Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen PVA inzake horecabedrijf Ben Wok
Categories: Zonder rubriek

Fractie Partij Vrij Almelo Stadhuisplein 1 7607 EK Almelo

Onderwerp beantwoording vragen PVA inzake horecabedrijf Ben Wok

Geachte fractie,

In uw brief van 12 januari 2015 heeft u een aantal vragen gesteld over gevoerde procedures ten aanzien van horecabedrijf Ben Wok te Almelo. In voorliggende brief geven wij antwoord op uw vragen.

Vraag 1. Waarom wordt de goed draaiende onderneming Ben Wok ondernemen onmogelijk gemaakt door de gemeente?

Beantwoording: Het college deelt deze opvatting niet. Ondernemers hebben een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid, maar ook een verantwoordelijkheid. Er is deze ondernemer een werkbare oplossing geboden, maar desondanks werd er in strijd gehandeld met geldende wet- en regelgeving.

Vraag 2. Gemeenten kunnen een hoop narigheid voor ondernemers wegnemen door beter met hen te communiceren en de juiste maatregelen te nemen. Bent u het hiermee eens?

Beantwoording: Wederzijdse inspanning voor communicatie is belangrijk voor een juiste belangenafweging. Bij het toepassen van maatregelen worden de beschikbare mogelijkheden en beperkingen beoordeeld. Ondernemers worden hiervan op de hoogte gesteld. Daarnaast streeft het college ernaar om precedentwerking te voorkomen.

Vraag 3. Kunt u begrijpen dat niets zo frustrerend is voor een ondernemer als wanneer hij ineens weer met een toezichthouder wordt geconfronteerd, simpelweg geen antwoord krijgen bij een vergunningaanvraag of van het kastje naar de muur wordt gestuurd?

Beantwoording: Er zijn toezichthouders aangesteld om erop toe te zien dat de geldende wet- en regelgeving op de juiste wijze wordt nageleefd. In veruit de meeste gevallen wordt een correcte naleving ervaren en is er waardering en wederzijds respect voor toezicht in de openbare ruimte. In een zeer beperkt aantal situaties worden overtredingen geconstateerd. Om te voorkomen dat een overtreding – ook na herhaaldelijk waarschuwen – in stand blijft, kunnen sancties worden opgelegd. Het college deelt uw mening dat communicatie tijdig en zorgvuldig moet plaatsvinden en dat signalen tijdig ambtelijk en bestuurlijk moeten worden doorgegeven. In dit specifieke geval is er naar aanleiding van de opgelegde sancties een gesprek gevoerd met de ondernemer om te komen tot een werkbare oplossing. Na dit gesprek zijn geen sancties meer opgelegd.

Vraag 4. Zo ja, waarom werd deze hardwerkende ondernemer dan enkele uren opgesloten in het arrestantencomplex Borne? Wat is de reden daarvan?

Beantwoording: De toedracht van het bewuste incident is voor de politie aanleiding geweest om een aanhouding verrichten. Een rechter zal beoordelen of hetgeen de ondernemer ten laste is gelegd hem kan worden verweten en of de aanhouding op de juiste wijze is toegepast. Het is niet aan het college om hierover te oordelen.

Vraag 5. Bent u het met ons eens dat de gemeente niet zonder lokale ondernemers kan? Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid en dragen bij aan een bruisende en leefbare stad. Omgekeerd hebben de ondernemers ook de gemeente nodig, bijvoorbeeld voor het soepel verlenen van vergunningen met de bedoeling zijn bedrijf draaiende te houden.

Beantwoording: Het college en de burgemeester zijn zich bewust van het belang van lokale ondernemers voor de stad. Er wordt binnen de daartoe beschikbare mogelijkheden geprobeerd om op de meest effectieve manier dienstverlenend te zijn.

Vraag 6. Mocht de gemeente het toch heel belangrijk vinden dat iedereen zich aan die regeltjes houdt, lijkt het dan niet handig eerst je eigen ambtenaren te instrueren?

Beantwoording: Het college is van mening dat de ambtenaren juist zijn geïnstrueerd.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply