Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
PVA OP- EN AANMERKINGEN OVER DE PERSPECTIEFNOTA 2015 ALMELO

Pagina 5.

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is, mede dankzij de voortdurende waarschuwingen van PVA in talloze analyses over begrotingen, voorjaarsnota’s, jaarverantwoordingen en Boardletters van de gemeentelijk registeraccountant, dan ook eindelijk het voortschrijdend inzicht ontstaan bij Raad en College dat er eindelijk een serieuze invulling moet worden gegeven aan een zeer noodzakelijke trendbreuk teneinde een faillissement of artikel 12 status van de gemeente Almelo te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan een halvering van het aantal ambtenaren tot minder dan 300 in het jaar 2020 en de enorme ambitie om het ambtenarenapparaat ooit tot één van de best presterende organisaties te maken van Nederland ! Yes we can, zou Obama zeggen! Het gemiddeld bruto salaris van de gemeenteambtenaar is namelijk in 2014 met 0,7% tot 3039 euro bruto per maand gestegen, zo blijkt uit de Personeelsmonitor A+O fonds Gemeenten. Een groot deel van de ambtenaren zit bovendien in salarisschaal 7 tot en met 9 en sinds 2010 neemt het aandeel in de 40+ ambtenaren automatisch toe in de nog hogere salarisschalen 7 en 9. Bovendien kan en mag het niet zo zijn dat louter en alleen veroudering en een steeds langer dienstverband van een ambtenaar een maatstaf is voor een steeds hogere salarisschaal. Dus daar is met een verantwoorde krimp van het aantal ambtenaren flink veel winst voor de Almelose belastingbetaler te halen. En dan ook nog te bedenken dat de computer als nieuwe ambtenaar een veelvoud goedkoper is dan de huidige Almelose ambtenaar.

Pagina 6.

Voorwaarde is dan wel om uiteindelijk minimaal 15 miljoen euro structureel te bezuinigen, zowel in het bestuur als in de organisatie.

Pagina 7.

De bevolking krimpt, het aandeel 65-plussers neemt meer dan gemiddeld toe, terwijl het aandeel 15-34-jarigen daarnaast meer dan gemiddeld daalt, terwijl in de rest Nederland het omgekeerde gebeurt. Op zich hoeft deze ontwikkeling niet dramatisch te zijn mits Almelo bijtijds met haar tijd meegaat met minder mensen en meer computers die eenvoudig werk gaan overnemen zodat de Almelose ouderen in alle rust en harmonie kunnen gaan vergrijzen. Mede door dramatische bestuurlijke speculaties in gronduitgiftes heeft Almelo de afgelopen 6 jaar tientallen miljoenen aan gemeenschapsgeld verspild. Ondanks het feit dat Almelo in diezelfde periode maar liefst 265 bezuinigingsmaatregelen heeft genomen met een totale waarde van 42,6 miljoen bleek het vooralsnog niet voldoende om Almelo te behoeden voor een faillissement 1 december a.s.. Ondertussen zijn de prestaties en het serviceniveau sinds 2008 in Almelo steeds verder naar beneden bijgesteld. – Zo is de kans op werk voor de Almeloër beneden gemiddeld, – Is het aantal bereikbare banen voor de Almeloër beneden gemiddeld, – Is de aantrekkingskracht van Almelo op verhuizende gezinnen lager dan gemiddeld, – Is het stedelijke voorzieningenniveau in Almelo beperkter dan gemiddeld.

Pagina 8/9.

Uit de interessante schriftelijke inbreng van 65 Almeloërs bleek bijvoorbeeld ook dat: – Er meervoudig gebruik van gebouwen gemaakt moet worden, – Ambtenaren voor meer betrokkenheid en affiniteit, naar Almelo moeten gaan verhuizen, – Ambtenaren die te weinig presteren, gekort moeten worden op hun salaris, – En ‘last but not least’, het nieuwe, idioot dure, gemeentepaleis van 58 miljoen met onmiddellijke ingang verhuurd of verkocht dient te worden! – Er meer gebruik gemaakt moet worden van (fiscaal aftrekbaar) vrijwilligerswerk bij ANBI gerelateerde instellingen, – De inhuur van dure externen moet worden teruggedrongen, – Wachtgelden moeten omlaag en sollicitatieverplichting moet worden ingevoerd, net zoals bij iedere andere Almeloër, – Koppeling van een ondernemerspool aan een pool van uitkeringsgerechtigden, – Géén extra verhoging van de OZB omdat dit de rechtsongelijkheid tussen eigenaar en huurder alleen maar vergroot, – Geen verhoging van de toeristenbelasting, met name omdat, zo is gebleken, het aantal toeristen in 2014, zo bleek uit de jaarverantwoording 2014. Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk, maar ook onverstandig om, willens en wetens toeristen nòg verder te belasten. – Géén afschaffing van de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolbelasting omdat reeds 20% van de Almeloërs ONDER de armoedegrens leeft.

