Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Benoeming burgemeester door de kroon niet meer van deze tijd

Veel van de nu aangestelde burgervaders maken geen schijn van kans als ze in een mediacampagne om de gunst van de kiezer zouden moeten vechten...

Onlangs is door het seniorenoverleg (alle fractievoorzitters van de politieke partijen) een commissie ingesteld die de taak heeft om een profielschets op te stellen voor een nieuw te kiezen Almelose burgemeester. In het voorproces zijn twee workshops gepland waarin binnenskamers door het seniorenoverleg gewerkt wordt aan deze profielschets. Voor het invullen van een burgemeestervacature zijn de gemeenteraad, de Commissaris van de Koningin (CvK) van de desbetreffende provincie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) namens de regering en de Kroon betrokken. Er wordt een vertrouwenscommissie in het leven geroepen door de gemeenteraad. De profielschets wordt door de Commissaris van de Koningin opgehaald. De Commissaris maakt vervolgens een voorselectie van ongeveer vijf à zes personen. Daarna vindt er overleg plaats tussen de CvK en de commissie. De commissie ondervraagt vervolgens verschillende kandidaten en kiest uiteindelijk twee geschikte personen. De gemeenteraad geeft de voorkeur aan een van de twee en brengt advies uit aan de Minister van BZK. De minster kiest definitief zodat de handtekening van de Koning onder het document kan worden gezet.

De PVA (Partij Vrij Almelo) is voor een door de burger rechtstreeks gekozen burgemeester. Ook een meerderheid van de Nederlanders (63 procent) vindt dat burgemeesters voortaan door burgers gekozen moeten worden. De burgemeester door de burger te laten kiezen zal een stap in de goede richting zijn. Het openbreken van de gesloten bestuurderscultuur en de achterkamers is bij een directe verkiezing gegarandeerd. Maar dan wel met een paar voorwaarden. De beste man of vrouw moet wel bevoegdheden krijgen. Als hij of zij campagne voert, moeten er wel beloften gedaan kunnen worden. Zonder bevoegdheden krijgen we een nep burgemeester, met als gevolg democratische frustratie bij de kiezer.

Inwoners van een gemeente bij een directe verkiezing hebben veel meer zeggenschap dan wanneer er centrale benoeming plaatsvindt. Je kan dit aangeven als de democratische legitimatie. Daarnaast moet een verkiesbare burgemeester zich veel meer met de inwoners mengen om hun stem te krijgen. Hierdoor ontstaat er een sterkere en betere band tussen inwoners en burgemeester. Dat zorgt er weer voor dat burgers de bestuurders beter kunnen aanspreken op de uitvoering van beleid in de praktijk. Daarnaast moet de democratisering van de benoeming zorgen voor meer helderheid en minder (partijpolitieke) willekeur.

  • In het buitenland komen slechts gekozen burgemeesters voor.

  • Een door de Kroon benoemde burgemeester past in feite niet in het monistische stelsel van het gemeentebestuur: het college van B&W behoort namens de gemeenteraad het dagelijks bestuur over de gemeente uit te oefenen.

  • Het recht om de burgemeester zelf te kiezen leidt tot een versterking van het lokaal bestuur tegenover het centrale gezag.

  • Wie de lokale benoeming wil versterken zal de raad het recht moeten geven de burgemeester te mogen heenzenden. Alleen bij een gekozen burgemeester bestaat dit recht tot sanctie. Argumenten tegen een gekozen burgemeester zijn in feite argumenten tegen de democratische verworvenheden van onze samenleving.

  • De burgemeester is tegenwoordig vooral „man/vrouw van de gemeente”, terwijl de burgemeester ten tijde van de gemeentewet van 1851 bovenal „rijkskruier” was: vertegenwoordiger van de landelijke overheid ter plaatse. Omdat de rol van de burgemeester in die zin veranderd is, past ook de benoeming door de Kroon niet meer.

  • Een rechtstreekse verkiezing van burgemeesters leidt tot bestuurlijke verhoudingen en een politieke cultuur waarin de burger veel serieuzer wordt genomen.
Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.