Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Herontwikkeling voormalige stadhuislocatie (raadsvergadering 12-05-2015)

Door drie partijen zijn er plannen ingediend voor herontwikkeling van de stadhuislocatie. Deze plannen zijn toegelicht in het politiek beraad van 9 december 2014. Gelet op het feit dat TMZ zich heeft teruggetrokken en de beide overige plannen als onvoldoende worden gekwalificeerd wordt de raad voorgesteld om kennis te nemen van het besluit van het college om niet in te stemmen met de planontwikkelingen en aanbiedingen van Hergebruik Gebouwen en Stad en Ommeland t.a.v. herontwikkeling van de voormalige stadhuislocatie en consulteert de raad over het voornemen om tot sloop van het voormalig stadhuis over te gaan.

Voorzitter:

In een eerder stadium hebben wij net als het college onze voorkeur uitgesproken voor de planvorming van TMZ en voor de sloop van het oude stadhuis. Daar zijn wij nog steeds voor!

De PVA riep meerdere keren op niet lang te treuzelen en er tempo achter te zetten zodat de prachtige TMZ- plannen voor zorgwoningen op de oude stadhuislocatie zo snel mogelijk gerealiseerd zouden kunnen worden.

Maar door het langdurige treuzelen haakt TMZ nu af om zich te richten op kansen binnen de locatie Hofkamp.

Wij kunnen ons voorstellen dat de gemeente TMZ niet kan dwingen zich alsnog te houden aan de eerder gedane bieding, maar dat betekent nog niet dat de zaak hiermee is afgedaan om alsnog het gesprek aan te gaan met TMZ.

Het beleid van TMZ is om zich te richten op steeds weer nieuwe locaties. De komende jaren neemt de vraag naar zorg steeds verder toe volgens het onlangs uitgekomen rapport “Bouwen voor de zorg” .

Mensen worden ouder, maar gaan ook ongezonder leven, waarbij de medische kennis en technieken zich steeds verder ontwikkelen. Die toenemende zorgvraag heeft steeds grotere gevolgen voor de vraag naar zorgvastgoed, want de overheid zet steeds meer in op verzorging van mensen met zorgbehoefte in hun eigen woning.

Voorzitter:

Mocht TMZ door de ondraaglijke traagheid van ons openbaar bestuur toch geen verdere belangstelling hebben is een tijdelijk gebruik (na sloop) van de locatie ten behoeve van het algemeen belang de beste optie.

De planontwikkelingen en aanbiedingen van Hergebruik Gebouwen en Stad en Ommeland t.a.v. herontwikkeling van de voormalige stadhuislocatie staat bij de PVA niet (meer) ter discussie en zullen we de Amendementen daarover niet steunen.

Het voorstel van het college om over te gaan tot sloop van het oude stadhuis zullen we steunen. We moeten nu eindelijk eens een beslissing nemen, het heeft al veel te lang geduurd.

Dank u.

raad

Motie van treurnis: Besluiteloosheid college inzake herontwikkeling oude stadhuis, ingediend door de VVD en ondersteund door PVA, LAS, Lijst Cete en fractie Stam is verworpen met 21 tegen 13 stemmen.

motie

Het uiteindelijke amendement ingediend door PvdA, D66, LAS, CU en AlmeloCentraal werd met meerderheid van stemmen aangenomen zodat het oude stadhuis voor de zoveelste keer “in de wacht” werd geplaatst. De Partij Vrij Almelo vindt dit onacceptabel en stemde tegen het aangepaste raadsvoorstel.

 

De Partij Vrij Almelo riep meerdere keren op om niet lang te treuzelen en er tempo achter te zetten zodat de prachtige TMZ-plannen zo snel mogelijk gerealiseerd worden……

Lees verder

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply