Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
OP- EN AANMERKINGEN over de bestuurlijke rapportage (BERAP) gemeente Almelo over de 1e helft van 2012

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Graag uw commentaar en reactie  (BERAP)

 

Paginagewijs zal de Partij Vrij Almelo een en ander trachten te becommentariëren:

Samenvatting raadsvoorstel:

Pagina 4: Almelo is voor 650.000 euro gekort door de Rijksoverheid op de Algemene Uitkering.

Bestuursrapportage 1e helft 2012:

Pagina 5: Bij de financiële afwijkingen is het college voornemens alleen afwijkingen te melden als dit meer dan 25.000 euro is. De Partij Vrij Almelo bevreemdt dit omdat de raad ook inzicht moet hebben over afwijkingen beneden de 25.000 euro. Tenslotte hebben we het hier over gemeenschapsgeld, dus transparantie en inzicht is een absolute voorwaarde voor de belastingbetalende burger !

Pagina 6: Hoewel het woningaanbod in Almelo met gemiddeld 600 woningen onveranderd ruim blijft en de verkooptijd met 311 dagen nog altijd een stijgende trend vertoont is de gemiddelde vraagprijs desondanks met 4% gestegen. Wellicht is een en ander te verklaren uit de verkoop van een aantal woningen uit het duurdere segment.

In het 2e kwartaal zijn 48 starters een bedrijf begonnen hetgeen 40% (!) minder is dan in het 1e kwartaal van 2012

Pagina 9; In september 2011 is Almelo nog niet failliet verklaard maar voorlopig onder toezicht van de Provincie Overijssel gekomen t.a.v. financiën, wabo, luchtkwaliteit, archief en ruimtelijke ordening. Doel is dat Almelo in 2014 weer volledig bevoegd wordt t.a.v. deze taken.

De gemeente Almelo heeft bij een tussentijdse meting de voorlopige bevoegdheid teruggekregen van de Provincie Overijssel t.a.v. de taken luchtkwaliteit, archief, natuur, externe veiligheid en water. Wat betreft veiligheid lijkt dit voorbarig vanwege de publicatie in het opinieblad Elseviers Weekblad van 30 juni jl. (pagina 76) dat Almelo juist zeer slecht scoort op de punten: overlast en verkeersveiligheid !

Pagina 29: Bevorderen van gemengde participatie en positieve wederzijdse beeldvorming in de stad. Deze zou op koers liggen, maar het college is van mening dat er geen registratie op etniciteit meer zou mogen plaatsvinden. De WRR (Rijksoverheid) ontraadde immers het maken van onderscheid allochtoon-autochtoon omdat dit wellicht stigmatiserend zou zijn. Dit is een onjuist uitgangspunt van de Rijksoverheid omdat juist bij allochtonen er nog altijd veel meer problemen zijn als analfabetisme, werkloosheid en integratie en het juist van groot belang is dat er een betere samenhang is en minder spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen en achterstandssituaties worden voorkomen.

Pagina 43: Voor het eerst in de geschiedenis van Almelo als zelfstandige gemeente is de Reserve Grondbedrijf per 1 juli 2012 met 0,8 miljoen negatief geworden. Vandaar de onder-toezichtstelling door de Provincie Overijssel !

Dat dit grondbedrijf qua koop-verkoop  buitengewoon onkundig is gebleken met een, voorheen volstrekt private activiteit, moge blijken dat Almelo veel te weinig rekening heeft gehouden met marktwerking en vraag en aanbod waardoor nu 19 van de 23 grondexploitaties nog altijd zwaar verliesgevend blijken.

Pagina 44: Een stuitend voorbeeld van lokale incompetentie en gebrek aan marktkennis blijkt wel uit het feit dat het ‘Complex Verspreide Bezittingen’ kortweg CVB per 1 januari 2012 nog een boekwaarde had van 91,6 miljoen euro, deze afgewaardeerd moest worden met 51 miljoen (gemeenschapsgeld!) en thans nog maar een boekwaarde heeft van 40,6 miljoen euro !