Pagina 10.

Hoewel de ‘overhead’ van ambtelijk Almelo tot voor kort nog onder het landelijk gemiddelde zat in het oude gemeentehuis zal deze vanwege het nieuwe gemeentepaleis binnenkort weer fors boven het landelijk gemiddelde uitkomen en dat is natuurlijk een lelijke streep door het voornemen om verantwoord te bezuinigen.

Pagina 11.

De kans op werk voor de Almeloër is beneden gemiddeld en de aantrekkingskracht van Almelo als werkplek neemt gestaag af. Desalniettemin leeft bij een meerderheid van de gemeenteraad nog altijd het idee om zelf aan het stuur te blijven en zelfstandig een faillissement te kunnen voorkomen. De PVA heeft hierover grote twijfels omdat zij sinds haar entree in 2010 continu heeft moeten constateren dat de gemeenteraad, als hoogste verkozen bestuur, al 7 jaar veel te krachteloos en machteloos was en is om bijtijds bij te sturen.

Pagina 12.

De PVA is het dan ook helemaal eens met het analyseonderzoek van Hiemstra en de Vries dat hoe dan ook het aantal gemeentelijke ambtenaren in 2020 minstens gehalveerd moet zijn en met ingang van 2016 jaarlijks met 75 moet worden verminderd. De rol van de overheid dient te veranderen in aanjager, motivator en ondersteuner. Niet meer en niet minder !

Pagina 14.

De onlangs verschenen begrotingsscan laat onverbloemd en overduidelijk zien dat de mislukte speculaties in grondexploitaties de grootste veroorzaker zijn van de huidige tekorten en schuldproblematiek. Alleen al in 2014 is er volgens de jaarverantwoording 2014 maar liefst 51,9 miljoen gemeenschapsgeld verspild aan speculatieve gronduitgiftes. Projectontwikkeling in onroerend goed was immers altijd een volstrekt private aangelegenheid waarvoor veel marktinzicht en voorspellend vermogen voor vereist is. Het wordt dan ook hoog tijd dat het (verantwoordelijke!) gemeentebestuur van Almelo eens wat terug gaat doen met deze braakliggende onverkoopbare bouwgronden zoals de inrichting van meerdere zonneparken of volkstuinen zodat de Almeloër eindelijk op lagere kosten komt te zitten qua energieverbruik en levensonderhoud.

Pagina 15.

Vanwege de steeds grotere verdeeldheid en steeds meer, inmiddels 13, fracties in de Almelose gemeenteraad wordt het vergaderen en besluiten steeds stroperiger en tijdrovender wat de kwaliteit van besturen niet ten goede komt. Het samenwerken via fusies, lijstverbindingen en combinaties lijkt dan ook in 2018 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen serieus te overwegen. Ook dient de overlegfrequentie met ingang van 2016 gehalveerd te worden, met name met betrekking tot raadsvergaderingen, college-vergaderingen en portefeuille-overleggen. De PVA is voorts van mening dat een gemeentepaleis van 58,2 miljoen voor een, al jaren, nagenoeg failliete gemeente Almelo een volstrekt onverantwoorde luxe is en een belediging van de Almelose belastingbetaler! Nu dit dan toch een feit is, verdient dit ‘huis van de stad’ dan ook een veel breder en multifunctioneel gebruik dan alleen de huidige bestuursfunctie.

Pagina 17.

Veel mensen in Almelo hebben geen werk en zelfs 20% zou leven onder de armoedegrens. Het is dan ook zaak dat perspectiefloosheid en over-erving van armoede, met name bij kinderen, teruggedrongen wordt. Uiteraard dus via optimale integratie, dus zonder islamitisch onderwijs, wat kansarmoede alleen maar bevorderd! De kans op werk is voor een gemiddelde inwoner van Almelo -net als in 2008- beneden gemiddeld. Hoewel er in Almelo zèlf relatief veel banen zijn, worden deze bovengemiddeld ingevuld door niet-Almeloërs waardoor er relatief veel te veel woon-werkverkeer en verkeerscongestie in de spits is, met alle overlast en milieuverontreiniging van dien. Het is dan ook zaak dat Almelo veel intensiever in overleg gaat met de eigen lokale werkgevers om uitsluitend Almeloërs in dienst te nemen en te houden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de geboren en getogen Almeloër veel meer betrokken is met Almelo en haar burgers, dus wellicht ook minder ziekteverzuim heeft.

