Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Burenruzie in Almelo en reactie B&W op 19 oktober 2011
ALMELO – Problemen met je buren over geluidsoverlast, overhangende takken of valfruit? De buurtbemiddelaar helpt.

De gemeente en de woningcorporaties Beter Wonen en St. Joseph zoeken vrijwilligers voor buurtbemiddeling. De buurtbemiddelaar helpt om problemen tussen buren te bespreken.

Lees verder:

Almelo zoekt buurtbemiddelaars

Burenruzies in Almelo verharden. De ruzies worden gemener en gewelddadiger. Dat blijkt uit onderzoek van de Partij Vrij Almelo. In veel wijken  zijn er langlopende conflicten tussen buren of buurtgenoten die op escaleren staan.

De gemeente Almelo zegt haar best te doen om in de ruzies te bemiddelen, maar dat gaat zelden goed. Ze kunnen dan ook weinig doen om conflicten voorgoed te sussen. Ook de politie staat vaak machteloos want die krijgt steeds meer een signalerende en adviserende rol als het gaat om veiligheid. Die kan pas ingrijpen als de zaak echt uit de hand loopt. Het enige middel om daar verandering in te brengen is weer terug te keren naar de oude Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De huidige APV geeft aan dat de burger het zelf maar moet oplossen met alle gevolgen van dien. (de terugtredende overheid)

De Partij Vrij Almelo is het daar niet mee eens omdat wij vinden dat deze gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen zodat ze zich niet aan haar zorgplicht kan onttrekken. Elke inwoner van Almelo heeft behoefte aan woonruimte, woongenot, voorzieningen in een leefbare en veilige omgeving. De gemeente moet ernaar streven dat dit voor iedere inwoner van Almelo bereikbaar is. Daar betalen zij tenslotte belasting voor.

Al jaren geleden heeft de Partij Vrij Almelo hier schriftelijke vragen over gesteld die toen door het college van B&W zijn beantwoord.

Aan: Partij Vrij Almelo

Geachte heer de Olde,

Naar aanleiding van uw vragen in uw mail van 21 september j.l. delen wij u het volgende mee.

Heeft de burgemeester als hoofd van de politie kennis van deze problemen die steeds vaker in Almelo voorkomen en kan de burgemeester de raad informeren over haar kijk op de toedracht van het een en ander?

De burgemeester heeft wekelijks overleg met de politie. Daarbij worden eventueel ook conflictsituaties in buurten besproken. Inhoudelijke kennis van de dossiers is noodzakelijk om het handelingsperspectief te kunnen bepalen voor het oplossen van het probleem. De politie, in de meeste gevallen de wijkagent, wordt regelmatig gevraagd te bemiddelen in conflicten met betrekking tot b.v. geluidsoverlast. Maar dat geldt ook voor andersoortige hinder zoals parkeeroverlast, hondenpoep, rommel op straat, vandalisme, vernielingen, te hard rijden, e.d.  Bij conflicten in de buurt gaat het vaak om langslepende problemen, maar ook om zaken van incidentele aard.  Wij constateren overigens geen negatieve trend met aantoonbaar meer (ernstige) gebeurtenissen. Dat blijkt ook bijgevoegd overzicht van de burenruzies in Almelo en Twente.

Bent u het met ons eens dat we de hufters in Almelo geen ruimte meer moeten gunnen?

Wonen is een grondrecht voor een ieder, zonder aanzien des persoons. De gemeente neemt haar zorgplicht voor de huisvesting van alle inwoners serieus. Daarin past niet dat de gemeente mensen vooraf gaat screenen om bepaalde personen te kunnen weren.

Hoe luidt de instructie voor medewerkers van de politie hoe op te treden bij trammelant tussen buren?

De buurt mag wat van de wijkagent verwachten als er problemen zijn. Dit is een kerntaak van de wijkagent. De wijkagent zal daarbij ook een beroep op de bewoners zelf doen. De politie is namelijk niet de enige die zich in moet zetten voor een veilige en leefbare wijk. Dit is een verantwoordelijkheid voor iedereen (bewoners, ondernemers, gemeente, politie, enz.) die allemaal belang hebben bij een veilige en leefbare wijk.  De politie wil weten wat er leeft en speelt in de wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten.  

Waar en hoe kunnen betrokken buren verhaal halen om zo gauw mogelijk tot een oplossing te komen?

Zie hiervoor onder 3. De stelregel is dat buren er zelf voor moeten zorgen dat problemen worden uitgesproken en opgelost. Lukt dat niet dan kan de wijkagent worden ingeschakeld.  Als de politie tegen strafbare feiten wil optreden dan  moeten overtredingen wél moet worden aangetoond.

Heeft de burgemeester zich al eens persoonlijk met een zaak bemoeid?

De burgemeester heeft zich meer dan eens persoonlijk bemoeit met buurtconflicten.

Wat is de opvatting van de burgemeester in al deze zaken?

Er zijn buren die het echt te bont maken op de meest ongelegen tijden. Mensen raken dan getergd door de overlast. Sommige buren weten niet eens dat ze overlast veroorzaken. Andere buren gaan er zonder meer vanuit dat ze wel wat van hun buren zullen horen zodra zij overlast veroorzaken.

Overlast van buren moet bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de wijk. Het gaat vaak te ver om politie of andere instanties meteen in te schakelen. In dat geval kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. De gemeente zal het initiatief nemen voor het introduceren van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. De methode die de bemiddelaars gebruiken, werkt drempelverlagend en maakt gelijkwaardige communicatie mogelijk. Vrijwilligers kunnen veel aandacht besteden aan herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing.

Deelt de burgemeester met de PVA de inschatting dat het politieoptreden bij burenruzie vaak niet goed gaat, en dat achter het uit de hand lopen van het conflict over het politieoptreden misschien wel eens een structurele oorzaak of oorzaken zou kunnen liggen. Zo ja, welke zouden die oorzaken kunnen zijn?

De huidige APV op grond van artikel 2.60 biedt voldoende mogelijkheden om handhavend op te treden. Daarnaast kunnen burgers een civiele procedure starten in het kader van artikel 5.37 BW.  De functie van wijkagent is juist mede bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid op wijk- en buurtniveau te bevorderen en in stand te houden.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                  de burgemeester,

Nogmaals: Burenruzie in Almelo (5) | Partij Vrij Almelo

Raadsvergadering 4 maart 2014

Voorzitter:

Nog steeds krijgt de Partij Vrij Almelo veel meldingen binnen van burenruzies. Het enige wat wij dan kunnen doen is de ruzie melden bij de politie, wijkagent of woningcorporatie.

Onenigheid tussen buren en bewoners komt in alle Almelose wijken steeds meer voor. Helaas kunnen deze instanties, politie en woningcorporaties niet altijd helpen om te bemiddelen. Veel gemeenten in Nederland hebben het initiatief genomen daar wat aan te gaan doen en het project “Buurtbemiddeling” opgezet.

Buurtbemiddeling draagt bij aan de leefbaarheid in wijken en buurten. Buurtbemiddeling zou eventueel te organiseren zijn met een welzijnsorganisatie die in onze gemeente werkzaam is.

De gemeente wilde in 2011 al het initiatief nemen voor het introduceren van buurtbemiddeling en een onderzoek doen naar de haalbaarheid van buurtbemiddeling in onze stad Almelo, temeer omdat het in veel gemeenten tot goede resultaten heeft geleid.

Buurtbemiddeling is een waardevol instrument om de lokale problemen aan te pakken.

De Partij Vrij Almelo hoopt dat dit goede initiatief nu eindelijk van de grond komt.

Dank voor uw aandacht.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.