Het veel te optimistische bouwprogramma is dan ook onlangs teruggebracht van:

– 8.000 naar 3.500 woningen

– 120 hectare bedrijven terreinen naar 62,3 hectare

De jaarlijkse uitgifte wordt teruggebracht van:

500 woningen naar 170 woningen

11 hectare naar ruim 4 ha bedrijventerreinen

8.000 m2 naar 2200 m2 kantoorruimte.

Dat bovenstaande afnames wellicht ook nog aan de veel te optimistische kant zijn volgens de Partij Vrij Almelo, moge blijken uit een zeer recente publicatie van 15 september jl. in het Dagblad Trouw dat uit een inventarisatie van het Kadaster en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV is gebleken dat er landelijk een overschot is van maar liefst 10.000 hectare aan braakliggende bouwgrond waar geen of nauwelijks gegadigden voor zijn. Die overbodige grond heeft op dit ogenblik een totale waarde van 1,1 miljard euro. Vooral Friesland, Groningen maar ook met name Overijssel w.o. Almelo kampen met enorme overschotten. Zij adviseren dan ook dat, en dan citeren we letterlijk hun mening: “Hoewel het gemeenten veel minder opbrengt, kan je die grond voor landbouw, dus primaire levensbehoefte producerende bedrijven bestemmen. Of deze gronden bestemmen voor grootschalige aanleg van zonnepanelen vanwege de steeds hogere energie- en benzineprijzen.

Pagina 54: De raad heeft op 12 juli 2011 besloten in principe bereid te zijn een geldlening onder voorwaarden te verstrekken van max. 5 miljoen euro voor de bouw van het Heracles Stadion. Er wordt niet bij vermeld of dit een 1e hypotheek is met het recht op parate executie. In geval van faillissement of wanbetaling heeft men zonder een 1e inschrijving immers geen enkel serieus dwangmiddel en zeker sportclubs waar de liquiditeit zeer afhankelijk is van al of niet incidentele sportprestaties.

Gaarne een reactie van het College terzake.

Pagina 56: Het risico bestaat nog altijd dat de Stichting Stadion de financiering van het stadion alsnog niet rond krijgt. Hoever is thans deze stand van zaken ?

Pagina 84: Het woningaanbod in Almelo is sinds 2008 toegenomen van 450 naar 600 dus met 33% in het 1e halfjaar 2012. Het blijft daarom zaak dat er niet getornd wordt aan bestaande (top) hypotheekcontracten en dat er politieke moed ontwikkeld wordt bij bezuinigingen op ontwikkelingsgeld, subsidiewildgroei en Brusselse eisen !

Pagina 87: In 2009 was de bezettingsgraad van de parkeergarage tegen over het stadhuis gemiddeld 50%. De gemiddelde bezettingsgraad in het 1e halfjaar van 2012 is bijna 40% hoger met 69% hetgeen duidt op een stijging van het aantal bezoekers van de binnenstad van Almelo hetgeen natuurlijk een opsteker is voor de binnenstedelijke economie !

Tussenrapportage Grondbedrijf 2012:

Pagina 8: Wordt een boekwaarde aangegeven van 8 miljoen voor erfpachtgronden. Erfpacht is alleen een verantwoord bestuurlijk sturingsmiddel als er sprake van grote grondschaarste en grove speculatie. Dit is voor Almelo nimmer van toepassing geweest. Deze vorm van geldklopperij en belastingheffing bij de burgerij is dan ook volstrekt overbodig en dient dan ook zo snel mogelijk ter discussie gesteld te worden.

Pagina 14: Voor het gedeelte van Waterwijk dat uit exploitatie is genomen, zoekt een ambtelijke projectgroep naar een mogelijke transitie of in normaal Nederlands jargon: bestemming. Is er al iets bekend over deze nieuwe bestemming ?

