Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Reactie op onvolledige beantwoording PVA vragen betreft XL- Businesspark Almelo

 

pva_1466085a

 

Almelo, 03 maart 2016.

Aan: Burgemeester en wethouders van Almelo

Onderwerp: CTT op XL – businesspark

Behandeld door Hans van der Burg, fractiemedewerker wet- en regelgeving PVA

 

Geachte dames en heren,

PVA (partij Vrij Almelo) heeft u onlangs een twintigtal vragen gesteld ten aanzien van de omgevingsvergunning uitgebreide procedure van Containerterminal (hierna te noemen CTT) op het Businesspark Columbus 7 te Almelo die naar ons inziens maar ten dele zijn beantwoord. Hieronder hebben wij als reactie op deze gedeeltelijk beantwoorde vragen een opmerking geplaatst waar wij graag een antwoord op willen hebben.

Onderwerp: XL- Businesspark

 

Vraag 1.

In de aanvraag omgevingsvergunning gedateerd juni 2014 van CTT worden een aantal gevarenklassen (ADR) genoemd behalve klasse 1 en 7. En bij een memo van oktober 2014 worden deze gevarenklassen weer uit de aanvraag gehaald. Waarom zijn deze gevarenklassen in tweede instantie verwijderd?

Antwoord:

De op- en/of overslag van gevaarlijke stoffen heeft consequenties voor het onderwerp externe veiligheid. Door het aanvragen van deze activiteit in eerste instantie hebben wij een (externe) veiligheidsrapportage en specificaties omtrent de gevaarlijke stoffen opgevraagd. Omdat hoeveelheden en specificaties ten tijde van het aanvragen van de omgevingsvergunning niet bekend zijn, is door de aanvrager besloten het onderwerp open/of overslag van gevaarlijke stoffen uit de aanvraag te halen.

Opmerking:

In de aanvraaggevens zitten nog steed 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 ADR-klassen.zie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0141.OM00004-OM41/b_NL.IMRO.0141.OM00004-OM41.pdf Zie: tabellen Bladzijde 20

Vraag 2.

Het is ons bekend dat op het terrein van CTT een drainagebuis ligt die loopt van het terrein van CTT onder de Hoeselerdijk door via een sloot naar de doorbraak. De doorbraak is een aangelegd natuurgebied en dient daarom verstoken te blijven van alle stoffen die daar niet thuis horen. Is u dit ook bekend?

Antwoord:

Ja, het is ons bekend dat er een drainagebuis aanwezig is. Hiervoor zijn de benodigde vergunningen verleend (omgevingsvergunning door gemeente Almelo en watervergunning door Waterschap en Rijkswaterstaat).

Opmerking:

De eisen vanuit deze benadering op inrichtingsniveau zijn: Er moet een duidelijke waterscheiding worden gemaakt langs De Doorbraak. Deze scheiding hoeft niet per se fysiek te zijn. Het kan ook door het verkrijgen van de garantie dat water via oppervlakte- of grondwater niet naar de Doorbraak ‘stroomt’.Zie: http://www.rbtwente.nl/pdf/8-deel1MER%20RBT%20aanvulling%20op%20MER%20deel%20A.pdf blad:15 4.2

Vraag 3.

Mits u bekend bent met de buis genoemd in vraag 2, hoe denkt u dan te kunnen voorkomen dat er stoffen indirect geloosd worden in een natuurgebied dat voor vele miljoenen is aangelegd?

Antwoord:

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn algemene voorschriften opgenomen voor het lozen en het niet mogen lozen van stoffen. De inrichting CTT valt voor wat betreft dit aspect onder deze algemene regels. De gemeente Almelo heeft hier samen met het Waterschap als waterkwaliteitsbeheerder een toezichthoudende en/of handhavende rol in.

Opmerking:

Er is wel afwatering naar Doorbraak wat niet mag (handhaven ‘water voor natuur zie: http://www.rbtwente.nl/pdf/8-deel1MER%20RBT%20aanvulling%20op%20MER%20deel%20A.pdf

Vraag 4.

Op het terrein van CTT komen lichtmasten te staan van 18 meter hoog terwijl deze, volgens de vergunning, maar 8 meter hoog mogen zijn. Bent u hier van op de hoogte en zo ja, hoe denk u de vergunning te handhaven?

Antwoord:

Voor de lichtmasten van 18 meter geldt hetzelfde als onder 5 genoemd. Het bestemmingsplan staat lichtmasten toe met een maximale hoogte van 8 meter, de omgevingsvergunning is verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan tot een hoogte van 18 meter.

Opmerking:

De 18m hoge lichtmast is op dit moment nog niet geplaatst. Van een overtreding van de Flora-en faunawet kan dus nog geen sprake zijn. De gemeente geeft aan dat er in de omgevingsvergunning van de mast rekening gehouden zal worden met de vleermuizen. We gaan er dan ook vanuit dat dit gebeurt en dat er maatregelen genomen worden zoals bijvoorbeeld het gebruik van amberkleurig licht. Zie: brief van Handhaving Flora- en faunawet 25-02-2016. Plaatsen lichtmast XL businesspark Almelo

Vraag 5.