Pagina 18.

De relatief goede economische prestaties van het bedrijfsleven in Almelo komen, wellicht vanwege de vergrijzing en krimp, binnenkort onder druk te staan. Het is dan ook zaak om de automatisering in Almelo stevig door te zetten want de robot, die immers in beginsel 24 uur per dag en 7 dagen per week werkt, wordt onherroepelijk de nieuwe werknemer van de toekomst ! Ook liggen er kansen voor Almelose werkzoekenden in het zeer nabij gelegen Duitsland. Samen met o.a. de gemeente Enschede en Hengelo wordt er geëxperimenteerd om de grensbarrières met Duitsland op te heffen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat Duits onroerend goed betaalbaar is, de hypotheekrente in Duitse grensgemeenten in Nederland aftrekbaar blijft en er geen dure OZB betaald hoeft te worden.

Pagina 20.

Voor een vrij grote groep mensen met een uitkering is er geen perspectief op een betaalde baan. Zij zijn en blijven wellicht voor onbepaalde tijd aangewezen op een uitkering. Wellicht is het dan ook interessant om gebruik te maken van de van rijkswege bestaande remigratieregeling voor terugkeer naar 27 doelgroeplanden, waaronder Turkije, Marokko of Suriname. Ingevolge deze remigratieregeling, zonder enige arbeidsverplichting in het thuisland, heeft de 55-plusser recht op een maandelijkse uitkering van 501,36 euro voor gehuwden, tot een alleenstaande of eenoudergezin van 350,42 tot 452,85 netto per maand. Naar Nederlandse begrippen lijkt dat niet veel, doch in het thuisland is de koopkracht ongetwijfeld vele malen groter dan in het ‘dure’ Nederland. Voor de achterblijvende Almeloër is dit zeker ook interessant, want de maandelijkse remigratie-uitkering is immers een veelvoud lager dan wat het nu allemaal qua bijstandsuitkering en vele toeslagen kost. Almelo kent relatief veel mensen met problemen met schulden. Niet zo verwonderlijk want 20% van de Almeloërs leeft ONDER de armoedegrens. Wellicht is dit een direct gevolg van het feit dat de koopkracht onder Rutte sinds 2008 met maar liefst 30% is teruggelopen !

Pagina 21.

Veel Almelose kinderen staan, voordat ze aan de basisschool beginnen, al op een achterstand. Wellicht ligt dit aan een gebrekkige inburgering en laaggeletterdheid van de ouders?

Pagina 22.

Er zijn toenemende zorgen over een groeiende tweedeling in Almelo. Het is dan ook zaak dat vanwege een goede integratie en tegengaan van kansarmoede, er onmiddellijk gestopt wordt met de aanmoediging en subsidiëring van multiculturele activiteiten en anderstalig onderwijs. Vanwege de vergrijzing dient de bouw van levensloop bestendige sociale huurwoningen in Almelo bevorderd te worden.

Pagina 24.

Er is sprake van leegstand, marginalisering van de winkelfunctie en het bezoek aan de binnenstad loopt terug ten gunste van de winkelcentra in de woonwijken. Het is dan ook zaak dat er vanwege de PVA-motie, reeds uit 2013, eindelijk eens voortvarend onderhandeld wordt met verhuurders over meer marktconforme huren zodat Almelo binnenkort geen landelijk koploper meer is qua leegstand in de binnenstad van Almelo. De aantrekkingskracht van Almelo op verhuizende inkomens is lager dan gemiddeld en lijkt ten opzichte van 2008 eerder te zijn afgenomen dan toegenomen. Dit geldt niet alleen voor het aanbod van stedelijke voorzieningen, maar ook voor het culinaire aanbod, het winkelaanbod, alsmede de winkelleegstand is wederom fors toegenomen. Het voorzieningenniveau in de stad is dus van een dusdanig beroerd niveau dat (potentiële) inwoners het wonen eerder buiten dan binnen Almelo prefereren. Vergelijkbare steden als Arnhem, Tilburg en Heerlen hebben ten opzichte van Almelo het grote voordeel dat zij wèl een historische bebouwing met veel, goed onderhouden, monumenten en een eigen identiteit hebben. Al zou Almelo er maar in slagen om één hogeschool naar de stad te halen, dan zou dit onmiddellijk de aantrekkingskracht op jongeren met ambitie ten goede komen. Het wordt dan ook urgent dat Almelo in dit opzicht zich eindelijk eens ten positieve gaat profileren ten opzichte van regiogemeentes als Hengelo of Enschede.

