Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
PVA stemt tegen vaststelling bestemmingsplan Bavinckel

?

De Bavinckel

Het ontwerpbestemmingsplan Bavinckel, wat voorziet in de planologische maatregel voor het oprichten van een ontmoetingsgebouw, beheerderswoning en een servicegebouw in combinatie met forse investeringen in de ruimtelijke kwaliteit, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van ter inzage legging zijn vier zienswijzen ingekomen. De zienswijzen hebben gedeeltelijk geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Vooropgesteld wordt om gedeeltelijk aan de zienswijzen tegemoet te komen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

De Bijdrage van de Partij Vrij Almelo raadsvergadering 24 mei 2016

Voorzitter:

Op de plannen van C.G.N. had de gemeenteraad nogal stevige kritiek ten aanzien van het aantal te stapelen stenen van 6500 m2 in het buitengebied. Daarom is Zorg in de Bavinkel ook afgewezen.

Het is een agrarische bestemming. Ook het terrein van de Noorse broeders. Op dit gebied mag geen bebouwing worden neergezet, dan kan men met recht spreken van een verstening van dit gebied.

Het is dan ook niet te verklaren dat het College al in een vroeg stadium bereid was om in principe akkoord te gaan met de voorgestelde ontwikkelingen.

Het College heeft toezeggingen gedaan wat ook blijkt uit de brief naar C.G.N. van 27 november 2012 over het nemen van een besluit over de ruimtelijke uitgangspunten dat de gemeente mondeling heeft afgesproken. In deze brief stelt C.G.N. het volgende….

De gemeente Almelo heeft bij de genoemde verhuizingen de verplichting op zich genomen om in de benodigde bestemming op de nieuwe locatie te voorzien. Gemeente Almelo heeft zich verstrekkend verplicht door het zowel schriftelijk als mondeling opgewekt vertrouwen.

Een schadeclaim zou het gevolg kunnen zijn bij het niet doorgaan van de bewuste plannen aldus de toen verantwoordelijke wethouder.”

De plannen van C.G.N. Bavinckel worden nog veel zwaarder belast door de aanwezigheid van een vuilstortlocatie van 40 ha en een nog te realiseren mestverwerkende vergistingsinstallatie van 250.000 ton per jaar in Zenderen.

Ook waren er ernstige ongevallen bij Duitse biogasinstallaties, waarbij doden te betreuren waren. 

Dit ongeval staat niet op zichzelf: tussen 1980 en 2013 hebben zich ten minste 35 ernstige ongevallen met mestgassen voorgedaan. Daarbij vielen 57 slachtoffers, waarvan 28 doden. Ook waterstofsulfide of zwavelwaterstof (H2S) is zeer gevaarlijk erg brandbaar en giftig.  Wij maken ons grote zorgen omdat het plan van  C.G.N is om naast mestverwerkingen te gaan bouwen. Zeker bij hoge bezoekersaantallen zijn de gevaren groot en wordt de opslag onderschat in het plan van C.G.N.

In het  collegevoorstel van 2009 staat, en ik citeer: “Formeel is Urenco te beschouwen als een categorie 6 bedrijf waardoor er een veiligheidsafstand van 1500 meter gewaarborgd moet zijn. Omdat C.G.N. in die 1500 meter zit mag er dan ook niks gebouwd worden”. Ook zullen er  allerlei negatieve effecten optreden o.a. geluidsoverlast, lichtoverlast, belemmering uitzicht, parkeeroverlast met Co2 uitstoten.

De Raad van State deed in het verleden een groot aantal vernietigende uitspraken, waaronder het bestemmingsplan Elhorsterveld op 30 mei 2007 en de daarop volgende vrijstellingsbesluit voor het aanleggen van groen, water en parkeergelegenheid op 10 oktober 2012.

Als gevolg hiervan zijn de hierop betrekking hebbende besluiten van de gemeente Almelo niet meer geldig. Er is geen bestemmingsplan meer. Het oorspronkelijke plan buitengebied van de gemeente Almelo met de bestemming agrarisch is dus nog steeds van kracht.

De grond van C.G.N. moet dus agrarisch blijven, hier mag niet gebouwd worden.

Tevens vinden de plannen geen draagkracht bij de omwonenden en belanghebbenden en konden zij als gevolg van een beperkte wijze van bekendmaking geen bezwaarschrift indienen.

Dank voor uw aandacht.

?

?

Prachtig agrarisch natuurgebied

(Foto’s PVA)

bavinckel

Tegen het voorstel stemden: LAS, Democraten.Nu, Leefbaar Almelo, Partij Vrij Almelo (PVA), GroenLinks.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.