Tevens moet de verlichting van bovengenoemde lichtmasten voldoen aan de flora- en faunawet. De verlichting moet AMBER LED lampen bevatten met geel licht. Er mag geen lichtverstoring binnen het beïnvloedingsgebied zijn. Bent u hier van op de hoogte en hoe gaat u handhaven.

Antwoord:

In de omgevingsvergunning zijn overwegingen opgenomen ten aanzien van de Flora- en faunawet. Hieruit blijkt dat kan worden voldaan aan de Flora- en faunawet.

Opmerking:

Zie opmerking antwoord 4.

Vraag 6.

De terminal is volgens de vergunning een overslagterminal voor containers. Echter zal er ook opslag plaats vinden van oliën, aanverwante stoffen en bulkgoederen. Is dit volgens de vergunning? Zo nee, hoe gaat u hier op handhaven?

Antwoord:

De omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend voor het oprichten van een containerterminal. Goederen worden vervoerd in containers. Daarnaast zijn stukgoederen aangevraagd, die vanwege bijzonder of zwaar formaat niet in een container kunnen worden vervoerd. Er is geen sprake van op- en/of overslag van (losgestorte) bulkgoederen. Er is eveneens geen sprake van op- en/of overslag van oliën, welke tevens als gevaarlijke stof kunnen worden aangemerkt (zie het antwoord op vraag 1). Indien er oliën worden op- en/of overgeslagen welke niet als gevaarlijk worden aangemerkt, vindt dit plaats in containers. Eventuele op- en/of overslag van stoffen welke als bodembedreigend kunnen worden aangemerkt is mogelijk. Hiervoor gelden de algemene regels ten aanzien van het treffen van bodembeschermende voorzieningen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit zijn rechtstreeks werkende voorschriften welke voor CTT van toepassing zijn. Hiermee is de bescherming van de bodem gewaarborgd.

Opmerking:

Laad- en loskade aan het Twentekanaal is geschikt voor bulkgoederen, zoals zand, grind en vloeistoffen.

Zie:www. http://xlpark.nl/over-xl-businesspark-twente/transport-over-water.html

Vraag 7.

Mocht de opslag van oliën en andere goederen toch volgens de vergunning haalbaar zijn. Hoe denkt u dan de terminal zo te maken dat deze voldoet aan de eisen die gesteld worden bij opslag van deze goederen. Denk hierbij aan het vloeistofdicht maken van de ondergrond zodat verspreiding van uitstroom geen milieuschade kan veroorzaken.

Antwoord:

Zie het antwoord hiervoor op vraag 6.

Opmerking:

XL Businesspark Twente een grootschalig regionaal bedrijventerrein in ontwikkeling met mogelijkheden voor overslag via een kade. Zie binnenhavenvisie. bladzijde 25

Vraag 8.

MER milieurapportage is ondertussen qua geldigheidsduur verlopen. Gaat er een nieuwe rapportage komen en zo ja, binnen welke termijn?

Antwoord:

Onderdeel van de omgevingsvergunning is een vormvrije m.e.r. toets. In deze rapportage wordt overwogen dat het onderdeel m.e.r. voor deze omgevingsvergunning niet aan de orde is.

Opmerking:

Uitbreiding/wijziging terrein meer dan 75 hectare (bruto) bedraagt. Volgens bijlage D van het Besluit Milieu-Effectrapportage 1994 (nummer 11.3) is het bestemmingsplan dan m.e.r.-beoordelingsplichtig. Zie: Het bedrijvenpark bestaat uit 120 hectare uitgeefbaar terrein

Vraag 9.

Als de opslag van Oliën en aanverwante artikelen gaat plaats vinden op het terrein van CTT komt dan in verband met veiligheid en vergunningen de vestiging van Eurol BV niet in gevaar?

Antwoord:

Er worden geen oliën en/of aanverwante artikelen opgeslagen bij CTT die gevolgen hebben voor de vestiging van Eurol. Er zijn geen risicocontouren van toepassing omdat er geen externe veiligheid relevante activiteiten plaatsvinden.

Opmerking:

In het bestemmingsplan RBT is hier reeds rekening mee gehouden. De laad en loskade is bedoeld voor drietal functies: overslag van bulkgoederen, industriële overslag zie: Aanvraaggegevens Ruimtelijkeplannen.nl zie korte opmerking vraag 11

Vraag 10.

Is er rekening gehouden met de gevaren van vermenging van vloeistoffen van zeer gevaarlijke klassen mits er calamiteiten uitbreken bij een van deze twee bedrijven?

Antwoord:

Er is geen sprake van op- en/of overslag van gevaarlijke stoffen, zie ook hierboven onder 1. Het geschetste scenario is dus niet relevant.

Opmerking:

In de Aanvraaggevens zitten nog steed 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9.ADR-klassenzie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0141.OM00004-OM41/b_NL.IMRO.0141.OM00004-OM41.pdf Bladzijde 20

 

De inrichting bestaat uit een containerterminal voor de op- en overslag van containers maritiem en het (doen) vervoeren van containers over water en weg. Daarnaast vinden handling van containers en opleggers en administratieve activiteiten plaats. De vergunningplicht geldt op basis van de categorieen 2.7, onder o (ontgassen van containers), 13.4 onder g (voor meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen) en categorie 28.1 (opslaan van huishoudelijke afvalstoffen) uit bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.