Pagina 16: Spreekt men over een boekwaarde 91.6 miljoen en een nieuwe boekwaarde van 40,6 miljoen, dus een afwaardering en vernietiging van 51 miljoen euro gemeenschapsgeld. In een volgende regel spreekt men plotseling over een afwaardering van 50,1 miljoen. Dit is o.i. een ‘foutje’ van 9 ton. Gaarne een verklaring hierover !

Pagina 19: Nog altijd participeert de gemeente Almelo commercieel in het XL Businesspark. Dit is een volstrekt private activiteit waar een lokale overheid verre van moet blijven. Deze overheidsvreemde activiteit heeft de gemeente Almelo in 2012 wederom veel geld gekost, t.w. ruim 2 miljoen euro. Wanneer gaat Almelo deze volstrekt private activiteit nou eens afstoten ?

Pagina 23: Ten gevolge van en dan citeren we: enkele zogenaamde ‘onzekere gebeurtenissen’ laat het risicoprofiel een negatief beeld zien waarbij de kans op een financieel negatief scenario groter is dan de kans op een financieel gunstig scenario: respectievelijk 99% en 1%. (einde citaat!) Deze ‘onzekere gebeurtenissen’ zijn o.i. reeds sinds het instorten in 2008 van de huizenmarkt algemeen en landelijk bekend. Een dergelijke kwalificatie getuigt o.i. van een stuitend en typerend gebrek aan feeling met de marktwerking en prijsontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar in den lande !

Pagina 30: Het project Oosteres Noord is nagenoeg geheel gerealiseerd. Uitgifte van de resterende 9 kavels zijn vastgelegd in een contract met een aannemer, die vindt plaats conform ABC levering. Dit is een doorverkoopcontract, dus een speculatie-object waar de landelijke Broederschap der Notarissen ooit via de media voor gewaarschuwd heeft. Het is maar dat U het weet !

Pagina 31: De gemeente is m.b.t. het project 32 Chiel Dethmersstraat al jaren in onderhandeling met de ontwikkelaar over de te realiseren plannen en de verdeling van kosten. Het komen tot minnelijke overeenstemming is niet haalbaar gebleken. Het wachten is op een gerechtelijke uitspraak. Het project kent en dan citeren we letterlijk ‘een klein explotatietekort (einde citaat) Bij nader inzien door de Partij Vrij Almelo blijkt dit ‘kleine exploitatietekort’ echter 791.090 euro gemeenschapsgeld te zijn. Het college houdt er o.i. veel te makkelijke beoordelingen van overheidsuitgaven op na !

Pagina 33: Ten aanzien van de Praxislocatie en de ontwikkeling van het stadhuis die wellicht, vanwege de grote publieke weerzin, niet doorgaat verwacht de gemeente een aanzienlijk risico mbt de grondwaarde. De Partij Vrij Almelo is echter van mening dat een niet-doorgaan van een 2e , dus overbodig stadhuis een directe besparing oplevert van zowiezo 58 miljoen hetgeen o.i.  wellicht aanzienlijk meer is dan de grondwaarde.

Met vriendelijke groeten,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

4 Comments to “OP- EN AANMERKINGEN over de bestuurlijke rapportage (BERAP) gemeente Almelo over de 1e helft van 2012”

 1. Ronald Lubach schreef:

  “Almelo is echter van mening dat een niet-doorgaan van een 2e , dus overbodig stadhuis een directe besparing oplevert van zowiezo 58 miljoen hetgeen o.i. wellicht aanzienlijk meer is dan de grondwaarde.”

  En wat dacht je van parkeer inkomsten als je daar een parkeerplek van maakt?

  Keurig gedaan. Ben weer benieuwd naar de antwoorden.

 2. irene schreef:

  Staat er weer netjes op Harry

 3. irene schreef:

  Voorlopig blijft het doormodderen in de Almelose klei

 4. irene schreef:

  Ben benieuwd naar de beantwoording van de vragen.

Leave a Reply