Pagina 33.

Ondertussen gaan de leges bij het bevolkingsregister digitaal met 20% respectievelijk niet-digitaal met 40% omhoog. Handelingen die eenvoudig en veel goedkoper via een robot, dus niet fysiek door een dure ambtenaar, kunnen worden verricht. Pagina 37. Culturele verenigingen (gesticht door diverse groepen van migranten) maken gebruik van panden die van de gemeente zijn. Over een huur wordt echter met geen woord gerept !? Er wordt actief ingezet op de verkoop van gemeentelijke monumenten. In hoeverre deze, wellicht unieke objecten, voor toeristen behouden blijven, blijft echter onvermeld.

Pagina 41.

Alle 11 miljoen subsidie per jaar voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg, maatschappelijk werk en welzijn gaat opnieuw getoetst worden op hun meerwaarde en noodzaak.

Pagina 45.

Slechts 25% van de afgeschreven speeltoestellen gaat vervangen worden, hetgeen betekent dat kinderen meer risico gaan lopen met letsel door ongelukken. De gemeente kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden !

Pagina 46.

Er komt 30.000 euro minder beschikbaar voor risicovolle voetbalwedstrijden en huisverboden, hetgeen wellicht gevolgen gaat krijgen voor de sociale veiligheid in Almelo.

Pagina 48.

De toeristenbelasting in Almelo gaat met 80.000 euro omhoog, hetgeen zeer onverstandig is omdat er jaarlijks steeds minder toeristen Almelo nog interessant vinden, zo bleek onlangs nog uit de jaarverantwoording 2014. Bovendien zijn toeristen slechts zeer tijdelijke bewoners, hebben geen uitkering van Almelo en zijn dan ook zeer welkom voor de zwakke lokale economie en middenstand. Het voornemen om te gaan bekijken of er aandelen zijn te verkopen is zeer verstandig. Al jaren is de PVA van mening dat aandelenhandel absoluut geen overheidstaak is en zo snel mogelijk afgestoten dient te worden ten gunste van de zeer lege gemeentekas.

Pagina 49.

Huurders zijn, in tegenstelling tot eigenaren vrijgesteld van onroerendgoedbelasting of huurwaardebijtelling hetgeen rechtsongelijk is.

Pagina 66.

Het terugtredende college wil initiatieven waarbij burgers taken willen overnemen, in het kader van ‘participatiebeleid, graag stimuleren. Over een vergoeding voor overname van deze taken door de burgers wordt echter met geen woord gerept !?

Pagina 71.

Wat voor de PVA ook al een ergernis is, blijkt uit het feit dat de gemeente Almelo zogenaamd ‘flexibel’ zou omgaan met initiatieven zoals het beschikbaar stellen van volstrekt onverkoopbaar gebleken grond in Waterrijk voor een zeer noodzakelijk Dieren Welzijn Centrum. In de praktijk klopt hier echter niets van. Zo blijkt dat een groot aantal lokale ondernemers gratis en voor niks willen bouwen en leveren aan deze opvang, al jaren aan het bestuurlijke lijntje worden gehouden. Ook is dit een klap in het gezicht van de vele Almelose gehandicapten, die zich nu al jaren moeten behelpen in een totaal afgekeurde opvang, zouden dan eindelijk eens serieus genomen kunnen worden. Al met al een diep treurige bestuurlijke gang van zaken !

Pagina 79.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voortaan gaan beoordelen op compleet netto inkomen, dus met bijtelling van toeslagen zoals: kinderbijslag, kindgebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag, alleenstaande ouderkorting en langdurigheidstoeslag.

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “PVA OP- EN AANMERKINGEN OVER DE PERSPECTIEFNOTA 2015 ALMELO”

  1. Hendrik schreef:

    Staat er weer netjes op! Succes ermee

Leave a Reply