien, omdat de financier van de rojectontwikkelaar geen tweede hypotheeknemer wilde zijn; 4.Hij als notaris niet zo maar zou meewerken aan een dergelijke, ongebruikelijke, constructie als er voor de verkoper geen zekerheden zouden worden gesteld. In een telefoongesprek en e-mail bericht aan de gemeente heeft hij nadrukkelijk gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen, namelijk dat de gemeente in geen geval de gronden terug in haar bezit kon krijgen. Vanuit de gemeente is er desondanks op aangedrongen om de akte te laten passeren. Om die redenen wilde (mail 24 mei 2006) en kreeg de notaris een door of namens het College getekende bevestiging (datumstempel e-mail: 8 juni 2006) dat deze, ondanks de risico’s, toch met deze constructie akkoord zouden gaan. Daarnaast wilde en kreeg de notaris een volmacht van de burgemeester (23 maart 2006) en een door de loco-burgemeester en de gemeentesecretaris getekend exemplaar (gedateerd 27 maart 2006) van de nieuwe akte van levering. Dit alles als aanvulling op het ‘collegebesluit’ van 21 december 2004. De RCA tekent hierbij naar aanleiding van het gesprek met de notaris aan: a.Alle aan deze transactie voorafgaande concepten van de akte van levering moeten op het stadhuis aanwezig zijn (geweest).b. De kkoordverklaring (ambtelijk ondertekend) en de conceptakte (ambtelijk en bestuurlijk ondertekend) zijn voorzien van een gemeentelijke stempel. De RCA is van oordeel dat gezien de grote financiële risico’s die met de akte werden gelopen het in de rede had gelegen dat het College hierover een collegebesluit had moeten nemen en op zijn minst de Raad in de gelegenheid had moeten stellen zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het College te brengen. De RCA heeft naar aanleiding van het gesprek met de notaris telefonisch contact gehad met de burgemeester en de gemeentesecretaris waarbij de essentie van het gesprek met de notaris is meegedeeld. De RCA heeft daarna nog wederhoor gepleegd op ambtelijk niveau.  Op dinsdag 6 maart jl. heeft de RCA vanuit de ambtelijke organisatie de concept akten van levering alsnog ontvangen, maar niet de door de notaris gevraagde akkoordverklaringen en correspondentie daaromheen. De RCA stelt vast dat zij bij aanvang van het onderzoek en ook nog tijdens het onderzoek minimaal een viertal keren gevraagd heeft om alle stukken die nodig zijn voor de reconstructie van de feiten te ontvangen. De concept akten van levering en de definitieve akte van levering van 29 juni 2006, die van belang zijn voor de reconstructie, heeft de RCA toen niet ontvangen. Het verbaast de RCA dat deze stukken alsnog na afronding van het onderzoek aan de RCA zijn verstrekt. Gebleken is dat niet alle stukken die de notaris naar de gemeente Almelo heeft verzonden en aan de RCA ter beschikking heeft gesteld vanuit de gemeente Almelo aan de RCA ter beschikking zijn gesteld. Met name ook het document waarin de gemeente aan de notaris bevestigt dat zij bekend is en akkoord gaat met de door de notaris genoemde risico’s (zie punt 4) is niet aan de RCA ter beschikking gesteld. Als argument hiervoor wordt aangegeven dat de documenten niet aanwezig zijn in de archieven van de gemeente Almelo.Conclusies 1. Ten aanzien van het onderzoeksproces: de RCA concludeert dat door het niet verstrekken van de gevraagde informatie tijdens het onderzoek op zijn minst de schijn wordt gewekt van obstructie van het onderzoek. De RCA betwijfelt of alle relevante informatie voor het onderzoek aan de RCA is verstrekt c.q. in het onderzoek is betrokken. 2.                 Ten aanzien van de inhoud: op basis van de recent verkregen onderzoeksgegevens is vast komen te staan dat het College in ieder geval voor het tekenen van de akte van levering op 29 juni 2006 op de hoogte had kunnen en moeten zijn van de financiële risico’s die deze akte van levering met zich meebracht, omdat het duidelijk was dat de projectontwikkelaar het voornemen had een hypotheek te vestigen op het perceel. Dit in tegenstelling tot hetgeen aan de Raad is meegedeeld in het verleden, maar ook nog in de beantwoording van 6 maart 2012 op vragen van een fractie. 3.Ten aanzien van de inhoud: De RCA concludeert dat nog duidelijker dan in het rapport is geconstateerd dat de informatievoorziening aan de Raad niet voldoet aan de eisen die daaraan in het protocol actieve informatievoorziening aan de raad zijn gesteld.

Met vriendelijke groet,
Namens de Rekenkamer Commissie Almelo,
Drs. W.J. Oosterveld-Sanders, voorzitter

Stem of voeg toe aan:

3 Comments to “Ontsnappingsclausule Fortezza onbekend bij college”

  1. Irene schreef:

    Dit is het zoveelste bewijs dat het College niet alleen lijdt aan fysiek overgewicht maar tegelijkertijd politiek een lichtgewicht blijkt te zijn met het ontkennen van relevante en cruciale stukken. Almelo blijft dus bestuurlijk in meerdere opzichten landelijk een opmerkelijke gemeente……

  2. Baronesse van Hepjeniks tot Plukmekaal Zu Bedelastaf schreef:

    In elk geval opmerkelijk dat het college niet echt deugd en functioneert zoals het zou horen.

  3. Irene schreef:

    Het college is een enorme ballentent !

Leave a Reply